Anhållan om utmärkelsetecken

Anhållan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. För en anhållan behövs två minst 15 år fyllda scouter: en som skapar en anhållan och en som bekräftar den. Utmärkelsetecken kan anhållas åt scouter, vars medlemsavgift är betald och för övriga understödare av scoutverksamhet.

Anhållan bör vara inlämnad och bekräftad enligt följande datum:

 • 15 januari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Mannerheimspännesansökningar behandlas bara en gång om året och då behandlas ansökningar som inlämnats innan den 15 november. Mannerheimspännen beviljas alltid med följande St Görans dag (23.4) som datum.

Utmärkelsetecken kan ansökas åt scouter, vars medlemsavgift är betald och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den person, åt vilken utmärkelsetecknet ansöks, bör fortfarande delta i verksamheten.

Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare av scoutverksamheten. Finlands Scouters standar kan även kan även beviljas som tack och utmärkelse för understödare av scoutarbetet. Det är dock snarast tänkt för centralorganisationens egen användning.

Finlands Svenska Scouter rf har även ett standar som kan tilldelas personer som ej är medlemmar eller samfund, som aktivt och på ett exceptionellt betydelsefullt sätt under en längre tid stött och engagerat sig för finlandssvensk scoutverksamhet på kår-eller förbundsnivå. Bordsstandaret kan också tilldelas en scout som erkänsla för exceptionellt betydelsefullt och aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet. 

Läs mera om olika utmärkelsetecken här!

För en anhållan krävs två minst 15 åriga medlemmar som representerar samma eller olika kårer eller övriga scoutorganisationer. Den en av dessa fyller i anhållan och den andra bekräftar därefter att uppgifterna i anhållan stämmer. Dessa två personer ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta och inga väsentliga uppgifter saknas i anhållan.

Anhållan kan t.ex. göras av kårchefen, kårens utmärkelseteckengrupp eller av den närmaste kårledaren för den man vill meritera. En anhållan kan även göras t.ex. av ordförande för FiSSc utmärkelseteckenkommitté eller förbundets ordförande. Också olika grupper inom Finlands Scouter, distrikten och FiSSc eller enskilda scoutledare med god kännedom om utmärkelseteckensystemet kan anhålla om utmärkelsetecken. Anhållan kan också göras tillsammans av flera scoutföreningar, till exempel av kårer eller distrikt/FiSSc.

Vid val av utmärkelsetecken är det viktigt att noggrant överväga vilket tecken som lämpar sig bäst. Uppfylls kriterierna för beviljande, eventuella åldersbegränsningar och karenstider. Åldersbegränsningar bör följas exakt medan krav på år av uppdrag och karenstider är i anvisningarna angivna som minimikrav.

Då du funderar på att anhålla om ett utmärkelsetecken, observera att det finns olika tecken att ansöka: uppdragsspecifika, åldersgruppsspecifika, idealtecken för dem som anammat scoutidealen och utmärkelser i form av medaljer och kors för välutförda scoutuppdrag.

Om scouten har fungerat som gruppledare kan det löna sig att fundera om hen uppfyller kriterierna för ett uppdragsspecifikt tecken. Ifall du vill ansöka om en utmärkelse för en scout i roverscoutålder, som aktivt deltar i roverscoutprogrammet är St Göransspännet eventuellt det rätta tecknet. Idealtecken däremot lämpar sig för scouter som på alla sätt tagit till sig scoutidealen och lever enligt dem.

Då en scout redan beviljats en medalj eller ett kors, är det läge att först granska huruvida karenstiden uppfylls och uppfyller hen kriterierna för följande tecken. För en scout som aldrig beviljats en medalj bör kriteriegranskning påbörjas från det lägsta tecknet. I vissa fall kan det bli aktuellt att hoppa över den /de lägsta medaljerna ifall personen redan har ett flertal scoutmeriter.

Läs mera om olika utmärkelsetecken här!

Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp förutsätter att minst tre år har gått sedan senaste, av ett distrikt, beviljat utmärkelsetecken innan följande tecken beviljas. På detta sätt vill man sprida ut ansökandet av förtjänsttecken och undvika att flera tecken tilldelas samma person under kort tid. Distrikten poch FiSSc besluter dock självständigt om beviljandet av sina egna utmärkelsetecken.

Denna tidsgräns gäller inte kårernas eller andra dylika scoutföreningars märken, inte heller uppdragsspecifika tecken (Louhisusispänne, Collans spänne, St Görans spänne), idealtecken (Mannerheimspännen av I och II klass, Polstjärnespännet, Silversvanen, Silvervargen) eller tapperhetsmedaljen.

I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande från det lägsta. Distriktets/FiSSc:s utmärkelsetecken ges före Finlands Scouters tecken av motsvarande rang. Denna anvisning gäller Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s förtjänsttecken i brons och silver. Ordningsföljden för distriktets förtjänsttecken i guld och FS förtjänstkors i silver kan varieras.

Det är möjligt att avvika från denna regel och t.ex. hoppa över distriktets/FiSSc:s tecken i brons och direkt anhålla om en FS bronsmedalj, i fall där meriter och år av uppdrag uppfyller kriterierna. Detta kan t.ex. ske då man inser att man missat att anhålla om ett tecken då det skulle ha funnits meriter redan tidigare. Vid dylika fall bör man motivera i anhållan varför man valt att hoppa över distriktets/FiSSc:s tecken. Ifall det framkommer i efterhand att ett för lågt tecken i förhållandet till uppdragets meriter beviljats och överlåtits, kan detta beaktas då följande tecken behandlas inom karenstiderna.

Undantag från denna ordning utgörs av märken med en övre åldersgräns, d.v.s. Louhisusispännet, Mannerheimspännen och Sankt Görans spännet. Tecken med åldersgräns bör alltid anhållas och beviljas före förtjänsttecken eftersom åldersbegränsade märken inte längre kan beviljas då åldersgränsen uppnåtts.

En anhållan om ett utmärkelsetecken bör alltid göras med eftertanke. I anhållan bör framgå den berördas samtliga scoutmeriter och annat som kan anses ha betydelse för beviljandet av det anhållna tecknet (t.ex. verksamhet till förmån för scoutrörelsen i övriga förtroendeuppdrag och -befattningar).

De som fyller i en anhållan ansvarar för att uppgifterna och motiveringen är korrekt och sanningsenlig samt att det av anhållan framgår samtliga uppdrag såväl inom kåren, distriktet/FiSSc och inom övriga scoutföreningar samt också andra organisationer i de fall uppgifterna relaterar till scoutrörelsen. Anhållan bör naturligtvis innehålla en beskrivning av hur förtjänstfullt märkesmottagaren utfört sina uppdrag. Om scoutkarriären inkludera uppdrag i flera kårer eller distrikt och FiSSc bör verksamheten i alla dessa framgå av anhållan.

För en anhållan om utmärkelsetecken lönar det sig att be om utlåtanden från personer som står den meriterade nära. T.ex. för idealspännen lönar det sig att be om hjälp av den meriterades närmaste ledare eller lotsen. För att anhålla om högre utmärkelsetecken så som förtjänstkors etc. lönar det sig att vända sig till de äldre kårmedlemmarna som eventuellt kan bidra med uppgifter från tidigare uppdrag.

En anhållan görs alltid i Kuksa och märkesspecifika frågor i blanketten bör besvaras.

För utmärkelseteckenanhållan åt en scout behöver du mottagarens medlemsnummer och efternamn. Om mottagaren inte är scout eller anhållan gäller en organisation bör mottagarens för- och efternamn eller organisationens namn uppges i blanketten.

Som leveransadress kan väljas ansökandes hemadress, distriktet-/FiSSc-kansliet eller uppge en annan adress för det beviljade märkets mottagare. Om utmärkelsen är tänkt att delas ut på ett evenemang som distriktet/FiSSc arrangerar, välj då ”distrikt” som mottagare. På så sätt levereras tecknet direkt till distrikt-/FiSSc-kansliet. Om du själv/kåren vill sköta om utdelning av tecknet, välj så ”ansökande” som mottagare.

I anhållan bör uppges en plats och ett datum för utdelning. Notera vid val av utdelningsdatum att behandlingstiden för FS tecken är ca 2 månader från inlämnad anhållan (inom DL datum). Distriktens och FiSSc:s utmärkelsetecken kan allt som oftast behandlas snabbare.

Som betalare kan man välja en organisation/kår eller en enskild medlem i Kuksa. Om kåren väljs som betalare skickas fakturan direkt till kårens faktureringsadress. Ansökande ansvarar i sista hand att fakturan betalas.

För anhållan bör den ansökande även uppge en bekräftare för anhållan. För detta behövs bekräftarens medlemsnummer och efternamn. Den som fyller i en anhållan bör berätta åt bekräftaren, då anhållan är färdig att bekräftas.

För att kunna besvara märkesspecifika frågor, bör ansökande först välja rätt organisation vars tecken hen anhåller om och sedan välja rätt utmärkelsetecken.

Genom att besvara märkesspecifika frågor uppger du uppgifter som krävs för beviljandet av tecknet. Utöver märkesspecifika frågor kräver en del tecken även utlåtanden från utomstående personer och för de högsta utmärkelserna krävs mer specifika kartläggningar av mottagarens scoutuppdrag. Högre tecken kräver även oftast mer utförliga motiveringar d.v.s. det kan vara lämpligare att bifoga dylika som bilagor. För tapperhetsmärket bör t.ex. utlåtanden från myndigheter, tidningsklipp eller annan utomstående parts utlåtande bifogas som bilagor.

Vid ansökan om idealtecken bör det i anhållan framkomma på vilket sätt den meriterade i sin scout- och övriga verksamhet har förbundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag. Scoutingens värderingar beskrivs med hjälp av löftet, idealen och valspråket.

Läs mer om scoutingens värderingar.

Se en videoinspelning gällande idealtecken (på finska).

För de flesta utmärkelseteckenansökningar ombeds den ansökande lista den meriterades scoutuppdrag. Som uppdrag på scoutledarnivå räknas sådana uppdrag som kan utföras då man nått scoutledarålder. I praktiken betyder det då man kan delta i utbildningen Grundutbildning för scoutledare, d.v.s. det året man fyller 18 år.

Scoutuppdrag kan innehas i kåren, distriktet/FiSSc, eller centralförbundet. Även uppdrag inom övriga scoutorganisationer så som regionorganisationer, samförbund för kårer (t.ex. Suomen Metsänkävijät) eller FS B-medlemmar (t.ex. Pinkkipartio eller St Görans gillet) räknas som scoutuppdrag. Även uppdrag som scoutrepresentant t.ex. i församlingen eller uppdrag som ansvarig för ungdomsverksamheten i kommunen ses som meriter för scoutledare.

Den meriterades scoutuppdrag bör uppges med den tidsram som hen skött uppdraget. Uppge uppdrag med månad och årtal, t.ex. 9/2019-8/2020 (betyder att personen innehaft uppdraget ett år från september 2019 till augusti 2020). Då man anhåller om de högsta tecknen (Förtjänstkors, Silversvan, Silvervarg) bör den meriterades alla scoutuppdrag bifogas i anhållan. Då lönar det sig att bifoga uppgifter därom som bilaga.

För perioder då den meriterade inte innehaft uppdrag ses vid behandlingen av anhållan som tidsperioder som den meriterade inte varit aktivt med i verksamheten. Det är därför alltid bra att då tidsperioder listas för anhållan att även uppge de tidpunkter den meriterade eventuellt gjort annat (studieutbyte utomlands, värnplikt etc.).

För Mannerheimspännet av II klass, Polstjärnespännet, Silversvanen, Silvervargen och för det Stora förtjänstkorset krävs utlåtanden av utomstående. En nära släkting till den meriterade kan inte bidra med ett utlåtande (jävighet).

För Mannerheimspännet av II klass bör ett utlåtande av utomstående part bifogas. Denna part kan t.ex. vara den ungas rektor, klassföreståndare, arbetsgivare eller församlingens frans (församlingsanställd med ansvar för scouting). Det undertecknade utlåtandet bifogas i anhållan i Kuksa.

Utlåtande för Mannerheimspänne – blankett

För Polstjärnespännes anhållan bifogas en rekommendation av en person som känner den meriterade väl och kan därmed i sin rekommendation beskriva hur scoutingens värdegrund utmärker sig utanför scoutverksamheten hos den meriterade. Personen som bidrar med rekommendationen får inte vara samma person som anhåller om tecknet eller fungerar som bekräftare. Personen som bidrar med en rekommendation ska själv skriva brevet. Rekommendationen bifogas till anhållan som bilaga.

Botten för Polstjärnespännets rekommendationsbrev

I anhållan om Silvervargen/-svanen bifogas den meriterades hela scoutkarriär med alla scoutuppdrag samt motiveringar för vad som gör att personen ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet. För att påvisa att personen är vida känd som scoutpersonlighet krävs i regel rekommendationer från flera håll (minst 3 instanser). Dessa kan till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner. Rekommendationer från övriga scoutledare är ett bra tillägg men inget krav. I rekommendationerna bör det framkomma på vilket sätt den meriterade utmärker sig ideologiskt, hens breda kända scoutpersonlighet samt på vilket sätt den meriterade har bidragit till att synliggöra och utveckla scoutverksamheten. Den som bidrar med en rekommendation skriver själv brevet och det bifogas till anhållan som bilaga.

I anhållan för det Stora förtjänstkorset kan rekommendationer bifogas för att stöda anhållan. Dessa kan t.ex. vara från scoutledare som känner den meriterade väl eller övriga kontaktpersoner, distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner. I rekommendationen bör det framkomma på vilket sätt den meriterade kan anses vara en scoutpersonlighet. Den som bidrar med en rekommendation skriver själv brevet och det bifogas till anhållan som bilaga.

Då den som anhåller om ett utmärkelsetecken lämnat in sin anhållan, bör bekräftaren logga in i Kuksa för att göra sin andel av ansökningsprocessen. Det är alltid bra för ansökaren att berätta åt bekräftaren när anhållan är inlämnad. Då bekräftaren har bekräftat anhållan, får ansökaren ett e-postmeddelande därom.  

Distriktet- eller FiSSc:s behandling

Distriktets- eller FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté behandlar ansökningarna genom att granska att anhållan är rätt ifylld. Om kriterierna uppfylls förordar gruppen anhållan med motivering till FS utmärkelseteckengrupp. Distrikten/FiSSc behandlar ansökningar inom tre veckor efter ansökningsdeadline (inom 4 veckor efter november DL).

Distriktet/FiSSc kan vid behov begära tilläggsinformation för anhållan via Kuksa av den ansökande. Dylika begärda tilläggsuppgifter bör den ansökande omgående besvara, så att anhållan kan behandlas även med kompletterade uppgifter. Ifall tilläggsuppgifter inte lämnats in inom utsatt tid förflyttas behandlingen av anhållan till följande omgång.

Behandlingstiden för Finlands Scouters utmärkelsetecken är ungefär två månader. Distrikten och FiSSc kan behandla ansökningar snabbare gällande sina egna tecken. Därefter är beslutet och en eventuell motivering till beslutet synlig för den ansökande i Kuksa. Den ansökande parten får ett e-postmeddelande gällande beslutet. Övriga motiveringar till beslut ges inte.

Ifall en anhållan förkastas, kan en ny anhållan skapas för samma mottagare så fort grunderna för beviljande uppfylls och orsaken till den förkastade anhållan åtgärdats.

Finlands Scouter skickar det beviljade tecknet till den adressen som uppgetts i anhållan. Den som anhåller om ett tecken ansvarar för att försäkra sig om att adressuppgifterna i Kuksa är korrekta.

Uppgifter om mottaget utmärkelsetecken blir synligt i Kuksa i den meriterades profil två veckor efter utsatt utdelningsdatum (i anhållan).

Fakturan för utmärkelsetecken skickas till den faktureringsadress som uppgetts i Kuksa. Kostnaderna för utmärkelsetecken består av administrations- och postningskostnader, kostnader för tecknet och diplomet och i vissa fall av tillhörande plaketter eller en eventuell förvaringsask för tecknet.

Kostnader för utmärkelsetecken (1.1.2021):

 • Louhisusi spänne 55,00 €
 • Collanin spänne 55,00 €
 • St Görans spänne 60,00 €
 • Mannerheimspänne av klass II 70,00 €
 • Mannerheimspänne av klass I 80,00 €
 • Polstjärnespännet 100,00 €
 • Silversvan/Silvervarg 300,00 €
 • FS bronsmedalj 75,00 €
 • FS silvermedalj 85,00 €
 • FS silver kors 100,00 €
 • FS guld kors 110,00 €
 • FS stora förtjänstkors 300,00 €
 • Tapperhetsmärket 110,00 €
 • St Görans plakett, liten (privatpersoner) 110,00 €
 • St Görans plakett, stor (samfund) 135,00 €
 • FS Standar 100,00 €

En nära släkting till mottagaren kan inte anhålla om ett tecken, bekräfta en anhållan eller bidra med en rekommendation (jävighet). I dessa fall måste en annan scoutledare hittas för att fullgöra anhållan. Ifall den som anhåller om tecknet och mottagaren av en slump har samma efternamn är det skäl att nämna i anhållan att parterna inte är släkt med varandra.