Kårkortet – medlemsutveckling

 

I kårkortet för 2019 finns en bild på medlemsutvecklingen som visar hur många medlemmar det finns i kåren och hur medlemsantalet utvecklas genom åren. De mörkblå staplarna anger antalet kårmedlemmar i medlemsregistret (den 31.7) per år fram till år 2019. De ljusblå staplarna är en medlemsprognos för de kommande åren, som utgår ifrån att medlemsantalet följer samma lineära utveckling som hittills. 

Ett exempel på medlemsutveckling från kårkortet 2017

Observera att medlemsprognosen är rent statistiskt uträknad på basen av tidigare antal och mönster. Hur medlemsantalet kommer att se ut i verkligheten beror på vad ni gör i kåren, eller låter bli att göra.  

Den andra bilden i kårkortet visar antalet medlemmar per åldersgrupp i kåren. Då man ser på den här bilden är det viktigt att komma ihåg att t.ex. vargungar blir äldre under en treårsperiod och flyttas över till det följande området. Figuren visar hur t.ex. en extra vargungegrupp påverkar medlemsantalet, men också hur viktigt det är att rekrytera medlemmar i alla åldrar. I det här exemplet ser man tydligt att en ökning bland äventyrsscouterna år 2015 syns i mängden spejarscouter år 2017.

Ett exempel på medlemmar per åldersgrupp från kårkortet 2017

 

Figuren förändring i medlemsantalet illustrerar i sin tur antalet nya medlemmar och antalet medlemmar som slutat i varje ålderskategori under ett specifikt år. Den horisontella axeln anger personernas ålder och den vertikala axen antal personer. 

Ett exempel på förändring i medlemsantalet från kårkortet 2017

 

Det är ingen orsak att oroa sig över att det finns personer som slutar. Det finns det alltid. Ingen hobby är sådan att alla som provar på vill fortsätta.

Däremot är det bra att följa med hur många som slutar och gärna också försöka ta reda på varför de slutar. Vissa orsaker till att deltagare slutar går nämligen att påverka. Om till exempel dagen (eller tiden) för veckomötet ändrar kan det bli ett problem för familjer där man har många andra hobbyer och en fullspäckad kalender. I så fall är det kanske värt att kolla upp om scouten kunde fortsätta i en åldersgrupp hos grannkåren. Gör det till en god vana att i styrelsen diskutera genom de orsaker till att medlemmar slutar som ni känner till och utnyttja resultaten från exit-undersökningen, som skickas till alla scouter vars medlemskap avslutats för att utvärdera och vid behov utveckla verksamheten.

Det är ännu viktigare att titta närmare på de nya medlemmarna, de som börjar i kåren. Får kåren nya medlemmar i olika åldrar? Fylls grupperna på regelbundet då det finns plats? Kommer nya vuxna med? Genom att fästa uppmärksamhet vid de här frågorna kan ni se till att kåren fungerar bra också i framtiden.

  • Om kårens medlemskurva pekar uppåt och antalet medlemmar ökar, så är det bra att redan nu fundera på hur man ska göra för att behålla den positiva utvecklingen i framtiden.  Borde man starta en ny grupp och hur många nya ledare behövs för att klara av allt? 
  • Om medlemsantalet sjunker, så gäller det att klura ut hur man ska vända trenden.  Vilka utmaningar står kåren inför (t.e.x gällande ledarkrafter, lokaler, utfärder, läger)? Kåren kan få hjälp av coacher och förbundet för att utvärdera läget och fundera på lösningar. 
  • Gör en tillväxtplan för kåren där ni skriver ut genomtänkta målsättningar för medlemsutvecklingen de kommande åren. Ni kan be om hjälp av FiSSc med planen. 
  • Kom ihåg att även om allt går bra just nu, så kan ett sjunkande medlemsantal snabbt leda till utmaningar och problem. 
  • Tänk efter om du har koll på vilka medlemmar som slutat eller gått med i kåren, åtminstone vilka grupper som har fått fler medlemmar eller förlorat medlemmar.  
  • Om många medlemmar slutar i en viss ålder eller lämnar en specifik grupp, är det värt att utreda om det finns någon bakomliggande förklaring till det. Du kan ta hjälp av svaren på exit-förfrågan, som skickas till alla scouter som avslutar sitt medlemskap. Kanske där hittas någon nyttig information om varför medlemmarna i fråga slutat.
  • Fundera också på om scoutverksamheten är givande och meningsfull  i åldersgrupper med stort bortfall. Det är viktigt att prata med ledarna för grupperna och höra vad de anser att bortfallet kan bero på och tillsammans diskutera eventuella orsaker som kommit fram. Fundera på om det skulle gå att locka med någon på nytt om man åtgärdar de saker som ledde till att de slutat. 

Det är viktigt att komma ihåg att varje scoutkår är unik. Här används bilder från kårkort som generaliserande exempel, det är inte meningen att peka ut rätt och fel. 

Kårkortet är ett hjälpmedel för kåren och FiSSc som hjälper att tolka läget i kåren. Kårkortet innehåller information om medlemsantal och -statistik och hur de förändras samt om kårens verksamhet och ledaruppdrag. Uppgifterna i kårtkortet är tagna ur medlemsregistret Kuksa och kårens svar i årsrapporten.