Bästa stället att göra frivilligarbete

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten genomfördes av Finlands Scouter för första gången år 2015 och då insamlades svar av 2500 frivilliga på alla nivåer i organisationen, sedan dess har den utförts årligen.

Enkäten skickas till alla 15 år fyllda scouter. Syftet med enkäten är att utreda hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna. Det är jätteviktigt! Scoutingen består av de personer som frivilligt jobbar för den, och det är ledarna i kåren!

Vuxna trivs i scoutingen då det egna uppdraget känns meningsfullt och det är bra stämning i gruppen. Nöjda ledare möjliggör bättre scouting för flera!

Enkätens resultat

Svaren från Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas till alla scoutkårer efter att svarstiden är slut. Alla kårer får tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har mer än 5 svarande får därtill sina egna resultat. Ifall utskicket inte innehåller kårens resultat betyder det att kåren haft färre än fem svarande.

När ni går igenom resultatet är det bra att komma ihåg att ingen organisation fungerar perfekt och att ett nummer aldrig berättar allt.

Att ta i bekatande

Ni kan granska både medeltal och mer frågespecifika resultat.

I den första tabellen är medeltalen för varje svar samlade.

För att underlätta jämförelse finns de senaste resultaten för din kår, medeltalen för förra årets resultat, medeltal för kårer i samma storlek som din (medlemmar x-x) samt alla kårers medeltal (alla som svarat på enkäten).

I nästa tabell öppnas svaren upp mer noggrannt. Färgskalan som finns berättar hur svaren fördelat sig:

  • gula balkar betyder negativ, vita balkar neutral och blåa balkar positiv åsikt
  • procenten till vänster om färgbalkarna berättar andelen för annan åsikt, procenten i mitten berättar andelen för varken av samma eller olik åsikt, och procenten till höger berättar andelen av samma åsikt
  • en svart cirkel berättar detta års medeltal, en tom cirkel förra årets medeltal

I slutet av rapporten hittar du en sammanställning av svaren enligt frågegrupp, vilket kan underlätta tolkningen av resultaten.

Följande saker kan ni fokusera noggrannare på:

  • I vilka svar hittas mera blått än gult och vitt? Fortsätt arbeta på samma sätt, och fundera om ni ännu kan finslipa något inom temat!
  • I vilka svar hittas mera gult än blått och vitt? Fundera tillsammans vad detta kan bero på, och be vid behov stöd av era coacher!
  • I vilka svar finns mest vitt? Fundera tillsammans varför dessa frågor inte väcker så mycket känslor och ifall det finns orsak att ta tag i detta.
  • Har medeltalet i någon fråga sjunkit från förra året? Fundera tillsammans vad detta kan bero på och justera verksamheten enligt det.
  • Är era medeltal betydligt mycket högre eller lägre än medeltalen i FiSSc? Dela med er av goda idéer eller be tips av grannkårerna!

Tips för vidare utveckling

I länkarna nedan kan ni hitta förslag på hur ni kan utveckla de olika delområdena så att ni blir ännu bättre. Diskutera med kårledarna hurdana små eller större förändringar ni kan genomföra så att ledarna trivs bättre som grupp och i grupp.

Era coacher kan också stöda i utvecklandet av er verksamhet, visa coacherna resultaten och be om stöd vid behov!