Organisationen

Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) är ett förbund som består av 61 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 4 500 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkårerna som finns runt om i Svenskfinland. Förbundets uppgift är att hjälpa och stöda scoutkårerna, så att kårerna har de bästa förutsättningarna att förverkliga scoutverksamhet. Förbundet förverkligar sin uppgift genom att bl.a erbjuda varje kår coacher, ordna utbildningar och evenemang. Förbundets stödfunktioner förverkligas av ett hundratal förtroendevalda och förbundets personal.

kansliet@scout.fi          Anställda i förbundet

FiSSc:s organisation

Förbundsverksamheten sker inom fyra olika verksamhetsområden och deras undergrupper. Utöver verksamhetsområdena driver förbundet olika projekt och har  också andra arbetsgrupper med specifika uppgifter. Om du är intresserad av ett förbundsuppdrag kan du här läsa mer om organisationen och hur det är att vara förtroendevald i FiSSc. 

Har du frågor, tankar eller idéer? Var gärna i kontakt med grupperna!

FiSSc organisationskarta 2023

Förbundsstyrelsen

Styrelsen leder förbundets verksamhet. Styrelsens sammansättning år 2023:

 • Laura Nieminen-Eriksson, scoutchef 2023-2024 (fornamn.efternamn@scout.fi – obs! inte dubbelnamn)
 • Didrik Lundsten, vice scoutchef 2023-2024 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Matilda Wenman, vice scoutchef 2023-2024 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Petra Lapela, styrelsemedlem 2022-2023 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Alma Lüttge, styrelsemedlem 2022-2023 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Maja Löfgren, styrelsemedlem 2023 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Laura Oksanen, styrelsemedlem 2023 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Joonatan Penttinen, styrelsemedlem 2023-2024 (fornamn.efternamn@scout.fi)
 • Vilja Vihervuori, styrelsemedlem 2023-2024 (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi

Scoutfostran och program

Scoutfostran och -program består till sin fasta organisation av Programgruppen, Utegruppen och Sjörådet. Verksamhetsområdets uppgift är:  

Scoutprogrammet (scoutprogrammet.fi) är kärnan i scoutverksamheten. Scoutingens mål för fostran förverkligas genom aktiviteter, uppgifter, utbildningar, evenemang, teman, projekt m.m. Vi förverkligar scoutprogrammet och förverkligar scoutfostran via scoutmetoden. Scoutmetoden består av åtta delområden som alla är lika viktiga och förverkligas som en del av den helhet verksamheten bildar. Scoutprogrammet är indelat i åldersgrupper vars syfte är att möjliggöra för varje barn och ungdom att få verka tillsammans med andra barn och unga som är i möjligast samma utvecklingsskede och så att fysisk, psykisk och social utveckling beaktas. Scoutfostran utvecklar också den nationella familjescoutverksamheten. 

Programgruppen

Utvecklar och upprätthåller scoutprogrammet, färdighetsutbildningar och beställningskurser.

Ansvarar för att medlemmarna känner till och kan tillämpa målen för fostran, och sköter kommunikationen kring detta.

Ansvarar för att det finns material som stöder scoutprogrammet och ansvarar för att genomföra kampanjer som relaterar till scoutprogrammet (t.ex. programsatsningar).

Ansvarar för att arrangera åldersgruppevenemang i enlighet med scoutprogrammet. Stöder olika projekt, t.ex. storläger, så att de uppfyller målen för fostran.

Ansvarar för att programcoacherna har de rätta verktygen för att kunna stöda kårerna.

Ordförande: Ida Majors (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_program@kuksa.partio.fi

Ute

Utegruppen planerar och förverkligar kurser i utekunskap och vildmarksteknik. Kurserna är i stigande svårighetsgrad, från att bekvämt kunna vistas utomhus till att klara sig i mer krävande situationer. Kursutbudet är mångsidigt och alla kurser har ett eget tema som t.ex. vinterläger, vandring och överlevnad. Utöver grundkurserna UteVinter, UteVandring och UteÖverlevnad ordnas även temakurser som t.ex. fjällvandring, gourmetmat, skidning, paddling och UteBildning – en kurs med betoning på utepedagogik.

 • Stöder åldergruppsledare att utveckla Uteverksamheten
 • Förverkligar Uteutbildning och -kurser/evenemang
 • Upprätthåller utekursmaterialet i förbundet

Ordförande: Jonas Eklund (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi

Sjörådet

Förbundets sjöverksamheten sköts av sjörådet som förverkligar sjöutbildningar och sjökurser & evenemang.

Upprätthåller det material som används för sjöutbildningar inom förbundet.

Planerar och genomför skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator.

Tillhandahåller besiktningskopior av de båtar som används i scoutbruk.

Samarbetar med Föreningen Navigator och deltar i de samarbetsmöten som ordnas.

Beviljar certifikat, ordförande fungerar som sjöinstruktör.

Ordförande: Thomas Holmberg (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling består till sin fasta organisation av Utbildningsgruppen, Utmärkelseteckenkommittén och Mentorgruppen.  Till kompetensutveckling hör också ledarstöd, men under år 2023 har FiSSc ingen ledarstödsgrupp. Verksamhetsområdets uppgift är:  

Stöd till frivilliga i scouterna, trygghet och säkerhet i verksamheten, utbildningssamarbeten.  Utvecklar och upprätthåller scoutingens utbildnings- och uppdragssystem, arrangerar utbildningsevenemang, sköter om de högsta scoutledarutbildningarna, utvecklar stödformerna för vuxna på alla nivåer samt utvecklar trygghetsledarskapets anvisningar och praxis. Kompetens och visa vad du kan. 

Utbildningsgruppen

Utbildning är ett område med fokus på ledarskapsutbildningar och synliggörande av kompetens. I utbildningsgruppen finns utbildningsinstruktörer som har en central roll i utvecklingen av utbildningarna och handledningen av staberna.

Ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov, på egen hand eller i samarbete med FS.

Koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten.

Arbetar med ledarskapsmodeller och implementering av dessa genom utbildningar

Ordförande: Vakant

fissc_utbildning@kuksa.partio.fi

Mentorgruppen

FiSSc mentorgrupp planerar och genomför FiSSc:s mentorverksamhet. Mentorgruppen erbjuder stöd och hjälp genom mentorverksamheten till scoutledare.

Ordförande: Alexandra Rosendal (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mentorgruppen@kuksa.partio.fi

Utmärkelseteckenkommittén

Kommittén behandlar ansökningar om utmärkelsetecken. Kommittén beviljar ansökningar om FiSSc:s utmärkelsetecken och förordar ansökningar om FS:s förtjänsttecken. Utmärkelseteckenkommitténs medlemmar förväntas aktivera ledarna att utnyttja belöningssystemet och även själv föreslå potentiella personer speciellt för de högre utmärkelsetecknen. Kommittén ger också råd i frågan om utmärkelsetecken.   

Ordförande: Jockum Lundsten (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utk@kuksa.partio.fi

Medlemsutveckling

Medlemsutveckling består till sin fasta organisation av Kårstödsgruppen och Mångfaldsgruppen. I kårstödstödsgruppen finns ett trivselteamet. Verksamhetsområdets uppgift: 

Medlemsutvecklingen ser till att kårerna får det stöd de behöver. Kårerna ska kunna uppfylla minimikriterierna för scoutverksamhet. Kårerna får stöd att utveckla sig vidare och förbättra sin verksamhet enligt minimikriterierna.

Kårstödsgruppen

Kårstöd har fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga.

Koordinerar förbundets kårstöd så att kårerna kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar 

Stöder chefstrior och kårledare.

Stöder kårer i att jobba målmedvetet då det gäller att skapa scoutverksamhet med hög kvalitet och tillväxt, samt stöder i trivselfrågor och ledarvård.

Ordförande: Vakant

fissc_karstod@kuksa.partio.fi

Mångfaldsgruppen

Mångfaldsguppen stöder den övriga organisationen i att fungera öppet och tillgängligt genom att erbjuda sakkunskap och stöd till förbundets grupper.

Arbetar aktivt för att avlägsna hinder för deltagande i scoutverksamheten

Stöder kårerna i mångfaldsfrågor enligt deras individuella behov

Följer upp att Jämlikhetsplanens målsättningar uppfylls

Ordförande: Vakant (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mangfald@kuksa.partio.fi

Kommunikation och samhällsrelationer

Kommunikation och samhällsrelationer består till sin fasta organisation av Scoutmediaredaktionen och Samhällsgruppen. Verksamhetsområdets uppgift är: 

Intern och extern kommunikation om scouting. Främst se till att scoutprogrammet och tillväxt främjas via kommunikation och marknadsföring. Stöd till medelsanskaffnings-kampanjer. Se till en positiv och mångsidig bild av scouting. Ansvarar för medlemsrekrytering och brändkampanjer och enhetlig visuell bild. Stöder övriga verksamhetsområden i kommunikation.  

Scoutmediaredaktionen

Scoutmediaredaktionen kan bestå av det som tidigare varit Some-team, Scoutposten och Scoutmedier. Scoutmediaredaktionen är ordnad på detta sätt för att underlätta samarbete kring text, grafiskt material, synlighet, marknadsföring med mera. För tillfället är redaktionen för Scoutposten aktiv och har en chefredaktör.

Ordförande: Vakant

fissc_kommunikation@kuksa.partio.fi

Samhällsgruppen

Samhällsgruppen jobbar med fokus på samarbete och synlighet, samhällsengagemang och påverkan samt hållbarhet.

Utvecklar förbundets synlighet i samhället.

Representerar och synliggör scoutingen inom det finlandssvenska kulturfältet.

Stöder kårer i att vara aktiva i lokala samarbeten och att påverka frågor som är viktiga för dem, t.ex. via deltagande i val.

Ordförande: Ellen Wenman (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_samhalle@kuksa.partio.fi

Hållbarhet

All scoutverksamhet i Finland ska vara koldioxidneutral år 2030. Scouterna vill vara aktivt med i kampen mot klimatförändringen genom samhällspåverkan och genom att minska vårt eget klimatavtryck. Hållbarhet ingår i samhällsgruppen under 2023. I hållbarhetsarbetet ingår att stöda förbundet och kårerna i planeringen och genomförandet av hållbarhetsinitiativ inom scouting, exempelvis genom hållbara scoutkårer -certifikatet och genom stöd för förbundets evenemang. 

Valberedningskommittén

Förutom att alla grupper själva aktivt rekryterar sina egna medlemmar finns också en valberedningskommitté som rekryterar och presenterar förbundsstyrelsekandidater, inventeringsmän och deras suppleanter  på förbundets höstmöten. Valberedningskommittéen tillsätts på vårmötet. 

Ordförande: Gustaf Lehto (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi

FSSF och FSFSF

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare flick- och pojkscoutförbundens verksamhet slogs samman. Man valde ändå att låta de gamla förbunden leva kvar på papper fram till 2022 då pojkscoutförbundet lades ner.  Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har fortfarande egendom, verksamhet och äger fjällstugan Kåtan i Muonio. FiSSc:s styrelse fungerar också som styrelse för FSFSF.

Världsscoutorganisationerna

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) hör till de båda världsscoutorganisationerna World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of Scout Movement (WOSM).

SP-FS          WOSM          WAGGGS   

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter.

Bild: Alma Lüttge