Utmärkelsetecken

Årligen beviljas ca 700-800 utmärkelsetecken för att tacka scoutledare för förtjänstfulla insatser inom Finlands Scouter, distrikten, FiSSc och kårerna.

Utmärkelsetecken kan ansökas åt sådana scouter, vars medlemsavgift är betald och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den person, åt vilken utmärkelsetecknet ansöks, bör fortfarande delta i verksamheten.

Ansökan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. FiSSc utmärkelseteckenkommitté och FS utmärkelsetecken grupp behandlar ansökningar fyra gånger per år. En utmärkelseteckenansökan bör vara inlämnad och bekräftad senast 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11. Mannerheimspännesansökningar behandlas bara en gång om året och då behandlas ansökningar som inlämnats innan den 15 november. Mannerheimspännen beviljas alltid med följande St Görans dag (23.4) som datum.

Behandlingstiden för ansökningarna är ungefär två månader. Därefter är beslutet synligt i den elektroniska ansökan. Den ansökande parten får ett e-postmeddelande gällande beslutet.

Innan en ansökan görs bör den ansökande noggrant bekanta sig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken. Kontrollera även att personens Scout-CV finns i Kuksa. I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande från det lägsta. Glöm inte att en ansökan om ett utmärkelsetecken i alla skeden bör behandlas konfidentiellt, speciellt då personuppgifter behandlas.

Häftet Scouternas utmärkelsetecken har uppdaterats i början av år 2019. Häftet inkluderar förutom anvisningar för de olika teckenen även instruktioner hur märken bärs på scoutskjortan.

Uppdragsspecifika spännen

Kåren beviljar Louhivuoris spänne som erkänsla åt den patrulledare i explorerscoutålder som under det senast gångna verksamhetsåret (höst och vår) bäst har lyckats förverkliga patrullsystemet.

Grunder för beviljande

Med utmärkelsen uppmärksammas en ung patrulledare, som har praktiserat gott ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden, såsom scoutingens värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.

Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara 15–18 år och skall vid ansökningstidpunkten ha fungerat som patrulledare i minst sex månader. Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats.

Om kåren praktiserar parledarskap kan Louhivuoris spänne beviljas två likvärda patrulledare som fungerar tillsammans. Om en samkår har skilda flick- och pojkpatruller kan utmärkelsetecknet beviljas såväl en flick- som en pojkpatrulledare.

Distriktets/FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Louhivuoris spännen.

 • 15-18 åring
 • minst 6 månader som patrulledare
 • har under det gångna verksamhetsåret bäst förverkligat scoutmetoden
 • i regel ett spänne/kår/år

Kåren beviljar Collans spänne åt den akela och/eller kapten, som på ett föredömligt sätt burit ansvar för sin åldersgrupps verksamhet.

Grunder för beviljande

Årligen kan en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för vargungar och en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för äventyrsscouterna få utmärkelsen. Vid ansökningstidpunkten bör den som får utmärkelsen ha fungerat minst två år som akela eller/och kapten. Spännet beviljas inte om mer än ett år förflutit sedan uppgiften avslutats. Om kåren praktiserar parledarskap kan Collans spännet beviljas två likvärda akelor/kaptener som fungerar tillsammans.

Distriktets utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Collans spännen.

 • Har på ett föredömlig sätt burit ansvar för åldersgruppens verksamhet
 • Minst två verksamhetsår som akela eller/och kapten
 • I regel ett spänne/åldersgrupps ledare/år

Sankt Görans spänne är roverscoutåldersgruppens utmärkelsetecken.

Grunder för beviljandet

Sankt Görans spännet kan beviljas åt en roverscout för minst två års aktiv, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. Märkets mottagare har på ett märkbart sätt förverkligat roverscoutprogrammet och hen har gjort en klar insats där. Hen har fungerat i ledaruppdrag i roverscoutåldern och självständigt förverkligat t.ex. läger-, utfärds- och medelsanskaffningsprojekt antingen i kåren eller i distriktet. Märkets mottagare får vara högst 23 år under ansökningsåret. Man kan ansöka om Sankt Görans spänne även åt sådana som tidigare erhållit Mannerheimspännet av andra klass.

 • Två år av aktiv roverscoutverksamhet
 • Under ansökningsåret högst 23 år

Ideologiska utmärkelsetecken

Mannerheimspännet är en utmärkelse som beviljas åt en ung scout som anammat soutideologin och lever enligt denna. Spännet är inte ett förtjänsttecken för gjorda scoutuppdrag.

Mannerheimspännesansökningarna behandlas endast en gång per år. Ansökningarna bör skickas in senast 15.11. Utdelningen sker kring St Göransdagen 23.4 i enlighet med traditionerna i det egna distriktet eller den egna kåren.

Polstjärnespännet kan beviljas en minst 26 årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter

Mannerheimspännet av II-klass kan beviljas en 17-19 årig scout som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.

Mannerheimspännet är inte ett kännetecken för varje aktiv, ung scout, utan den som får spännet bör skilja sig från övriga scouter i samma ålder genom att scoutideologin och dess förverkligande syns i personens liv.

Sökanden bör motivera hur personen ifråga bundit sig till scoutingens värderingar, som beskrivs i valspråket, löftet och idealen. I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i praktiken i personens scoutverksamhet, i personens liv och i hur personen vuxit under sina scoutår. Ansökan om Mannerheimspänne av klass II bör innehålla som bilaga skolans eller arbetsgivarens rekommendation. Skriv ut blanketten för rekommendation och bifoga den till ansökan i Kuksa.

Valspråket:  Var redo!

Scoutlöftet: Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

En (Rover)scouts ideal är att:

 • respektera andra
 • älska och skydda naturen
 • vara ärlig och pålitlig
 • främja vänskap över gränser
 • känna sitt ansvar och göra sitt bästa
 • utveckla sig själv som människa
 • söka sanningen i tillvaron

Mannerheimspännet av II-klass kan sökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 19 år. Som grund för beviljande är också att personen som får spännet har erhållit spejarscout- eller explorerscoutsigillet. (Kims leende eller lejonliljan) Av märkets mottagare förutsätts deltagande i kårens veckovisa verksamhet. Ansökan bör innehålla skolans eller arbetsgivarens rekommendation.

 • bundit sig till scoutingens värderingar
 • under ansökningsåret 17-19 år
 • deltar i kårens veckovisa verksamhet
 • avlagt spejarscout- eller explorerscoutsigillet

Mannerheimspännet av I-klass kan beviljas en scout som i scout- och övrig verksamhet utmärkt sig ideologiskt. Mannerheimspännet av I-klass kan ansökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 23 år, som har avlagt en åldersgruppsledarutbildning (akela/kapten/lots) eller Grundutbildningen för scoutledare. Avlagd scoutledargrundutbildning visar att scouten bundit sig till scoutledarens uppgifter och scoutrörelsen.

I motiveringen skall det framgå hur mottagaren av I-klass spännet vuxit ideologiskt och utvecklat sina färdigheter som scoutledare. Där den som får Mannerheimspännet av II-klass förutsätts ha bundit sig till scoutingens värderingar, förväntas det av den som ska få Mannerheimspännet av I-klass dessutom att hen kan tillämpa scoutingens värdegrunder i sin verksamhet och sitt beteende.

Den som får spännet förutsätts också delta i kårens veckovisa arbete även om personen på grund av studier eller arbete befinner sig på annan ort. Verksamheten kan delvis ske elektroniskt (t.ex. via skype etc). Verksamhet i till exempel en annan kår på studieorten räknas som merit. Enbart till exempel månatlig projektverksamhet under veckosluten räknas inte som tillräckligt regelbunden.

I-klass spännet kan fås tidigast tre år efter beviljandet av II-klass spännet. Om man söker Mannerheimspännet av I-klass åt en scout som inte tidigare erhållit spännet av II-klass bör ansökan innehålla också en motivering som svarar på kraven för spännet av II-klass.

 • Vuxit ideologiskt som scoutledare
 • Under ansökningsåret högst 23 år
 • Deltar i kårens veckovisa verksamhet
 • Åldersgruppsledarutbildning eller Grundutbildning för scoutledare

Polstjärnespännet kan beviljas en minst 26 årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Spännet kan beviljas en scoutledare som bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.  I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i personens scoutverksamhet och i personens liv. Dessutom bör mottagaren i och med sitt ledarskap ha åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Mottagaren bör under ansökningsåret vara minst 26 år gammal. Vidare bör kursen Grundutbildning för scoutledare vara genomförd och mottagaren bör ha erhållit sin scoutledarfullmakt. Under ansökningsåret bör mottagaren under de tre senaste åren innehavt aktiva scoutledaruppdrag.

Till ansökan bifogas en rekommendation av en person som känner den meriterade väl och kan därmed i sin rekommendation beskriva hur scoutingens värdegrund utmärker sig utanför scoutverksamheten. Skriv ut ett stödbrev åt den person ni ber en rekommendation av. Glöm inte att fylla i kårens uppgifter längst nere!

Polstjärnespännet kan även beviljas en scoutledare som tidigare erhållit Mannerheimspännet II eller -I. Tidigare erhållet Mannerheimspänne är dock inget krav för att beviljas Polstjärnespännet.  Spännet beviljas dock inte åt mottagare som tidigare erhållit Sivlersvanen eller Silvervargen.

 • Tagit sig an scoutingens värderingar
 • Åstadkommit utvecklng och engagemang för scoutverksamhet hos andra
 • Under ansökningsåret minst 26 år
 • Innehaft aktiva scoutuppdrag de tre senaste åren
 • Har  erhållit scoutledarfullmakt

Rekommendationsbrev stödblankett

Silvervargen/-svanen kan beviljas en manlig/kvinnlig scoutledare som i minst 15-25 år fungerat i ansvarsfulla scoutledaruppgifter inom förbundet eller distriktet och kåren och som uppnått en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet.

Långvariga, konsekventa meriter inom ett av scoutingens delområden (t.ex. sisuscouting, utbildning, scoutfärdighetstävlingar) ses också som tillräckliga bevis på ansvarsfulla uppgifter. Mottagaren har genom sin egen exceptionellt stora insats på ett positivt och uppbyggande sätt fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd. Av märkets mottagare förväntas dessutom att hans eller hennes scoutarbete utvecklar scoutrörelsen och ideologiskt är mycket starkt.

Av ansökan om Silvervargen/-svanen bör framgå hela scoutledarens scoutkarriär med uppgifter samt motiveringar för vad som gör att personen ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet. För att påvisa att personen är vida känd som scout krävs i regel rekommendationer från flera håll. Dessa kan till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner.

Silvervargen/-svanen är inte en minnesplakett vid fyllda jämna år. För att få den räcker inte enbart kårmeriter eller tillfälliga projektartade scoutuppgifter, ens om de är stora. Innan man börjar förbereda ansökan lönar det sig att ta kontakt med det egna scoutdistriktet/FiSSc och ordföranden för FS utmärkelseteckengrupp för närmare anvisningar.

Förtjänstmedaljer och förtjänstkors

Finlands Scouters förtjänstkors är en serie märken bestående av Förtjänsttecknet i brons, Förtjänsttecknet i silver, Förtjänstkorset i silver, Förtjänstkorset i guld, Stora förtjänstkorset och Tapperhetsmärket. Utmärkelsetecken som räknas till Finlands Scouters Förtjänsttecken kan beviljas såväl finländska som utländska scouter för förtjänstfull och osjälvisk verksamhet för att förverkliga den finländska scoutrörelsens målsättning. Understödare av scoutverksamheten kan tilldelas förtjänstkorset i silver eller guld fäst på en plakett.

Finlands Svenska Scouters Tacksamhetstecken, som ritats av Henrik “Slade” Ingelius togs i bruk 1980. Det finns i tre valörer: Klass III, II och I. Utmärkelsetecknet består av en scoutlilja på en treklöver och bärs i ett grönt band med breda vita ränder.

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för minst 3 års aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren bör ha fyllt 18 år. Märket är bronsfärgat.

Grunder för beviljandet

 

Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en scoutledare som erkänsla för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet.

 

 

 

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Minst 3 år bör ha gått sedan scouten beviljats FS förtjänsttecken i brons. Märket är silverfärgat.

Grunder för beviljande

 

Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig och förtjänstfull verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. En person som tilldelats förtjänsttecknet i silver fungerar i krävande scoutuppgifter vilka präglas av utveckling.

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i silver kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig, förtjänstfull verksamhet Finlands Scouter eller distriktet till fromma, eller för ytterst förtjänstfull verksamhet kåren till fromma. Den som tilldelas förtjänstkorset i silver bör ha uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå.

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för exceptionellt långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet. Märket är guldfärgat.

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig och ytterst förtjänstfull verksamhet vilken kommit den riksomfattande scoutverksamheten samt distriktets och kårens scoutverksamhet till godo.

Grunder för beviljandet

Stora förtjänstkorset kan beviljas en scoutledare som erkänsla för exceptionellt förtjänstfull verksamhet Finlands scoutrörelse till fromma. Av mottagaren förutsätts riksomfattande scoutuppgifter, samt att han eller hon nått en erkänd ställning tack vare sina scoutmeriter och sin personlighet.

Grunder för beviljandet

Tapperhetsmärket kan beviljas för en handling genom vilken scouten visat prov på stor uppoffring i en situation där scouten, den nödställda eller vardera varit i uppenbar livsfara. Detta, seriens högsta tecken, kan beviljas samma person flera gånger om handlingarna medger det. Om flera scouter fungerat som räddare samtidigt kan de alla beviljas varsitt med eget namn, men med samma nummer och datum, försedda märke.

Som bilaga till ansökan bör man lägga till t.ex. myndigheters utlåtande om händelsen, eventuella tidningsartiklar och övriga utomstående utredningar av händelsen.

Övriga tecken och utmärkelser

Grunder för beviljandet

Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare av scoutverksamheten för förtjänstfull verksamhet till fromma för kår, distrikts eller riksomfattande scoutverksamhet.

Några exempel där Sankt Görans plakett beviljats:

En person hade skött om renoveringen av kårlokalen i tolv år. En person hade varit revisor för kåren i 18 år. En person hade varit verkligt aktiv i medlem och medelinsamlare i föräldrarådet i sju år. En person hade avgiftsfritt upplåtit sin mark till lägerområde i 11 år.

Sankt Görans plakett beviljas i två storlekar. Den lilla till privatpersoner och den stora till samfund och understödare.

Grunder för beviljandet

Standaret kan beviljas scouter som tack för långvarig, framgångsrik och omfattande scoutverksamhet eller understödare av scoutarbetet som utmärkelse för långvarig verksamhet scoutrörelsen till fromma samt samfund som tack och utmärkelse för långvarigt samarbete. Standaret är snarast tänkt för förbundets egen användning och det beviljas av förbundets styrelse.

Kan tilldelas utomstående, som aktivt stött finlandssvensk scoutverksamhet på kår- eller förbundsnivå. Märket är en silverfärgad pins.

Kan tilldelas utomstående, som aktivt och på ett betydelsefullt sätt under en längre tid stött finlandssvensk scoutverksamhet på kår-eller förbundsnivå. Märket är en guldfärgad pins.

 

Blanketter:

Rekommendation för Polstjärnespännet