Akela- och kaptensutbildning

Akela- och kaptensutbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som ledare för en vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag eller som inom kort skall inleda sitt uppdrag som akela eller kapten.

Utbildningen erbjuder stöd i uppdraget som akela eller kapten och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Fokus ligger på ledarskapsrollen och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsåret i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en utfärd med gruppen och ta ansvar för gruppens säkerhet. Utbildningen lämpar sig för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

Förhandskunskap: Välkommen till scouting – kurs eller scoutbakgrund.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV. Utbildningen kan också beställas till kåren.

Omfattning: Utbildningen omfattar 15h närundervisning och arrangeras som en tvådagarskurs.

Moduler som ingår i akela- och kaptensutbildningen:

Kunskapsområde

Att utveckla sig själv

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela- och kaptensutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Förstår uppdraget som akela eller kapten, och hurudant vuxet stöd och fostran en 7–12 åring behöver. Kursdeltagaren är även färdig att utveckla sig inom sitt uppdrag.

Innehåll

Bekantar sig med akela-/kaptensuppdragen. Speciellt ansvarsområden, stödfunktioner och utbildningsmöjligheter.

Känner igen sina egna styrkor och begrundar den egna utvecklingen som ledare för barn. 

Man bekantar sig med att leda och stöda vargungar och äventyrsscouter.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande diskussion

Förhandsuppgift och par- /grupparbete

Närundervisningen längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 20.4.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela-/kaptensutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Kännedom om olika ledarskapsmetoder som används för att leda en vargunge-/äventyrsscoutgrupp. Känner till praktiska råd för alternativa tillvägagångssätt för att verka ihop med olika barn och deras vårdnadshavare.

Innehåll

Att leda vargungeflockar och/eller äventyrsscoutlag, problemsituationer i anslutning till det samt hur man löser problemsituationerna/får hjälp. Olika medel för att kontrollera gruppen.

Kursdeltagaren inser betydelsen av samarbetet med vårdnadshavarna samt håller dem informerade om verksamheten.

Praktiska råd för att verka med barn från olika kulturer.

Utbildningsmetoder

Förhandsuppgift och par/grupparbete

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod

Handledande diskussion

Närundervisningens längd

4 h

Datering

14.1.2017 (översatt 20.4.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela-/kaptensutbildning, lotsutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Känner till vilken utvecklingsfas den unga är i och förstår hur scoutingen kan möta den ungas utvecklingsbehov. 

Innehåll

Åldersgruppens psykiska och fysiska utvecklingsmönster

Åldersgruppens centrala utvecklingsetapper belysta genom målen för fostran.

Centrala livshändelser, kultur och livsmiljö samt motiverande faktorer, skillnader mellan pojkar och flickor.

Förståelse för betydelsen av kompisar och gruppen i olika åldersgrupper och att stanna inom scoutingen sett ur ett statistiskt perspektiv.

Åldersgruppens program- och ledarskapsmodell korrelation med åldersgruppens behov.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par-/grupparbete

Diskussion kring olika case (eller med bildkort) som beskriver olika utvecklingsskeden.

Närundervisningens längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 24.4.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela-/kaptensutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Förstår strukturen i en åldersgrupps program och hur man planerar och leder det. Förstår hur man erbjuder scoutig verksamhet för barn.

Innehåll

De åldersgruppsspecifika målen för fostran i stora drag

Vargunge-/äventyrsscoutprogrammet: uppbyggnad, krav, märken, programevenemang, symboler och praktiska tips.

Åldersgruppens löfte och ideal

Betydelsen av åldersgruppernas samarbete i uppflyttningsskedet

Betydelsen av gruppens struktur och storlek samt förutsättningar för att fungera som grupp

Bekanta sig både med ledarskapsmodellen för åldersgruppen och med personer och parter som stöder verksamheten

Scoutmetoden som stöd för att förverkliga verksamheten

 Åldersgruppens samarbetsparter (kåren, distriktet/FiSSc, FS)

Verksamhetsplaneringens principer och betydelse

Bekanta sig med åldersgruppens stödmaterial

Utfärdernas centrala roll som medel för fostran och del av scoutprogrammet

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par-/grupparbete

Dynamisk metod

Närundervsiningens längd

5 h

Datering

14.1.2017 (översatt 24.4.2017)

Kunskapsområde

Säkerhet

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela-/Kaptensutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Kan fungera tryggt med sin grupp och kan förutse möjliga risker. Känner till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter. Kan agera i mindre olyckssituationer. Genomför Tryggt tillsammans-webbkursen.

Innehåll

Känna igen, och förebygga, typiska risker för åldersgruppen

Känner till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, speciellt gällande vargungar och äventyrsscouter

Kan fungera i olyckssituationer och känner till kriskommunikation vid inträffad olycka (se krisinformation ur säkerföreskrifterna).

Psykisk trygghet, mobbning och barnskydd genom Tryggt tillsammans instruktionerna

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Dynamisk metod

Utbildningsdiskussion

Närundervisningens längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 24.4.2017)

 

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Bild: Didrik Lundsten