Spons och understöd

En scoutkår har flera olika möjligheter att göra medelanskaffning för att se till en bra ekonomisk grund för sin verksamhet. Det är alltid bra att ha flera olika inkomstkällor och inte enbart förlita sig på en inkomstkälla. Kåren kan göra talkoinsatser och sälja på basarer och marknader. Adventskalenderkampanjen är scoutingens gemensamma medelanskaffning som gynnar scoutingen på alla nivåer och utvecklas särskilt för att kårerna på den egna orten ska kunna profilera sig och få inkomster.

För att lyckas med sin medelanskaffning behövs en väl genomtänkt plan och omsorgsfullt arbete som påbörjas i tid. Så når man gott resultat och ger eventuella samarbetsparter ett seriöst och pålitligt intryck. På den här sidan hittar du tips på hur du närmar dig en potentiell samarbetspartner.

Bästa medelanskaffningsinsatserna ideas i kåren tillsammans men nedan några exempel på vad det kan vara:

  • Basarer och marknader: det klassiska är att sälja bakverk och lotter men man kan också återanvända och framställa snygga produkter av t.ex. gamla sjökort, kasserade tältdukar, segel o.s.v.
  • Delta i restaurangdagen eller sätt upp ett pop-up café i kårlokalen.
  • Pyssla av gamla konserver och kartonger vackra inredningsburkar som ni säljer med örter i.
  • Sälj annonsutrymme till kårens nätsida, tidning.
  • Ta in en understödsavgift av understödande medlemmar i kåren (obs kårens stadgar ska möjliggöra det).
  • Kåren kan erbjuda julgubbetjänst kring jultider.

Riktade understöd och medelanskaffning för ett visst syfte

Om kåren samlar medel för ett speciellt syfte lönar det sig att anmäla detta till Finlands Scouters Lahjoita-tjänst. I Lahjoita-tjänsten kan kåren berätta om sin verksamhet och sitt projekt och de som besöker sidan kan donera pengar direkt till projektet.

FiSSc erbjuder ibland trakteringsuppdrag åt kårerna vid vissa evenemang och utbildningar. För att ta emot uppdraget ska kåren vara registrerad i förskottsuppbördsregistret. Större postningar på främst Scoutstationen erbjuds också som talkoinsatser åt kårer.

Att observera då kåren gör medelanskaffning:

Reglerna för skattefritt talkoarbete, se närmare skatteverkets anvisningar. Nyttan ska alltid gå till hela kåren och inte någon enskild grupp eller några personer.
Beakta att det ibland kan bli aktuellt med kompletterande försäkringar ifall talkoarbetets art är sådan att den inte omfattas av scoutförsäkringen.

Beskattning av ideell förening

Scoutkårerna är allmännyttiga föreningar. I vissa fall är scoutkåren beskattningsskyldig. Ifall kåren får ett skatteförslag ska det alltid fyllas i och returneras. Be vid behov om hjälp från FiSSc:s kansli.
Skatteförvaltningens beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar gäller för scoutkårer. Det är önskvärt att kårchefen och kårekonomen har bekantat sig med anvisningarna.

Understöd av staden/kommunen

Varje kommun har eget system för sökande av stadens understöd till föreningar. Bekanta er med er kommuns anvisningar noggrant och följ de angivna tidsfristerna för ansökan. En del kommuner har elektronisk ansökan som kräver KATSO-koder. Koderna söks via Skatteförvaltningen och om du söker dem för första gången kan det ta flera dagar att få dem i bruk. Anvisningarna för att söka finns på kommunens webbplats och kommunerna annonserar i ortens tidningar då det är aktuellt

Understöd från fonder och stiftelser

Kårerna kan årligen söka bidrag från Svenska kulturfonden via ett förbundspaket som Kulturfonden beviljar förbundet att dela ut. Frenckells stiftelse delar också ut årligen bidrag till olika syften och dessa understöd kan sökas via Finlands Scouter.

Läs mer på Stipendier och understöd för kårer

Om ni arrangerar evenemang som innehåller någon form av utbildning (t.ex. färdighetsutbildning; orientering, första hjälpen-kunskaper, överlevnadstekniker, naturkännedom…) kan ni ansöka om understöd från SFV. Anvisningar om hur man registrerar sig och använder systemet finns i webbtjänsten KURRE.

Utöver dessa kan kåren främst för olika projekt och satsningar söka understöd från många olika fonder, stiftelser, företag och lokala föreningar vars syfte är att stöda verksamhet för barn och unga. Via www.fyrk.fi kan man söka information om olika bidragsgivare.

Kårers bidrag

En del kårer beviljar sina medlemmar understöd för evenemangs deltagaravgifter eller utbildningar. Ifall kåren har i bruk ett sådant system är det bra att regelbundet informera medlemmarna i t.ex. deltagarbrev om saken så att alla vet om att det finns ett system.