Global fostran

En scout är en världsmedborgare som känner till och respekterar de mänskliga rättigheterna.

I scouterna syns temat internationalitet och global fostran dels på diverse internationella evenemang, men också som aktiviteter i scoutprogrammet. Målet med global fostran i scouterna är att stöda barns och ungas utveckling så att de växer till ansvarstagande, aktiva och kompetenta världsmedborgare som vill skapa en mer rättvis, jämlik värld där de mänskliga rättigheterna kan garanteras alla och envar.

En av scoutingens uppgifter är att främja vänskap över gränserna. Dessa gränser kan vara gränser mellan stater, kulturella gränser eller tankevärldar som skiljer sig från varandra.

Över gränserna är en metodguide för global fostran med engagerande och tankeväckande aktiviteter för spejarscouter och äldre, som kan användas t.ex. som ett patrullrådd på utfärder, läger eller som program under vanliga veckomöten. Scouterna kan genomföra alla aktiviteter som en helhet eller välja ut endast några och programmet lämpar sig för grupper av olika storlek.

Handboken har sammanställts inom ramarna för Finlands Scouters tvååriga projekt för global fostran ”Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo”. Utrikesministeriet har finansierat projektet. Projektets syfte är att öka ungas förståelse för globala flyttrörelser och ge de unga nya perspektiv och verktyg för att kritiskt delta i samhällsdebatten och-engagemanget om migration och mångkulturalism. Metodhandboken är utvecklad i samarbete med Finlands Flyktinghjälp och Internationella organisationen för migration (IOM).

Över gränserna - metoder för att behandla flyktingfrågor och fördomar

Material för aktivitet 13 (finns bara på finska):

Aktiviteter ur projektet Barnens rättigheter i krissituationer:

Vi för världen - Finlands Scouters programsatsning 2014

Thinking Day-material; bl.a. 2021 - Stå samman för fred

Utanför scoutingen:

Anmälan om internationell resa

Innan man åker på en internationell scoutresa ska man meddela Finlands Scouters -kansli om saken genom att i god tid lämna in en ”Anmälan om internationell resa”. Blanketten fylls i via Kuksa.  Samtidigt som du meddelar om er resa kan du beställa ett internationellt medlems- och försäkringskort.

Fyll i en anmälan om internationell resa!

Scoutförsäkningen är i kraft utomlands endast om resan och dess deltagare meddelats om på förhand till FS. Med hjälp av anmälan kan vi också bekräfta åt internationella scoutorganisationer att de som deltar i resan är medlemmar i Finlands Scouter.

Mera information ger Finlands Scouters info, (09) 8865 1100, info@partio.fi eller koordinatorn för internationella ärenden Karoliina Eronen, karoliina.eronen@partio.fi.

Uppgiftsfördelning mellan kårerna, FiSSc och Finlands Scouter

Kårens uppgift:

 • Förverkliga scoutprogrammets internationellaaktiviteter.
 • Roverscouterna utför utlandsprojekt.
 • Förverkliga egna lägerresor och anmäler om dom till FiSSc/FS.
 • Om kåren ordnar egna utlandsseglatser är det bra att observera samma saker som i en utlandsresa.
 • Roverscoutlotsen har fått utlandsprojektutbildning (antingen på lotskursen eller på skild kurs).
 • Kåren ansöker om bidrag och stipendier för utlandsprojekt/lägerresor.

Distriktets/FiSScs uppgift:

 • I evenemangen görs regelbundet internationella aktiviteter.
 • Tävlingar, åldersgruppsevenemang, läger.
 • Bjuda in internationella gäster till de största evenemangen, främst läger.
 • Stöda roverscouternas utlandsprojekt.
 • Informera om utländska läger.
 • Stöda kårer som gör en utlandsresa.
 • Sjöinstruktörern stöder utlandsseglatser.
 • Ordna utlandsprojektkurser som egna helheter eller åtminstone som en del av roverlotskursen.
 • Informera om FS officiella utlandsresor och andra internationella möjligheter.
 • Informera om FS biståndsprojekt.
 • Informera om lediganslagna stipendier.
 • Stöda kårernas deltagande i JOTA-JOTI och ”thinking day”.
 • Mottagandet av utländska scouter och kontaktskapandet med de finländska scouterna.
 • Hålla framme internationella möjligheter och scoutingens internationella sida i kommunikationsmedlen.
 • Uppmuntra kårerna att utnyttja utbytesstuderande eller internationella studerande.

Finlands Scouters uppgift:

 • I evenemangen görs regelbundet internationella aktiviteter.
 • Se till att det i scoutprogrammet ingår högklassiga internationellfostran-aktiviteter.
 • Producera stödmaterial till internationella-aktiviteter.
 • Samla och förmedla information om internationella läger och evenemang.
 • Nationella jamboreen, scouthemmens program, WAGGGS och WOSM projekt mm.
 • Stöda distriktens/FiSScs internationella evenemang ss. förbundsläger.
 • Marknadsföring av internationella evenemang i Finland till utlandet.
 • Producera stödmaterial till utlandsresenärer och distriktens/FiSScs internationella resors stödande.

Bild: Ines Fröjdö