Hur bärs utmärkelsetecken

Louhisusi- och Collan spännet, som är ämnade att bäras på scouthalsduken, kan bäras alltid då halsduken används, förutsatt att man inte bär sin ledarsölja. Övriga utmärkelsetecken fäst på scoutskjort eller scoutklänning.

På scoutskjortan bärs utmärkelsetecken med band på vänster sida ovanför bröstfickan så, att utmärkelsetecknens (medaljernas, korsens) överkant är i jämnhöjd med fickslagets nedre kant. Fästanordningarna placeras symmetriskt i förhållande till fickans lodräta mittlinje.

Av utmärkelsetecken med olika klasser (t.ex. FS förtjänstkors) bärs endast det högsta märket man fått. En scout som fått Tapperhetsmärket eller Stora förtjänstkorset bär dock också det högsta andra till förtjänstkorsen hörande märke hen har.

Förtjänsttecken och -kors används:

  • på kårens, distriktets och förbundets möten.
  • på fester arrangerade för kårens föräldrar och understödsförening till exempel på Sankt Görans dag eller på självständighetsdagen.
  • på besöks- och andra dylika tillställningar där man representerar scouterna.
  • vid öppningsceremonierna på storläger och på parader.

Ordensband kan alltid användas, utom i terrängen och då man bär utmärkelsetecken i band.

På övriga festdräkter bärs scoututmärkelsetecken endast på scouttillställningar till exempel på distriktets eller förbundets möten och fester eller vid övriga festtillfällen där man representerar uttryckligen scouterna.

Under scoutingens over 100-ariga historia har det i den finländska scoutrörelsen förekommit ett flertal olika förbund, distriktsorganisationer och kårer. De flesta av dessa har beviljat egna utmärkelse- och förtjänsttecken. I regel kan beviljade utmärkelsetecken fortsättningsvis bäras på scoutskjortan.

Collans spänne och Louhivuoris spänne används för att hålla ihop scouthalsduken. Om scouten har såväl Louhivuoris spänne som Collans spänne bärs endast det ena spännet i scouthalsduken. I stället för det andra spännet bärs miniatyren i nedre ändan av den högra fickans veck.

Scoutledare som genomgått Grundutbildning för scoutledare använder en lädersölja för att hålla ihop scouthalsduken. Denna kan då bära miniatyren av Louhivuoris spänne på sin scoutskjorta. Om scouten har både Louhivuoris spänne och Collans spänne kan miniatyrerna bäras bredvid varandra.

Sankt Görans spänne fästs på scoutskjortan i den vänstra fickans nederkant sa att nålen sticks genom fickans nedre söm uppifrån. Sankt Görans spänne kan bäras alltid då man bär scoutdräkt.

Mannerheimspannet fästs ovanför scoutskjortans vänstra ficka vid mittlinjen ovanför fickslaget så att spännets nedre spets är ca 3 cm ovanför fickslaget.

Om man på scoutskjortan samtidigt bär utmärkelsetecken i band eller dessas ordensband skall avståndet mellan dessa och Mannerheimspännet vara ungefär 2 cm. En scout som fått både Mannerheimspännet av II- och I-klass använder endast I-klass spännet. Mannerheimspännet kan bäras alltid då man bär scoutskjorta eller -klänning.

Polstjärnespännet fästs ovanför scoutskjortans vänstra ficka vid mittlinjen ovanför fickslaget så att spännets nedre spets är ca 3 cm ovanför fickslaget. Om en person även har beviljats ett Mannerheimspänne, fästs Polstjärnespännet och Mannerheimspännet symmetriskt ovanför den vänstra fickan, så att Polstjärnespännet är placerat på höger sida om fickans mittlinje och Mannerheimspännet på vänster sida om mittlinjen. Om man på scoutskjortan samtidigt bär utmärkelsetecken i band eller dessas ordensband skall avståndet mellan dessa och Polstjärnespännet och/eller Mannerheimspännet vara ungefär 2 cm.

Silversvanen och Silvervargen bärs runt halsen i band, alternativt Silversvanen i en silverkedja. Då Silversvanen eller Silvervargen bärs med band löper bandet under skjortans krage och märket ligger på slipsen eller duken. Framtill är märkets nedre kant i linje med nedre kanten på kors eller medaljer som bärs i band. Då märket bärs i silverkedja, löper kedjan under skjortans krage och märket ligger på skjortans knapprad en bit under kragen.

Om scouten har såväl Silversvanen/Silvervargen som Stora förtjänstkorset bärs båda samtidigt. Silversvanens kedja måste då vid behov förlängas. Silversvanen kommer till följd av sättet man bär den på att komma utanpå Stora förtjänstkorset.

På scoutskjortan bärs utmärkelsetecken med band på vänster sida ovanför bröstfickan så, att utmärkelsetecknens (medaljernas, korsens) överkant är i jämnhöjd med fickslagets nedre kant. Då en scout har flera medaljer, placeras dessa rangordnat så att mittpunkten av medaljerna är placerad vid fickans lodräta mittlinje. Tecken i fästanordningarna placeras symmetriskt i förhållande till fickans lodräta mittlinje, så att fästanordningens nedre kant är i höjd med fickans övre kant.

Rangordningen för utmärkelsetecken är framifrån sett det högsta från vänster till höger; centralorganisationen, distriktet/FISSc, regionorganisation, kårgruppering, kår. Om en medlem har utmärkelsetecken från flera distrikt, kårgrupperingar eller kårer bärs det tecken som representerar det nuvarande distriktet, kårgrupperingen eller kåren längst till vänster och till höger därom de övriga. Det märke som har den högsta rangen bärs närmast kroppens mittlinje. Av förtjänstkors eller -medaljer som tillhör samma organisation bärs endast det högsta tecken man erhållit. En scout som beviljats Tapperhetsmärket eller Stora förtjänstkorset bär dock även det tidigare i rangordning erhållna tecknet om hen har sådant.

Utmärkelsetecken som bärs i band kan förses med en fästanordning. Fästanordningen får inte synas utanpå banden, eller mellan dem. Fästanordningar kan köpas från t.ex. Scandinavian Outdoor eller från guldsmedsaffärer. En guldsmedsaffär kan även hjälpa till med att fästa tecknen i den ordning de skulle bäras ifall de skulle fästas direkt på skjortan.

Stora förtjänstkorset bärs runt halsen. Märkets band kommer under skjortans krage. Vid användning av slips kommer såväl bandet som märket utanpå slipsen. Om scouten har både Stora förtjänstkorset och Silversvanen eller Silvervargen, bärs bägge tillsammans.

Med stora förtjänstkorset bär scouten även det tidigare högsta förtjänstkorset eller – medaljen.

Om scouten har ett eller flera Tapperhetsmarken bär han eller hon dem alla samtidigt, eftersom varje märke är beviljat för olika hjältedåd. Tapperhetsmärket bärs och används som övriga i band burna utmärkelsetecken.