Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka kårens verksamhet

Att ha möjlighet att påverka kårens verksamhet är en viktig motivationsfaktor. Alla inom kåren ska känna att de på ett jämlikt sätt kan påverka verksamheten och att allas insatser är värdefulla. Se till att samma regler gäller för alla och att alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt.  Det här kräver att ni på förhand har kommit överens om regler och rutiner för det.

 • Hur kommunicerar ledarna sinsemellan? Läs om tips på det här.
 • Hur kommer ni överens om saker? Vilka personer är med när saker bestäms? Vilka saker tas upp i ledarrådet och vilka saker behandlas av styrelsen? Hur får jag mitt ärende till behandling?
 • Hur väljs personer till lediga uppdrag? Hur sprids informationen om lediga uppdrag?
 • Hur firas födelsedagar, jubileum och andra stora händelser? Prata tillsammans om hurdana traditioner ni vill skapa (och orkar upprätthålla). Kom ihåg att tänka på att det ska vara jämlikt. Kanske en födelsedagskalender på väggen i ledarnas rum till att börja med?
 • Scouting är öppen för alla och ska vara tillgängligt för alla. Hur beaktar ni det i er verksamhet? Läs mer om det här.

En öppen och rättvis dialog och förändrade arbetsmetoder är det enda som hjälper om någon eller några i gruppen känner sig ojämlikt behandlade. Om det behövs kan man också be någon utomstående, t.ex. FiSSc:s kårstödsgrupp, att leda diskussionen.

Det är viktigt att hitta kärnan i problematiken och diskutera fram vad det är som kräver lösningar. I diskussionen bör man skilja mellan fakta, antagande och dålig feelis. En persons tråkiga erfarenheter bygger ofta på många olika saker, där en del kan gå långt tillbaka i tiden, en del vara missförstånd och en del obetänksamma arbetsmetoder eller uttalanden. Det finns oftast en orsak till att en person känner sig illa behandlad och därför bör de här erfarenheterna tas på allvar.

Metoder för problemlösning

5 gånger varför

5 gånger varför kan hjälpa er att hitta kärnan i problemet. Här är ett fiktivt exempel från ett läger, där det kan fungera t.ex. såhär:

 • Allt är dåligt > Varför är allting dåligt?
 • För att ingenting fungerar? > Varför säger du att ingenting fungerar?
 • För att vattenämbaret borde vara i bastun! > Varför blir du upprörd över de här ämbaren?
 • För att jag blir frustrerad! > Varför blir du frustrerad?
 • För att jag är hungrig! > Varför är du hungrig?
 • För att det är fyra timmar mellan lunchen och middagen!
 • LÖSNING: Hur skulle det vara om du skulle äta ett litet mellanmål däremellan?

Fyrfältsmetoden

Den här fyrfältsmetoden kan också hjälpa er att hitta både kärnfrågan och lösningen

 • Skriv ner rubrikerna på var sitt stort papper, t.ex. ett fläppapper
 • Presentera din egen roll som sekreterare
 • Kom överens om ett ämne med deltagarna – ni kan vid behov begränsa antalet ärenden som ni granskar
 • Be om lösningar och idéer till hur det valda problemet kan lösas
 • Låt diskussionen framskrida fritt
 • Skriv ner så mycket som du hinner och numrera idéerna
 • Välj en passlig kategori enligt ditt eget tycke
 • Om en idé blir kritiserad, skriver du upp kritiken under orosmoment
 • Till sist tar du fram ett nytt papper och ber gruppen sammanfatta de idéer som går att förverkliga

(Mera metoder hittar du t.ex. här: Fasilitaattorin käsikirja 2007, Pepe Nummi)