Säkerhet

Säkerhet är inte bara regler och bestämmelser, en säker verksamhet är något som utgår ifrån var och en. Varje scout får då programmet framskrider en uppfattning om hur man ordnar säker och trygg verksamhet. I scoutingens utbildningshelheter ingår också skilda säkerhetsmoduler. Utbildningen säkerställer att varje scout med ledaruppdrag kan ordna en säker och trygg verksamhet.

I SP-FS:s Säkerhetsföreskrifter ges klara instruktioner för hur man ordnar säker scoutverksamhet, hur man kan förebygga olyckor och hur man bör handla vid större och mindre olyckor. I säkerhetsföreskrifterna anges bl.a. hur många ledare som behövs vid olika typer av evenemang och vilken utbildning dessa ledare bör ha.

En kris är en händelse eller ett händelseförlopp som hotar organisationens verksamhet eller existens.  Om du får kännedom om en kris, meddela så fort som möjligt Finlands Svenska Scouters verksamhetsledare, ordförande eller informatören. Vid en krissituation uttalar sig ingen utom den person som man tillsammans kommer överens om. 

Varje kår och varje evenemang bör ha en färdig kommunikationsplan för kriser.

Scouting erbjuder fritidsverksamhet åt barn och unga i åldern 7-22 år. I verksamheten betonas att unga lär sig ta ansvar för sig själv och andra samt att fungera som jämbördiga ledare i olika sammanslutningar. Till scoutingens natur samt värdegrund hör att gemensamma spelregler respekteras samt efterföljs. Scoutverksamheten har kvalitetskrav samt en offentlige profil som förutsätter nyktert tillstånd hos såväl de scouter som deltar och de ledare som övervakar och leder verksamheten. Om detta bestäms närmare i de Säkerhetsföreskrifter som reglerar verksamheten.

Scoutverksamhet är inte förenlig med alkohol på grund av finsk lagstiftning och de åldersgränser för inköp, innehav och förtäring av alkohol som gäller. Speciellt med tanke på lagstiftningen om avtalsvillkor gällande handlingar vars utövade i påverkat tillstånd är olagligt och/eller där alkoholpåverkan medför förlust av eventuell försäkringsersättning är det viktig att ledare tar sitt ansvar.

För den enskilda scoutens trygghet och scoutingens rykte som en säker fritidssysselsättning krävs att scoutevenemang som riktar sig till målgruppen 7-18 år av medverkande utförs i nyktert tillstånd och utan inslag av alkoholdrycker. Då verksamheten riktar sig till myndiga personer återstår kravet på säker verksamhet som efterföljer allmänna kvalitetskriterier samt månar om scoutingens goda rykte.

Vid ordnandet av tillställningar där målgruppen är över 18 år har arrangören en bedömningsmarginal gällande alkoholbruk. Sådana tillfällen är främst jubileer och årsfester, samt andra festligheter som går att jämföra med de tidigare nämnda, på områden med utskänkningstillstånd. Alkohol får inte serveras personer under 18 år. Detta innebär inte att bruk av alkohol i scoutrelaterade sammanhang uppmuntras, eller skulle passa in i evenemangets karaktär endast av den orsaken att de deltagande parterna är över 18 år.

Finlands Svenska Scouter förutsätter att medlemmar efterföljer linjedragningarna för alkoholbruk och scouting. Förbundet kan vidta påföljder vid försummelse som bestäms skilt från fall till fall.

Fastställd av styrelsen 8.6.2010

Scoutverksamheten till sjöss regleras av Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss och de ordinära säkerhetsföreskrifterna. Med scoutverksamhet till sjöss menas all versamhet som försiggår på eller i vatten t.ex. segling och paddling i olika former.

Besiktning av scoutbåtar

Till Sjörådets uppgifter hör att övervaka kårernas båtar och att se till att de är besiktigade och i gott skick. En scoutbåt som inte är besiktigad i enlighet med säkerhetsföreskrifterna får inte användas i scoutbruk! En kopia av besiktingsbeviset ska årligen skickas till Scoutstationen.

Scoutbåtar är när det kommer till segelbåtar farkoster som har en kölvikt (fast köl), medan segeljollar utan kölvikt betecknas som lättbåtar. Till lättbåtar hör även kanoter, kajaker och dylika farkoster. Därför måste en kopia av besiktningsintyget årligen postas till Scoutstationen före 30.6. En besiktning är alltid i kraft juni-juni. Om en farkost anmäls för första gången finns det en blankett för detta ändamål som ska fyllas i och skickas in.

Scoutbåtar ska besiktigas enligt Finlands Seglarförbunds eller Finlands Motorbåtsförbunds besiktningsregler. Om er båt är införd i Scoutseglarnas register kan ni ändå låta en besiktningsman i hemhamnens klubb besiktiga båten då besiktningsmännen är Finlands Seglarförbunds besiktningsmän och inte klubbens. Kom ihåg att skicka ert besiktningsintyg till också Scoutseglarna om er båt är införd där. Om ni har problem med att få tag på en besiktningsman kan ni kontakta Finlands Seglarförbund eller Sjörådet.

Besiktningsklasserna är från och med 1.1.1999 (även 2008) följande:

 • Besiktningsklass 1: Öppet hav (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet. Seglationsområdet Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biskaja, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet). 
 • Besiktningsklass 2: Kusten (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen. 
 • Besiktningsklass 3: Skärgård (Skärgårdscertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna och som är konstruerade att tåla normala väderförhållanden på seglationsområdet under seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn. 
 • Besiktningsklass 4: Skyddade vatten (Jollar etc.)
  Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt bevakade seglingstävlingar.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

Säkerhetsbestämmelser och -direktiv
för scoutverksamhet till sjöss

Bild: Aapo Raunio