Kårchef och trygghetsperson

Som kårchef har du en särskild roll, dels som ansvarig person och ordförande i en förening, men också som kårens ansikte mot exempelvis föräldrar och andra ledare.

Som ordförande har du en möjlighet att i kåren främja ett klimat som förebygger att osakligt beteende eller övertramp sker. Utgå från de påverkansmöjligheter du har, dvs. tänk på hur du leder kårens styrelse och ledare. Ingriper du eller någon annan ledare varje gång en annan ledare uttrycker eller beter sig osakligt? Får alla som vill uttala sig under möten komma till tals? Hur talar ni om yngre medlemmar och hur hanterar ni eventuella oenigheter eller gräl i kåren? Bjuds alla ledare med på alla evenemang eller lämnas någon utanför? Hur utvärderar ni evenemang och annan verksamhet? Kommunicerar ni så att också eventuella nya ledare förstår begrepp och förkortningar som ni använder?

I kåren kan ni ta till konkreta, strukturella förebyggande åtgärder. Samarbeta med dina chefstriokolleger och sträva efter att alla medlemmar med ledaruppdrag i kåren har fått utbildning för sitt uppdrag. Diskutera gärna i ledarrådet vikten av respektfullt beteende och av att stöda varandra i trygghetsfrågor.

Ta hjälp av frågorna i kårens egen plan och formulera en handlingsplan för kåren. I hurdana situationer kan mobbning eller osakligt beteende förekomma i, vem behöver veta vad, hur ingriper ni och hur får ni mer stöd och information?

Utse en eller två trygghetspersoner i kåren. Trygghetspersonernas uppgift är att stöda kårens medlemmar i frågor kring trygghet. Trygghetspersonerna ska ha fyllt 18 år, vara väl insatta i Tryggt tillsammans-anvisningarna och känna till modeller för trygg verksamhet och åtgärder vid fall av kränkande behandling. Berätta för barnen och de unga att de kan vända sig till trygghetspersonerna med frågor eller för att berätta om kränkande behandling, både för sin egen del och då det gäller deras scoutkompisar. Informera också kårens medlemmar och deras familjemedlemmar om vem de kan vända sig till ifall de känner sig oroade. Läs mer om trygghetspersonernas uppdrag i Tryggt tillsammans anvisningarna. Ifall kåren inte utser någon trygghetsperson faller uppdraget automatiskt på kårchefen, vilket inte är att rekommendera. Uppdraget belastar kårchefen och tröskeln kan vara hög för att vända sig till kårchefen i känsliga frågor.

Sammanfattat, gör åtminstone det här

 • Formulera en plan för respektfullt beteende i kåren. https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/plan-for-respektfullt-beteende/karens-egen-plan/
 • Följ upp att kårens trygghetsperson är på det klara med vad uppdraget innebär och kom sinsemellan överens om tågordningen då någon av er blir kontaktad gällande ett mobbningsfall.
 • Se till att kårmedlemmarna samt scouternas vårdnadshavare vet vem som är trygghetsperson och kårchef i kåren, samt har kontaktuppgifter till dessa.
 • Skapa och upprätthåll ett system för att se till och följa upp att alla över 15 år gamla medlemmar med ledaruppdrag har gjort Tryggt tillsammans-webbutbildningen
 • Informera kårens ledare om att de om något händer ska vända sig till kårchefen, kårens trygghetsperson eller FiSSc:s kansli, som verkar i samråd med trivselteamet.  Informera också om var kontaktuppgifterna till dessa personer hittas.

Mer information

 • Trygga möten är Scouternas databas för trivsam verksamhet. På nätsidan hittar du allt från interaktiva filmer om mobbning till information om trakasserier och ingripande.
 • Arbetshälsoinstitutets sidor om arbetsplatsmobbning (på finska)
 • Metodbanken.se är en nätsida med ett enormt utbud av verktyg för gruppdynamik, mötesteknik och utbildning. Sidan upprätthålls av Marie Westling.
 • Gråzon Gränsfall Glasklart! – På granser.nu samlas material som kan vara till hjälp för att förebygga och tala om sexuella kränkningar och övergrepp i kåren, både på ett föreningsplan och på ett individplan. Materialet har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.
 • Att känna sig välkommen – Hur hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att trivas i scouterna? Webbutbildningen ger dej konkreta tips på hur du som ledare kan anpassa ditt ledarskap ifall det i gruppen finns medlemmar i behov av särskilt stöd. Utbildningen hålls av Sandra Hildén och har producerats av Finlands Svenska Scouter r.f.
 • Rädda Barnens material om barnkonventionen och barnens rättigheter. Rädda Barnen har samlat material som innehåller både fakta om Barnkonventionen och praktiska gruppövningar, lekar och material att skriva ut. Se under Stöd & Kunskap och Rädda barnens resurscentrum.
 • Prata om säkert surfande Svenska scouterna har sammanställt en konkret lista på hur och vad du som vuxen kan tala om gällande netikett.