Organisationen

Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) är ett förbund som består av 61 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 4 500 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkårerna som finns runt om i Svenskfinland. Förbundets uppgift är att hjälpa och stöda scoutkårerna, så att kårerna har de bästa förutsättningarna att förverkliga scoutverksamhet. Förbundet förverkligar sin uppgift genom att bl.a erbjuda varje kår coacher, ordna utbildningar och evenemang. Förbundets stödfunktioner förverkligas av ett hundratal förtroendevalda och förbundets personal.

kansliet@scout.fi          Anställda i förbundet

FiSSc:s organisation

Förbundsverksamheten sker inom sju olika verksamhetsområden och deras undergrupper. Utöver verksamhetsområdena driver förbundet olika projekt och har  också andra arbetsgrupper med specifika uppgifter. Här kan du se FiSSc:s organisationskarta. Om du är intresserad av ett förbundsuppdrag kan du bekanta dig med hur det är att vara förtroendevald i FiSSc här. 

Har du frågor, tankar eller idéer? Var gärna i kontakt med grupperna!

Förbundsstyrelsen 2020

Victor Spiby, scoutchef / förbundsordförande FSSF / förbundsordförande FSFSF

Daniela Karlsson, vice scoutchef / vice pojkscoutchef / vice flickscoutchef. 

Mikaela "Mixo" Korin-Niemi, styrelsemedlem med ansvar för kårstöd.

Fanny Aaltonen, styrelsemedlem med ansvar för kårstöd 2.

Kim Backlund, styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd.

Nina "Ninni" Martin, styrelsemedlem med ansvar för utbildning.

Matilda Wenman, styrelsemedlem med ansvar för mångfald.

fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi

De enskilda styrelsemedlemmarna nås genom att följa logiken förnamn.efternamn(at)scout.fi

Kommunikation är ett verksamhetsområde med fokus på kommunikationskanaler, intern och extern synlighet, kommunikationsstrategi och marknadsföring.

 • Ser till kommunikations- och marknadsföringshelheten utgående från kommunikations- och marknadsföringsstrategin
 • Jobbar för att stärka FiSSc-identiteten i förbundet
 • Producerar material för social media
 • Producerar Scoutposten
 • Utbildar, uppmuntrar och stöder övriga verksamhetsområden i deras kommunikation om den egna verksamheten

Ordförande: Didrik Lundsten (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_kommunikation@kuksa.partio.fi

Kårstöd är ett verksamhetsområde med fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga.

 • Koordinerar förbundets kårstöd så att kårerna kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar 
 • Stöder chefstrior och coacher
 • Stöder kårer och coacher i att jobba målmedvetet då det gäller att skapa scoutverksamhet med hög kvalitet och tillväxt

Ordförande: Ida Henriksson (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_karstod@kuksa.partio.fi

Coacher

Kårstödsgruppen ansvarar för coachteamen. Coacherna i FiSSc upprätthåller närkontakt till och mellan kårerna, t.ex. genom att ordna träffar. Teamen stöder kårsamarbeten och utför behovskartläggningar i kårerna samt samarbetar med kårstödsgruppen i planeringen av scoutledarträffarna.

Ansvarig uppdragscoach: Annica Sigfrids (fornamn.efternamn@scout.fi)

Ansvarig programcoach: ej tillvald, ännu öppen (läs mera om uppdraget i Uppdragsbörsen)

Ansvarig kårcoach: ej tillvalda, ännu öppen (läs mera om uppdraget i Uppdragsbörsen)

fissc_coach@kuksa.partio.fi

Här hittar du en lista på kårernas coacher.

Ledarstödsgruppen vill att alla trivs och har det bra! Gruppen stöder de vuxna i scouting, där scoutprogrammet tar slut. Till gruppens uppgifter hör att stöda ledare så att de utvecklas, lyckas och mår bra i sina uppdrag. I ledarstöds basuppdrag ingår att stöda förbundets förtroendevalda i att lyckas i sina uppdrag och utvecklas. Det här genom att ta fram introduktionsmaterial och uppmuntra till processer så som handslag och utvecklandet av uppdragsbörsen. Vi vill jobba på att få en fin och positiv attityd bland våra ledare och i kårerna och föregår alltid med gott exempel. Gruppen ansvarar också för förverkligande av förbundets evenemang som riktar sig till förtroendevalda tillsammans med styrelsen. 

Ordförande: Ida-Helena Patoranta (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_ledarstod@kuksa.partio.fi

Mentorgruppen

FiSSc menotrgrupp planerar och genomför FiSSc:s mentorverksamhet. Mentorgruppen erbjuder stöd och hjälp genom mentorverksamheten till scoutledare.

Ordförande: Pär Mickos (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mentorgruppen@kuksa.partio.fi

Utmärkelseteckenkommittén

Kommittén behandlar ansökningar om utmärkelsetecken. Kommittén beviljar ansökningar om FiSSc:s utmärkelsetecken och förordar ansökningar om FS:s förtjänsttecken. Utmärkelseteckenkommitténs medlemmar förväntas aktivera ledarna att utnyttja belöningssystemet och även själv föreslå potentiella personer speciellt för de högre utmärkelsetecknen. Kommittén ger också råd i frågan om utmärkelsetecken.   

Ordförande: Jens Back (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utk@kuksa.partio.fi

Mångfald

Mångfald är ett verksamhetsområde  som stöder den övriga organisationen i att fungera öppet och tillgängligt genom att erbjuda sakkunskap och stöd till förbundets grupper.

 • Arbetar aktivt för att avlägsna hinder för deltagande i scoutverksamheten
 • Stöder kårerna i mångfalds- och trivselfrågor enligt deras individuella behov
 • Följer upp att Jämlikhetsplanens målsättningar uppfylls

Ordförande: Alma Lüttge (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mangfald@kuksa.partio.fi

Trivsel

Som en del i mångfaldsarbetet jobbar trivselgruppen med att ta fram och synliggöra material, metoder och programtips för att främja respektfullt beteende inom scoutingen. Syftet med trivselgruppens arbete är att alla scouter ska känna sig trygga i verksamheten.

Ordförande: Sandra Hildén (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_trivsel@kuksa.partio.fi

Program är ett verksamhetsområde med fokus på programevenemang, färdighetsutbildning, sjö- och uteverksamhet samt utvecklande av material till stöd för scoutprogrammet.

 •  Utvecklar och upprätthåller scoutprogrammet, färdighetsutbildningar och beställningskurser.
 • Ansvarar för att medlemmarna känner till och kan tillämpa målen för fostran, och sköter kommunikationen kring detta.
 • Ansvarar för att det finns material som stöder scoutprogrammet och ansvarar för att genomföra kampanjer som relaterar till scoutprogrammet (t.ex. programsatsningar).
 • Ansvarar för att arrangera åldersgruppevenemang i enlighet med scoutprogrammet.
 • Stöder olika projekt, t.ex. storläger, så att de uppfyller målen för fostran.
 • Ansvarar för att programcoacherna har de rätta verktygen för att kunna stöda kårerna.

Ordförande: Laura Oksanen (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_program@kuksa.partio.fi

Sjö

Förbundets sjöverksamheten sköts av sjörådet.

 • Förverkligar sjöutbildningar och sjökurser & evenemang.
 • Upprätthåller det material som används för sjöutbildningar inom förbundet.
 • Planerar och genomför skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator.
 • Tillhandahåller besiktningskopior av de båtar som används i scoutbruk.
 • Samarbetar med Föreningen Navigator och deltar i de samarbetsmöten som ordnas.
 • Beviljar certifikat, ordförande fungerar som sjöinstruktör.

Ordförande: Ellen Sahlström (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi

Ute

Utegruppen planerar och förverkligar kurser i utekunskap och vildmarksteknik. Kurserna är i stigande svårighetsgrad, från att bekvämt kunna vistas utomhus till att klara sig i mer krävande situationer. Kursutbudet är mångsidigt och alla kurser har ett eget tema som t.ex. vinterläger, vandring och överlevnad. Utöver grundkurserna UteVinterUteVandring och UteÖverlevnad ordnas även temakurser som t.ex. fjällvandring, gourmetmat, skidning, paddling och UteBildning – en kurs med betoning på utepedagogik.

 • Stöder åldergruppsledare att utveckla Uteverksamheten
 • Förverkligar Uteutbildning och -kurser/evenemang
 • Upprätthåller utekursmaterialet i förbundet

Ordförande: Irene Raphanel (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi

Samhälle är ett verksamhetsområde med fokus på samarbete och synlighet samt samhällsengagemang och påverkan.

 • Utvecklar förbundets synlighet i samhället.
 • Representerar och synliggör scoutingen inom det finlandssvenska kulturfältet.
 • Stöder kårer i att vara aktiva i lokala samarbeten och att påverka frågor som är viktiga för dem, t.ex. via deltagande i val.

Ordförande: ej tillvald, ännu öppen (läs mera om uppdraget i uppdragsbörsen)

fissc_samhalle@kuksa.partio.fi

Utbildning är ett verksamhetsområde med fokus på ledarskapsutbildningar och synliggörande av kompetens. I utbildningsgruppen finns utbildningsinstruktörer som har en central roll i utvecklingen av utbildningarna och handledningen av staberna.

 • Ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov, på egen hand eller i samarbete med FS.
 • Koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten.
 • Arbetar med ledarskapsmodeller och implementering av dessa genom utbildningar

Ordförande: Janni Fagerström (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utbildning@kuksa.partio.fi

Förutom att alla grupper själva aktivt rekryterar sina egna medlemmar finns också en rekryteringsgrupp som rekryterar och presenterar förbundsstyrelsekandidater, inventeringsmän och deras suppleanter samt rekryteringskommitténs ordförande. Gruppen stöder också de övriga verksamhetsområdena och styrelsen gällande rekrytering.

Ordförande: ej tillvald, ännu öppen (läs mera om uppdraget i uppdragsbörsen)

fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi

FSSF och FSFSF

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare flick- och pojkscoutförbundens verksamhet slogs samman. Man valde ändå att låta de gamla förbunden leva kvar på papper.  Finlands Svenska Scoutförbund (FSSF, gamla pojkscoutförbundet) har idag varken egendom eller verksamhet.  Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har fortfarande egendom, verksamhet och äger fjällstugan Kåtan i Muonio. FiSSc:s styrelse fungerar också som styrelse för FSSF och FSFSF.

Världsscoutorganisationerna

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) hör till de båda världsscoutorganisationerna World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of Scout Movement (WOSM).

SP-FS          WOSM          WAGGGS   

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter.

Bild: Alma Lüttge