Organisationen

Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) är ett förbund som består av 61 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 4 500 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkårerna som finns runt om i Svenskfinland. Förbundets uppgift är att hjälpa och stöda scoutkårerna, så att kårerna har de bästa förutsättningarna att förverkliga scoutverksamhet. Förbundet förverkligar sin uppgift genom att bl.a erbjuda varje kår coacher, ordna utbildningar och evenemang. Förbundets stödfunktioner förverkligas av ett hundratal förtroendevalda och förbundets personal.

kansliet@scout.fi          Anställda i förbundet

FiSSc:s organisation

Förbundsverksamheten sker inom fyra olika verksamhetsområden och deras undergrupper. Utöver verksamhetsområdena driver förbundet olika projekt och har  också andra arbetsgrupper med specifika uppgifter. Om du är intresserad av ett förbundsuppdrag kan du bekanta dig med hur det är att vara förtroendevald i FiSSc här. 

Har du frågor, tankar eller idéer? Var gärna i kontakt med grupperna!

 

Förbundsstyrelsen 2022

Filip Nyman, scoutchef / förbundsordförande FSSF / förbundsordförande FSFSF

Jens Back, vice scoutchef / vice pojkscoutchef / vice flickscoutchef. 

Anna Åkerman, styrelsemedlem

Alma Lüttge, styrelsemedlem 

Didrik Lundsten, styrelsemedlem 

Irene Raphanel, styrelsemedlem 

Laura Nieminen, styrelsemedlem 

Melina Weckman, styrelsemedlem 

Nicole Latini, styrelsemedlem 

Petra Lapela, styrelsemedlem 

fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi

De enskilda styrelsemedlemmarna nås genom att följa logiken förnamn.efternamn(at)scout.fi

Scoutfostran och -program består till sin fasta organisation av Programgruppen, Utegruppen och SjörådetVerksamhetsområdets uppgift är:  

Scoutprogrammet (scoutprogrammet.fi) är kärnan i scoutverksamheten. Scoutingens mål för fostran förverkligas genom aktiviteter, uppgifter, utbildningar, evenemang, teman, projekt m.m. Vi förverkligar scoutprogrammet och förverkligar scoutfostran via scoutmetoden. Scoutmetoden består av åtta delområden som alla är lika viktiga och förverkligas som en del av den helhet verksamheten bildar. Scoutprogrammet är indelat i åldersgrupper vars syfte är att möjliggöra för varje barn och ungdom att få verka tillsammans med andra barn och unga som är i möjligast samma utvecklingsskede och så att fysisk, psykisk och social utveckling beaktas. Scoutfostran utvecklar också den nationella familjescoutverksamheten. 

Programgruppen

 •  Utvecklar och upprätthåller scoutprogrammet, färdighetsutbildningar och beställningskurser.
 • Ansvarar för att medlemmarna känner till och kan tillämpa målen för fostran, och sköter kommunikationen kring detta.
 • Ansvarar för att det finns material som stöder scoutprogrammet och ansvarar för att genomföra kampanjer som relaterar till scoutprogrammet (t.ex. programsatsningar).
 • Ansvarar för att arrangera åldersgruppevenemang i enlighet med scoutprogrammet.
 • Stöder olika projekt, t.ex. storläger, så att de uppfyller målen för fostran.
 • Ansvarar för att programcoacherna har de rätta verktygen för att kunna stöda kårerna.

Ordförande: Ida Majors (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_program@kuksa.partio.fi

Ute

Utegruppen planerar och förverkligar kurser i utekunskap och vildmarksteknik. Kurserna är i stigande svårighetsgrad, från att bekvämt kunna vistas utomhus till att klara sig i mer krävande situationer. Kursutbudet är mångsidigt och alla kurser har ett eget tema som t.ex. vinterläger, vandring och överlevnad. Utöver grundkurserna UteVinterUteVandring och UteÖverlevnad ordnas även temakurser som t.ex. fjällvandring, gourmetmat, skidning, paddling och UteBildning – en kurs med betoning på utepedagogik.

 • Stöder åldergruppsledare att utveckla Uteverksamheten
 • Förverkligar Uteutbildning och -kurser/evenemang
 • Upprätthåller utekursmaterialet i förbundet

Ordförande: Henrik Wallén (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi

Sjörådet

Förbundets sjöverksamheten sköts av sjörådet.

 • Förverkligar sjöutbildningar och sjökurser & evenemang.
 • Upprätthåller det material som används för sjöutbildningar inom förbundet.
 • Planerar och genomför skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator.
 • Tillhandahåller besiktningskopior av de båtar som används i scoutbruk.
 • Samarbetar med Föreningen Navigator och deltar i de samarbetsmöten som ordnas.
 • Beviljar certifikat, ordförande fungerar som sjöinstruktör.

Ordförande: Ylva Wallén (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi

Kompetensutveckling består till sin fasta organisation av Utbildningsgruppen, Ledarstödsgruppen, Utmärkelseteckenkommittén och Mentorgruppen. I ledarstödsgruppen finns trivselteamet. Verksamhetsområdets uppgift är:  

Stöd till frivilliga i scouterna, trygghet och säkerhet i verksamheten, utbildningssamarbeten.  Utvecklar och upprätthåller scoutingens utbildnings- och uppdragssystem, arrangerar utbildningsevenemang, sköter om de högsta scoutledarutbildningarna, utvecklar stödformerna för vuxna på alla nivåer samt utvecklar trygghetsledarskapets anvisningar och praxis. Kompetens och visa vad du kan. 

Utbildningsgruppen

Utbildning är ett område med fokus på ledarskapsutbildningar och synliggörande av kompetens. I utbildningsgruppen finns utbildningsinstruktörer som har en central roll i utvecklingen av utbildningarna och handledningen av staberna.

 • Ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov, på egen hand eller i samarbete med FS.
 • Koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten.
 • Arbetar med ledarskapsmodeller och implementering av dessa genom utbildningar

Ordförande: Vakant

fissc_utbildning@kuksa.partio.fi

Ledarstödsgruppen

Till gruppens uppgifter hör att stöda ledare så att de utvecklas, lyckas och mår bra i sina frivilliguppdrag. I ledarstöds basuppdrag ingår att stöda förbundets förtroendevalda i att lyckas i sina uppdrag och att utvecklas. Det här genom att ta fram introduktionsmaterial och uppmuntra till processer så som handslag och utvecklandet av rekryteringen av frivilliga. Gruppen jobbar med att få en fin och positiv attityd bland våra ledare och i kårerna. Till ledarstödsområdet hör även att utveckla trivselaspekter och ansvara för trivselfrågor inom hela förbundet, både på kår- och förbundsnivå. 

Ordförande: Vakant

fissc_ledarstod@kuksa.partio.fi

Mentorgruppen

FiSSc menotrgrupp planerar och genomför FiSSc:s mentorverksamhet. Mentorgruppen erbjuder stöd och hjälp genom mentorverksamheten till scoutledare.

Ordförande: Pär Mickos (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mentorgruppen@kuksa.partio.fi

Utmärkelseteckenkommittén

Kommittén behandlar ansökningar om utmärkelsetecken. Kommittén beviljar ansökningar om FiSSc:s utmärkelsetecken och förordar ansökningar om FS:s förtjänsttecken. Utmärkelseteckenkommitténs medlemmar förväntas aktivera ledarna att utnyttja belöningssystemet och även själv föreslå potentiella personer speciellt för de högre utmärkelsetecknen. Kommittén ger också råd i frågan om utmärkelsetecken.   

Ordförande: Rasmus Weiss (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_utk@kuksa.partio.fi

Medlemsutveckling består till sin fasta organisation av Kårstödsgruppen och Mångfaldsgruppen. Verksamhetsområdets uppgift är: 

Medlemsutvecklingen ser till att kårerna får det stöd de behöver. Kårerna ska kunna uppfylla minimikriterierna för scoutverksamhet. Kårerna får stöd att utveckla sig vidare och förbättra sin verksamhet enligt minimikriterierna.

Kårstödsgruppen

Kårstöd har fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga.

 • Koordinerar förbundets kårstöd så att kårerna kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar 
 • Stöder chefstrior och coacher
 • Stöder kårer och coacher i att jobba målmedvetet då det gäller att skapa scoutverksamhet med hög kvalitet och tillväxt

Ordförande: Vakant

fissc_karstod@kuksa.partio.fi

Mångfaldsgruppen

Mångfaldsguppen stöder den övriga organisationen i att fungera öppet och tillgängligt genom att erbjuda sakkunskap och stöd till förbundets grupper.

 • Arbetar aktivt för att avlägsna hinder för deltagande i scoutverksamheten
 • Stöder kårerna i mångfaldsfrågor enligt deras individuella behov
 • Följer upp att Jämlikhetsplanens målsättningar uppfylls

Ordförande: Emil Warras (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_mangfald@kuksa.partio.fi

Kommunikation och samhällsrelationer består till sin fasta organisation av Scoutmediaredaktionen och Samhällsgruppen. Verksamhetsområdets uppgift är: 

Intern och extern kommunikation om scouting. Främst se till att scoutprogrammet och tillväxt främjas via kommunikation och marknadsföring. Stöd till medelsanskaffnings-kampanjer. Se till en positiv och mångsidig bild av scouting. Ansvarar för medlemsrekrytering och brändkampanjer och enhetlig visuell bild. Stöder övriga verksamhetsområden i kommunikation.  

Scoutemedia redaktionen

Scoutmediaredaktion består av det som tidigare varit Some-team, Scoutposten och Scoutmedier. Scoutmediaredaktionen är ordnad på detta sätt för att underlätta samarbete kring text, grafiskt material, synlighet, marknadsföring med mera.

Ordförande: Vakant

fissc_kommunikation@kuksa.partio.fi

Samhällsgruppen

Samhällsgruppen jobbar med fokus på samarbete och synlighet samt samhällsengagemang och påverkan.

 • Utvecklar förbundets synlighet i samhället.
 • Representerar och synliggör scoutingen inom det finlandssvenska kulturfältet.
 • Stöder kårer i att vara aktiva i lokala samarbeten och att påverka frågor som är viktiga för dem, t.ex. via deltagande i val.

Ordförande: Ellen Wenman (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_samhalle@kuksa.partio.fi

Hållbarhetsgruppen (projekt)

All scoutverksamhet i Finland ska vara koldioxidneutral år 2030. Scouterna vill vara aktivt med i kampen mot klimatförändringen genom samhällspåverkan och genom att minska vårt eget klimatavtryck. Projektgruppen ansvarar tillsammans för att stöda förbundet och kårerna i planeringen och genomförandet av hållbarhetsinitiativ inom scouting, exempelvis genom hållbara scoutkårer -certifikatet och genom stöd för förbundets evenemang. 

Förutom att alla grupper själva aktivt rekryterar sina egna medlemmar finns också en valberedningskommitté som rekryterar och presenterar förbundsstyrelsekandidater, inventeringsmän och deras suppleanter  på förbundets höstmöten. Valberedningskommittéen tillsätts på vårmötet. 

Ordförande: XX (fornamn.efternamn@scout.fi)

fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi

FSSF och FSFSF

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare flick- och pojkscoutförbundens verksamhet slogs samman. Man valde ändå att låta de gamla förbunden leva kvar på papper fram till 2022 då  pojkscoutförbundet lades ner.  Finlands Svenska Scoutförbund har idag varken egendom eller verksamhet.  Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har fortfarande egendom, verksamhet och äger fjällstugan Kåtan i Muonio. FiSSc:s styrelse fungerar också som styrelse för FSSF och FSFSF.

Världsscoutorganisationerna

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) hör till de båda världsscoutorganisationerna World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of Scout Movement (WOSM).

SP-FS          WOSM          WAGGGS   

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter.

Bild: Alma Lüttge