Tävlingsstadgar

Inom scoutverksamheten finns ett antal tävlingar som den individuella scouten kan delta i, samt som scouter i lag kan delta i. Dessa tävlingar anordnas på både regionell nivå samt förbundsnivå, men förutom det så finns det möjlighet att delta i Finlands Scouters tävlingar i patrullfärdigheter.

Här nedan finns tävlingstadgar för ett antal tävlingar som anordnas med jämna mellanrum på förbundsnivå, men om man har intresse så kan man tillämpa samma tävlingsstadgar på kårnivå och arrangera en dylik tävling mellan grannkårerna eller inom den egna kåren.

Med rätt paddel är en tävling för explorerscouter och äldre, som utförs parvis i egen kanot eller kajak. 

Tävlingsstadgar

1. Syfte
Med rätt paddel är en patrullrådighetstävling som genomförs parvis i kanot eller kajak. Tonvikten ligger på sjö- och strandfärdigheter.

2. Plats och tidpunkt
2.1. Tävlingen arrangeras vartannat år så att den inte arrangeras de samma år som På rätt köl.
2.2. Tävlingen arrangeras i den inre skärgården eller på sjöar eller andra för paddling lämpade vattendrag.

3. Arrangör
En lämplig arrangör arrangerar tävlingen i samråd med Sjörådet.

4. Övervakning, jury
-

5. Kallelse
Tävlingskallelsen bör vara alla kårer tillhanda senast två månader före tävlingsdagen. Kallelsen skall publiceras i någon scoutpublikation.
Tävlingskallelsen bör innehålla uppgifter om tävlingen, arrangörerna, samlingsplats, anmälningsavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan.

6. Deltagare
6.1. Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla ett valfritt antal lag. FiSSc:s förbundsstyrelse kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet deltagare om detta kan anses befogat. Eventuella begränsningar bör offentliggöras i samband med kallelsen.
6.2. Lagets sammansättning:

Laget består av två personer.
Lagmedlemmarna bör vara explorerscouter eller äldre.
Åtminstone den ena lagmedlemmen bör vara medlem av FiSSc:s medlemsorganisation. Lagmedlemmarna kan representera olika kårer.

7. Klassindelning
Alla lag tävlar i samma klass. Tävlingsledningen kan dock vid behov fatta beslut om klassindelning på basen av kanot-typ, eller lagmedlemmarnas åldersgruppstillhörighet. Ifall tävlingsledningen fattar beslut om olika tävlingsklasser bör klasserna framgå av tävlingskallelsen.

8. Anmälan, deltagaravgift
8.1.1. Anmälningarna sker kårvis enligt den tidtabell som anges i tävlingskallelsen.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar.
8.2.1. För efteranmälda deltagare har arrangörerna rätt att avkräva dubbel avgift.
8.2.2. Uteblivna lag måste erlägga halva deltagaravgiften ifall annulleringen skett senare än 30 dagar före tävlingen. Ifall laget annullerar senare än fem dagar före tävlingen måste laget erlägga hela avgiften. Detta gäller inte ifall av sjukdom, eller ifall kåren ställer upp ett annat lag i stället.

9. Ekonomi, arrangemang
9.1. Arrangörerna svarar för tävlingens ekonomi inom ramen för den budget som slagits fast av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Om arrangörerna önskar någon annan budgeteringsgrund bör denna godkännas av förbundsstyrelsen.
9.2. Tävlingsledningen är inte ansvarig för en skada som en deltagare åsamkar.

10. Tävlingstekniskt innehåll
Med rätt paddel utformas som en patrullrådighetstävling där lagen förflyttar sig mellan kontrollerna med kanot eller kajak.

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaten räknas enligt poängtabeller som arrangörerna uppgjort i enlighet med gällande bedömningspraxis för patrullrådighetstävlingar.

12. Protest
12.1. Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare, domarkollegium och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare inlämnas senast en timme efter det att målet dragits in. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det att resultatet publicerats. Protesterna bör inlämnas skriftligt. Protestavgiften är deltagaravgiften högst tiofaldigad.
12.2. Tävlingens karaktär förutsätter självdisciplin och känsla för ”fair play”. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera deltagare som försöker förbättra sitt resultat genom att frångå denna princip.

13. Publicering av resultaten
Den fullständiga resultatförteckningen bör tillsändas varje deltagande kår senast tre månader efter tävlingen.
Resultaten bör innehålla antalet startande och alla resultat per kontroll. Resultaten skall i förkortad form (de tre bästa lagen) publiceras i en scoutpublikation.

14. Pris
Föremål för tävlan är ett vandringspris, som tillfaller det vinnande laget att behållas tills "Med rätt paddel" arrangeras nästa gång.

15. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter tävlingen tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering.

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastställda av förbundsstyrelsen 8.6.2010 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller av Sjörådet.

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Lagen är utrustade med traditionell seglats- och båtutrustning och skall med hjälp av denna lösa uppgifter på kontroller som betonar sjö-, scout- och navigeringskunskaper.

Tävlingsstadgar

1. Syfte

På rätt köl är en patrullrådighetsseglats med huvudvikten lagd på att pröva och förbättra deltagarnas färdigheter, sjömanskap och praktisk terrester navigation.

2. Plats och tidpunkt

2.1. Tävlingen arrangeras vid behov.
2.2. Tävlingen arrangeras i den finländska skärgården.

3. Arrangör
En lämplig arrangör arrangerar tävlingen i samråd med Sjörådet.

4. Övervakning, jury
Som övervakare fungerar av Sjörådet eller förbundsstyrelsen utsedd övervakare. Domarkollegiet består av övervakare samt tävlingsledare. Domarkollegiet behandlar tävlingstekniska frågor.
Kollegiets beslut kan inte överklagas.

5. Kallelse
Tävlingskallelsen bör vara alla berörda kårer tillhanda senast två månader före tävlingsdagen. Kallelsen skall publiceras i någon scoutpublikation. 
Tävlingskallelsen skall innehålla uppgifter om tävlingen, arrangörerna, samlingsplats, startavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan.

6. Deltagare
6.1. Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla ett valfritt antal båtlag. FiSSc:s styrelse kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet deltagare om detta kan anses befogat. Eventuella begränsningar bör offentliggöras i samband med kallelsen.
 
6.2. Varje deltagande båt bör fylla följande villkor:

  • framdrivs med segel
  • lämpar sig för seglats i de vatten där tävlingen arrangeras (Sjörådet avgör)
  • är utrustad minst enligt FSF:s besiktningsklass B 2 eller sjöscoutbåtar, enligt FS:s utrustning för skärgårdssegling.

6.3. Varje deltagande besättning bör fylla följande krav:

  • har under tävlingen en besättning på minst tre personer, av vilka minst tre bör vara scouter.
  • befälhavare ombord bör vara en 17 år fylld scout, som innehar skärgårdscertifikat eller har motsvarande kunskaper. 

7. Klassindelning
Klassindelning saknas. 

8. Anmälan, anmälningsavgift
8.1.1. Anmälningarna sker kårvis och de bör vara arrangörerna tillhanda senast två veckor före tävlingsdatum.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar på startplatsen.
8.2.1. Deltagaravgiften skall betalas i samband med anmälan.
8.2.2. För efteranmälda deltagare har arrangörerna rätt att kräva dubbel avgift. För uteblivna deltagare returneras inte deltagaravgiften utom i fall att annulleringen skett före anmälningstidens utgång.
8.3. Varje deltagande kår har rätt att senast i tävlingskansliet för samma avgift insätta nya deltagare i stället för uteblivna. 

9. Ekonomi, arrangemang
9.1. Arrangörerna svarar för tävlingens ekonomi inom ramen för den budget som slagits fast av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Om arrangörerna önskar någon annan budgeteringsgrund bör denna godkännas av förbundsstyrelsen.
9.2. Tävlingsledningen är inte ansvarig för en skada som en deltagare åsamkar. 

10. Tävlingstekniskt innehåll
10.1. På rätt köl utformas som en patrullrådighetstävling, där en del av tiden omfattar segling under dygnets mörka timmar. Seglingstiden är inte föremål för tävling och inte heller kontrolluppgifterna får gynna snabba och lättmanövrerade båtar. 
10.2. Kontrollerna får i princip utföras i valfri ordning, dock med beaktande av de instruktioner som ges till deltagarna vid starten. 

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaten räknas enligt poängtabeller som arrangörerna uppgjort i enlighet med gällande bedömningspraxis för patrullrådighetstävlingar.

12. Protest
12.1. Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare, domarkollegium och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare inlämnas senast en timme efter det att målet dragits in. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det att resultatet publicerats. Protesterna bör inlämnas skriftligt. Protestavgiften är deltagaravgiften högst tiofaldigad.
12.2. Tävlingens karaktär förutsätter självdisciplin och känsla för "fair play". Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera deltagare som försöker förbättra sitt resultat genom att frångå denna princip. 

13. Publicering av resultaten
Den officiella resultatförteckningen bör tillsändas varje deltagande kår senast tre månader efter tävlingen.
Resultaten bör innehålla antalet startande och alla resultat per kontroll. Resultaten skall i förkortad form (de tre bästa lagen) publiceras i en scoutpublikation. 

14. Pris
Föremål för tävlan är ett vandringspris, som tillfaller den vinnande båts besättningen att behållas tills "På rätt köl" arrangeras nästa gång. Priset tillfaller för gott den befälhavare, som tre gånger som befälhavare har fört den vinnande båten. FiSSc ansvarar för att ett nytt pris anskaffas. 

15. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter tävlingen tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering. 

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastställda av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller av Sjörådet.

1. Syfte
Avsikten med tävlingen är att uppmuntra deltagarna att utveckla sina sjöscoutfärdigheter och knyta kontakter deltagarna emellan.

2. Plats och tidpunkt
2.1. Sjöscouttävlingen går av stapeln så att kårerna ordnar uttagningar för en FiSSc final.
2.2. Sjöscouttävlingen ordnas vid behov.

3. Arrangör
Tävlingen arrangeras av Sjörådet eller en arrangör som Sjörådet utsett.

4. Övervakning, domar- kollegium
Sjörådet fungerar som övervakare och domarkollegium.

5. Kallelse
Tävlingskallelsen skall vara alla berörda kårer tillhanda senast tre veckor före tävlingsdagen. Giltig kallelse kan publiceras i någon scoutpublikation. Tävlingskallelsen bör innehålla uppgifter om tävlingsgrenarna, lagtävlingen, arrangörerna, samlingsplats, tävlingsavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan.

6. Deltagare
Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla godtyckligt antal lag, bestående av 4 personer. Deras ålder får högst vara (enligt 31.12 föregående år), två personer 16 år och två personer 14 år. I de individuella grenarna räknas de tre bästa individuella resultaten per gren som lagets resultat.

7. Klassindelning
Alla lag tävlar i samma klass.

8. Anmälan, anmälningsavgift
8.1.1. Anmälningarna bör vara arrangörerna tillhanda senast 10 dagar före tävlingsdatum.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar på startplatsen.
8.2.1. Deltagaravgiften skall betalas i samband med anmälan.
8.2.2. För deltagare som uteblivit återbetalas inte deltagaravgiften utom då annulleringen skett innan anmälningstiden gått ut.
8.3. Deltagande kår har rätt att senast i tävlingskansliet ersätta uteblivna deltagare med nya deltagare.

9. Ekonomi, arrangemang
Arrangörerna ansvarar för att tävlingens ekonomi är inom ramen för den budget som slagits fast.

10. Tävlingstekniskt innehåll
Tävlingen består av sex (sju) olika grenar: knopslagning, trosskastning, livlina, praktikbana, signalering, navigation (och vattentävling). 

10.1 Knopslagning
Knoprepen ligger på tävlingsbanan parallellt efter varandra med ett mellanrum på 1 meter. Knoparna slås i följande ordning: sjömansknop (råbandsknop), skotstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek. Knopningen går på tid och tiden är resultatet. Starten sker enligt kontrollantens kommando: På platserna, färdiga, slå.
Vid det första kommandot ställer sig deltagarna bakom det första knoprepet. Vid kommandot "färdiga" får deltagaren huka sig ner och inta bästa möjliga startställning utan att vidröra knoprepet. Vid kommandot "slå" börjar tidtagningen och deltagaren börjar slå den första knopen.
Vid tjuvstart (intervallen mellan "färdiga" och "slå" skall vara 2 - 3 sekunder) kallas deltagarna tillbaka och starten tas om. Högst två omstarter får göras utan strafftid. Vid en tredje tjuvstart läggs 15 sekunder till deltagarens sluttid. Ytterligare tjuvstarter leder till att tävlanden utestängs.
Om en eller flere knopar är felslagna eller så dåligt tilldragna att de går upp, ges deltagaren ett nytt försök omedelbart efter det första försöket. Om samma fel upprepas vid det andra försöket läggs till totaltiden 15 sekunder strafftid per felslagen knop eller knop som gått upp.
När den sista knopen - pålsteken - lämnar deltagarens händer ropar han/hon "nu"; kontrollanten avläser tiden och antecknar den i protokollet . Kontroll av att knoparna är rätt slagna och ordentligt tilldragna görs och eventuell strafftid antecknas omedelbart efter prestationen.
Knoparna får i princip slås hur som helst bara de blir rätt och ordentligt tilldragna, dock så att de går att slå på samma sätt i verkligheten med t.ex. en fast part (båten) i pålsteken. Vissa begränsningar finns dock: sjömansknopen, skotsteken och pålsteken skall lämnas liggande på marken medan dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part slås runt varsitt ben, men foten på det ben runt vilket knop slås bör hela tiden stadigt vidröra marken.

10.2. Livlina
Livlinan skall vara minst 12 meter lång med en diameter av 6 mm och den får vara av valfritt material. Livlineklumpen bör väga ca 0,3 kg. Målet är 1,5 meter brett och indelas såsom skissen på sidan 32. Målet kan bestå av en planka eller motsv som är högst 1 cm tjock och i vilken slagits in spikar eller pinnar som skall vara 15 cm långa räknat från plankans översida.
Den tävlande placerar sig jämte livlinan bakom kaststrecket. Den tävlande kastar 5 kast vilkas sammanlagda resultat är deltagarens slutresultat. Livlinans lösa ända får inte vid något av kasten överskrida kaststrecket. Då ger kastet noll poäng. Detsamma gäller om deltagaren gör övertramp, d.v.s. stiger över kaststrecket.
Banans längd är 10 meter och den begränsas i ena ändan av kaststrecket och i andra ändan av målet (plankan).
Som resultat för varje kast noteras den bästa poängsumman som antingen linan eller klumpen vidrör. På skissen skulle lina A ge 7 poäng, lina B 8 poäng och lina C i det här fallet 0 poäng.
Omedelbart efter slutfört kast bör deltagaren lämna linan liggande på marken så att kontrollanten kan avläsa resultatet. Det är alltså inte tillåtet att försöka förbättra resultatet genom att svinga linan efter själva kastet.
Livlinekastningen går inte på tid.

10.3. Trosskastning
Repet (trossen) bör vara minst 8 meter långt, ha en grovlek av 12 mm i diameter och kan vara av valfritt material.
Banans längd är 6 meter och målet består av en 1 meter lång batting med måtten 50 x 100 mm. Battingen skall stå på kant och får stödas på lämpligt sätt så att den hålls i samma läge under tävlingens gång. Banan begränsas i ena ändan av kaststrecket och i andra ändan av målet (plankan). Kaststrecket skall jämföras med en båtreling, det går inte att stiga över strecket, d.v.s göra övertramp. Sådana kast underkänns.
Det gäller att få 5 träffar så snabbt som möjligt, d.v.s. att få repet "upp på kajen", över plankan. Det räcker alltså inte att repet vidrör plankan från den sida man kastar, utan någon del av repet måste gå över plankan vid själva utkastet. Även om repet vid indragningen skulle gå att svinga över plankan räknas det inte. Kontrollanten noterar antalet träffar och antecknar resultatet i tävlingsprotokollet .
En särskild bankontrollant bör finnas tillhands för att hjälpa trossen över plankan ifall den skulle trassla in sig vid indragningen, likaså för att snabbt ställa plankan tillbaka på kant om den är dåligt stöttad och faller under tävlingens gång. I det fall att bankontrollanten inte kan göra detta utan att den tävlande blir störd avbryts tävlingen och prestationen får göras på nytt. Tävlingens huvuddomare (i finalen) avgör när den tävlande blir störd och får ta om sin prestation.
Tid tas med sekundameter eller motsvarande efter kontrollantens kommandon. Vid kommandot "på platserna" får deltagaren samla upp linan och göra sig klar för kastet. När deltagaren står stilla ges kommandot "färdiga" och 2 - 3 sekunder efter det ges kommandot "kasta" varvid kont-rollanten knäpper igång klockan. Vid kommandot "färdiga" får deltagaren ta sats för det första kastet. Tiden avbryts när kontrollanten uppfattar att trossen för femte gången träffar plankan så att kastet är godkänt. Trossen kastas i valfri stil, dock under den förutsättningen att det kan utföras på samma sätt ombord på en segelbåt.

10.4 Praktikbana
Praktikbanan innehåller följande moment:

pålstek med öglan fast i en förtöj-ningsring. I öglan skall man ha ett extravarv kring förtöjningsringen för att undvika skavande av linan.
skarvning av två olika tjocka rep medelst dubbel skotstek.
dragning av ett skot genom ett block och därefter en åtta (stopknop) på repets ända.
beläggandet av en knap.
I praktikbanan slås alla momenten efter varandra. Praktikbanan går på tid och tiden är resultatet. I praktikbanan tillämpas följande strafftider: * inte/felknop, inte/felslaget på knapen 20 sekunder strafftid. Strafftiden adderas till sluttiden.

Laggrenar
10.5 Signalering
Någon av följande uppgifter löses på tävlingen, arrangörerna väljer gren.

sändande och mottagande av ett nödmeddelande i VHF-radiotrafiken.
bokstavering enligt internationella bokstaveringsalfabetet.
iordningsställandet av en VHF/LA.
Exakthet ur sjövettssynpunkt avgör.

10.6 Navigering
En lättare skärgårdsnavigeringsdel och en svårare del som innehåller bestickföring ingår. Navigationen är dock aldrig svårare än 1-klassprovens svårighetsgrad. Exakthet ur sjövettssynpunkt avgör.

10.7 Rodd, segling eller simning
Arrangeras endast om det är praktiskt möjligt, bör meddelas i tävlingskallelsen. Grenen går på tid och tiden avgör.

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
11.1. Poängen i de olika grenarna räknas på samma sätt som vid olympiska seglingstävlingar, d.v.s. enligt varje deltagares individuella placering erhålls ett poängtal. I knopslagningen avgör den snabbaste tiden, i livlinan högsta poängtalet och i trosskastningen den snabbaste tiden.

Poängtalet fås enligt följande:
segraren        0 poäng
2:a plats        3 poäng
3:e plats        5,7 poäng
4:e plats        8 poäng
5:e plats        10 poäng
6:e plats        11,7 poäng
Övriga placeringar = placering + 6 poäng.

11.2. Lagets slutliga resultat består av summan av deltagarnas poängtal i de olika grenarna.
11.3. Vinnare är det lag som har det sammanlagt lägsta poängtalet. Om två eller flera lag stannar på samma poängtal avgör antalet bättre placeringar.

12. Protest
Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare skall inlämnas senast en timme efter det att tävlingen avslutats. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det resultaten publicerats. Protesterna skall inlämnas skriftligt.

13. Publicering av resultaten
En officiell resultatförteckning skall publiceras i FiSSc:s scoutpublikation senast två nummer efter tävlingsdatum. Resultaten bör innehålla lagresultat för de bästa patrullerna med tider och lagsammansättning. Dessutom skall de tre bästa individuella resultaten per gren publiceras.

14. Pris
De tre bästa lagen belönas med pris som bestäms av Sjörådet. Vandringspris kan utdelas om så besluts.

Sök och Finn är en nattorientering med mottot "En tanke sparar 1000 steg". I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats "försök och försvinn".

Tävlingsstadgar

1. Syfte
Tävlingen bör vara så upplagd att deltagarna upplever den som ett naturnära äventyr. Detta bör poängteras i förhandsreklamen och i kallelsen.

2. Tävlingens ursprung
Tävlingens stamfar i Sverige heter "Vart du vill" och den hämtades hösten 1975 till Finland av
Helsingfors Scoutkår Spanarna r.f. under namnet "Sök-o-finn". Tävlingens motto är - "En tanke sparar 1000 steg".

3. Plats och tidpunkt
3.1. Tävlingen arrangeras årligen efter snösmältningen, dock helst på våren.
3.2. Tävlingen bör om möjligt förläggas till jungfruliga tassemarker.

4. Arrangör
Tävlingen arrangeras av en eller flera kårer som programgruppen utsett eller av en särskild stab som utsetts för tävlingen.

5. Övervakning, domarkollegium
-

6. Kallelse
Tävlingskallelsen med förhandsdirektiv bör gå ut via en eller flera av FiSSc officiella
informationskanaler senast 40 dygn före tävlingsdatum. I tävlingskallelsen framgår tävlingsdatum, tävlingsklasser, banlängder, anmälningsinstruktioner, anmälningsavgift, samlingsplats samt transportsätt, och tävlingsstadgan.

7. Deltagare
Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla ett valfritt antal lag per klass. FiSSc:s styrelse kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet lag om detta kan anses befogat. Eventuella begränsningar bör offentliggöras i samband med kallelsen.

Lag består av två deltagare. Åtminstone den ena lagmedlemmen bör vara medlem av FiSSc:s
medlemsorganisation. Deltagarna kan representera olika kårer.

8. Klassindelning
Tävlingen försiggår i följande tävlingsklasser:
8.1. Juniorklassen, två personer i explorerscoutålder (dvs.15-17 år. Också 18 år fyllda personer kan räknas som explorerscouter ifall de fyllt 18 under det pågående året). Normgivande banlängd 6-12 km
8.2. Seniorklassen, två personer varav minst den ena är i roverscoutålder eller äldre (dvs har fyllt 18 år) och den andra i explorerscoutåldern eller äldre. Normgivande banlängd 6-13 km.
8.3. Arrangörerna kan vid behov införa specialklasser.
8.4. Förbundsstyrelsen kan för inbjudna deltagare bevilja dispens visavi punkterna 7 och 8.

9. Anmälan, anmälningsavgift
9.1. Anmälan och anmälningsavgiften följer FiSSc officiella förordningar, faställda av förbundsstyrelsen, gällande evenemangsanmälan och anmälningsavgifter, med tillägg av nedanstående förordningar.
9.2. Anmälningarna skall vara arrangörerna till handa senast 14 dagar före start.
9.3. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar på startplatsen.
9.4. Anmälningsavgiften bör omfatta transporter från centraltbelägen samlingsplats (tur och retur) till tävlingsterrängen, logi och tvättmöjligheter efter tävlingen samt tävlingskartmaterial.

10. Ekonomi, arrangemang
10.1. arrangörerna ansvarar för tävlingens ekonomi inom ramen för den budget som slagits fast av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Om arrangörerna önskar någon annan budgeteringsgrund bör denna godkännas av förbundsstyrelsen.
10.2. Arrangörerna skall i starten ge varje tävlande ett förseglat nödbrev med karta över hela terrängen där åtminstone start, mål samt eventuella I-hjälpkontroller (eller telekommunikationsapparat) finns inritade. Nödbrevet skall dessutom innehålla telefonnummer för alarmbruk (tävlingscentral, sjuktransportcentral el.dyl.).

11. Tävlingstekniskt innehåll
11.1. Tävlingen skall för huvudparten av deltagarna försiggå i mörker och den bör innehålla 3-10
orienteringsmässiga förflyttningsuppgifter som kombineras med vanlig orientering.
11.2. Tävlingen får inte innehålla uppgifter som bygger på andra moment än kartläsning, kartkunskap eller andra därvid jämförbara färdigheter. Uppgifterna bör vara i samklang med mottot.
11.3 Kartorna skall om möjligt varieras till typ och skala. Uppgifterna får inte förutsätta att lagen delar på sig.
11.4. Tävlingens start, som sker efter mörkrets inbrott, skall ske på en okänd plats, genom att deltagarna transporteras i blindo till starten. Starten sker som samstart i alla klasser.
11.5. I tävlingen ingår, som en del av totaltävlingen, en spurttävling med separat tidtagning och separata pris. Spurten får inte utgöra huvudmomentet i tävlingen.
11.6. Lagen får inte dela på sig under tävlingen om inte arrangörerna bestämt annorlunda.
11.7. Kontrollerna kan vara bemannade eller obemannade. Oberoende av ovanstående indelning kan kontrollerna vara blinda, reflexförsedda eller försedda med ljuskälla. Kontrollernas svårighetsgrad får inte stiga som följd av annalkande gryning.
11.8. Om ett lag inte hittat följande kontroll under loppet av en tid som arrangörerna fastställt på
förhand (högst en timme) har laget rätt att få hjälp med att hitta den. Denna hjälp kan ges så att laget på den bemannade kontroll de senast besökt får se en "normal" karta på vilken alla kontroller fr.o.m. den kontroll laget befinner sig på t.o.m. den följande bemannade kontrollen finns utritade.

12. Resultaträkning, utkorande av segrare
Det tävlingspar som kommer först i mål har vunnit sin klass. Eventuella straffrundor för öppnade
nödbrev o.dyl. bör därför diskret inympas ute på banan.

13. Protest
13.1. Lag som bryter mot följande regler diskvalificeras.
13.1.1. Det är förbjudet att använda andra fortskaffningsmedel än apostlahästarna.
13.1.2. Eget kartmaterial är förbjudet.
13.1.3. Egna telekommunikationsapparater och GNSS-apparater är förbjudna (telefoner, apparater med nätförbindelse, radiotelefoner etc.)
13.1.4. Det är förbjudet att utnyttja utomstående hjälp i syfte att förbättra sin egen eller andras
tävlingsposition.
13.1.5. Det är förbjudet att försöka lista ut sin position genom "sidoblickar" under blindfärden till start.
13.2. Arrangörerna kan också diskvalificera lag som uppenbart samarbetat under tävlingen i syfte att förbättra sina positioner. Arrangörernas beslut kan inte överklagas.
13.3. Deltagarna skall ge muntliga anmärkningar åt arrangörerna om brott mot regler misstänks.

14. Publicering av resultaten
Resultatet kungörs muntligt vid tävlingscentralen när alla deltagarna har nått mål och den officiella resultatförteckningen skall snarast möjligt publiceras via en eller flera av FiSSc officiella kommunikationskanaler. Prisutdelningen sker i samband med att resultaten kungörs.

15. Pris
De bästa nattluffarna totalt samt de snabbaste på spurten belönas enligt arrangörernas gottfinnande.

16. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter tävlingen tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering.

17. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa stadgar är fastställda av förbundsstyrelsen 11.3.2019 och kan ändras av förbundsstyrelsen på förslag av förbundsstyrelsen eller förbundets programgrupp.

Tävlingen om Silveryxan är en lägertävling för röken/byn/lägerkåren på förbundsläger.  I tävlingen ingår flera delar som t ex lägerbålsprogram, p-rådd, underlägerrop osv.

Tävlingsstadgar

1. Syfte
För att öka samhörighetskänslan inom lägerkårerna eller motsvarande enheter på lägret, för att inspirera till en viss grad av tävlingskänsla mellan lägerkårerna och för att bidra till att lägret blir lyckat kommer en tävling mellan lägerkårerna att ordnas fotlöpande under lägertiden.

2. Plats och tidpunkt
Tävlingen genomförs under den ordinarie förbundslägertiden.

3. Arrangörer
Ansvariga för tävlingen är lägerchefen och programcheferna.

4. Övervakning, jury
Lägerledningen fungerar som övervakare och som domarkollegium.

5. Kallelse
Kallelsen publiceras i samband med lägerkallelsen i form av information om tävlingen, dess syfte och bedömningsgrunderna.

6. Deltagare
I tävlingen deltar alla lägerdeltagare, lägerenheter, administrativa enheter och tillfälliga lägersammansättningar och lägergrupperingar.

7. Klassindelning
Klassindelning saknas.

8. Anmälan, anmälningsavgift
Anmälan sker i och med att man deltar i lägret. Deltagandet är avgiftsfritt.

9. Ekonomi, arrangemang
-

10. Tävlingstekniskt innehåll
Följande riktgivande aktiviteter inverkar på tävlingsresultatet:
1. Lägerkårens hejarop (bedöms under de första lägerdagarna)
2. Lägerkårens port (bedöms dagen före besöksdagen)
3. Antalet morgondoppare vid morgontvagningen (dagligen: lkc meddelar)
4. Bästa program på avslutningslägerbålet
5. Resultat i patrullrådighetstävlingen
6. Finalister i volleybollcupen
7. Resultat i orienteringstävlingen
8. Resultat i specialaktiviteterna (meddelas på lägret)
9. Lägerledningens granskning av lägerkårens område
10. Lägerchefens dagliga intryck

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Ställningen i tävlingen noteras med utdelade symboler som fästes på lägerkårens port. Ställningen antecknas dagligen också på stora anslagstavlan..

12. Protest
Protester beaktas inte.

13. Publicering av resultaten
De officiella resultaten meddelas vid lägrets avslutning och publiceras i förbundets tidning i samband med lägerrapporten.

14. Pris
Tävlingspriset är ett vandringspris, en silveryxa fäst på ett träunderlag, kallad ”Silveryxan”. På underlaget fästes en silverplakett i vilken ingraveras lägrets namn, årtal och vinnande lägerkårs namn. Vandringspriset ”Silveryxan” vandrar evigt. Prisets mottagare erhåller diplom. Priset bör återlämnas till förbundet senast två månader före följande läger. Förbundet ombesörjer ingraveringarna i vandringspriset.

15. Arkivering
-

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastslagna av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller på initiativ eller förslag av programsektionen.

Sten Nylander är den tuffaste av tuffa patrullrådighetstävlingar inom FiSSc. Det finns vanliga läger-rådd där alla patruller deltar, och så finns det Sten Nylander.

Tävlingsstadgar

1. Syfte
Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris är den ärevördigaste av alla patrullrådighetstävlingar som arrangeras inom FiSSc. I tävlingen möts kårernas elitpatruller för att i ädel kamp tävla om titeln FiSSc:s bästa explorerscoutpatrull. Under tävlingen mäts färdighetsnivån i förbundets scoutkårer.

2. Tävlingens ursprung
Sten Nylander var kårchef i Spanarna under början av 1900-talet, och var en älskad och inspirerande scoutprofil för hela den finlandssvenska scoutrörelsen. Under en seglats kapsejsade båten på väg hem från Mariehamn, och Sten Nylander drunknade då han försökte simma efter hjälp. Tävlingen instiftades till hans ära – att komma hem med Nylanders vandringspris var den finaste äran en patrull kunde få.

3. Plats och tidpunkt
Tävlingen bör hållas på varje förbundsläger som ordnas sommartid.

4. Arrangör
I god tid före tävlingen utser förbundslägrets stab en tävlingsledning och en tävlingschef.

5. Övervakning, jury
5.1 Förbundsstyrelsen har rätt att inställa tävlingen då vägande skäl föreligger, t.ex. då det är ifrågasatt om tävlingen kan genomföras på ett värdigt sätt.
5.2 Fall som inte förutsetts i dessa stadgar avgörs enbart av tävlingsledningen.

5. Kallelse
Tävlingskallelsen med förhandsdirektiv bör vara förbundets kårer tillhanda senast tre månader före förbundslägret. I tävlingskallelsen framgår tävlingsdatum, anmälningsinstruktioner, nödvändig utrustning för deltagarna, specifika regler för tävlingen samt tävlingsstadgan, med information om tävlingsklassen, tävlingsgrenar, bedömningsgrunder och tävlingens historia.

7. Deltagare
7.1. Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris är öppen för alla kårer inom förbundet och de tävlande kårerna representeras av en patrull bestående av fyra till sex explorerscouter. Ingen i patrullen får ha fyllt 18 år. En kår kan delta med flera patruller om den så önskar. Endast kårens bästa patrull inverkar på kårens placering. De slutliga patrullsammansättningarna bör vara arrangörerna tillhanda en halv timme före tävlingens start. Patrullerna får anmälas med reserver. Dessa kan medan tävlingen pågår rycka in, men endast av tvingande skäl och endast med tävlingsledningens godkännande.
7.2 Deltagarna bör vara medlemmar i en scoutkår och de bör ha betalt sin medlemsavgift till FiSSc.
7.3 Kårer med för få explorerscouter för ett helt lag får slå ihop sig med en annan kår i samma situation. Laget bestämmer i så fall vid anmälningen vilkendera kåren de representerar.

8. Klassindelning
Klassindelning saknas.

9. Anmälan, anmälningsavgift
Ingen anmälningsavgift uppbärs.

10. Ekonomi, arrangemang
Tävlingens budget ingår som ett moment i lägrets programbudget.

11. Tävlingstekniskt innehåll
Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris sker i följande fyra grenar:
1. Allmänt uppträdande
2. Patrullrådighetstävling
3. Knopslagning
4. Matlagning

11.1 Allmänt uppträdande
Under tävlingen bedömer tävlingsledningen ordningen, scoutmässigheten samt den inre sammanhållningen i patrullen.

11.1.1. På varje kontroll bedömer kontrollanterna gemensamt patrullens uppträdande.

11.1.2. Patrullernas uppträdande då de genomför tävlingsgrenarna 2-4 får inte påverka resultatet i dessa grenar, utan uppträdandet hänförs tävlingsgren 1.

11.2. Patrullrådighetstävlingen
Patrullrådighetstävlingen bör omfatta 5-8 uppgifter av vilka en är en I-hjälpsuppgift och en den sammanlagda tiden för genomförandet av patrullrådighetstävlingen. De övriga uppgifterna bör direkt hänföra sig till aktiviteter i spejar- och explorerscouternas scoutprogram. Uppgifterna bör väljas så att de visar patrullens förmåga att snabbt finna sig tillrätta i olika situationer, patrulledarens förmåga att leda och fördela arbetet samt förmågan till samarbete inom patrullen. Rena idrottsgrenar får inte ingå.

11.3. Knopslagning
Tävlingsledningen väljer sex olika knopar. Dessa kombineras i sex olika grupper om två i varje. Varje patrullmedlem får efter lottning en sådan grupp. Det får endast ingå sådana knopar som ingår i åldersgruppernas scoutprogram. Knopslagningen bör ske under så avancerade omständigheter som möjligt.

11.4. Matlagning
Matlagningen bör ske i terrängen. Patrullen utför matlagningen gemensamt. Tävlingsledningen tillhandahåller alla ingredienser och eventuella hjälpmedel.

12. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaträkningen sker enligt bedömningsgrunder och bedömningsprinciper som fastställs på förhand. I varje orderbrev bör bedömningsgrunderna framgå. Maximipoängen för de fyra olika grenarna bör förhålla sig som 1:8:2:2.

13. Protest
Protest mot enskild tävlingsuppgift inlämnas skriftligt till tävlingsledningen senast en timme efter målgången. Protester behandlas av ett kollegium bestående av scoutchefen, eller dennas representant, lägerchefen och tävlingschefen.

14. Publicering av resultaten
Tävlingsresultaten kungörs vid lägrets avslutning, varvid skölden och diplomet, som undertecknats av scoutchefen och tävlingschefen, överlämnas till den segrande kåren företrädd av den segrande patrullen. Den officiella resultatförteckningen skall snarast möjligt publiceras via en eller flera av FiSSc officiella kommunikationskanaler.

15. Pris
15.1. Föremål för tävlan är en sköld, Sten Nylanders vandringspris, som donerats av Sten Nylander, i tiden kårchef för Helsingfors Scoutkår Spanarna, till Finlands Svenska Scoutförbund r.f. Sten Nylanders vandringspris består av en silversköld med pojkförbundets märke och Helsingfors Scoutkår Spanarnas sköld i emalj.

15.2. Efter varje tävling ingraveras på sköldens baksida den segrande kårens namn jämte årtalet för tävlingen. Inskriptionen, som görs med små bokstäver får ha en maximilängd av 4,5 cm.

15.3. Den vinnande kåren ansvarar för skölden och är skyldig att ersätta den om den av någon orsak skulle förkomma under den tid den är i kårens ägo. Kåren skall tillställa skölden lägerledningen senast två månader före lägrets början. Om tävlingen inte hålls skall skölden tillställas förbundet så snart förbundet fattat beslut om att tävlingen inställs.

15.4. Originalritningarna till skölden jämte diplom förvaras i förbundets arkiv.

16. Arkivering
Över tävlingen skall föras noggrant protokoll. Alla bedömningsprotokoll skall i original överlämnas till förbundskansliet för arkivering.

17. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa stadgar är fastställda av förbundsstyrelsen 17.3.2014 och kan ändras av förbundsstyrelsen på förslag av förbundsstyrelsen eller förbundets programgrupp.

Bild: Miska Loimala