Medlemsavgift

Genom att betala din medlemsavgift erhåller du rätten att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Utöver medlemsavgiften debiteras under året eventuella deltagaravgifter för evenemang.

Den medlemsavgift som scoutkårerna tar in av sina medlemmar innehåller också en andel som kåren betalar vidare till förbundet Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och centralorganisationen Finlands Scouter (FS) för flera olika stödfunktioner åt kåren och den enskilda scouten.

Alla scouter som är medlemmar i en svenskspråkig scoutkår i Finland är också automatiskt medlemmar i FiSSc, FS och medlemsförbunden WAGGGS och WOSM.

Medlemstyper

MEDLEMSTYP 1

  • Alla över 17 åriga medlemmar är av Medlemstyp 1
  • Oberoende av ålder är minst en medlem i varje familj av Medlemstyp 1
  • Medlemmar som under faktureringsåret fyller 17 år är av Medlemstyp 1

MEDLEMSTYP 2 (familjerabatt)

  • Då det på samma adress redan bor minst en medlem av Medlemstyp 1 (vuxen eller minderårig), kan under 17-åringar som är bosatta på samma adress, vara av medlemstyp 2.

MEDLEMSTYP 3 (4-6 årig familjescoutdelatagare)

  • 4-6 åringar som scoutar tillsammans med en vuxen scout (av Medlemstyp 1) betalar medlemsavgift enligt Medlemstyp 3.
  • 0-3-åringar betalar inte medlemsavgift. Deras försäkring är i kraft ifall deras förälder är medlem i scouterna och har betalat sin medlemsavgift. För dem gäller inga andra medlemsförmåner.
  • 7-åringar och äldre betalar normal medlemsavgift (Medlemstyp 1 eller Medlemstyp 2).

Befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder. Medlemsavgiftsbefrielse är i första hand avsett för minderåriga barn. Befrielse från medlemsavgift kan ansökas årligen under tiden 1.11- 15.6. Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift.

Kåren informerar medlemmar och deras vårdnadshavare t.ex. i samband med medlemsavgiftsfaktureringen om möjligheten till medlemsavgiftsbefrielse. Med medlemsavgiftsbefrielse vill FiSSc möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

I ansökan formuleras fritt varför man själv eller ens minderåriga barn behöver beviljas befriande från medlemsavgiften. I ansökan nämns även om familjen är kund inom socialtjänsten, om någon i familjen drabbats av långtidssjukdom eller arbetsoförmåga eller om man som ensamvårdare ansvarar allena för hobbyutgifterna.

FYLL I EN ANSÖKAN OM MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE


FAQ – medlemsavgiftsbefrielse

En anhållan om att bli befriad från medlemsavgift behandlas alltid konfidentiellt endast av den förbundsanställda till vars arbetsuppgift detta hör. Scoutkårens kårchef får endast kännedom om en anhållan ifall den beviljas, så att kåren kan därefter besluta om eventulle befrielse från kårens andel av medlemsavgiften. Alla uppgifter som lämnats in i ansökan är synliga endast åt den anställda, dessa vidarebefordas aldrig till scoutkåren. Inlämnade uppgifter raderas då beslutet är gjort och uppgifterna inte längre behövs.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller vårdnadshavarens ScoutID.

En anhållan om befrielse kan även alltid lämnas in av någon av kårens chefstrio (kårchef, programchef, uppdragschef), om en medlem eller en vårdnadshavare inte har möjighet att göra det själv.

Vi behandlar ansökningar an efter att de lämnats in. Vårt mål är att kunna behandla alla ansökningar inom en vecka efter att de lämnats in. Stundvis kan vi ha många ansökningar under behadling, då kan behandlingstiden ta lite längre. Mottagaren får per e-post medelande om huruvida ansökan beviljats eller ej.

Nekande svar på anhållan kan inte överklagas, men du kan lämna in en ny anhållan med nogrannare utredning över ditt ekonomiska läge. Om du behöver mera betaltid för din medlmsavgiftsfaktura lönar det sig att höra sig för direkt med kårens kårekonom.

Scoutkårerna är egna föreningar som uppbär en egen medlemsavgift. Endast scoutkåren kan bevilja befrielse från sin egen andel av den totala medlemsavgiften. Då en medlem beviljats befrielse från Finlands Scouters och Finlands Svenska Scouters andelar av avgiften, meddelas kårchefen därom. Om kåren anser att medlemmen också kan befrias från kårens medlemsavgift, måste kåren ta ett eget beslut gällande kåravgiften.

För övriga eventullt betungade kostnader som scouting kan medföra finns det stipendium att ansöka. Stipendium kan ansökas av scout för deltagande i kurser och programevenemang arrangerade av Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter, de finskspråkiga scoutdistrikten eller kurser arrangerade av andra organisationer som direkt gagnar scoutverksamheten. Om sökanden väljer personligt stipendium kan sökanden även söka för verksamhet arrangerad av scoutkåren eller för införskaffandet av personlig utrustning.

Läs mer om FiSSc – stipendier.

Vårdnadshavare som fakturabetalare

Om kåren fakturerar sin medlemsavgift via Kuksa kan vårdnadshavaren välja sig själv som fakturamottagare. Gå in i din målsmansprofil uppe i högra hörnet. Längst nere på sidan finns funktionen ”Målsman för”, välj här ”Ja”, vid valet för ”betala medlemsavgift”. Därefter kan vårdnadshavaren i sin egen profil välja om hen vill få fakturor per e-post eller till pappers.

e-faktura

18 år fyllda medlemmar och vårdnadshavare kan göra ett e-faktura-avtal med banken genom att använda sitt eget medlemsnummer eller målsmansnummer. Kuksa kan styra rätt fakturorna till vårdnadshavarens bank bara länkningen är gjord i Kuksa.

Bild: Esko Raikunen