Säkerhet

Säkerhet är inte bara regler och bestämmelser, en säker verksamhet är något som utgår ifrån var och en. Varje scout får då programmet framskrider en uppfattning om hur man ordnar säker och trygg verksamhet. I scoutingens utbildningshelheter ingår också skilda säkerhetsmoduler. Utbildningen säkerställer att varje scout med ledaruppdrag kan ordna en säker och trygg verksamhet.

I SP-FS:s Säkerhetsföreskrifter ges klara instruktioner för hur man ordnar säker scoutverksamhet, hur man kan förebygga olyckor och hur man bör handla vid större och mindre olyckor. I säkerhetsföreskrifterna anges bl.a. hur många ledare som behövs vid olika typer av evenemang och vilken utbildning dessa ledare bör ha.

En kris är en händelse eller ett händelseförlopp som hotar organisationens verksamhet eller existens.  Om du får kännedom om en kris, meddela så fort som möjligt Finlands Svenska Scouters ordförande eller vice ordförande. Vid en krissituation uttalar sig ingen utom den person som man tillsammans kommer överens om. 

Varje kår och varje evenemang bör ha en färdig kommunikationsplan för kriser.

Scouting är en fostrande verksamhet

Scoutverksamhetens målsättning är att fostra unga till ansvarstagande och självständigt tänkande samhällsmedlemmar. Genom att i fostran betona utvecklingen av ett starkt självförtroende och sunda levnadsvanor förebyggs experimenterande med och bruk av rusmedel.

Ledarens exempel i den ungas utveckling är av avgörande betydelse. Ledaren är – även oavsiktligt – en förebild och vuxen rollmodell för de unga. Ledaren lär genom sitt eget beteende de unga mångahanda saker, även förhållningssättet till rusmedel.

Rusmedel hör inte hemma i scouting

Inom scoutverksamheten följer man utöver andra myndighetsbestämmelser noggrant även lagstiftningen gällande rusmedel: Till personer under 18 år får man inte sälja och de får inte inneha eller transportera ens svaga alkoholdrycker. Även försäljning eller överlåtelse av nikotinprodukter till personer under 18 år för eget bruk är helt förbjudet. Användning och innehav av narkotika är ett narkotikabrott.

Att följa lagen är enkelt: rusmedel hör inte hemma i scoutverksamheten. Även om lagen inte förbjuder vuxna att förtära alkohol, använda snus eller röka, förväntas scouter ändå att vid verksamhet med barn och unga avhålla sig från alla rusmedel, även tobak, snus och alkohol.

Vid scoutevenemang riktade endast till myndiga personer, såväl inom kåren och centralorganisationerna som vid internationella evenemang, är det skäl att diskutera och komma överens om spelreglerna gällande rusmedelsbruk separat i samband med respektive evenemang.

Godkänd av styrelsen 13.4.2024

Scoutverksamheten till sjöss regleras av Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss och de ordinära säkerhetsföreskrifterna. Med scoutverksamhet till sjöss menas all versamhet som försiggår på eller i vatten t.ex. segling och paddling i olika former.

Besiktning av scoutbåtar

Till Sjörådets uppgifter hör att övervaka kårernas båtar och att se till att de är besiktigade och i gott skick. En scoutbåt som inte är besiktigad i enlighet med säkerhetsföreskrifterna får inte användas i scoutbruk! En kopia av besiktingsbeviset ska årligen skickas till Scoutstationen.

Scoutbåtar är när det kommer till segelbåtar farkoster som har en kölvikt (fast köl), medan segeljollar utan kölvikt betecknas som lättbåtar. Till lättbåtar hör även kanoter, kajaker och dylika farkoster. Därför måste en kopia av besiktningsintyget årligen postas till Scoutstationen före 30.6. En besiktning är alltid i kraft juni-juni. Om en farkost anmäls för första gången finns det en blankett för detta ändamål som ska fyllas i och skickas in.

Scoutbåtar ska besiktigas enligt Finlands Seglarförbunds eller Finlands Motorbåtsförbunds besiktningsregler. Om er båt är införd i Scoutseglarnas register kan ni ändå låta en besiktningsman i hemhamnens klubb besiktiga båten då besiktningsmännen är Finlands Seglarförbunds besiktningsmän och inte klubbens. Kom ihåg att skicka ert besiktningsintyg till också Scoutseglarna om er båt är införd där. Om ni har problem med att få tag på en besiktningsman kan ni kontakta Finlands Seglarförbund eller Sjörådet.

Besiktningsklasserna är från och med 1.1.1999 (även 2008) följande:

 • Besiktningsklass 1: Öppet hav (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet. Seglationsområdet Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biskaja, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet). 
 • Besiktningsklass 2: Kusten (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen. 
 • Besiktningsklass 3: Skärgård (Skärgårdscertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna och som är konstruerade att tåla normala väderförhållanden på seglationsområdet under seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn. 
 • Besiktningsklass 4: Skyddade vatten (Jollar etc.)
  Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt bevakade seglingstävlingar.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

Säkerhetsdirektiv
för scoutverksamhet till sjöss

Bild: Aapo Raunio