Utmärkelsetecken

Årligen beviljas ca 700-800 utmärkelsetecken för att tacka scoutledare för förtjänstfulla insatser inom Finlands Scouter, distrikten, FiSSc och kårerna.

Utmärkelsetecken kan anhållas åt sådana scouter, vars medlemsavgift är betald och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den person, åt vilken utmärkelsetecknet anhålls, bör fortfarande delta i verksamheten.

Anhållan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. FiSSc utmärkelseteckenkommitté och FS utmärkelsetecken grupp behandlar ansökningar fyra gånger per år. En utmärkelseteckenanhållan bör vara inlämnad och bekräftad senast 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11. Förslag för Mannerheimspännen behandlas bara en gång om året den 15 november. Mannerheimspännen beviljas alltid med följande St Görans dag (23.4) som datum.

Behandlingstiden för utmärkelseteckenförslag är ungefär två månader. Därefter är beslutet synligt i den elektroniska anhållan. Den ansökande parten får ett e-postmeddelande gällande beslutet.

Innan en anhållan görs bör den ansökande noggrant bekanta sig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken. Kontrollera även att personens Scout-CV finns i Kuksa. I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande från det lägsta. Glöm inte att en ansökan om ett utmärkelsetecken i alla skeden bör behandlas konfidentiellt, speciellt då personuppgifter behandlas.

Häftet Scouternas utmärkelsetecken har uppdaterats i början av år 2019. Häftet inkluderar förutom anvisningar för de olika teckenen även instruktioner hur märken bärs på scoutskjortan.

Uppdragsspecifika spännen

Louhisusi spänne beviljas som erkänsla åt den patrulledare i explorerscoutålder som under det senast gångna verksamhetsåret (höst och vår) bäst har lyckats förverkliga patrullsystemet och uppvisat gott ledarskap.

Grunder för beviljande

Med utmärkelsen uppmärksammas en ung patrulledare, som har praktiserat gott ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden, såsom scoutingens värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.

Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara 15–18 år och skall vid ansökningstidpunkten ha fungerat som patrulledare minst en verksamhetsperiod (höst eller vår). Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats. Louhisusi spänne kan beviljas åt fler än en explorercout per kår.

Distriktets/FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen beviljar Louhisusi spännet. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Louhisusi spännen.

 • 15-18 åring
 • patrulledare minst en höst- eller vårtermin
 • har under det gångna verksamhetsåret bäst förverkligat scoutmetoden
 • praktiserat gott ledarskap

Collans spännet beviljas åt den roverscout eller äldre ledare som på ett föredömligt sätt förverkligat scoutmetoden och burit ansvar för verksamheten för sin åldersgrupp under det senaste verksamhetsåret.

Grunder för beviljande

Spännet beviljas åt den akela, kapten, lots, sisuscoutledare eller familjescoutledare som ansvarat för gruppens verksamhet och förtjänstfullt använt sig av de olika delarna av scoutmetoden såsom scoutingens värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.

Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara minst 19 år och skall vid utdelningstidpunkten ha fungerat i sitt uppdrag minst ett verksamhetsår. Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats. Spännet kan beviljas åt flera personer per kår.

Distriktets eller FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté/ordförande beviljar spännet. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Collans spännen.

 • Minst 19-årig roverscout eller äldre ledare
 • Minst ett verksamhetsår som akela, kapten, lots, sisuscoutledare, eller familjescoutledare
 • Har på ett föredömligt sätt förverkligat scoutmetoden
 • Ansvarat för gruppens verksamhet

Sankt Görans spänne är roverscoutåldersgruppens utmärkelsetecken.

Grunder för beviljandet

Sankt Görans spännet kan beviljas åt en roverscout för minst två års aktiv, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. Märkets mottagare har på ett märkbart sätt förverkligat roverscoutprogrammet och hen har gjort en klar insats där. Hen har fungerat i ledaruppdrag i roverscoutåldern och självständigt förverkligat t.ex. läger-, utfärds- och medelsanskaffningsprojekt antingen i kåren eller i distriktet. Märkets mottagare måste fylla minst 20 år eller vara högst 23 år under ansökningsåret. Man kan ansöka om Sankt Görans spänne även åt sådana som tidigare erhållit Mannerheimspännet av andra klass.

 • Två år av aktiv roverscoutverksamhet
 • Under ansökningsåret minst 20 år eller högst 23 år

Ideologiska utmärkelsetecken

Mannerheimspännet är en utmärkelse som beviljas åt en ung scout som anammat soutideologin och lever enligt denna. Spännet är inte ett förtjänsttecken för gjorda scoutuppdrag.

Mannerheimspännesansökningarna behandlas endast en gång per år. Ansökningarna bör skickas in senast 15.11. Utdelningen sker kring St Göransdagen 23.4 i enlighet med traditionerna i det egna distriktet eller den egna kåren.

Polstjärnespännet kan beviljas en minst 26 årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter

Mannerheimspännet av II-klass kan beviljas en 17-19 årig scout som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.

Mannerheimspännet är inte ett kännetecken för varje aktiv, ung scout, utan den som får spännet bör skilja sig från övriga scouter i samma ålder genom att scoutideologin och dess förverkligande syns i personens liv.

Sökanden bör motivera hur personen ifråga bundit sig till scoutingens värderingar, som beskrivs i valspråket, löftet och idealen. I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i praktiken i personens scoutverksamhet, i personens liv och i hur personen vuxit under sina scoutår. Ansökan om Mannerheimspänne av klass II bör innehålla som bilaga skolans eller arbetsgivarens rekommendation. Skriv ut blanketten för rekommendation och bifoga den till ansökan i Kuksa.

Tips: På ansökningsblanketten ombedes den ansökande att med hjälp av tre exempel uppge hur den hur den meriterade i praktiken skiljer sig från övriga i samma åldersgrupp.

Valspråket:  Var redo!

Scoutlöftet: Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

En (Rover)scouts ideal är att:

 • respektera andra
 • älska och skydda naturen
 • vara ärlig och pålitlig
 • främja vänskap över gränser
 • känna sitt ansvar och göra sitt bästa
 • utveckla sig själv som människa
 • söka sanningen i tillvaron

Mannerheimspännet av II-klass kan sökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 19 år. Som grund för beviljande är också att personen som får spännet har erhållit spejarscout- eller explorerscoutsigillet. (Kims leende eller lejonliljan) Av märkets mottagare förutsätts deltagande i kårens veckovisa verksamhet. Även uppdrag på förbunds-, distrikts- eller Finlands Scouters nivå anses vara veckoverksamhet. Ansökan bör innehålla skolans eller arbetsgivarens rekommendation.

Tips: Om mottagaren inte fungerar som ledare för veckovis verksamhet bör det i ansökan framkomma på vilket sätt mottagaren aktivt deltar i scoutverksamheten på ett sätt som kan anses motsvara deltagande i veckoverksamhet. Detta kan t.ex. bestå av arbetet som krävs för olika uppdrag.

 • bundit sig till scoutingens värderingar
 • under ansökningsåret 17-19 år
 • deltar i kårens veckovisa verksamhet
 • avlagt spejarscout- eller explorerscoutsigillet

Mannerheimspännet av I-klass kan beviljas en scout som i scout- och övrig verksamhet utmärkt sig ideologiskt. Mannerheimspännet av I-klass kan ansökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 23 år, som har avlagt en åldersgruppsledarutbildning (akela/kapten/lots) eller Grundutbildningen för scoutledare. Avlagd scoutledargrundutbildning visar att scouten bundit sig till scoutledarens uppgifter och scoutrörelsen.

I motiveringen skall det framgå hur mottagaren av I-klass spännet vuxit ideologiskt och utvecklat sina färdigheter som scoutledare. Där den som får Mannerheimspännet av II-klass förutsätts ha bundit sig till scoutingens värderingar, förväntas det av den som ska få Mannerheimspännet av I-klass dessutom att hen kan tillämpa scoutingens värdegrunder i sin verksamhet och sitt beteende.

Tips: På ansökningsblanketten ombeds den ansökande att med hjälp av tre exempel beskriva hur den meriterade utvecklats ideologiskt de tre senaste åren. Motivera med hjälp av tre exempel hur värdegrunden du syftar till  tidigare var synlig och på vilket sätt det synliggörs idag.

Den som får spännet förutsätts också delta i kårens veckovisa arbete även om personen på grund av studier eller arbete befinner sig på annan ort. Verksamheten kan delvis ske elektroniskt (t.ex. via skype etc). Verksamhet i till exempel en annan kår på studieorten räknas som merit. Även uppdrag på förbunds-/distrikts eller Finlands Scouters nivå kan anses motsvara veckoverksamhet på kårnivå. Enbart till exempel månatlig projektverksamhet under veckosluten räknas inte som tillräckligt regelbunden.

Tips: Om mottagaren inte fungerar som ledare för veckovis verksamhet bör det i ansökan framkomma på vilket sätt mottagaren aktivt deltar i scoutverksamheten på ett sätt som kan anses motsvara deltagande i veckoverksamhet. Detta kan t.ex. bestå av arbetet som krävs för olika uppdrag.

I-klass spännet kan fås tidigast tre år efter beviljandet av II-klass spännet. Om man söker Mannerheimspännet av I-klass åt en scout som inte tidigare erhållit spännet av II-klass bör ansökan innehålla också en motivering som svarar på kraven för spännet av II-klass.

 • Vuxit ideologiskt som scoutledare
 • Under ansökningsåret högst 23 år
 • Deltar i kårens veckovisa verksamhet
 • Åldersgruppsledarutbildning eller Grundutbildning för scoutledare

Polstjärnespännet kan beviljas en minst 28 årig scoutledare som tagit till sig scoutingens värderingar samt åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Grunder för beviljandet:

Spännet kan beviljas en scoutledare som förbundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.  I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i personens scoutverksamhet och i personens liv. Dessutom bör mottagaren i och med sitt ledarskap ha åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamheten hos övriga scouter.

Mottagaren bör under ansökningsåret vara minst 26 år gammal. Vidare bör kursen Grundutbildning för scoutledare vara genomförd och mottagaren bör ha erhållit sin scoutledarfullmakt. Under ansökningsåret bör den meriterade ha aktiva ledaruppdrag från åtminstone en tre års period. Uppdragen behöver inte vara utförda på under efterföljande år.

Till ansökan bifogas en rekommendation av en person som känner den meriterade väl och kan därmed i sin rekommendation beskriva hur scoutingens värdegrund utmärker sig utanför scoutverksamheten. Skriv ut ett stödbrev åt den person ni ber en rekommendation av. Glöm inte att fylla i kårens uppgifter längst nere! Här kan ni skriva ut ett följebrev som ni kan använda när ni närmar er en person som ni tänkt att kan skriva en rekommendation.

Polstjärnespännet kan även beviljas en scoutledare som tidigare erhållit Mannerheimspännet andra eller första klass. Tidigare erhållet Mannerheimspänne är dock inget krav för att kunna beviljas Polstjärnespännet.  Spännet beviljas dock inte åt mottagare som tidigare erhållit Silversvanen eller Silvervargen.

 • Anammat scoutingens värderingar och lever enligt dessa
 • Åstadkommit utveckling och engagemang för scoutverksamhet hos andra
 • Under ansökningsåret minst 28 år
 • Innehaft aktiva scoutuppdrag minst tre år
 • Har erhållit scoutledarfullmakt

Silvervargen/-svanen kan beviljas en manlig/kvinnlig scoutledare som i minst 15-25 år fungerat i ansvarsfulla scoutledaruppgifter inom förbundet eller distriktet och kåren och som uppnått en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet.

Långvariga, konsekventa meriter inom ett av scoutingens delområden (t.ex. sisuscouting, utbildning, scoutfärdighetstävlingar) ses också som tillräckliga bevis på ansvarsfulla uppgifter. Mottagaren har genom sin egen exceptionellt stora insats på ett positivt och uppbyggande sätt fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd. Av märkets mottagare förväntas dessutom att hans eller hennes scoutarbete utvecklar scoutrörelsen och ideologiskt är mycket starkt.

Av ansökan om Silvervargen/-svanen bör framgå hela scoutledarens scoutkarriär med uppgifter samt motiveringar för vad som gör att personen ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet. För att påvisa att personen är vida känd som scout krävs i regel rekommendationer från flera håll. Dessa kan till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner.

Silvervargen/-svanen är inte en minnesmedalj vid fyllda jämna år. För att få den räcker inte enbart kårmeriter eller tillfälliga projektartade scoutuppgifter, ens om de är stora. Innan man börjar förbereda ansökan lönar det sig att ta kontakt med det egna scoutdistriktet/FiSSc och ordföranden för FS utmärkelseteckengrupp för närmare anvisningar.

Förtjänstmedaljer och förtjänstkors

Finlands Scouters förtjänstkors är en serie märken bestående av Förtjänsttecknet i brons, Förtjänsttecknet i silver, Förtjänstkorset i silver, Förtjänstkorset i guld, Stora förtjänstkorset och Tapperhetsmärket. Utmärkelsetecken som räknas till Finlands Scouters Förtjänsttecken kan beviljas såväl finländska som utländska scouter för förtjänstfull och osjälvisk verksamhet för att förverkliga den finländska scoutrörelsens målsättning. Understödare av scoutverksamheten kan tilldelas förtjänstkorset i silver eller guld fäst på en plakett.

Finlands Svenska Scouter rf:s utmärkelsetecken

Tacksamhetstecknet, som designats av Henrik ”Slade” Ingelius, togs i bruk år 1980. Tacksamhetstecknet kommer i tre valörer, tredje-, andra- och förstaklass. Tecknet är en rund medalj hängandes från ett band. Bandet är 300 mm brett med grön bottenfärg och 7,5 mm tjocka vita ränder 5 mm från bandets kant. Medaljen är präglad med scoutliljan på en treklöver. Från början fanns inte bandet utan det tillkom senare. Tacksamhetstecknen kommer med släpspänne.

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för minst 3 års aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren bör ha fyllt 18 år. Märket är bronsfärgat.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljandet

 

Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en scoutledare som erkänsla för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet.

 

 

 

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Minst 3 år bör ha gått sedan scouten beviljats FS förtjänsttecken i brons. Märket är silverfärgat.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljande

 

Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig och förtjänstfull verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. En person som tilldelats förtjänsttecknet i silver fungerar i krävande scoutuppgifter vilka präglas av utveckling.

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i silver kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig, förtjänstfull verksamhet Finlands Scouter eller distriktet till fromma, eller för ytterst förtjänstfull verksamhet kåren till fromma. Den som tilldelas förtjänstkorset i silver bör ha uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå.

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för exceptionellt långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet. Märket är guldfärgat.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljandet

Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig och ytterst förtjänstfull verksamhet vilken kommit den riksomfattande scoutverksamheten samt distriktets och kårens scoutverksamhet till godo.

Grunder för beviljandet

Stora förtjänstkorset kan beviljas en scoutledare som erkänsla för exceptionellt förtjänstfull verksamhet Finlands scoutrörelse till fromma. Av mottagaren förutsätts riksomfattande scoutuppgifter, samt att han eller hon nått en erkänd ställning tack vare sina scoutmeriter och sin personlighet.

Grunder för beviljandet

Tapperhetsmärket kan beviljas för en handling genom vilken scouten visat prov på stor uppoffring i en situation där scouten, den nödställda eller vardera varit i uppenbar livsfara. Detta, seriens högsta tecken, kan beviljas samma person flera gånger om handlingarna medger det. Om flera scouter fungerat som räddare samtidigt kan de alla beviljas varsitt med eget namn, men med samma nummer och datum, försedda märke.

Som bilaga till ansökan bör man lägga till t.ex. myndigheters utlåtande om händelsen, eventuella tidningsartiklar och övriga utomstående utredningar av händelsen.

Övriga tecken och utmärkelser

Hedersmärket i silver och guld

Hedersmärket är en pins med samma motiv som tacksamhetstecknet d.v.s. scoutliljan på en treklöver och är 10 mm i diameter.

Kan tilldelas utomstående, som aktivt stött finlandssvensk scoutverksamhet på kår- eller förbundsnivå. Märket är en silverfärgad pins.

Bild: Eric Jansson

Kan tilldelas utomstående, som aktivt och på ett betydelsefullt sätt under en längre tid stött finlandssvensk scoutverksamhet på kår-eller förbundsnivå. Märket är en guldfärgad pins.

Bild: Eric Jansson

Grunder för beviljandet

Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare av scoutverksamheten för förtjänstfull verksamhet till fromma för kår, distrikts eller riksomfattande scoutverksamhet.

Några exempel där Sankt Görans plakett beviljats:

En person hade skött om renoveringen av kårlokalen i tolv år. En person hade varit revisor för kåren i 18 år. En person hade varit verkligt aktiv i medlem och medelinsamlare i föräldrarådet i sju år. En person hade avgiftsfritt upplåtit sin mark till lägerområde i 11 år.

Sankt Görans plakett beviljas i två storlekar. Den lilla till privatpersoner och den stora till samfund och understödare.

Bordsstandar

Bordsstandarer finns att anhållas både av förbudet Finlands Svenska Scouter r.f. och av centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Bordsstandaret uppdaterades år 2021 då höstmötet 2020 godkände nytt emblem för FiSSc. Bordsstandaret är försett med FiSSc:s emblem i mitten i gult. Bottenfärgen är röd. I övre kanten finns en lilje-klöverskura så att liljorna pekar uppåt. Fältet ovanför skuran är gul. I nedre kanten är standaret tretungat med tre gula tofsar.

Kan tilldelas personer som ej är medlemmar eller samfund, som aktivt och på ett exceptionellt betydelsefullt sätt under en längre tid stött och engagerat sig för finlandssvensk scoutverksamhet på kår-eller förbundsnivå. När det gäller privatpersoner torde mottagaren redan inneha Hedersmärket i guld.  

Bordsstandaret kan också tilldelas scout som erkänsla för exceptionellt betydelsefullt och aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet.  

Grunder för beviljandet

Standaret kan beviljas scouter som tack för långvarig, framgångsrik och omfattande scoutverksamhet eller understödare av scoutarbetet som utmärkelse för långvarig verksamhet scoutrörelsen till fromma samt samfund som tack och utmärkelse för långvarigt samarbete. Standaret är snarast tänkt för förbundets egen användning och det beviljas av förbundets styrelse.

 

 

Blanketter:

Rekommendation för Mannerheimspänne

Rekommendation för Polstjärnespännet