Organisationen

Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) är ett förbund som består av 61 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 4 500 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkårerna som finns runt om i Svenskfinland. Förbundets uppgift är att hjälpa och stöda scoutkårerna, så att kårerna har de bästa förutsättningarna att förverkliga scoutverksamhet. Förbundet förverkligar sin uppgift genom att bl.a erbjuda varje kår coacher, ordna utbildningar och evenemang. Förbundets stödfunktioner förverkligas av ett hundratal förtroendevalda och förbundets personal.

kansliet@scout.fi          Anställda i förbundet

FiSSc:s organisation

Förbundsverksamheten sker inom sju olika verksamhetsområden och deras undergrupper. Utöver verksamhetsområdena driver förbundet olika projekt och har  också andra arbetsgrupper med specifika uppgifter.

Har du frågor, tankar eller idéer? Var gärna i kontakt med grupperna!

Förbundsstyrelsen 2020

Victor Spiby, scoutchef / förbundsordförande FSSF / förbundsordförande FSFSF

Daniela Karlsson, vice scoutchef / vice pojkscoutchef / vice flickscoutchef. 

Mikaela "Mixo" Korin-Niemi, styrelsemedlem med ansvar för kårstöd.

Fanny Aaltonen, styrelsemedlem med ansvar för kårstöd 2.

Jockum Lundsten, styrelsemedlem med ansvar för program.

Nina "Ninni" Martin, styrelsemedlem med ansvar för utbildning.

Matilda Wenman, styrelsemedlem med ansvar för mångfald.

fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi

De enskilda styrelsemedlemmarna nås genom att följa logiken förnamn.efternamn(at)scout.fi

Kommunikation är ett verksamhetsområde med fokus på kommunikationskanaler, intern och extern synlighet, kommunikationsstrategi och marknadsföring.

fissc_kommunikation@kuksa.partio.fi

 

Kårstöd är ett verksamhetsområde med fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga.

fissc_karstod@kuksa.partio.fi

Coacher

Kårstödsgruppen ansvarar för coachteamen. Coacherna i FiSSc upprätthåller närkontakt till och mellan kårerna, t.ex. genom att ordna träffar. Teamen stöder kårsamarbeten och utför behovskartläggningar i kårerna samt samarbetar med kårstödsgruppen i planeringen av scoutledarträffarna.

fissc_coach@kuksa.partio.fi

Här hittar du en lista på kårernas coacher.

Ledarstöd är ett verksamhetsområde med fokus på personresurser och utvecklande av frivilliguppdragen i förbundet.

fissc_ledarstod@kuksa.partio.fi

Mentorgruppen

Mentorgruppen erbjuder stöd och hjälp genom mentorverksamhet.

fissc_mentorgruppen@kuksa.partio.fi

Utmärkelseteckenkommittén

Utmärkelseteckenkommittén beviljar utmärkelsetecken och stöder ledare i att ansöka utmärkelsetecken. Gruppen marknadsför, informerar och ger utbildning i ansökningsförfarandet.

fissc_utk@kuksa.partio.fi

Mångfald är ett verksamhetsområde  som stöder den övriga organisationen i att fungera öppet och tillgängligt .

fissc_mangfald@kuksa.partio.fi

Trivsel

Som en del i mångfaldsarbetet jobbar trivselgruppen med att ta fram och synliggöra material, metoder och programtips för att främja respektfullt beteende inom scoutingen. Syftet med trivselgruppens arbete är att alla scouter ska känna sig trygga i verksamheten.

fissc_trivsel@kuksa.partio.fi

Program är ett verksamhetsområde med fokus på programevenemang, färdighetsutbildning, sjö- och uteverksamhet samt utvecklande av material till stöd för scoutprogrammet.

fissc_program@kuksa.partio.fi

Sjö

Förbundets sjöverksamheten sköts av sjörådet.

fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi

Ute

Utegruppen har hand om förbundets uteverksamhet.

fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi

Samhälle är ett verksamhetsområde med fokus på samarbete och synlighet samt samhällsengagemang och påverkan.

fissc_samhalle@kuksa.partio.fi

Utbildning är ett verksamhetsområde med fokus på ledarskapsutbildningar och synliggörande av kompetens. I utbildningsgruppen finns utbildningsinstruktörer som har en central roll i utvecklingen av utbildningarna och handledningen av staberna.

fissc_utbildning@kuksa.partio.fi

Förutom att alla grupper själva aktivt rekryterar sina egna medlemmar finns också en rekryteringsgrupp som rekryterar och presenterar förbundsstyrelsekandidater, inventeringsmän och deras suppleanter samt rekryteringskommitténs ordförande. Gruppen stöder också de övriga verksamhetsområdena och styrelsen gällande rekrytering.

fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi

FSSF och FSFSF

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare flick- och pojkscoutförbundens verksamhet slogs samman. Man valde ändå att låta de gamla förbunden leva kvar på papper.  Finlands Svenska Scoutförbund (FSSF, gamla pojkscoutförbundet) har idag varken egendom eller verksamhet.  Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har fortfarande egendom, verksamhet och äger fjällstugan Kåtan i Muonio. FiSSc:s styrelse fungerar också som styrelse för FSSF och FSFSF.

Världsscoutorganisationerna

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) hör till de båda världsscoutorganisationerna World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of Scout Movement (WOSM).

SP-FS          WOSM          WAGGGS   

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter.

Bild: Alma Lüttge