Färdighetsutbildning

En central pusselbit i scoutingen är learning by doing; dvs att man genom att göra saker med sina egna händer, se med sina egna ögon och uppleva med sina egna sinnen lär sig otroligt mycket nya färdigheter. Många färdigheter lärs ut i den vardagliga verksamheten i kåren, men utöver det erbjuder Finlands Svenska Scouter (FiSSc) också en hel drös av olika praktiska färdighetsutbildningar.

Första hjälpen-kurser

FiSSc:s första hjälpen kurser följer Röda korstes första hjälpen kursers uppbyggnad och struktur, och arrangeras i samråd med av Röda Korset certifierade utbildare. Då man klarat kursen får man Röda Korsets intyg som är i kraft i tre år.

Första hjälpen 1 är öppen för spejarscouter och äldre. Kursen är 16 timmar lång och arrangeras i allmänhet under två veckoslutsdagar eller fyra kvällar. 

I en nödsituation kan det vara frågan om minuter - kan du hjälpa? På första hjälpen 1 lär du dig grunderna i första hjälpen. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar. 

Efter avklarad utbildning får deltagaren ett intyg som är i kraft i tre år.

Första hjälpen 2 är öppen för spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre som har sitt intyg från första hjälpen 1 i kraft. Kursen är 16 timmar lång och arrangeras i allmänhet under två veckoslutsdagar eller fyra kvällar. 

Kursen är en fortsättningskurs i första hjälpen där du får fördjupa dina kunskaper. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar. 

Efter avklarad utbildning får deltagaren ett intyg som är i kraft i tre år.

På första hjälpen -uppdatering får du repetera det du lärde dig på första hjälpen 1 eller 2. Kursen är ca 3 timmar lång. 

För att få delta i kursen måste du ha ett giltigt intyg från första hjälpen 1 eller 2. Efter avklarad uppdateringskurs är intyget i kraft i ytterligare tre år till.

Mer om kursinnehållet kan du läsa på Röda Korsets sidor.

Kommande första hjälpen kurser hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Sjökurser:

På FiSSc:s sjökurser lär du dig navigation, båthantering, säkerhet ombord, skepparskap, seglatsplanering och mycket mer. Kurserna riktar sig till explorerscouter och äldre eller till roverscouter och äldre.

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att fungera som en ansvarsfull båtförare på en scoutbåt i skärgårdsområden.

Båtförarkursen är indelad i en teoridel och en praktikdel. Teoridelen ordnas av FiSSc, medan praktikdelen ordnas av kåren. Efter avklarad båtförarkurs kan scouten ansöka om övningscertifikat av kåren.

Målgrupp

Båtförarkursen är riktad till explorer- och roverscouter (men äldre ledare är också välkomna). Deltagarna bör inneha grundkunskaper i navigation.

Kursens mål

Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagaren:

 • känna sitt ansvar som båtförare på scoutbåt
 • känna till de teoretiska sjöfartskunskaper som behövs på skärgårdsområden
 • kunna manövrera en segelbåt i olika situationer
 • kunna fungera ändamålsenligt i nödsituationer
 • kunna fungera som besättningsman med olika uppgifter ombord, samt som vaktchef
 • hålla naturen/skärgården ren
 • ha ett gott sjömansskap

Teoridel, som ordnas av Sjörådet

Kursens innehåll:

 • Skärgårdsnavigation
 • Lagar och förordningar
 • Säkerhet ombord
 • Seglatsplanering
 • Skepparansvar och sjöscouting

Kursens omfattning:

Båtförarkursens teoridel ordnas under ett förlängt veckoslut (fr-sö) under vårvintern. I slutet av teoridelen ordnas en tent som testar deltagarnas kunskaper i de behandlade ämnena. Efter godkänd tent kan deltagaren delta i praktikdelen.

Praktikdel, som ordnas av kåren

Kursens innehåll:

Ruttplanering, vaktsystem, seglingsteknik, segling i farleder, skärgårdsnavigering, manövrering av båten, loggboksföring, mat ombord, nödsituationer och underhållsarbeten.

Kursens omfattning:

Båtförarkursens praktikdel kan ordnas i form av en seglats under ett förlängt veckoslut på en scoutbåt. Praktikdelen ordnas i samarbete med kårerna.

Kursdeltagaren kan efter avklarad kurs ansöka om övningscertifikat samt gå vidare till Skärgårdsskepparkursen.

Sekondkursen är en relativt ny utbildning som placerar sig mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 på skepparutbildningsstigen. Kursen ersätter alltså den tidigare skärgårdsskepparkursen. På kursen får du fördjupa dina kunskaper i navigation, båthantering och skepparskap.

Sekondkursen består av en kort teoridel och en lång praktikdel. Teoridelen ordnas av FiSSc som online-utbildning, ofta två-tre vardagskvällar i maj. Teoridelen kan också ordnas av kåren. Praktikdelen ordnas av kåren ombord på kårens båt/båtar under hela sommaren.

Efter avklarad kurs kan scouten ansöka om skärgårdscertifikat (om också de andra kraven för certifikatet uppfylls).

Denna kurs är år 2021 ersatt av sekondkursen. Skärgårdsskepparkursen ordnas alltså inte längre. Den får dock hänga kvar på denna sida ett tag, så personer som har gått den fortfarande hittar info om sin kurs.


Skärgårdsskepparkursen är en fortsättningskurs på Båtförarkursens teori- och praktikdel. Under denna kurs utvecklar kursdeltagaren sitt skepparskap i navigation och sina kunskaper i att utbilda scouter ombord på en segelbåt.

Kursen är indelad i en teori- och praktikdel. FiSSc arrangerar teoridelen och kåren praktikdelen.

Efter avklarad kurs har kursdeltagaren möjlighet att ansöka om skärgårdscertifikat.

Observera att denna kurs inte skall förväxlas med Finlands Navigationsförbunds kurs med samma namn.

Kursens mål

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren skall ha tillräcklig med kunskap för att kunna fungera som en ansvarsfull skeppare på en scoutbåt i skärgårdsområden.

Kursens innehåll

 • Program och utbildning ombord
 • Skaffning och hygien
 • Skärgårdsnavigation
 • Elektroniska navigationshjälpmedel
 • Lagar och förordningar
 • Säkerhet ombord
 • VHF-bruk och nödmeddelande
 • Seglatsplanering
 • Skepparansvar och sjöscouting

Kursens omfattning

Kursens teoridel ordnas under ett veckoslut under vårvintern. I slutet av teoridelen ordnas en tent som testar deltagarnas kunskaper i de behandlade ämnena. Efter godkänd tent och godkänd praktikdel kan kursdeltagaren ansöka om skärgårdscertifikat.

Kursens målgrupp

Explorer- och roverscouter som genomgått båtförarkursen, eller har motsvarande utbildning.

Efter godkänt skärgårdscertifikat som beviljas av Sjörådet kan kursdeltagaren gå vidare till Skepparkursen.

Båtförar- och Skärgårdsskepparkursens kompendium

Navigationskursernas övningsuppgifter

Skepparkurs 1 passar roverscouter samt äldre ledare. Kursdeltagarna skall ha genomfört skärgårdsskepparkursen/sekondkursen, beviljats skärgårdscertifikat och ska gärna ha fungerat som skeppare på skärgårdsseglatser.

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren, efter genomgången kurs, innehar de kunskaper som behövs för att fungera som skeppare på scoutbåtar under högsjöseglatser.

Efter att att ha deltagit i sjöräddningskurs och första hjälpkurs, samt erhållit scoutledarfullmakt och VHF-certifikat kan kursdeltagaren ansöka om högsjöcertifikat. Kursen består av en teoridel och en praktikdel som båda arrangeras av FiSSc.

Kursens mål

Skepparkursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

 • behärskar de teoretiska och praktiska sjöfartskunskaper som behövs för att fungera som en ansvarsfull befälhavare i öppen sjö i alla väderförhållanden
 • innehar de kunskaper som behövs för att säkert ta sig fram på sjön
 • kan planera och förverkliga både utbildnings- och programmässigt mångsidiga scoutseglatser

Teoridel

Kursens innehåll

 • Kust- och högsjönavigation (jordklotets indelning, kartprojektioner, kurskorrigeringar, tidvatten, astronomisk navigation, loxodrom, positionsbestämning)
 • Elektroniska hjälpmedel (gps, dgps, radar, plotter)
 • Lagar och förordningar
 • Sjösäkerhet
 • Båtens konstruktion och utrustning
 • Meteorologi
 • Seglatsplanering
 • Skepparansvar och sjöscouting
 • Utbildning och program under seglatser

Praktikdel

Kursens innehåll: 

 • Navigering (kust- och öppethavsnavigering, navigering i outmärkta farleder, mörkernavigering, radarnavigering, positionsbestämning, deviationstabell)
 • Nödsituationer
 • Radiotrafik
 • Manövrering
 • Skeppar- och sjömansskap
 • Underhåll, motorlära
 • Program
 • Proviantering
 • Hygien
 • Meteorologi
 • Segling till utlandet

Kursens omfattning

I FiSSc genomförs teoridelen i regel som en två veckoslut lång kurs, varav det första veckoslutet är frivilligt för kursdeltagare som har avlagt Navigationsförbundets Kustskepparkurs eller innehar motsvarande navigationskunskaper. Praktikdel ordnas ombord på FiSSc:s skolningsskepp s/y Navigator. 

Målgrupp

Roverscouter och äldre ledare som innehar skärgårdscertifikat.

Enligt lag måste skepparen på en båt med VHF-utrustning ha VHF-certifikat. Sjö-VHF-kursen är lämplig för alla som rör sig på en båt med VHF-utrustning. Målet med kursen är att kursdeltagaren får de kunskaper som behövs för att avlägga kusttrafikexamen. Efter godkänd examen kan SRC-kusttrafikcertifiikat (VHF- certifikat) ansökas från Kommunikationsverket.

Kursen riktar sig till explorer-, roverscouter samt ledare och arrangeras vid behov.

Kursens mål

VHF kursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

 • innehar de kunskaper som behövs för att avlägga kusttrafikexamen
 • har fått möjlighet att prova på radioutrustning i praktiken

Kursens innehåll

Genomgång av sjö-VHF telefonen samt digital tilläggsutrustning (DSC), radiotrafikens regler, kanalanvändning, nöd-, il- och varningstrafik, bokstaveringsalfabetet, DSC och praktiska övningar.

Kursens omfattning

Kursen ordnas som en veckosluts- eller endagskurs. Kursen avslutas med kusttrafikexamen.

Kursens litteratur

Materialet finns i elektronisk form på Transport- och kommunikationsverkets webbplats, och kan även beställas av dem.

Motorkursen lämpar sig för explorerscouter och äldre. Motorkursen är för dig som vill veta mera om inombordsmotorer och deras service. På kursen får du lära dig hur inombordsmotorer fungerar i teorin samt i praktiken arbeta på motorer. Ifall du ska börja skeppa en båt eller redan skeppar men inte är helt bekväm med båtens motor är kursen perfekt för dig.

Kursens mål

Motorkursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

 • förstå grundprinciperna för en motors uppbyggnad och funktion
 • har färdigheter att kunna genomför grundunderhåll och -service på kårens segelbåts motor
 • problemsökning- och reparering av mindre motorfel

Kursens innehåll

 • Teori: motorns uppbyggnad och funktion
 • Praktik: underhåll och service

Kursens omfattning

Motorkursen ordnas tidigt på våren eller sent på hösten under loppet av en dag, och arrangeras vid behov alternativt vartannat år.

Målgrupp

Explorerscouter, roverscouter och äldre ledare. Kursdeltagarna behöver inga förhandskunskaper.

Sjöräddningskursen lämpar sig för alla roverscouter och ledare fyllda 18 år. Speciellt viktig är den för alla som rör sig till havs. Kursdeltagarna fördjupar sig i det man måste behärska om man råkar ut för en sjöolycka. Kursen är påfrestande, men inte lika påfrestande som en verklig situation. Ett av kraven för att högsjöcertifikat beviljas är genomgången sjöräddningskurs.

Kursens mål

Sjöräddningskursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

 • har färdigheter att på personligt plan överleva en sjöolycka
 • kan fungera på rätt sätt i en nödsituation

Kursens innehåll

 • Teori (katastrofpsykologi, hypotermi, radiotrafik, räddningsorganisationen)
 • Bassängövning (spara värme, simning med kläder och flytväst på, övning med räddningsflotte, helikopterräddning)
 • Hypotermisim (hur kroppen påverkas av nedkylning)
 • Nödsignaler
 • Räddningsflotteövning (äntring, utrustning, rutiner ombord, övernattning, räddning)

Kursens omfattning

Sjöräddningskursen ordnas tidigt på våren eller sent på hösten under ett förlängt veckoslut (fredag - söndag). FiSSc ordnar i regel kursen vartannat år.

Målgrupp

Roverscouter och äldre ledare. Observera att kursen är både fysiskt och psykiskt krävande. 

Kommande sjökurser hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Läs mer om FiSSc:s sjöverksamhet.

Utekurser

På utekurserna lär du dig vara ute i olika förhållanden. Du lär dig mycket om eldslagning, matlagning över öppen eld,  bivackering, utrustningsvett och hur du tar väder och kyla i beaktande, samt mycket mer som är bra att ha koll på då man rör sig i skogen. UteGrund- och UteVinterkurserna riktar sig till spejarscouter; de övriga utekurserna riktar sig till explorerscouter och äldre.

UteGrundkursen lär ut basfärdigheter för uteliv.

Kursen ordnas som en beställningskurs; kåren kan (gärna tillsammans med grannkåren eller kårteamet) beställa en utekurs till kåren. Kursen kan beställas under hela scoutsäsongen, innehållet anpassas enligt årstid och kan också anpassas enligt kårens behov.

Tidpunkt: kursen kan ordnas vilken tid på året som helst; kursen arrangeras 1-3 gånger/år på beställning av kårer
Målgrupp:
spejar-, explorer och roverscouter samt ledare. Kåren kan rikta kursen till en snävare målgrupp ifall kåren så vill.

Läs mer om hur det går till att beställa en UteGrundkurs.

(UteVinter-kursen gick tidigare under namnet UTE 1)

UteVinter är en häftig kurs där du får lära dig att klara dig och ha roligt utomhus. Du får sova i tältkåtor med öppen eld, laga mat över öppen eld, öva på att göra upp eld på olika sätt och får en massa bra tips om hur det lönar sig att hugga de bästa klabbarna, hålla stövlarna torra och hålla humöret på topp. När du kommer hem från kursen är du trött och lycklig och luktar rökt scout!

Tidpunkt: Kursen erbjuds varje år, på vintern
Målgrupp: Spejarscouter som har övernattat utomhus tidigare.

(UteVandring gick tidigare under namnet UTE 2)

UteVandring är som namnet antyder en vandringskurs. Vilken är den bästa rutten och hur skall man äta gott men ändå inte bära med sig hela kylskåpet? Dessa och många andra frågor får du svar på under veckoslutet. Kursen ger dig kunskaper i vildmarksteknik och idéer och färdigheter för att själv planera hajker och kortare vandringar för kåren. Och förutom de praktiska kunskaperna skapas en bra stämning och du får ha roligt!

Tidpunkt: Kursen erbjuds vartannat år, i regel på hösten.
Målgrupp: Explorerscouter som gått UteVinter eller innehar motsvarande färdigheter.

(UteÖverlevnad gick tidigare under namnet UTE 3)

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig att överleva i naturen, också under mera krävande situationer. UteÖverlevnad är en tuff kurs där du får testa dina gränser och klara dig med minsta möjliga utrustning. Du får tips på mat och vatten ur naturen.

Tidpunkt: Kursen erbjuds vartannat år, i regel på hösten.
Målgrupp: 16 år fyllda explorerscouter eller äldre som gått UteVandringskursen eller innehar motsvarande färdigheter.

(UteLedare gick tidigare under namnet UTE 123)

Har du missat någon av Utekurserna, eller känner du att du är för gammal för att gå dem? UTE-ledare är en kurs för dig som vill uppdatera dina färdigheter i att klara dig och trivas utomhus i olika förhållanden. Du får säkerhet i att fixa lägerelden, koka fisksoppan, orientera och göra upp ett fungerande läger. Kursen är back to basics så att säga och ger dig en koncentrerad dos av utevana och praktiska tips samt inspirerar till fortsatt uteliv.

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare

Ut(e)bildning är en kurs i att utbilda utomhus. Verksamhet i naturen är en del av scoutmetoden, men gäller det all verksamhet?

På kursen lär vi ut praktiska färdigheter, hur man anpassar aktiviteter utomhus och hur man skapar förutsättningar för lyckad ute-pedagogik. Vi tar också det hela ett steg längre: kunde ledarskapsutbildning och administrativa möten förverkligas utomhus? Vilken roll spelar äventyr för scoutingen? Vi övar, testar på, diskuterar och lär av varandra. Och vistas naturligtvis utomhus under hela kursen. Kursen ger dig förutsättningar för att planera och förverkliga scoutprogrammet utomhus, men också en inblick i hur du kan ta med utelivet i all scoutverksamhet.

Målgrupp:
 Roverscouter och äldre ledare som vill scouta utomhus eller behöver övertygas om att utelivet är en viktig del av scouting.

UteFjäll är en vandringskurs i Lappland. Vandringen tar en knapp vecka och genomförs i mindre patruller. Under veckan får du lära dig om hur man vandrar i fjällen med allt vad det innebär för packning, mat, säkerhet, ruttval mm. Dessutom utlovas fantastiska utsikter, känslan av riktigt uteliv och prima scoutanda och -sällskap. Kursen inleds och avslutas vid scouternas stuga Kåtan, som ligger söder om Pallasmassivet, nära Muonio.

Efter kursen klarar du garanterat av vilken vandring som helst i de södra delarna av landet och dessutom kan du fungera som reseledare för kommande exkursioner till Kåtan. Upplägget anpassas enligt deltagarna, du behöver alltså inte vara en erfaren vandrare för att komma med, bara du har intresse och iver att vara ute i fjället en längre tid.

Tidpunkt: Kursen erbjuds ca vart femte år, tidig sommar.
Målgrupp: Explorer- och roverscouter som gått UteVandring eller har motsvarande kunskaper.

Ute temakurser finns i olika format och är till för dig som vill fördjupa ditt kunnande på något område. Temakurser arrangeras enligt behov och önskemål. Exempel på temakurser är:

UteGourmet

På UteGourmet lagar vi god mat och äter desto mer. Att laga mat i skogsförhållanden behöver inte alltid betyda makaroner och malet kött. På kursen får du får prova på många olika tillredningssätt och råvaror. Vi tillreder en tre rätters måltid som garanterat retar smaklökarna!

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare.

UtePaddel

På UtePaddel paddlar vi i havet, på sjön eller i fors, beroende på kursställe. Du får en grundkurs i paddlingsteknik, navigering, säkerhet och packning, men självklart inte genom föreläsning utan genom att prova själv.

Målgrupp: Explorer- och roverscouter samt äldre ledare. Deltagaren bör vara simkunnig.

Kommande utekurser hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Läs mer om FiSSc:s uteverksamhet.

Bild: Tom Sundström