Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) är centralorganisation för scoutingen i Finland. SP-FS är medlem i de två världsförbunden för scouting: World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of Scout Movement (WOSM). SP-FS ansvarar därmed för den finsk- och svenskspråkiga scoutverksamheten i Finland. Finlands Scouter driver WAGGGS:s och WOSM:s målsättningar och ansvarar för att scoutverksamheten i Finland följer världsförbundens principer. Som en aktiv medlem deltar Finlands Scouter i utvecklingen av världsförbunden.

Centralorganisationens viktigaste uppgift är att främja scoutverksamheten i Finland. Scoutverksamheten sker huvudsakligen i kårerna. Centralorganisationen lyfter fram scoutrörelsens grundprinciper och främjar scoutideologins synlighet i verksamheten. Centralorganisationen upprätthåller och utvecklar scoutprogrammet och den finländska scoutrörelsens utbildningssystem, som världsförbunden fastställer.

Med centralorganisation avses den verksamhet som sker direkt i SP-FS:s namn: medlemsmöte, scoutrådet, styrelsen och dess utskott, arbetsgrupper och projekt samt centralkansliet. SP-FS:s medlemmar är de finskspråkiga scoutdistrikten och Finlands Svenska Scouter.

Centralorganisationen hjälper distrikten att stöda kårerna. Den svenska verksamheten förverkligas av Finlands Svenska Scouter (FiSSc). FiSSc förverkligar centralorganisationens verksamhet på svenska och sköter stödet till det svenska verksamhetsfältet och de svenskspråkiga kårerna. Flera av punkterna nedan görs i samarbete med det svenska förbundet FiSSc.

FiSSc          SP-FS          WOSM          WAGGGS

Bild: Jaana Hopeakoski