Utbildning

Att delta i utbildning är en av de snabbaste och enklaste sätten att öka sin kunskap och bli motiverad och inspirerad i sitt uppdrag!

Utbildningarna arrangeras av kårerna,  Finlands Svenska Scouter (FiSSc),  Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) och distrikten i FS. Närmare information om kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern. Det är också möjligt att beställa en utbildning direkt till kåren.

Notera att du också kan delta i utbildningar arrangerade av de finska distrikten (välj distriktet som arrangör i händelsekalendern). Du behöver inte vara orolig för att din finska måste vara perfekt för att hoppa på en finskspråkig kurs. Mottagandet har hittills alltid varit välkomnande och uppmuntrande på de kurser enskilda FiSSc medlemmar har deltagit i.

För de flesta uppdragen finns en motsvarande utbildning. De innehåller det som förväntas att ledaren känner till och kan då hen fungerar i ett uppdrag. Uppdragschefen hjälper och stöder kårens ledare i att hitta just den rätta utbildningen för var och en.

Utbildningssystemet

Med hjälp av utbildningssystemet önskar vi aktivera ledare att utbilda sig. På så sätt säkerställer vi att alla som förverkligar scoutprogrammet har det kunnande som behövs i sitt uppdrag.

Varje ledare har möjlighet att få handledning under utbildningen. Det finns flera olika upplägg för utbildningarna och vi uppmuntrar var och en att välja ett upplägg som känns rätt. Utbildningarna förverkligas bl.a. som traditionella kurshelger på kursgårdar, som vandring eller seglats, som flerformsutbildning (genomförs kvällar och/eller som självstudier) eller som webbutbildningar. Många av ledarskapsutbildningarna har också ett tema som går parallellt med kursinnehållet.

Utbildningskartan

På utbildningskartan illustreras utbildningsutbudet inom FiSSc på ett lättöverskådligt sätt. Kartan kan med fördel användas i samband med handslagsdiskussioner då man funderar på vilken utbildning den enskilda ledaren behöver för sitt kommande uppdrag.

Modulkartan

Modulkartan ger en snabb överblick över hur ledarskapsutbildningen i Finlands Scouter är uppbyggd. Alla utbildningshelheter består av delar, alltså moduler. De utbildningsspecifika modulbeskrivningarna hittar du under varje enskild utbildning.

Material

Ledarskapsutbildningen är indelad i olika nivåer och stöder de olika ledaruppdragen i kåren. Genom att gå in på de olika utbildningarna listade nedan hittar du utförligare information om de enskilda utbildningarnas målsättningar, målgrupp och innehåll.

Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildning är den första ledarskapsutbildningen en scout kan genomföra. Målsättningen är att lära sig leda en scoutgrupp. Utbildningen är inte inkluderad i det egentliga utbildningssytemet eftersom den riktar sig till explorerscouterna, därför finns den inte heller med i utbildningskartan.

Jag bekantar mej med scoutingen-nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren känner till scoutingens grunder och kan agera tryggt. Riktar sig till personer som gått med i scouterna som vuxna.

Grundnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren förstår scoutingens grunder och får färdigheter i att verka i kåren och att leda barn och unga.

Fortsättningsnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan tillämpa scoutingens grunder i verksamheten, får färdigheter att leda i kåren och i distriktet/FiSSc samt leder unga och vuxna.

Fördjupad nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan utvärdera och utveckla scoutverksamheten samt får färdigheter inför mångsidiga uppdrag både i distriktet/FiSSc och i FS.

Kompletterande utbilding

Deltagaren kompletterar sin utbildning genom olika scoutuppdrag.

Färdighetsutbildningarna är riktade till både scouter och äldre ledare. De lär ut praktiska färdigheter som stöder scoutledaren i sin verksamhet.

Ute-utbildning

Utegruppen erbjuder utbildning i såvär praktiska färdigheter som ledarskap. Gruppen utbildar också nya utbildare för utekurserna. Läs mer om Ute-utbildningarna.

 • Vildmarksguideutbildning (arrangeras av FS)
 • Sjöutbildning

  Sjörådet erbjuder såväl teoretiska som praktiska kurser som förbereder den blivande skepparen. Läs mera om sjöutbildningarna.

  Tävlingsutbildning

  Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) arrangerar utbildningar för tävlingsarrangörer.

  I tillägg till utbildningssystemets utbildningar erbjuds utbildningar arrangerade av eller i samarbete med övriga organisationer: 

  Värdebaserat ledarskap

  Målsättningen med denna utbildning är att ge unga ledare möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap genom självkännedom. Utbildningen arrangeras på finska av Finlands Scouter och på svenska av Scouterna i Sverige. Läs mer om utbildningen här.

  Y-trainee - medieambassadör och Young Spokespeople

  Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället. Läs mer om utbildningarna här.

  Scouter kan nästan vad som helst, men ibland kan det vara bra att få ta emot intryck också utifrån. FiSSc:s webbutbildningar är korta, entimmes livestreamade utbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildarna proffs inom respektive ämne. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp. Utbildningarna streamas på kanalen Partio Live på YouTube och finns också att se här.

  Anmälning

  Alla utbildningar följer FiSSc:s anmälningsförfarande.

  Utbildningsregistret

  Utbildningsregistret är ett system som är integrerat i medlemsregistret och som uppdaterar alla scouters utförda utbildningar. Ur systemet får man rapporter på genomförda utbildningar inom scouting t.ex. åt arbetsgivaren och läroanstalten eller för eget bruk. Arrangören för utbildningen uppdaterar utbildningsregistret både för genomförda utbildningshelheter och enstaka moduler.

  Svenska Folkskolans Vänner

  Svenska Folkskolans Vänner (SFV) stöder utbildningarna arrangerade av FiSSc.

  Mer info om SFV.

  Bild: Noora Qvick