Bästa stället att göra frivilligarbete

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete i scouterna. Med hjälp av resultaten från enkäten kan kåren få reda på vad som fungerar bra och vad som kunde förbättras. Enkäten skickas ut per e-post till alla myndiga scouter, 2021 är svarstiden 22.4-13.5.

Syftet med enkäten är att utreda hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna. Det är jätteviktigt! Scoutingen består av de personer som frivilligt jobbar för den, och det är ledarna i kåren!

Enkäten är ett utmärkt verktyg för kårledningen att använda vid utveckling av den egna kårens verksamhet. Med hjälp av enkäten kan ni kartlägga hur det är att vara frivillig i just er kår.

Vuxna trivs i scoutingen då det egna uppdraget känns meningsfullt och det är bra stämning i gruppen. Nöjda ledare möjliggör bättre scouting för flera!

Enkätens resultat

Resultatet från enkäten kommer skickas till chefstrion under början av hösten per e-post. Kåren får ta del av det egna anonyma resultatet om ni har 5 eller flera som svarat på enkäten från er kår. Om kåren har färre än 5 som svarat får ni ett inte ta del av det egna resultatet utan endast ett medeltal bland alla svaranden. Alla kårer (oavsett svarsprocent) får dessutom ta del av FiSSc:s medeltal. Men det lönar sig alltså att sprida info om enkäten inom er kår till alla 15 år fyllda – ju fler som svarar på enkäten desto mer nytta av resultaten har ni! Det är en mycket bra idé att utnyttja kårens egna SoMe konton och eventuella e-postlistor för att puffa enkäten. Ni kan också sprida info om enkäten t.ex. på era veckomöten, kårens evenemang eller på andra fiffiga sätt ni kommer på.

När ni går igenom resultatet är det bra att komma ihåg att ingen organisation fungerar perfekt och att ett nummer aldrig berättar allt.

Att ta i bekatande

Ni kan granska både medeltal och mer frågespecifika resultat.

I den första tabellen är medeltalen för varje svar samlade.

För att underlätta jämförelse finns de senaste resultaten för din kår, medeltalen för förra årets resultat, medeltal för kårer i samma storlek som din (medlemmar x-x) samt alla kårers medeltal (alla som svarat på enkäten).

I nästa tabell öppnas svaren upp mer noggrannt. Färgskalan som finns berättar hur svaren fördelat sig:

  • gula balkar betyder negativ, vita balkar neutral och blåa balkar positiv åsikt
  • procenten till vänster om färgbalkarna berättar andelen för annan åsikt, procenten i mitten berättar andelen för varken av samma eller olik åsikt, och procenten till höger berättar andelen av samma åsikt
  • en svart cirkel berättar detta års medeltal, en tom cirkel förra årets medeltal

I slutet av rapporten hittar du en sammanställning av svaren enligt frågegrupp, vilket kan underlätta tolkningen av resultaten.

Följande saker kan ni fokusera noggrannare på:

  • I vilka svar hittas mera blått än gult och vitt? Fortsätt arbeta på samma sätt, och fundera om ni ännu kan finslipa något inom temat!
  • I vilka svar hittas mera gult än blått och vitt? Fundera tillsammans vad detta kan bero på, och be vid behov stöd av era coacher!
  • I vilka svar finns mest vitt? Fundera tillsammans varför dessa frågor inte väcker så mycket känslor och ifall det finns orsak att ta tag i detta.
  • Har medeltalet i någon fråga sjunkit från förra året? Fundera tillsammans vad detta kan bero på och justera verksamheten enligt det.
  • Är era medeltal betydligt mycket högre eller lägre än medeltalen i FiSSc? Dela med er av goda idéer eller be tips av grannkårerna!

Tips för vidare utveckling

I länkarna nedan eller direkt i balken till vänster kan ni hitta förslag på hur ni kan utveckla de olika delområdena så att ni blir ännu bättre. Så om ni t.ex. har fått lågt medeltal på en viss fråga kan ni läsa tipset för hur ni kan jobba vidare med det problemet.  Diskutera med kårledarna hurdana små eller större förändringar ni kan genomföra så att ledarna trivs bättre som grupp och i grupp. 

Era coacher kan också stöda i utvecklandet av er verksamhet, visa coacherna resultaten och be om stöd vid behov! Ni kan också kontakta FiSSc:s Trivselgrupp ifall ni vill ha ett bollplank i utvecklandet av något delområde.