Parledarskap

Att leda i par, parledarskap, handlar om att jämlikt dela upp ett ledaruppdrag mellan två personer. Parledarskap förekommer oftast inom ledaruppdrag i samband med läger eller motsvarande stora evenemang. Det är även vanligt att leda i par i kårer exempelvis som patrulledare. Kårchefen och vicekårchefen samarbetar också ofta tätt, även om de har olika uppdrag och lite olika ansvarsområden. Paret är tillsammans ansvarigt för att uppnå uppdragets målsättningar, skyldigheter, beslutsfattande och att leda uppdraget över lag.

Att leda inom scoutvardagen

Parledarskap är en naturlig del av scoutverksamheten. Att göra tillsammans och idén om att tillsammans är det möjligt att uppnå något större är en del av scoutmetoden. Att göra tillsammans är även den bärande kraften i att leda inom scouting.

Ett arbetspar kommer oftast överens sinsemellan om hur uppdraget ska skötas. Ibland faller uppgifterna och verksamheten på sin plats utan en skild överenskommelse, framför allt då ledarna känner varandra sedan förut. Vem förbereder gruppmöten, vem sköter om information gällande uppdraget och med vem i paret tar gruppmedlemmarna kontakt med? Allt detta kan göras tillsammans eller skilt. Hur ledarparet än besluter sig för att lösa ärendet är det god praxis att berätta om sina tillvägagångssätt till sina egna ledare och andra instanser som är med och sköter scoutvardagen. På detta sätt kan alla vara säkra på att alla är medvetna om hur saker och ting går till.

Fördelar med parledarskap

Det finns många fördelar med att leda i par, både med tanke på uppdraget och det egna välmående och utvecklingen. Här följer några exempel:

  • Ökad säkerhet framför allt i en kår där minderåriga är med i verksamheten
  • Hanterandet av personrisker då ansvaret inte ligger på bara en person
  • Att ansvara för uppgifter tillsammans möjliggör att mer fås till stånd
  • Välmående inom uppdraget ökar då en kan diskutera med sitt par och dela ansvar och bekymmer
  • Beslutsfattandet och ledarskapet är mångsidigare med två ledare
  • Ledarparet innehar mer kunskap
  • Att leda i par kan möjliggöra mer tid för gruppmedlemmarna
  • Det finns en möjlighet att lära sig av sitt par, utveckla olika kunskapsområden (inom ledarskap) och att växa som ledare
  • Att leda i par ökar modet att ta sig an större uppdrag
  • Tips för parledarskap

Att leda i par förverkligas på olika sätt beroende på hur väl paret känner varandra sedan tidigare. Ibland blir uppdraget delat på två ledare som inte känner varandra sedan tidigare. Då är det värt att satsa på att lära känna sitt par. Gå på kaffe eller på en promenad och diskutera hur ni är vana vid att arbeta och tänka i olika situationer. Till hjälp för att skapa diskussion finns det ett Lär känna ditt par-verktyg. Läs mer om verktyget nedan.

Nycklarna till framgång i parledarskap är en fungerande intern kommunikation samt att hålla sitt par uppdaterad om vad som är på gång. Önskvärt vore att paret hade en gemensam syn på målsättningarna för uppdraget och hur dessa ska nås. Att leda i par kräver ofta kompromisser. Bra sådana uppstår då paret har ett bra diskussionsklimat och en förmåga att fatta beslut tillsammans. Ibland kan det vara nyttigt att komma överens om gemensamma tillvägagångssätt för att göra verksamheten smidigare.

Även om ledarparet alltid har ett bollplank i form av sitt par, kan det ibland vara bra att vända sig till utomstående nätverk och stöd. Situationer där detta kan krävas är då paret inte lyckas lösa något ärende sinsemellan eller i övrigt önskar en utomstående åsikt. Utomstående stöd kan t.ex. vara uppdragsgivaren, evenemangets stab eller vem som helst som kan hjälpa till. För den personliga utvecklingen kan en mentor finnas till som stöd.

I allt ledarskap finns en aspekt av makt och gällande parledarskap hur makten fördelas. I parledarskapet ingår förutom att göra tillsammans även att ge plats, så att båda parter har utrymme att fungera i paruppdraget. Kompromisser gällande tillvägagångssätt och beslut är en del av alla människors interaktion, så även parledarskapet.

Att bekanta sig med sitt par

Som stöd för parledarskapet har ett ’Lär känna ditt par’-verktyg utvecklats. Verktyget kan användas som diskussionsöppnare och som hjälpmedel för att lära känna varandra. Verktyget passar såväl för redan bekanta parledare som för dem som inte känner varandra ännu.
Syftet med att lära känna varandra är att bättre förstå hur paret tänker och hur hen fungerar. Att lära känna varandra främjar samarbetet och kan förebygga eventuella konflikter inom ledarparet.