En internationell rörelse

Det finns sammanlagt ca 60 miljoner scouter i hela världen. Scouter kommer från över 200 av världens länder. Scouting är en frivillig, öppen, självständig, partipolitiskt obunden och internationell rörelse. Den internationella scoutrörelsen erkänner alla olika trosinriktningar och baserar sig på religionsfrihet.

Till scoutidealen hör att respektera varandra och att bygga vänskap över gränser. Internationell scouting i praktiken handlar om scoutresor, utländska scoutgäster på läger, utvecklingssamarbete och globala, gemensamma högtidsdagar, som t.ex. Thinkingday och den internationella fredsdagen.

Internationell scouting är också det att man lär sig att leva i en allt mer mångkulturell och globaliserad värld. Det handlar också om att samarbeta tillsammans med människor från många olika kulturer.

”En växande personlig vänskap och en upplyst, välmenande anda hos personer av olika nationalitet skapar inte bara en trevlig stämning, utan det kan ta form i starka garantier emot krig mellan nationer i framtiden.”
Lord Baden-Powell of Gilwell, grundare av scoutrörelsen

Världsförbunden

Vi är en del av en internationell scoutrörelse.

Scouting har från första början varit en internationell rörelse. Från lägret på Brownsea till idag har det sammanlagt funnits ungefär 1000 miljoner scouter. Något som också berättar om scoutingens globala utbredning är det att det just nu finns ca 38 miljoner scouter i 155 länder, där scouterna förenar sig oberoende av olika politiska åsikter och religioner. Den globala scoutrörelsen har organiserat sig till scoutorganisationer, både på nationell och internationell nivå.

Det finns två världsorganisationer inom scouting, WOSM och WAGGGS. Alla medlemmar i Finlands Scouter har medlemskap i både WOSM och WAGGGS.

I WOSM (World Organisation of Scout Movement)Kuvassa WOSM logo alltså Scoutrörelsens Världsorganisation deltar nationella scoutorganisationer från 155 länder. Medlemskap i WOSM är öppet för både flickor och pojkar och medlemsantalet är ca 28 miljoner scouter, varav ungefär en tredjedel är flickor. WOSMs logo är en vit scoutlilja på lila botten.

WOSM:s webbplats

Kuva Wagggs logoFlickscouternas världsförbund WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) grundades år 1928. WAGGGS:s medlemmar är till största del flickor och WAGGGS fokuserar till stor del på att förbättra flickors och unga kvinnors ställning, speciellt i utvecklingsländer. WAGGGS har 144 medlemsländer med ca 10 miljoner medlemmar. WAGGGS logo är en gyllene treklöver på blå botten.

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor som rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkor och rättigheter. Scouterna fungerar som en aktiv påverkare i internationella organisationer, som FN och EU. Scouterna (WOSM och WAGGGS) samarbetar också med andra NGOs (Non-governmental organisation) för att få fram ungas synpunkter på bland annat utvecklingspolitik och utbildning.

Båda världsorganisationerna har egna internationella fonder, vilka finns till för att stöda och främja scoutverksamheten i utvecklingsländer. WOSM:s Internationella Scoutfond heter Universal Scout Fund alltså Scout U Fund och WAGGGS:s fond heter Thinking Day Fund.

WAGGGS:s webbplats

Läs mer:

Andra sidor på scout.fi som behandlar internationell scouting:

Bild: Fredrik Sahlström