Scoutfostran

Scoutfostran är allt det som scouterna i de olika åldersgrupperna, dvs barn och unga i åldern 7-22, håller på med, hur de förverkligar programmet och varför de gör det de gör i scoutingen. Scoutfostran består av två delar; scoutingens mål, som målen för fostran förtydligar och scoutmetoden, som scoutprogrammet förtydligar.

Scoutingens mål

Scouting är en fostrande verksamhet, vars målsättning är att stöda barn och unga i deras utveckling, genom att ta i beaktande deras individuella egenskaper. Målet är att fostra en lokalt, nationellt och internationellt aktiv, ansvarstagande och självständig samhällsmedlem ett sunt förhållningssätt och balanserad livsstil. Målet är ungefär likadant runtom i världen, och kommer att förbli oförändrad.

De allmänna målen för fostran

De allmänna målen för fostran beskriver målen på ett allmänt plan. De beskriver på samma gång för utomstående och för scouterna själva scoutingens syfte som medfostrare. Scoutingen är en mångsidig fritidsverksamhet som avser att stöda individens utveckling med hänsyn till den mänskliga utvecklingens olika skeden och individuella särdrag. En individ som fått ta del av scoutfostran fungerar aktivt och på ett ansvarskännande sätt i förhållande till sig själv, andra människor, samhället och miljön. Scouter tillägnar sig färdigheter, kunskaper, attityder och värderingar som hjälper dem att leva ett rikt och fullvärdigt liv.

En scout utvecklar sig själv som människa. Hen har omsorg om sig själv och sin hälsa (sunda levnadsvanor). En scout har som mål att leva ett rikt och balanserat liv. Scoutingen ger byggstenar för att skapa en egen identitet, livsåskådning och ett förhållande till sin gud. En scout utvecklar förmågan att skilja mellan vad som är etiskt rätt eller orätt och förmågan och viljan att verka för vad som är rätt. En scout vågar kasta sig in i nya och annorlunda situationer och använder sin kreativitet. En scout leker, använder sin fantasi och kommer på fungerande lösningar till olika problem. En scout är aktiv. En scout har förmåga att ge respons och utnyttja erhållen respons. En scout ser positivt och målinriktat på framtiden.

 • Har kontroll över sitt liv
 • Främjar sunda levnadsvanor
 • Kreativitet och uppfinningsrikedom
 • Aktivt grepp
 • Har en uppfattning om vad som är rätt och fel
 • Bildar sig en egen livsåskådning
 • Ett förhållande till gud

En scout hjälper och tar hand om andra människor även om det inte direkt främjar hens egna intressen. En scout förstår att man tillsammans kan skapa någonting större. En scout uppskattar olikheter och förstår att det finns många olika människor och världsåskådningar. En scout kan samsas med olika människor. Hen kan uttrycka sina känslor och åsikter på olika sätt i olika situationer. En scout är rejäl och hederlig.

Det är viktigt för en scout att arbeta för rättvisa.

 • Uppskattar medmänsklighet
 • Uppskattar olikheter
 • Har inlevelseförmåga
 • Gemensamt ansvar
 • Är rejäl och rakryggad, rättrådig (rättskaffens, hederlig)
 • Uttrycker sina känslor och åsikter på ett för situationen lämpligt sätt

En scout har förmågan att fungera i samhället, att ta reda på vardagens realiteter och påverka dessa. En scout kan ta olika roller som ledare eller som den som blir ledd i olika organisationer och samfund. En scout förstår officiella och inofficiella modeller för beslutsprocessen (förmåga att förstå organisationer).

Scouting utvecklar färdigheter att leda och påverka såsom initiativtagande, ansvarsfullhet, planmässighet, målmedvetenhet, och organisationsförmåga. En scout är intresserad av gemensamma ärenden. En scout lägger märke till orättvisor och ingriper för att lägga dem till rätta. En scout vill engagera sig i sina referensgrupper och sitt samhälle.

En scout känner till och odlar sin egen kultur, men är också intresserad av och uppskattar andra kulturer. En scout upplever sig vara en del av mänskligheten och känner ett globalt ansvar.

 • Förmåga att fungera i grupp och organisationer
 • Har förmåga och vilja att delta i gemensamma ärenden
 • Högaktar egen och andras kultur
 • Har förmåga att förstå sig själv som en del av ett lokalt, nationellt och internationellt samfund
 • Har förståelse för betydelsen av att förbinda sig och ta ansvar

En scout kan röra sig och fungera i olika förhållanden. En scout respekterar och känner naturen. En scout upplever sig vara en del av naturen och trivs där. En scout är intresserad av att hens boende- och närmiljö är välmående, snygg och trivsam. En scout försäkrar sig om att livsmiljön bevaras även för kommande generationer (dvs. principen för hållbar utveckling).

 • Har ett positivt, emotionellt och direkt naturförhållande
 • Har förmåga att röra sig och fungera i den finska naturen (i skogen, på havet, i fjällen)
 • Är medveten om behovet av att skydda naturen och de egna möjligheterna därtill
 • Ansvarar för livsmiljön
 • Respekterar naturen

Läs mer om målen för fostran och om hur de tar sig uttryck i de olika åldersgruppernas verksamhet på scoutprogrammet.fi

Scoutmetoden

Scoutmetoden är svaret på frågan hur scoutingens mål kan nås. Den beskriver det som barn och unga gör inom scoutingen och som hjälper dem att växa och utvecklas enligt målen för fostran. 

Scoutmetoden omfattar också det som gör scoutingen till en attraktiv hobby. Det är viktigt att alla delar av scoutmetoden används regelbundet i verksamheten för barn och unga eftersom scoutmetoden inte fungerar om något av delområdena inte genomförs. Scoutmetodens delområden kan inte rangordnas eftersom det är frågan om en helhet som påverkas oberoende av vilken del som saknas. Scoutmetoden är ett verktyg för ledaren när hen planerar och utvärderar verksamheten.

Scoutmetodens delar:

Scoutlöftet, -idealen och valspråket beskriver scoutingens värderingar. Genom att följa dem binder sig scouten till scoutingens värderingar.

Scoutsymboliken omfattar sätt att verka, innehåll och föremål som har en gemensamt känd betydelse. Barn och unga sammanförs med hjälp av gemensamma symboler till den egna gruppen, till kåren och till den världsomfattande scoutrörelsen.

Var och en får lämpligt utmanande uppgifter. Ett för åldersgruppen lämpligt program hjälper scouten att växa.

I scoutverksamheten fungerar man i grupper av jämlika med vilka man tillsammans fattar beslut och delar på ansvaret.

Att lära sig genom att göra är naturligt för barn och unga. Inom scoutverksamheten lär man sig genom att uppleva och göra.

Inom scoutverksamheten verkar barn, unga och vuxna tillsammans. Barn och unga växer, deltar och har möjlighet att påverka sin omvärld för att de har vuxna som stöder dem.

Inom scoutverksamheten lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själv och för andra. Verksamhet som strävar efter andras välmående gynnar gemenskap och grupptillhörighet i samhället.

Inom scoutverksamheten verkar barn och unga i naturen, som är en upplevelserik verksamhets- och inlärningsmiljö.

Läs mer om scoutmetoden och om vad den innebär för de olika åldersgrupperna på scoutprogrammet.fi.

Scoutprogrammet

Man skulle i princip kunna arrangera scoutverksamhet enbart på basis av scoutingens mål, scoutmetoden och värdegrunden. Verksamheten i kåren underlättas ändå genom programmet som konkretiserar såväl scoutingens mål som scoutmetoden. Scoutprogrammet hjälper kårerna med att bygga upp den praktiska verksamheten: Vilka åldersgrupper fungerar tillsammans? Vad gör man inom scoutingen? Kårens främsta uppgift är att genomföra scoutprogrammet, alltså att ordna verksamhet för scouterna i de olika åldergrupperna. Detta kan kåren också gärna göra till exempel i samarbete med andra kårer. Scoutprogrammet åskådliggör scoutmetoden och ger kårerna en modell för hur man fullföljer scoutmetoden. Den del som består av verksamhet med stigande svårighetsgrad genomförs inom ramen för programmets aktiviteter genom att aktiviteterna för varje åldersgrupp är skräddarsydda för just denna åldersgrupp. Vissa aktiviteter är obligatoriska. Dessa aktiviteter upptar många och viktiga delar av målen för fostran inom varje specifik åldersgrupp.

Läs mer på scoutprogrammet.fi

Bild: Lisette Bäckman