Hållbar scoutkår

Hållbar scoutkår-certifikatet är ett verktyg för kårer att arbeta med hållbar utveckling i sin verksamhet och tillsammans påverka de vardagliga valen och medvetet förvandla dem till mer hållbara.

Scoutfostrans värderingar reflekteras i hållbar utveckling, och genom att förverkliga scoutprogrammet lär sig barn och unga om miljöskydd och teman för hållbar utveckling.

Certifikatets delområden bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling som tar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i beaktande. Hållbar scoutkår-certifikatet fokuserar dock på ekologisk hållbarhet, så att vi på ett mer effektivt sätt kan bemöta de ungas ökande oro för den globala uppvärmningen samt stöda scoutingens målsättningar för att bli koldioxidneutrala innan år 2030.

Du kan läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling genom den här länken.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två. 

Det är viktigt att komma ihåg att hållbar utvecklig är just det: en utveckling. Vi blir alltså inte klara med arbetet, utan det kommer alltid finnas utrymme att lära oss mera och förbättras. Blicka frammåt och gläds för varje steg i utvecklingen!

Varför ska scouting jobba för hållbar utveckling?

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Med Hållbar scoutkår-certifikatet kan din kår tydligare visa utåt att ni tänker på och jobbar för en tryggare och hållbar framtid.

Hållbar scoutkår-certifikatet bygger på hållbarhet inom följande delområden:

Fostran
Miljöfostran är en naturlig del av scoutverksamheten. Mål för fostran finns för alla åldersgrupper kring förhållandet till omgivningen (suhde ympäristöön). Målet är att scouten respekterar och känner naturen och gör sin del av arbetet för miljön. Att granska hur miljöfostran förverkligas i kårens verksamhet är en viktig del av ansökningsprocessen för Hållbar scoutkår-certifikatet. 

Måltider
Frågor om mat är centrala i vår strävan mot ett hållbart samhälle. Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom att ändra våra matvanor kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser. Därför spelar det också roll vad vi äter i scouterna. 

Anskaffningar
Genom smarta anskaffningsbeslut kan vi minska på råvarors överkonsumtion. Vi köper mindre och långsiktigt, och tar hand om den utrustning vi väljer att investera i. 

Kårlokaler och utfärdsstugor
En mer hållbar energiproduktion och -förbrukning spelar en avgörande roll i arbetet för att motarbeta klimatförändringen. Största delen av växthusgasutsläppen i Finland härstammar från energiproduktion och -förbrukning. Att spara energi och övergå till förnybar energi är viktiga led i kårens arbete för att minska sitt koldioxidavtryck. Dessutom är det viktigt att se till att vattenhushållningen och avloppssystemet är miljövänliga.

Resor och utfärder
Kårerna i Finland har olika utgångspunkter gällande hållbart resande och valmöjligheterna till det beroende på var kårens verksamhet och kårlokal finns. I stora städer kan kårlokalen finns vid goda kollektivtrafikförbindelser, medan på mindre orter kanske dessa inte alls finns. Det finns hur som helst alltid en möjlighet att välja ett sätt att färdas som är lite mer hållbart. 

Återvinning
Återvinning och sopsortering sparar på naturresurserna och hör till vardagsrutinerna i en hållbar scoutkår. Effektiv sopsortering kan dessutom ge lägre kostnader för kårer som själv betalar för avfallshanteringen. Finland har som mål att hälften av samhällets avfall används för materialåtervinning. 

Scoutresor och utlandsprojekt
Att bygga vänskap över gränserna är ett ideal som uppmuntrar till scoutresor. Global fostran är en viktig del av scouting också i Finland, och det är viktigt att så många scouter som möjligt erbjuds och tar chansen till att samla på sig också internationella scoutupplevelser till exempel på lägerresor, vandringar moot’s eller jamboreer utomlands. Samtidigt är det viktigt att på scoutresor och utlandsprojekt följa principerna för hållbart resande

Tillgänglighet
Social hållbarhet är också en del av hållbar utveckling.  Att sänka ribban för att komma med i scouterna är en uppgift för var och en av oss! Det är lätt att komma med och att stanna i scouterna då olika hinder för att delta hålls låga. Vi behöver utveckla våra vanor och traditioner för att på riktigt vara en välkomnande och öppen verksamhet som det är lätt att komma med i. 

Ansök om certifikatet

För att beviljas certifikatet behöver kåren uppfylla 25 av kriterierna i sin fortlöpande verksamhet. Kriterierna bedöms av kåren själv på skalan: ja – under utveckling – nej. Det är det bra att välja någon eller några utvecklingsteman, så att kåren fortsätter sin hållbara utveckling. Det kan också vara roligt att dokumentera tankar och kriteriernas status för att senare kunna se tillbaka och märka hur kåren utvecklast.

Efter utfärdandet är Hållbar scoutkår-certifikatet giltigt till slutet av följande kalenderår, sedan behöver kåren förnya sitt certifikat för att få fortsätta använda det.

För att certifikatet skall beviljas igen behöver kåren uppfylla 25 av kriterierna och svara på självbedömningsfrågor. Kåren behöver alltså fylla i en förnyande ansökan och svara på självbedömningsfrågorna. Alla kårer uppmuntras välja nya utvecklingsmål! 

Certifikatet kan ansökas från och med 13.4.2021 och den behandlas i regel inom en vecka från att den mottagits. Kåren får ett meddelande om beslutet. Efter godkänd ansökan kan kåren under giltighetstiden använda certifikatet i sin kommunikation.

OBS! Logga in på Kuksa innan du använder en länk nedanför, annars funkar det inte!

Dela gärna med er av era bästa idéer, insikter, upplevelser och det ni är mest stolta över i ert arbete med hållbarhet med hashtaggen #hållbarscoutkår eller #medvetenscout. Vi skapar en mer hållbar scouting tillsammans!

Läs om Hållbar scoutkår-certifikatet på finska via den här länken.

Bild: Alexas_Fotos på Pixabay