Plan för respektfullt beteende

Du har nu framför dej Finlands Svenska Scouters plan för respektfullt beteende. Inom förbundet är det viktigt att vi funderar på följande saker: hur vi talar med andra människor, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan vara scouter på bästa möjliga sätt. Planens syfte är att stöda och ge tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen. I förbundet råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende.

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. är: En [scouts] ideal är att respektera andra. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet.

Respektfullt beteende främjar trygghet, ett tema som diskuteras i kursen Tryggt tillsammans, som är obligatorisk för alla scouter över 15 år som leder en grupp.

Mobbning och osakligt beteende kan ha långtgående följder såväl för den som utsätts som för den som mobbar ellerbetersig osakligt. Mobbning kan skapa osynliga ärr för resten av livet, ärr som kan påverka personen i otaliga situationer.

I ett gruppsammanhang kan stämningen i gruppen påverka deltagarnas motivation att fortsätta. I en kartläggning om osakligt beteende i scoutingen från 2017 framkom att de situationer där mobbning eller osakligt beteende förekom inom exempelvis en åldersgrupp, ofta ledde till att antingen aktören eller offret slutade. För att i fortsättningen kunna trygga alla scouters rätt till en trivsam hobby är det ytterst viktigt att ingripa redan i ett tidigt skede.

Mobbning och osakligt beteende påverkar alltså individen, gruppen och scoutingen i stort.

För att motverka osakligt beteende och övertramp i scouterna krävs att samtliga medlemmar aktivt jobbar för att förebygga att sådant sker, och att alla känner igen sådana situationer och har förutsättningar att ingripa i fall de bevittnar osakligt beteende. Den här planen fungerar dels som stödmaterial för att främja respektfullt beteende, dels som handlingsplan i sådana situationer som kräver en aktiv insats.

Planen närmar sig tematiken ur ett helhetsperspektiv och diskuterar FiSSc:s samtliga målgrupper. En scout fungerar ofta i grupp och tillsammans med barn, unga, vuxna i olika roller – både frivilliga och anställda.

FiSSc:s plan för respektfullt beteende finns till för att trygga samtliga medlemmars rätt till en givande och trygg hobby, där var och en känner sig välkommen oberoende av fysiska, psykiska, socioekonomiska eller sociala förutsättningar.

Innehåll

Bilagor till planen:

FiSSc:s plan för respektfullt beteende i PDF (uppdaterad 2023)