Utvecklingen inom uppdraget

Utöver uppdragsnyckeln finns ”utvecklingen under uppdragets gång” som beskriver uppdragets målsättningar. Syftet med bilden är att underlätta stödandet av uppdragstagarens utveckling och handleda hen mot uppdragets målsättningar under hela handslagets gång.

På bilden ser man tre målsättningar som har ritats som egna pilar över de tre olika faserna.

Då du ser på bilden märker du att pilarna börjar innan den första fasen och fortsätter över den tredje fasen. Det är viktigt att vara medveten om uppdragstagarens ledaregenskaper, kompetens och motivation även innan uppdraget inleds. Alla har mycket kunskap redan då scoutuppdraget börjar och det är viktigt att ta det i beaktande i startskedet. Uppdraget är ju en ypperlig chans att fördjupa sin kunskap inom ett visst område.

Verktyg för utvecklingen inom uppdraget  är det viktigaste redskapet för uppdragstagaren i handslagsdiskussionerna. Motsvarande frågor hittar du i handslagsblanketterna. Där finns också mera utrymme för att skriva ner svar och där koncentrerar man sig endast på en fas åt gången.

Verktyget används under den inledande, den uppföljande och den avslutande handslagsdiskussionen för att följa upp hur handslagets målsättningar uppnås.

Under handslagsdiskussionerna samtalar man om nuläget och hur man kommit dit. Man diskuterar även om hur arbetet fortskrider och var tyngdpunkterna borde ligga. På det sättet får uppdragstagaren handledning i sitt uppdrag. Diskussionerna ger handledning för uppdragstagaren både i utövandet av själva uppdraget och i den egna utvecklingen.