Stipendier och understöd

För att alla oberoende ekonomisk situation ska ha möjlighet att delta i verksamheten finns flera olika stipendier och understöd som den enskilda scouten kan ansöka om.

Stipendier och understöd via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) ansöks elektroniskt i stipendiedatabasen. Reseunderstöd ansöks i Kululasku, systemet för kostandsredovisningar.

Stipendiedatabasen          Kululasku

Understöd för enskilda scouter att ansöka

Stipendier kan beviljas som:

  • Stipendium för att täcka deltagarkostnader i kurser.
  • Stipendium för att täcka deltagarkostnader i programevenemang.
  • Stipendium för att täcka resekostnader till evenemang.
  • Personligt stipendium.

Deltagande i utbildningsevenemang prioriteras. Stipendier för att täcka deltagaravgifter prioriteras framom stipendier för att täcka resekostnader. Om du ansöker om stipendium för totalkostnaderna för ett evenemang bör det tydligt framkomma hur stor deltagaravgiften respektive resekostnaden är. I ansökningar av ledare bör det tydligt framkomma hur FiSSc eller scouting i Finland gagnas av att scoutledaren i fråga beviljas ett stipendium.

Evenemang som kåren subventionerar eller som scouten får stipendier för från anda instanser skall framgå ur ansökan. För dessa evenemang beviljas inte i regel FiSSc-stipendium utan välmotiverad ansökan.

Personligt stipendium kan beviljas en enskild scout på grund av sociala och ekonomiska omständigheter, som klart bör framgå av ansökningen.

Ett stipendium för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 kan ansökas för vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter. Ansökan kan vara fri men en utförlig plan för resan eller vistelsen ska framläggas. Summan för stipendiet är högst 2000 euro. Referens från en annan scoutledare bifogas till ansökan.

Ansökningar bör lämnas in inom novembermånad före det år då resan går av stapeln. Stipendiet bör sökas före vistelsen. Läs mera om Irres Internationella fond.

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Kata jouhkis fond för scoutresor utomlands. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Ansökningen är fortlöpande, men understöd kan inte ansökas retroaktivt.

Läs mera om Kata Jouhkis fond på adresserna ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat.

Scoutkåren Fjällfiscarna understöder verksamheten på Kåtan i form av resestipendier och understöd till såväl aktiva kårer som enskilda scouter. Ansökan om understöd formuleras helt fritt och kan inlämnas fortlöpande under året.

Om du har idéer eller förslag: Ta kontakt med kårchef Holger von Bonin, e-post holger.vbonin(a)gmail.com

Läs mer om fjällstugan Kåtan.

Deltagare på en del av FiSSc:s kurser och evenemang har i regel möjlighet att erhålla reseunderstöd. Du ansöker om understöd via Kululasku

Principer för FiSSc:s resunderstöd

Självrisken är 15 €. Högst 50 € utbetalas i understöd. 

För bilburna passagerare utbetalas reseunderstödet åt endast chauffören, inte åt passagerarna. Reseunderstödet räknas då enligt 0,18€/ km + 0,03€ km för varje extra passagerare. Reseunderstöd utbetalas endast för de resor som deltagaren deltar i. Om t.ex. deltagarnas förälder kör deltagaren till och från kursen kan reseunderstöd ansökas om för endast resan till kursen och resan från kursen, inte för de resor föräldern kör utan deltagaren.

Reseunderstödet betalas i regel enligt billigaste färdmedel, dvs. buss eller tåg. Reseunderstödet utbetalas efter kursen mot kvitto/biljett så spara alla kvitton/biljetter. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt.

Reseunderstöd utbetalas inte för kortare resor inom tätortsområden som till exempel huvudstadsregionen.

Välj kollektiv då det är möjligt

Deltagare uppmanas starkt att alltid då det är möjligt använda kollektivtrafik för att ta sig till FiSSc:s evenemang och kurser. Kollektivt är tryggt och skonar miljön.

Bruk av bil ska vara ett undantag och anvisningar för bruk av bil ges skilt till olika evenemang. Bil som transportmedel aktualiseras då det av praktiska skäl är ett klart lättare alternativ och mer ekonomiskt att använda bilskjutsar. I sådana fall koordinerar deltagarna sig så att inga överflödiga bilresor görs. För deltagare i kurs/evenemang gäller att kilometerersättningar utbetalas per bil åt chauffören. Då minimibeloppet inte nås får resenärerna sinsemellan komma överens om lämplig summa i ersättning åt bilägaren för skjutsen. Deltagare som kommer med bil bör vara medveten om att scoutförsäkringen inte täcker en skada på motorfordon utan det är bilförsäkringen som gäller. Ifall deltagare kommer på plats med bil utan skild överenskommelse utbetalas reseunderstöd i regel inte. Reseunderstöd utbetalas mot uppkomna faktiska resekostnader både då deltagaren anlitar kollektivtrafik och egen bil.

Flyg, taxi och andra liknande resesätt ersätts endast om därom på förhand kommits överens med verksamhetsledaren. Flyg och taxi används enbart om det finns så som tvingande klassificerade skäl därtill.

Evenemang utan gemensam busstransport

  • Resan mellan deltagarens hem och kursplatsen ersätts enligt 15 € självrisk och max 50 € i reseunderstöd.
  • Reseunderstödet utbetalas kontant mot biljetter/kvitton med antagandet att tur-retur resan sker med samma transportmedel om inte annat uppges. Obs! Deltagaren intygar att hen har kostnader för resorna eftersom understöd betalas för faktiska kostnader.

Evenemang med gemensam busstransport

  • Gemensam busstransport kostar i regel 15 € (oberoende av sträcka, region...). Kostnaderna för resorna mellan deltagarens hem och samlingsplatsen för den gemensamma busstransporten ersätts i enlighet med principerna för FiSSc:s reseunderstöd.

OBS! Reseunderstöd till kurser arrangerade av t.ex. FS (Finlands Scouter), HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) eller ÅSD (Ålands Svenska Scoutdistrikt) betalas i regel inte.

Anvisningar om hur du ansöker om reseunderstöd.

Läsa mera om understöd och stipendier för scoutkåren här!

Bild: Linus Törnqvist