Hur ska planen läsas och användas?

Planen är uppdelad i två helheter. Det första avsnittet handlar om att förebygga osakligt beteende och det andra om metoder för att ingripa om osakligt beteende skulle förekomma. Båda avsnitten behandlar temat utgående från de olika ledarroller en scout kan ha: åldersgruppsledare, kårchef, trygghetsperson och uppdrag på förbundsnivå (ex. förtroendevald eller stabsmedlem).

För samtliga ovan nämnda roller eller uppdrag beskrivs handlingskedjan i fall osakligt beteende förekommer. Hur kan personen förebygga att osakligt beteende sker, hur kan hen ingripa ifall en situation uppstår, och hur bör personen gå tillväga för att få mer stöd för att hantera situationen?

Den röda tråden i planen är att ingen scout ska behöva stå ensam i en situation där någon behandlat en annan person på ett respektlöst sätt. Planen följer en tydlig handlingskedja för hur informationen ska föras vidare så att de personer som har möjlighet att ingripa och stöda vet det de behöver veta.

Denna plan ska användas som komplement till Tryggt tillsammans-anvisningarna. Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Målet med anvisningen är att garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Bild: Aida KHubaeva på Pixabay