Familjescouting

År 2018 godkändes familjescoutingen som en officiell verksamhetsform i scoutingen. Sedan dess har familjescoutingen ökat kraftigt, och nya familjescoutgrupper uppstår hela tiden på olika håll i svenskfinland. Nu finns också ett program för familjescoutingen.

Familjerna som deltar i familjescoutingen är en del av kåren, de rör sig i naturen och gör saker tillsammans i enlighet med scoutingens värderingar.

För vem?

 • Barn under skolåldern och deras familjer.
 • Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel, en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Varför?

 • Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.
 • Familjescoutingen erbjuder tidigare aktiva scouter en möjlighet att hitta tillbaka till scoutingen redan innan deras egna barn börjar sin egen scoutstig som sju-åriga vargungar.
 • Barnfamiljer som är intresserade av scouting erbjuds en verksamhet där såväl barnen som de vuxna kan bekanta sig med scoutingen på sina egna vilkor och i sin egen takt.
 • Genom familjescoutingen kommer de vuxna lättare med och stannar lättare kvar i kårens verksamhet.

Hur?

 • Familjescouting förverkligas av kåren (eller flera närliggande kårer i samarbete).
 • Familjescoutgruppen kan träffas så ofta som det för kåren och familjescoutgruppen känns lämpligt; det vanliga är att ha möten en gång i månaden.
 • Familjescoutledaren kan till exempel vara en scoutledare som själv har barn under skolåldern; också vuxna utan tidigare scoutbakgrund kan leda verksamheten. För att minska arbetsbördan kan det vara bra att rotera ansvaret för möten och verksamheten mellan de vuxna, men ändå så att tröskeln för att komma med i verksamheten hålls låg, och iungen känner att den behölver ta mer ansvar än vad den orkar eller hinner med.
 • Familjerna planerar verksamheten och mötenas teman tillsammans (t.ex. utforskande av naturen, ficklampsutfärd, äventyrsbana…)

Medlemskap & försäkringar

 • Alla som deltar i familjescoutverksamheten bör vara medlemmar i scouterna och ha betalt sin medlemsavgift.
 • 4-6-åringar betalar medlemsavgift enligt medlemstyp III
 • 7-åringar och äldre betalar normal medlemsavgift
 • 0-3-åringar betalar inte medlemsavgift. Deras försäkring är i kraft ifall deras förälder är medlem i scouterna och har betalat sin medlemsavgift. För dem gäller inga andra medlemsförmåner.
 • Man kan ansöka om befrielse från medlemsavgiften på ekonomiska eller sociala grunder.
 • Scoutförsäkringen gäller för medlemmar.
 • Försäkringen för kompisdeltagare gäller bara personer som bekantar sig med scoutverksamheten, inte personer som regelbundet deltar i scoutverksamhet.

Vad?

 • Familjescouting erbjuder en försmak på vad över barn över 7-år, ungdomar och vuxna kan göra i scoutingen.
 • I familjescoutingen deltar familjer, dvs av enheter som utgörs av minst ett barn och lika många vuxna. Varje barn i familjescoutgruppen deltar alltså med en egen bekant vuxen, på vars ansvar barnet är.
 • I familjescoutingen bekantar man sig i lugn takt med varandra, med andra scouter, med scoutingens traditioner och värderingar.
 • I familjescoutingen gör man utfärder, leker, pysslar och gör grejer som både barn och vuxna gillar.
 • Familjescouting är scout-skoj inne och ute, nära och långt borta, för hela familjen.
 • Familjescoutingen är en möjlighet att delta i kårens evenemang, läger och händelser.
 • Familjescoutingen tar ändå inte bort spänningen och förtjusningen i att börja i vargungarna.

Kåren har glädje av familjescouting för att:

 • barnen bekantar sig med verksamheten och tröskeln att börja i vargungarna är lägre.
 • tidigare aktiva scouter kommer gärna tillbaka till kåren tillsammans med sina egna barn.
 • vuxna som inte har scoutbakgrund får en enkel väg att bekanta sig med scoutingen och tröskeln blir lägre att komma med också i annan scoutverksamhet.

Scouthalsduk

Kåren bestämmer själv hur man gör med scouthalsduken. Man kanske vill spara den högtidliga halsduksöverräckningen till vargungarnas löftesceremoni. I så fall kan familjescouterna ha en egen halsduk, till exempel kårens halsduk utan märken eller en vanlig blå halsduk; eller så kan de använda någon annan scout- /kårsymbol.

Bildstöd

FiSSc har i samarbete med Folhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik skapat bildstöd som kan användas inom scouting. Bildstöd kan användas för att göra det lättare att hänga med för alla scouter, också de med till exempel specialbehov eller svagt språk. Bilder stöder allas inlärning, och speciellt med yngre grupper kan det göra verksamheten smidigare.

1) Kåren tar in vargungar först som 8-åringar (årskurs 2). Kan 7-åringar delta i familjescouting och registreras som medlemskategori 3, dvs betala lägre medlemsavgift?

SVAR: Nej, inte som den billigare medlemskategorin. När en medlem fyller 7 år är regeln att hen övergår till medlemstyp 2 eller medlemstyp 1. I kårer med familjescoutverksamhet är det även skäl att se över regeln att endast 8-åringar kan börja i vargungarna, eftersom en övergång från familjescoutprogrammet till vargungeprogrammet sker vid 7-års ålder. 7-åringar skall antecknas i medlemsregistret som medlemstyp 2, förutsatt att deras vårdnadshavare fortfarande är med i verksamheten som medlemstyp 1. Om 7-åringen nu är familjens enda scout gäller medlemstyp 1, men då kan hen heller inte delta i familjescoutverksamheten (eftersom det kräver att en vuxen familjemedlem med i gruppen). Endast 4–6-åringar kan vara av medlemstyp

Sedan kan det såklart finnas fall där en 7- åring inte vill/är redo att flyttas till vargungarna. Då kan barnet självklart fortsätta i familjescoutgruppen med sin vårdnadshavare, men hen betalar den högre avgiften enligt sin ålder.

2) Vad ska kåren göra om kårens vargungegrupp/-er är full/-a medan det kan finnas plats i familjescoutingen? Kan 7-åringar delta i familjescouting för en tid och vara medlemmar av medlemstyp 3, dvs betala lägre medlemsavgift? (Kommentaren gällde att det blir orättvist om alla sju-åringar betalar lika mycket, då en del har veckomöten och andra endast familjescoutmöten 1g/månad.)

SVAR: Se svar på fråga 1. Om 7-åringen har varit medlem i kåren i form av familjescoutmedlem, borde hen då inte ha förkörsrätt till en plats i vargungegruppen? Kåren bör kunna förutse under våren hur många barn som flyttas från familjescoutingen till vargungarna och därmed i stället inte ta in nya utomstående om det visar sig bli fullt i gruppen. Alternativt fundera redan på våren om ni med hjälp av t.ex. vårdnadshavarna till dessa 7-åringar kan skapa en ny vargungegrupp. Det kan även upplevas orättvist att en del 7-åringar i kåren får delta i vargungeprogrammet, medan andra inte får det.

3) Blir en 6-årig familjescout automatiskt vargunge och ändras till medlemstyp 1 när hen fyller 7 år, dvs börjar betala full medlemsavgift till FiSSc och FS?

SVAR: Ingen automatik finns tills vidare, eftersom systemet inte kan förutsäga vilken medlemstyp som kommer att gälla. Kommer även den vuxna som scoutat med barnet i familjescoutingen att fortsätta vara medlem? Kåren bör själv ändra medlemstypen rätt för sina medlemmar. Om 7-åringens vårdnadshavare fortsätter som medlem (medlemstyp 1) kan 7-åringen ändras till medlemstyp 2 (familjerabatt). Om vårdnadshavaren inte längre är medlem och 7-åringen är familjens enda scout, gäller medlemstyp 1 för hen.

4) Fakturerar FiSSc medlemsavgifterna enligt medlemskategori eller enligt ålder (t.ex. så att alla 7-åringar automatiskt faktureras enligt medlemstyp 1 även om någon ännu går i familjescouting)?

SVAR: Enligt medlemskategorin. Det är på kårens ansvar att se till att medlemmarna är i rätt kategori på basen av sin ålder eller antalet scouter i familjen. Kom ihåg att scoutförsäkringen gäller endast om uppgifterna är rätt i medlemsregistret. Hjälp får man alltid för detta av kansliet.

5) Faktureras FS medlemsavgift enligt medlemstyp eller enligt ålder (t.ex. så att alla 7-åringar automatiskt faktureras enligt medlemstyp 1 även om någon deltar i familjescoutingverksamheten)?

SVAR: Se svar på fråga 4.

6) Måste medlemskategorierna ändras manuellt i Kuksa av kårens medlemsregisteransvariga eller motsvarande, t.ex. då en familjescout blir vargunge (medlemstyp 3 till medlemstyp 1), eller en 3-årig familjescout fyller 4 och blir medlemskategori 3?

SVAR: Ja, än så länge åtminstone. Notera även att en 7- åring högst antagligen har sin vårdnadshavare som medlem i kåren, eftersom hen varit medlem under familjescouttiden, därav kan 7-åringen fortsätta som medlemstyp 2 (med familjerabatt).

7) Vad beror det på att Kuksa-rapporter för hur många vargungar/äventyrsscouter o.s.v. kåren har ibland visar fel, så att en scout räknas till fel åldersgrupp? Påverkar detta medlemskategorin och medlemsavgifterna om kåren har familjescouting?

SVAR: Kuksa kan inte veta vilken åldersgrupp en scout hör till. Det kan finnas medlemmar som är åldersmässigt redan t.ex. äventyrsscouter, men av någon orsak (t.ex. börjat skolan ett år senare) scoutar med vargungarna. Kuksa kan således endast läsa födelsedatumet för rapporter och en del fel uppkommer därför. Om kåren använder sig av gruppfunktionen är det lätt att i stället t.ex. via ”urval” för rapporter se över vilka medlemmar som hör till vilken åldersgrupp.

8) Finns det någon tidsgräns för under hur lång tidsperiod en person kan prova på scouting 3 gånger, innan hen ska skriva in sig som medlem? Är det t.ex. okej att prova på scouting under ett helt års tid genom att delta på höstförläggning, vårhajk och sommarläger, eller är det begränsat? Hur är det om någon vill prova på scouting 3 somrar i rad genom att alltid delta på kårläger utan att bli medlem?

SVAR: Jo, tidsgränsen är tre eftervarandra följande möten (= tre veckor) eller ett evenemang. Man kan således inte testa på scouting under en hel termin eller ett år. Samma regel gäller för familjescoutingen trots att gruppen kanske träffas mer sällan och man kanske hinner testa på endast ett möte om gruppen träffas 1 ggr/månad. Scoutförsäkringen är i kraft för testa på- medlemmar endast tre veckor eller ett evenemang.

9) Vad är bättre: att starta familjescoutverksamhet eller en ny vargungegrupp om det finns 6- och 7-åringar som inte ryms i kårens vargungegrupp?

SVAR: Finns det även 4- eller 5- åriga syskon och ivriga vårdnadshavare är det säkert bra att starta en familjescoutgrupp. Men kåren bör då uppmärksamma att detta medför att man om några år (kanske 1 år) kommer att ha barn i vargunge-ålder, som borde få ta del av vargungeprogrammet.

Familjescoutledarutbildning på Moodle

Nu finns även en nätversionen av utbildningen för familjescoutledare. Välkommen till scouting-kursen kan vara en bra förhandskunskap för att förstå innehållet i kursen. Om du känner att du behöver fräscha upp minnet lite så kan du bekanta dig med Välkommen till scouting-kursen eller så går du den i sin helhet här på Moodle. Efter en genomförd kurs noteras den i din scoutprofil i scoutregistret Kuksa. Dessutom kan varje utbildad familjescoutledare skaffa ett familjescoutledar-märke att fästa , ett erkorrmärke i guld, att fästa på scoutskjortans högra ficka. Ta tid på dig att genomföra kursen. I kursen kan du välja att följa med dina framsteg och kryssa i när du är färdig med en uppgift.  Uppföljningen påverkar inte på något sätt betyget för kursen.

Familjescouting utan gemensamt språk

Vi hoppas att allt fler barn, unga och familjer med invandrarbakgrund kommer med i scoutverksamheten.
Att agera utan ett gemensamt språk kan kännas spännande för scoutledarna. Det lönar sig ändå att modigt ta initiativ och bjuda in alla.

Ekorrbilder för marknadsföring
Familjescouternas märken
Marknadsföringsbilder

Bild: Anna-Stiina Suur-Uski