Utmärkelsetecken

Årligen beviljas ca 700-800 utmärkelsetecken för att tacka scoutledare för förtjänstfulla insatser inom Finlands Scouter, distrikten, FiSSc och kårerna.

Utmärkelsetecken kan anhållas åt sådana scouter, vars medlemsavgift är betald och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den person, åt vilken utmärkelsetecknet anhålls, bör fortfarande delta i verksamheten.

Anhållan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. FiSSc utmärkelseteckenkommitté och FS utmärkelsetecken grupp behandlar ansökningar fyra gånger per år. En utmärkelseteckenanhållan bör vara inlämnad och bekräftad senast 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11. Förslag för Mannerheimspännen behandlas bara en gång om året den 15 november. Mannerheimspännen beviljas alltid med följande St Görans dag (23.4) som datum.

Behandlingstiden för utmärkelseteckenförslag är ungefär två månader. Därefter är beslutet synligt i den elektroniska anhållan. Den ansökande parten får ett e-postmeddelande gällande beslutet.

Innan en anhållan görs bör den ansökande noggrant bekanta sig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken. Kontrollera även att personens Scout-CV finns i Kuksa. I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande från det lägsta. Glöm inte att en ansökan om ett utmärkelsetecken i alla skeden bör behandlas konfidentiellt, speciellt då personuppgifter behandlas.

En nära släkting till den som tecknet ansöks åt kan varken fungera som ansökare, bekräftare eller bidra med ett utlåtande till ansökan (jävighet). Fundera vem i kåren i sådana fall kan göra ansökan. Om personen som ansöker om eller bekräftar ett tecken och den man ansöker åt har samma efternamn, är det skäl att nämna i ansökan att personerna trots samma efternamn inte är släkt med varandra.

Observer följande begrepp:

Ansökningsår: med ansökningsår avses årtalet för den ansökningsdeadline som ansökan lämnats in för. D.v.s. ansökningar som lämnas in till DL 15.1 anses alla tillhöra samma ansökningsår, även om ansökan i Kuksa lämnats in och bekräftats eventuellt redan innan årsskiftet.

Observera detta speciellt då ni ansöker om uppdragspecifika spännen eller idealspännen där det finns kriterier gällande ålder under ansökningsåret.

Uppdragsspecifika spännen

Louhisusi spänne beviljas som erkänsla åt den gruppledare i explorerscoutålder som under det senast gångna verksamhetsperioden (höst eller vår) förtjänstfullt använt scoutmetoden i sitt ledarskap och därmed uppvisat gott ledarskap.

Grunder för beviljande

Med utmärkelsen uppmärksammas en ung gruppledare, som under det senaste verksamhetsåret praktiserat gott ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden, så som patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.

Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara 15–18 år och skall vid ansökningstidpunkten ha fungerat som gruppledare minst en verksamhetsperiod. Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats. Louhisusi spänne kan beviljas åt fler än en explorercout per kår.

Distriktets/FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen beviljar Louhisusi spännet. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Louhisusi spännen.

 • Under ansökningsåret 15-18 åring
 • gruppledare minst en höst- eller vårtermin
 • har förtjänstfullt använt scoutmetoden i sitt ledarskap
 • praktiserat gott ledarskap

Collans spännet beviljas åt den roverscout eller äldre ledare som på ett föredömligt sätt förverkligat scoutmetoden och burit ansvar för verksamheten för sin åldersgrupp under det senaste verksamhetsåret.

Grunder för beviljande

Spännet beviljas åt den akela, kapten, lots, sisuscoutledare eller familjescoutledare som ansvarat för gruppens verksamhet och förtjänstfullt använt sig av de olika delarna av scoutmetoden såsom scoutingens värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.

Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara minst 19 år och skall vid utdelningstidpunkten ha fungerat i sitt uppdrag minst ett verksamhetsår. Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats. Spännet kan beviljas åt flera personer per kår.

Distriktets eller FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté/ordförande beviljar spännet. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Collans spännen.

 • Under ansökningsåret minst 19-årig roverscout eller äldre ledare
 • Minst ett verksamhetsår som akela, kapten, lots, sisuscoutledare, eller familjescoutledare
 • Har på ett föredömligt sätt förverkligat scoutmetoden
 • Ansvarat för gruppens verksamhet

Sankt Görans spänne är roverscoutåldersgruppens utmärkelsetecken.

Grunder för beviljandet

Sankt Görans spännet kan beviljas åt en roverscout för minst två års aktiv, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. Märkets mottagare har på ett märkbart sätt förverkligat roverscoutprogrammet och hen har gjort en klar insats där. Hen har fungerat i ledaruppdrag i roverscoutåldern och självständigt förverkligat t.ex. läger-, utfärds- och medelsanskaffningsprojekt antingen i kåren eller i distriktet.

Märkets mottagare måste fylla minst 20 år eller vara högst 23 år under ansökningsåret. Man kan ansöka om Sankt Görans spänne även åt sådana som tidigare erhållit Mannerheimspännet av andra klass.

 • Två år av aktiv roverscoutverksamhet
 • Under ansökningsåret minst 20 år eller högst 23 år
 • förverkligar roverscoutprogrammet på ett betydande sätt
 • fungerat i ledaruppdrag för roverscoutåldern
 • förverkligat projekt inom roverscoutprogrammet

Ideologiska utmärkelsetecken

Mannerheimspännet är en utmärkelse som beviljas åt en ung scout som anammat soutideologin och lever enligt denna. Spännet är inte ett förtjänsttecken för gjorda scoutuppdrag.

Mannerheimspännesansökningarna behandlas endast en gång per år. Ansökningarna bör skickas in senast 15.11. Utdelningen sker kring St Göransdagen 23.4 i enlighet med traditionerna i det egna distriktet eller den egna kåren.

Polstjärnespännet kan beviljas en minst 28- årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter

Mannerheimspännet av II-klass kan beviljas en under ansökningsåret 17-19 årig scout som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.

Mannerheimspännet är inte ett kännetecken för varje aktiv, ung scout, utan den som får spännet bör skilja sig från övriga scouter i samma ålder genom att scoutideologin och dess förverkligande syns i personens liv.

Sökanden bör motivera hur personen i fråga bundit sig till scoutingens värderingar, som beskrivs i valspråket, löftet och idealen. I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i praktiken i personens scoutverksamhet, i personens liv och i hur personen vuxit under sina scoutår.

Tips: På ansökningsblanketten ombedes den ansökande att med hjälp av tre exempel uppge hur scoutingens värderingar är synliga i den meriterades vardag och hur den meriterade i praktiken skiljer sig från övriga i samma åldersgrupp.

Valspråket: Var redo!

Scoutlöftet: Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

En scouts ideal är att:

 • respektera andra
 • älska naturen och skydda miljön
 • vara pålitlig
 • främja vänskap över gränser
 • känna sitt ansvar och vara aktiv
 • utveckla sig själv som människa
 • söka sanningen i tillvaron

Mannerheimspännet av II-klass kan sökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 19 år. Som grund för beviljande är också att personen som får spännet har erhållit spejarscout- eller explorerscoutsigillet (Kims leende eller lejonliljan) eller utfört Grundutbildning för scoutledare. Av märkets mottagare förutsätts deltagande i kårens veckovisa verksamhet. Även uppdrag på förbunds-, distrikts- eller Finlands Scouters nivå anses vara veckoverksamhet.

Tips: Om mottagaren inte fungerar som ledare för veckovis verksamhet bör det i ansökan framkomma på vilket sätt mottagaren aktivt deltar i scoutverksamheten på ett sätt som kan anses motsvara deltagande i veckoverksamhet. Detta kan t.ex. bestå av arbetet som krävs för olika uppdrag. Det bör framkomma minst två år av regelbunden verksamhet under de tre senaste verksamhetsåren.

Ansökan om Mannerheimspänne av klass II bör innehålla en rekommendation från utomstående part. Detta kan t.ex. vara en klassföreståndare, rektor, arbetsgivare eller församlingens scoutanställda (Frans). Skriv ut blanketten för rekommendation och bifoga den undertecknade rekomendationen (som fil eller bild) till ansökan i Kuksa.

 • bundit sig till scoutingens värderingar
 • under ansökningsåret 17-19 år
 • deltar i kårens veckovisa verksamhet och/eller har uppdrag på förbunds-/distrikts- eller FS-nivå
 • avlagt spejarscout- eller explorerscoutsigillet eller utfört Grundutbildning för scoutledare

Mannerheimspännet av I-klass kan beviljas en scout som i scout- och övrig verksamhet utmärkt sig ideologiskt. Mannerheimspännet av I-klass kan ansökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 23 år, som har avlagt en åldersgruppsledarutbildning (akela/kapten/lots) eller Grundutbildningen för scoutledare. Avlagd grundutbildning för scoutledare visar att scouten bundit sig till scoutledarens uppgifter och scoutrörelsen.

I motiveringen skall det framgå hur mottagaren av I-klass spännet vuxit ideologiskt och utvecklat sina färdigheter som scoutledare. Där den som får Mannerheimspännet av II-klass förutsätts ha bundit sig till scoutingens värderingar, förväntas det av den som ska få Mannerheimspännet av I-klass dessutom att hen kan tillämpa scoutingens värdegrunder i sin verksamhet och sitt beteende.

Tips: På ansökningsblanketten ombeds den ansökande att med hjälp av tre exempel beskriva hur den meriterade utvecklats ideologiskt de tre senaste åren. Motivera med hjälp av tre exempel hur värdegrunden du syftar till tidigare var synlig och på vilket sätt det synliggörs idag.

Den som får spännet förutsätts också delta i kårens veckovisa arbete även om personen på grund av studier eller arbete befinner sig på annan ort. Verksamheten kan delvis ske online (Teams/ Zoom etc). Verksamhet i till exempel en annan kår på studieorten räknas som merit. Även uppdrag på förbunds-/distrikts eller Finlands Scouters nivå kan anses motsvara veckoverksamhet på kårnivå. Enbart till exempel månatlig projektverksamhet under veckoslut räknas inte som tillräckligt regelbunden verksamhet.

Tips: Om mottagaren inte fungerar som ledare för veckovis verksamhet bör det i ansökan framkomma på vilket sätt mottagaren aktivt deltar i scoutverksamheten på ett sätt som kan anses motsvara deltagande i veckoverksamhet. Detta kan t.ex. bestå av arbetet som krävs för olika uppdrag.Det bör framkomma minst två år av regelbunden verksamhet under de tre senaste verksamhetsåren.

I-klass spännet kan fås tidigast tre år efter beviljandet av II-klass spännet. Om man söker Mannerheimspännet av I-klass åt en scout som inte tidigare erhållit spännet av II-klass bör ansökan innehålla också en motivering som svarar på kraven för spännet av II-klass. I praktiken bör det då framkomma minst fyra år av regelbunden verksamhet under de senaste sex åren. I kuksa finns en specifik ansökningsbalnkett för dessa fall, där ansökningsblanketten inkluderar även Mannerheimspännet II frågor. I dessa fall bör även en rekommendation från utomstående part bifogas i ansökan. Detta kan t.ex. vara en klassföreståndare, rektor, arbetsgivare eller församlingens scoutanställda (Frans). Skriv ut blanketten för rekommendation och bifoga den undertecknade rekomendationen (som fil eller bild) till ansökan i Kuksa.

 • Vuxit ideologiskt som scoutledare
 • Under ansökningsåret högst 23 år
 • Deltar i kårens veckovisa verksamhet eller har uppdrag på förbunds-/distrikts- eller FS-nivå
 • Åldersgruppsledarutbildning eller Grundutbildning för scoutledare

Polstjärnespännet kan beviljas en under ansökningsåret minst 28 årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Grunder för beviljandet:

Spännet kan beviljas en scoutledare som förbundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag. I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i personens scoutverksamhet och i personens liv. Dessutom bör mottagaren i och med sitt ledarskap ha åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Tips: På ansökningsblanketten efterfrågas konkreta exempel hur scoutingens värderingar syns i personens scoutverksamhet och i personens liv. Exempel bör inkluderas gällande löftet, valspråket och för minst fyra ideal.

Tips: På ansökningsblanketten ombeds ansökande även beskriva hur den meriterade åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Mottagaren bör under ansökningsåret fylla minst 28 år. Vidare bör kursen Grundutbildning för scoutledare vara genomförd och mottagaren bör ha erhållit sin scoutledarfullmakt. Under ansökningsåret bör den meriterade ha aktiva ledaruppdrag från åtminstone en tre års period. Uppdragen behöver inte vara utförda under efterföljande år.

Till ansökan bifogas en rekommendation av en person som känner den meriterade väl och kan därmed i sin rekommendation beskriva hur scoutingens värdegrund utmärker sig utanför scoutverksamheten. Skriv ut ett stödbrev åt den person ni ber en rekommendation av. Rekommendationen bör vara skriven av personen själv och brevet bifogas i ansökan i Kuksa.

Polstjärnespännet kan även beviljas en scoutledare som tidigare erhållit Mannerheimspännet andra eller första klass. Tidigare erhållet Mannerheimspänne är dock inget krav för att kunna beviljas Polstjärnespännet. Spännet beviljas dock inte åt mottagare som tidigare erhållit Silversvanen eller Silvervargen.

 • Under ansökningsåret minst 28 år
 • Innehaft aktiva scoutuppdrag minst tre år
 • Har erhållit scoutledarfullmakt
 • Anammat scoutingens värderingar och lever enligt dessa
 • Åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamhet hos andra
 • Utfört sina scoutuppdrag förtjänstfullt och entusiastiskt

Silvervargen/-svanen kan beviljas en manlig/kvinnlig scoutledare som i minst 20 år fungerat i ideologiskt starka, ansvarsfulla och imponerande scoutledaruppgifter inom Finlands Scouter, distriktet/FiSSc eller kåren och uppnått på basen av sina scoutmeriter en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet.

Scoutingens värderingar är synliga i mottagarens verksamhet både inom scoutingen som utanför verksamheten. Vidare har hen även åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga personer. Mottagaren har även genom sin egen exceptionellt stora insats på ett positivt och uppbyggande sätt fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd.

Anvisningar till ansökande:

Av ansökan om Silvervargen/-svanen bör framgå hela scoutledarens scoutkarriär med uppgifter samt motiveringar för vad som gör att personen ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet.

För att påvisa att personen är vida känd som scout krävs i regel rekommendationer från flera håll (minst 3 instanser). Dessa kan till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner. Rekommendationer bör lämans in av instanser som känner mottagaren och kan i sina utlåtanden påvisa på vilket sätt scoutingens värderingar är synliga i scoutverksamheten eller utanför scoutingen. Minst en rekommendation bör beskriva verksamhet inom scoutingen.

Ett rekommendationbrev kan även undertecknas av en person som under tidpunkten som utlåtandet beskriver representerat ifrågavarande organisation.

 • minst 20 år av ansvarsfulla scoutledaruppdrag
 • ideologiskt starkt, ansvarsfullt och imponerande verksamhet
 • uppnått på basen av sina scoutmeriter en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet
 • åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga personer
 • fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd

Förtjänstmedaljer och förtjänstkors

Finlands Scouters förtjänstkors är en serie märken bestående av Förtjänsttecknet i brons, Förtjänsttecknet i silver, Förtjänstkorset i silver, Förtjänstkorset i guld, Stora förtjänstkorset och Tapperhetsmärket. Utmärkelsetecken som räknas till Finlands Scouters Förtjänsttecken kan beviljas såväl finländska som utländska scouter för förtjänstfull och osjälvisk verksamhet för att förverkliga den finländska scoutrörelsens målsättning. Understödare av scoutverksamheten kan tilldelas förtjänstkorset i silver eller guld fäst på en plakett.

Finlands Svenska Scouter rf:s utmärkelsetecken

Tacksamhetstecknet, som designats av Henrik ”Slade” Ingelius, togs i bruk år 1980. Tacksamhetstecknet kommer i tre valörer, tredje-, andra- och förstaklass. Tecknet är en rund medalj hängandes från ett band. Bandet är 300 mm brett med grön bottenfärg och 7,5 mm tjocka vita ränder 5 mm från bandets kant. Medaljen är präglad med scoutliljan på en treklöver. Från början fanns inte bandet utan det tillkom senare. Tacksamhetstecknen kommer med släpspänne.

Grunder för beviljandet

Bild: Eric Jansson

Kan tilldelas scout som erkänsla för minst 3 års aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Mottagaren måste alltså ha verkat i scoutledarskapsuppdrag i mints 3 år, det vill säga ha minst 3 uppdragsår.

Märket är numrerat och bronsfärgat.

Grunder för beviljandet

Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en scoutledare som erkänsla för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet.

Mottagaren bör ha minst sex år av ledaruppdrag. Uppdrag som scoutledare anses börja från att man fyllt 18 år.

Tips: Om man anhåller om ett förtjänsttecken åt en mottagare som skött administrativa uppgifter i kåren (t.ex. sekreterare, ekonom eller styrelsemedlem) bör man i motiveringen berätta på vilket sätt mottagaren med uppdraget visat aktivitet och regelbundenhet.

Kan tilldelas scout som erkänsla för minst 9 års betydelsefullt och aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Märket är numrerat och silverfärgat.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljande

Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig och förtjänstfull verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. En person som tilldelats förtjänsttecknet i silver fungerar i krävande scoutuppgifter vilka präglas av utveckling.

Mottagaren bör ha minst 12 år av ledaruppdrag som myndig d.v.s. uppdrag som hen haft sedan hen fyllt 18 år.

Tips: Om man anhåller om ett förtjänsttecken åt en mottagare som skött administrativa uppgifter i kåren (t.ex. sekreterare, ekonom eller styrelsemedlem) bör man i motiveringen berätta på vilket sätt mottagaren med uppdraget visat aktivitet och regelbundenhet.

Kan tilldelas scout som erkänsla för minst 15 års ytterst betydelsefullt och aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet. Märket är numrerat och guldfärgat.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig, förtjänstfull verksamhet Finlands Scouter eller distriktet till fromma, eller för ytterst förtjänstfull verksamhet kåren till fromma. Den som tilldelas förtjänstkorset i silver bör ha uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå.

Mottagaren bör ha minst 18 år av ledaruppdrag som myndig d.v.s. uppdrag som hen haft sedan hen fyllt 18 år.

Tips: Förtjänstkorset i silver kan beviljas åt en mottagare som endast varit aktiv på kårnivå. Då bör motiveringen lyfta fram ytterst förtjänstfull verksamhet för kåren.

Tips: Till anhållan bör bifogas en lista på mottagarens alla scoutuppdrag med tidsperioder för när mottagaren innehaft uppdragen.

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig och ytterst förtjänstfull verksamhet vilken kommit den riksomfattande scoutverksamheten eller distriktets till fromma eller för exceptionellt förtjänstfull verksamhet kåren till godo.

Mottagaren bör ha minst 24 år av ledaruppdrag som myndig d.v.s. uppdrag som hen haft sedan hen fyllt 18 år.

Tips: Ytterst förtjänstfull verksamhet är imponerande och exceptionell verksamhet är exceptionellt imponerande. Då ett uppdrag sköts rätt skapar det positiva effekter i verksamhetsomgivningen. Uppdraget i sig skapar inte det exceptionella. Ytterst förtjänstfull verksamhet överskrider uppdragaskraven.

Tips: Till anhållan bör bifogas en lista på mottagarens alla scoutuppdrag med tidsperioder för när mottagaren innehaft uppdragen.

Grunder för beviljandet

Stora förtjänstkorset kan beviljas en scoutledare som erkänsla för exceptionellt förtjänstfull verksamhet Finlands scoutrörelse till fromma. Mottagaren bör ha minst 30 år av ledaruppdrag som myndig d.v.s. uppdrag som hen haft sedan hen fyllt 18 år. Av mottagaren förutsätts riksomfattande scoutuppgifter, samt att han eller hon nått en erkänd ställning tack vare sina scoutmeriter och sin personlighet.

Tips: Till anhållan bör bifogas en lista på mottagarens alla scoutuppdrag med tidsperioder för när mottagaren innehaft uppdragen. Utöver detta bör man i anhållan motivera på vilket sätt mottagaren kan anses vara en erkänd scoutperson och vid behov bifoga utlåtanden därom från olika instanser/parter.

Grunder för beviljandet

Tapperhetsmärket kan beviljas för en handling genom vilken scouten visat prov på stor uppoffring i en situation där scouten, den nödställda eller vardera varit i uppenbar livsfara. Detta, seriens högsta tecken, kan beviljas samma person flera gånger om handlingarna medger det. Om flera scouter fungerat som räddare samtidigt kan de alla beviljas varsitt med eget namn, men med samma nummer och datum, försedda märke.

Som bilaga till ansökan bör man lägga till t.ex. myndigheters utlåtande om händelsen, eventuella tidningsartiklar och övriga utomstående utredningar av händelsen.

Övriga tecken och utmärkelser

Hedersmärket i silver och guld

Hedersmärket är en pins med samma motiv som tacksamhetstecknet d.v.s. scoutliljan på en treklöver och är 10 mm i diameter.

Bild: Eric Jansson

Kan tilldelas utomstående person, som aktivt stött och engagerat sig för finlandssvensk scoutverksamhet på kår- eller förbundsnivå. Engagemanget skall ha skett under åtminstone en femårsperiod. Märket är en silverfärgad pins.

Bild: Eric Jansson

Kan tilldelas utomstående person, som aktivt stött och engagerat sig för finlandssvensk scoutverksamhet på kår- eller förbundsnivå. Engagemanget skall ha skett under åtminstone en tioårsperiod. Märket är en guldfärgad pins.

Grunder för beviljandet

Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare av scoutverksamheten för förtjänstfull verksamhet till fromma för kår, distrikts eller riksomfattande scoutverksamhet.

Några exempel där Sankt Görans plakett beviljats:

 • En scoutförälder hade skött om renoveringen av kårlokalen i tolv år.
 • En person hade varit revisor för kåren i 18 år.
 • En person hade varit verkligt aktiv medlem och medelinsamlare i föräldrarådet i sju år.
 • En person hade avgiftsfritt upplåtit sin mark åt kåren som lägerområde i 11 år.

Sankt Görans plakett beviljas i två storlekar. Den lilla till privatpersoner och den stora till samfund och understödare.

Bordsstandar

Bordsstandarer finns att anhållas både av förbudet Finlands Svenska Scouter r.f. och av centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Bordsstandaret uppdaterades år 2021 då höstmötet 2020 godkände nytt emblem för FiSSc. Bordsstandaret är försett med FiSSc:s emblem i mitten i gult. Bottenfärgen är röd. I övre kanten finns en lilje-klöverskura så att liljorna pekar uppåt. Fältet ovanför skuran är gul. I nedre kanten är standaret tretungat med tre gula tofsar.

Kan tilldelas personer som ej är medlemmar eller samfund, som aktivt och på ett exceptionellt betydelsefullt sätt under en längre tid stött och engagerat sig för finlandssvensk scoutverksamhet på kår-eller förbundsnivå. När det gäller privatpersoner torde mottagaren redan inneha Hedersmärket i guld.

Bordsstandaret kan också tilldelas scout som erkänsla för exceptionellt betydelsefullt och aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet.

På de bordsstandar som ges som utmärkelsetecken fästs det på foten en plakett med texten:

Till [Mottagarens namn]
[Datum för överräckning]
Finlands Svenska Scouter r.f.

Grunder för beviljandet

Standaret kan beviljas scouter som tack för långvarig, framgångsrik och omfattande scoutverksamhet eller understödare av scoutarbetet som utmärkelse för långvarig verksamhet scoutrörelsen till fromma samt samfund som tack och utmärkelse för långvarigt samarbete. Standaret är snarast tänkt för förbundets egen användning och det beviljas av förbundets styrelse.

Blanketter:

Rekommendation för Mannerheimspännet (pdf)

Rekommendation för Polstjärnespännet (word)

Rekommendation för Poltsjärnespännet (pdf)