Familjescouting

År 2018 godkändes familjescoutingen som en officiell verksamhetsform i scoutingen. Sedan dess har familjescoutingen ökat kraftigt, och nya familjescoutgrupper uppstår hela tiden på olika håll. Nu finns också ett program för familjescoutingen.

Familjerna som deltar i familjescoutingen är en del av kåren, de rör sig i naturen och gör saker tillsammans i enlighet med scoutingens värderingar.

 

För vem?

 • Barn under skolåldern och deras familjer.
 • Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel, en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Varför?

 • Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.
 • Familjescoutingen erbjuder tidigare aktiva scouter en möjlighet att hitta tillbaka till scoutingen redan innan deras egna barn börjar sin egen scoutstig som sju-åriga vargungar.
 • Barnfamiljer som är intresserade av scouting erbjuds en verksamhet där såväl barnen som de vuxna kan bekanta sig med scoutingen på sina egna vilkor och i sin egen takt.
 • Genom familjescoutingen kommer de vuxna lättare med och stannar lättare kvar i kårens verksamhet.

Hur?

 • Familjescouting förverkligas av kåren (eller flera närliggande kårer i samarbete).
 • Familjescoutgruppen kan träffas så ofta som det för kåren och familjescoutgruppen känns lämpligt; det vanliga är att ha möten en gång i månaden.
 • Familjescoutledaren kan till exempel vara en scoutledare som själv har barn under skolåldern; också vuxna utan tidigare scoutbakgrund kan leda verksamheten. För att minska arbetsbördan kan det vara bra att rotera ansvaret för möten och verksamheten mellan de vuxna, men ändå så att tröskeln för att komma med i verksamheten hålls låg, och iungen känner att den behölver ta mer ansvar än vad den orkar eller hinner med.
 • Familjerna planerar verksamheten och mötenas teman tillsammans (t.ex. utforskande av naturen, ficklampsutfärd, äventyrsbana…)

Medlemskap och försäkringar

 • Alla som deltar i familjescoutverksamheten bör vara medlemmar i scouterna och ha betalt sin medlemsavgift.
 • 4-6-åringar betalar medlemsavgift enligt medlemstyp III
 • 7-åringar och äldre betalar normal medlemsavgift
 • 0-3-åringar betalar inte medlemsavgift. Deras försäkring är i kraft ifall deras förälder är medlem i scouterna och har betalat sin medlemsavgift. För dem gäller inga andra medlemsförmåner.
 • Man kan ansöka om befrielse från medlemsavgiften på ekonomiska eller sociala grunder.
 • Scoutförsäkringen gäller för medlemmar.
 • Försäkringen för kompisdeltagare gäller bara personer som bekantar sig med scoutverksamheten, inte personer som regelbundet deltar i scoutverksamhet.

Vad?

 • Familjescouting erbjuder en försmak på vad över barn över 7-år, ungdomar och vuxna kan göra i scoutingen.
 • I familjescoutingen deltar familjer, dvs av enheter som utgörs av minst ett barn och lika många vuxna. Varje barn i familjescoutgruppen deltar alltså med en egen bekant vuxen, på vars ansvar barnet är.
 • I familjescoutingen bekantar man sig i lugn takt med varandra, med andra scouter, med scoutingens traditioner och värderingar.
 • I familjescoutingen gör man utfärder, leker, pysslar och gör grejer som både barn och vuxna gillar.
 • Familjescouting är scout-skoj inne och ute, nära och långt borta, för hela familjen.
 • Familjescoutingen är en möjlighet att delta i kårens evenemang, läger och händelser.
 • Familjescoutingen tar ändå inte bort spänningen och förtjusningen i att börja i vargungarna.

Kåren har glädje av familjescouting för att

 • barnen bekantar sig med verksamheten och tröskeln att börja i vargungarna är lägre.
 • tidigare aktiva scouter kommer gärna tillbaka till kåren tillsammans med sina egna barn.
 • vuxna som inte har scoutbakgrund får en enkel väg att bekanta sig med scoutingen och tröskeln blir lägre att komma med också i annan scoutverksamhet.

Scouthalsduk

 • Kåren bestämmer själv hur man gör med scouthalsduken. Man kanske vill spara den högtidliga halsduksöverräckningen till vargungarnas löftesceremoni. I så fall kan familjescouterna ha en egen halsduk, till exempel kårens halsduk utan märken eller en vanlig blå halsduk; eller så kan de använda någon annan scout- /kårsymbol.

 

Bild: Anna-Stiina Suur-Uski