Välkommen till scouting – utbildning

Välkommen till scouting utbildningen genomförs av kåren och riktar sig till personer som börjat med scouting som vuxna. Inga förhandskunskaper krävs. Genom utbildningen får de som blivit scouter i vuxen ålder grundläggande kunskaper via tre helheter.

Scoutingen är till för alla och inom scoutrörelsen finns det alltid plats för nya medlemmar. Detta material är till för att stöda kårerna att rekrytera och ta emot nya medlemmar, speciellt sådana som kan ha ledaruppdrag av olika slag (det vill säga alla som är i explorerscoutålder eller äldre). En kår som aktivt jobbar för tillväxt och ledarrekrytering mår oftast bättre, men det finns inte någon universallösning som fungerar för alla. Därför finns här en hel del länkar och tips som kåren kan anpassa enligt sina behov.

Välkommen till scouting – utbildningen är tredelad och genomförs av kåren.

Del 1 Välkommen till scouting

Del 1 är en sammanställning av saker som kan vara bra att diskutera med en ny ledare, så att hen känner till huvuddragen i scoutingen som rörelse och även blir bekant med kårens sätt och traditioner. Motsvarar en introduktionskurs, men i ett avslappnat format.

Då en ny ledare kommer med i verksamheten är det viktigt att hen känner sig inkluderad och genast tas med i gänget. Om personen inte har någon erfarenhet av scouting, kan det hända att hen stöter på mycket nytt, allt från obekanta termer till traditioner som utifrån sett kan verka märkliga. Då kan det vara bra att t.ex. utse en "fadder" eller stödperson som i början kan svara på frågor och introducera den nya medlemmen.  

Vare sig den nya ledaren får en fadder eller inte, är det bra om någon i kåren träffar hen för att berätta lite mer ingående om verksamheten och kårkulturen. Punkterna nedan är tänkta att ge en stomme för en sådan träff, men själva träffen kan utformas på ett sätt som passar för just er! Här är dock några tips att tänka på innan träffen: 

 • Reservera tillräckligt med tid - överväg att dela upp innehållet på flera tillfällen om det behövs 
 • Tänk ut en trevlig miljö för träffen - kanske med en kopp kaffe eller lite tilltugg 
 • Förbered dig på förhand genom att läsa igenom stödmaterialet och fundera på vad annat du vill ta upp med den nya ledaren 
 • Ifall det dyker upp frågor eller ni vill titta på några bra webbsidor kan det vara bra att ha med sig en dator eller telefon 
 • En vanlig missuppfattning som förekommer bland nya inom scoutingen är att man måste ha ett ledaruppdrag. Det kan kännas skrämmande att som ny bli kallad för ledare! Klargör gärna att begreppet scoutledare helt enkelt används för alla vuxna inom scoutingen, oavsett vad man egentligen gör och var lyhörd ifall personen inte genast vill åta sig ett konkret ledaruppdrag! 
 • Om den nya ledaren redan är ivrig på att ta ett uppdrag lönar det sig att ha ett skilt handslagstillfälle för själva uppdraget, annars kan det bli för mycket nytt på en gång.

Innehåll för träffen

Inled med att diskutera

Vad vet den nya personen om scouting och vad har hen för förhandsuppfattning om scoutrörelsen? Har hen varit med förr? Varför är personen intresserad att komma med (lyssna noga på svaret!)?

Scoutingens historia i korthet

År 1907 samlade Robert Baden-Powell (bland scouter känd som B-P) 20 pojkar på ett läger på Brownsea Island, utanför London. Denna händelse var början till scoutrörelsen, som idag har över 28 miljoner medlemmar.

Efter att tjänstgjort i kolonierna återvände han till England 1903 och märkte att områdets pojkar behövde något mer vettigt att sysselsätta sig med och kom då på idén att dela med sig av sina erfarenheter. B-P lärde unga mänskor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och samtidigt att ha roligt tillsammans, vilket vi idag känner till som scoutrörelsen.

1909 , d.v.s. två år efter lägret på Brownsea Island, samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. Samma år dök även de första flickorna upp i scoutrörelsen. B-P insåg att scouting passar lika bra för flickor, men ville ändå att de skulle ha sin egen verksamhet för sig. Flickscouterna, ”the guides”, leddes av B-P:s syster Agnes tills B-P:s fru Olave Baden-Powell tog över flickorganisationen 1918.

Läs mera on scoutingens historia

Litteratur tips: Över daggstänkta berg, Finlandssvensk scouting 1910-2010, Magnus Londen
Utgivare: Finlands Svenska Scouter rf och Söderströms förlag 2010

Scouting idag

Visa bilder från kårens eller FiSSc:s hemsida eller andra SoMe-kanaler (t.ex. Instagram ger en bra bild av hur scouting kan se ut)

 • Berätta om åldersgrupperna
 • Gå igenom organisationen i korthet
 • Presentera er kår. Har ni t.ex. avdelningar, hur ser kårkvarteret ut, hur många patruller etc.
 • Berätta om era grannkårer och ert kårteam. Har ni andra samarbetspartners? 
 • Presentera förbundet (FiSSc), tillgängligt stöd från t.ex. kårstödet och anställda, samt Finlands Scouter och eventuellt HeSS/ÅSD eller Föreningen Navigator
 • Nämn dessutom gärna att FS hör till världsförbunden WAGGGS och WOSM
 • Ifall den nya ledaren är ny inom scoutingen (eller inte har varit med på ett tag) kan det vara bra att titta igenom en ordlista med vanliga scoutord och -förkortningar. Finns det andra ovanliga ord som ni flitigt använder i kåren?
 • Scoutingen skiljer sig från många andra organisationer genom att vi har en uttalad värdegrund som verksamheten bygger på. Ta en titt på scoutmetoden, scoutlöftet och idealen och diskutera t.ex. vad de betyder för dig eller din kår. Läs mera om scoutingens värdegrund här.
 • En sak som ofta intresserar icke-scouter är de yttre kännetecknen för scouting – symboliken. Ta upp de viktigaste traditionerna, såsom scouthalsduken och scoutskjortan, scouthälsningen, flagghalningar, rop och scoutklappen eller kårens egna traditioner. Kanske detta är ett bra tillfälle att ge den nya ledaren en egen halsduk?

Kårens traditioner, normer och verksamhetskultur

 • Berätta kort om hurudana evenemang som hör till er kårverksamhet (terminsstarter, hajker, thinking day, scoutveckan...).
 • Har kåren en uttalad bakgrundsorganisation, t.ex. en församling?
 • Hur går beslutsfattandet i kåren till? När hålls olika möten? Vad förväntas den nya ledaren delta i?

Praktiska grejer som kan vara bra att känna till

 • Har kåren några speciella regler gällande kårlokalen?
 • Finns det kommunikationskanaler som den nya ledaren förväntas följa? T.ex. Facebook, hemsidor, whatsappgrupper, materialbanker, e-postlistor...
 • Ifall personen redan är inskriven i kåren är hen kanske bekant med Kuksa, men det kan vara bra att ta en titt på hur medlemsregistret fungerar!
 • När och hur ska medlemsavgiften betalas? Vad är kårens policy gällande ledarnas deltagaravgifter på kurser och evenemang? Finns det något annat som kan vara bra att känna till om kostnader och ersättningar?

Säkerhet

Sist, men inte minst, gäller det att prata lite om säkerhet. Som scoutledare har vi en skyldighet att garantera en trygg omgivning för våra scouter och redan som ny ledare är det viktigt att förstå vad det innebär att ansvara över barnens och ungdomarnas psykiska och fysiska säkerhet. Det är även viktigt för den nya ledaren känner sig bekväm i sin roll som ledare. Berätta om Tryggt tillsammans-utbildningen och se till att den nya ledaren går den inom en rimlig tid. Ifall den nya ledaren ska leda grupper, rekommenderas det att kåren gör en utredning av brottslig bakgrund. Ifall den nya ledaren ensam ska leda en grupp, är det obligatoriskt att hen uppvisar ett brottsregisterutdrag. Mera information om detta kan fås av kårens trygghetsperson eller av verksamhetsledaren eller förbundskoordinatorn på FiSSc:s kansli.

Tilläggsmaterial

Om du eller den nya ledaren vill ha mera material att läsa in er på kan ni t.ex. tillsammans bekanta er med scout.fi. Ta också en titt på olika material ni har i kårlokalen - t.ex. handboken för scoutledare kan vara bra att bläddra i. Diskutera också möjligheten att gå olika scoututbildningar (här kan det vara bra att nämna huruvida kåren har som kutym att betala ledarutbildningar). 

Material till del 1:

Del 2 Välkommen till kåren

Del 2 är ett materialpaket för kårens ledare som hjälper kåren att reflektera kring de rutiner och traditioner som finns, speciellt ur ett inklusionsperspektiv. Här finns bland annat tips på hur kåren kan jobba för att nya ledare ska känna sig välkomnade och hitta sin plats och uppgift i ledargemenskapen.

Under våren 2018 gjorde Finlands Scouter en studie över varför ledare som kommit med i vuxen ålder slutar. Resultatet av intervjuerna lyfte ganska tydligt upp att de flesta som slutar gör det på grund av att de inte riktigt hittar sin plats i kåren, både då det gäller uppdraget och den sociala gemenskapen. Detta är naturligtvis tråkigt eftersom scoutingen borde vara inkluderande och öppen för alla, men lyckligtvis finns det redan nu en hel del rutiner och verktyg som kan hjälpa kåren att reflektera kring den egna verksamheten.

I denna helhet ingår bland annat en checklista och annat material som kåren kan ta stöd av då man vill se över rutinerna och normerna i kåren. Materialet passar t.ex. som innehåll på kårledarnas planeringstillfällen, som diskussionsunderlag på möten eller som ett stöd för dem som fungerar som fadder åt nyblivna scoutledare. Välkommen till kåren -helheten fungerar också som ett komplement till uppdragsnyckeln, som beskriver hur scoutuppdragen kan anpassas enligt ledarens intresse och livssituation, och den går även hand i hand med handslagssystemet som är till för att se till att alla får utvecklas i sitt uppdrag. Om din kår vill få mera handledning i att ta i bruk t.ex. handslag kan ni få hjälp av den egna uppdragscoachen eller kontakta ledarstödsgruppen i förbundet.

Frågor att fundera på/checklistan

 • Det kan vara bra att allra först ställa sig själv frågan om man verkligen är redo och vill ha med nya ledare. Det är nämligen mänskligt att känna en liten oro för att nya personer rubbar på den existerande dynamiken bland ledarna.
 • Är alla slags människor välkomna till kåren, eller finns det bara nån viss typ av personer som kan “passa in” i den existerande ledarskaran? Hur stor mångfald/diversitet finns det bland medlemmarna i kåren (t.ex med tanke på könsidentitet, sexuell läggning, socio-ekonomisk status, postnummer där man bor, specialbehov...)
 • Är kåren bra på att berätta för utomstående vad scouting är och hur scoutledarskap kan ge olika färdigheter och kompetenser? Det finns också mycket matnyttigt i häftet “Tuff kompetens genom hobbyer och frivilligverksamhet” som du hittar här.

 • Finns det inom kåren vilja, tid och kompetens för att introducera nya ledare?
 • Hurdant stöd får den nya ledaren i sitt uppdrag? Kan hen t.ex. få en scoutfadder, en mentor, ett handslag?
 • Kan man skräddarsy ett uppdrag så att det passar personen som vill ha det, eller förväntas det att man utför uppdraget så som “det alltid har gjorts”? En person som själv har formulerat sina mål med uppdraget är oftast betydligt mer motiverad än en som inte kan påverka sitt uppdrag.
 • Hur lär sig den nya personen känna kårens ledare och hur lär kåren känna den nya personen? Det är viktigt att fundera ut en strategi även kring detta (kaffestunder, hajker eller utfärder är ju bland de bästa ställena att “bryta isen” på).
 • Hurdana traditioner, koncept, jargonger och förkortningar finns i kåren? Har ni t.ex. ett kårrop, namn på evenemang eller liknande som kan vara svåra att begripa om man inte känner till bakgrunden?
 • Har en ny ledare lätt att få sin röst hörd på möten? Frågar man aktivt om nya personers åsikter i kårens beslutsfattande?
 • Hur får kårens ledare veta om evenemang och utbildningar som ordnas utanför kåren?
 • Finns det en norm kring vad man förväntas prestera som ledare i kåren? Måste man t.ex. delta på alla evenemang och dra åldersgruppsverksamhet? Är det okej att vara med till 50 % eller förväntas alla ledare göra en 100 % insats för kåren?
 • Jobbar kåren för att aktivera inaktiva ledare? Hur lockar kåren med de inaktiva ledarna?
 • Får man misslyckas i ett uppdrag i kåren? Vad händer då man misslyckas i sitt uppdrag? Gör kåren något för att förebygga misslyckanden (håller kåren t.ex. regelbundna handslagsdiskussioner?)?
 • Finns det en tydlig hierarki i kåren, eller är alla medlemmar/ledare på samma plan? Hur påverkas nya ledare av en eventuell hierarki? Är det lätt att komma med i gänget eller finns det ett innegäng i kåren eller bland ledarna?
 • En hurudan tack-kultur finns i kåren?
 • Hur dokumenteras den kunskap en kårledare har samlat på sig och hur överförs den till nästa person? Har kåren rutiner för kunskapsöverföring?
 • Vad gör kåren då en ledare vill sluta? Eller då en ny ledare inte sen heller var intresserad av verksamheten?

Checklistan finns också som dokument nedan så att du kan printa ut den och ta med den på ditt möte.

Femstegsmodellen

Femstegsmodellen är också ett utmärkt material som kåren kan använda sig av på möten eller planeringsträffar. Den är utarbetad av Scouterna (Sverige) och ger exempel på konkreta övningar och tankeställare som kan användas i sin helhet eller i delar. Materialet kan användas fritt och ger förhoppningsvis konkreta idéer på hur kåren jobba mot en mera inklusion och trygghet.

Läs mer om femstegsmodellen och tillgänglighet i verksamheten här.

Material till del 2:

Del 3 Att hitta nya att välkomna

Del 3 är en samling goda rekryteringstips och –material med särskilt fokus på vuxenrekrytering.

Fastän viljan att välkomna nya ledare i verksamheten finns, är det inte alltid helt lätt att hitta dem. Här kommer det att finnas material som stöder kåren att hitta och introducera nya ledare.

Material till del 3:

 

Välkommen till scouting som webbkurs

Välkommen till scouting utbildningen kan  också göras på webben!

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scouthobby. Utbildningen består av 5 helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhetsaspekter och hurdant scoutprogrammet är.

Du kan göra Välkommen till scouting webbutbildningen på moodle.partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID.  Det tar 1,5-2 timmar att göra alla uppgifter. Du kan avbryta utbildningen i mitten och fortsätta senare, men gör utbildningen i minst 30-minuters avsnitt. Bekanta dig med uppgifterna och gör olika uppgifter enligt ditt eget intresse i den ordning du vill. Då du tycker att du lärt dig tillräckligt kan du printa ut ett intyg av genomförd utbildning. 

Scouternas målsmän kan också genomföra utbildningen genom att använda målsmannens  eget ScoutID. Många föräldrar kan vara intresserade av ett kortare intropaket till scoutingens värld. Man kan också bekanta sej med Välkommen till scouting utbildningen som besökare och då behöver man inte registrera sej som moodleanvändare. (OBS! Besökare kan inte få intyg).