Kallandet till hedersmedlem

I stadgarna för Finlands Svenska Scouter (FiSSc) står det följande om hedersmedlemmar:

Förbundsstyrelsen kan kalla en person som på ett särskilt berömvärt sätt främjat förbundets verksamhet till hedersmedlem.

Styrelsen har därtill slagit fast följande riktlinjer för hur en person kan kallas till hedersmedlem.

Kallandet till hedersmedlem är ett utnämnande av personer som genom sina insatser främjat Finlands Svenska Scouters verksamhet. Både scouter och icke scouter kan kallas till hedersmedlem. Hedersmedlemskapet är inte i sig direkt jämförbart med ett utmärkelsetecken.  Hedersmedlemskap riktar sig speciellt till personer som befrämjat förbundets verksamhet och lyft fram finlandssvensk scouting på ett nationellt och/eller internationellt plan.

FiSSc:s styrelse kan välja att kalla en person till hedersmedlem för att hen under en längre tid och på ett särskilt berömvärt och enastående sätt verkat för förbundet, dess syften och/eller finlandssvensk scouting.  Förbundsstyrelsen kan också välja att kalla en person som förbundet synnerligen vill hedra till hedersmedlem. Beslut om kallandet till hedersmedlem görs av styrelsen på basen av nomineringar som inkommit till förbundet. Styrelsen tar ställning till nomineringen och fattar beslut om personen ska kallas till hedersmedlem.

En nominering till hedersmedlem ska ske på initiativ av minst tre parter. Dessa parter kan vara förtroendevalda i förbundet eller medlemskårer eller en kombination av båda. Nomineringar från medlemskårer undertecknas av de personer som har namnteckningsrätt i kåren. I nomineringen bör det finnas en motivering till varför personen borde kallas till hedersmedlem. Motiveringen bör beskriva på vilket sätt personen främjat scouting på svenska. En nominering skickas alltid skriftligt till förbundsstyrelsen, som behandlar nomineringen på sitt följande möte.

En nominering till att kalla en person till hedersmedlem kan skickas till:

E-post: fornamn.efternamn@scout.fi