Programschefsutbildning

Programchefsutbildningen riktar sig till kårens programchef, åldersgruppsansvariga och andra vuxna som ansvarar för genomförandet av scoutprogrammet i kåren.

Utbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet. Vidare fördjupar utbildningen ledarskapsfärdigheter i att leda vuxna.

Efter att ha genomfört programchefsutbildningen kan kursdeltagaren leda genomförandet av scoutprogrammet i alla åldersgrupper, ansvara för samarbetet mellan åldersgrupperna samt leda de vuxna som genomför scoutprogrammet i kåren.

Förhandskunskap: genomförd grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 16h närundervisning och arrangeras som en tredagarskurs (fre-sö).

Moduler som ingår i programchefsutbildningen

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Program-, uppdrags- och kårchefsutbildning

Förkunskaper

Scoutledargrundutbildning/ eller scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda kårverksamheten och beakta alla åldersgrupper och scoutprogrammets mångsidighet. Förstår betydelsen av långsiktig planering i kårens verksamhet.

Innehåll

Scoutingens ledarskapsuppfattning

Användandet av distriktets/FiSSc:s och centralförbundets årskalendrar som stöd till verksamhetsplaneringen.

Målinriktade, strategiska och förändringsinriktade medel i kårens verksamhet.

Utvecklande av verksamheten med hjälp av statistik

Uppmärksammandet av de olika åldersgrupperna i kåren.

Motivera och engagera ledare och vuxna som verkar i kåren.

Uppmärksamma olika verksamhetsgrupper (t.ex. verksamhet för invandrare).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 22.5.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Programchefs- och kårchefsutbildning, samt att fungera i organisationen-utbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen / scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda en vuxen- eller ledargrupps arbete samt analysera och utveckla gruppens verksamhet.

Innehåll

Att sätta målsättningar för gruppens arbete och att förbinda gruppens medlemmar till ett gemensamt mål

Att känna igen, och stärka, motivationen hos de frivilliga

Olika metoder för problemlösning

Att fungera med olika människor och olika personligheter, ta i beaktande olika utgångslägen och livssituationer hos dem man leder.

Utvärdering och utveckling av gruppens verksamhet.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheten

Programchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/ scoutbakgrund (speciellt modulen K3: Grunderna i scoutprogrammet)

Målsättningar

Kan tillämpa målen för fostran i kårens verksamhet. Förstår scoutprogrammet som en helhet samt de specifika dragen hos de olika åldersgrupperna. Kan anpassa scoutprogrammet enligt barnens och ungdomarnas behov och enligt kårens verksamhetskultur. Förstår betydelsen av en kvalitativ scoutverksamhet och vill genomföra den i den egna kåren.

Innehåll

Målen för fostran och att tillämpa dem i kårens verksamhet

Scoutprogrammets struktur

Utvärdering av programverksamhetens kvalitet i praktiken

Fördelningen av åldersgrupperna och tillämpandet av ledarskapsmodellen i olika kårer.

Att anpassa scoutprogrammet under mer krävande omständigheter och för grupper med specialbehov.

Betydelsen av samarbete mellan åldersgrupperna

Betydelsen av åldersgruppernas programevenemang

Att skapa och upprätthålla en planenlig verksamhetskultur i kåren för att försäkra sig om ett kvalitativt scoutprogram

Förmåga att analysera och tillämpa åldersgruppens aktiviteter enligt scouternas förutsättningar och förhållandena i kåren.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par-/grupparbete

Förhandsuppgift

Närundervisningens längd

5h

Datering

14.1.2017 (översatt 21.6.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheten

Programchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare / scoutbakgrund (speciellt modulen K1: Utveckling och framsteg 1)

Målsättningar

Analysera den egna tidigare kunskapen om barns och ungas utveckling och förstå hur barnets utveckling tas i beaktande i scoutmetoden och scoutprogrammet. Tillämpa lösningar i kåren som gäller barns och ungas verksamhet för att genomföra scoutprogrammet.  

Innehåll

Att analysera innehållet i modulen K 1:  Utveckling och framsteg 1, med ett fördjupat perspektiv och kunnande om de olika åldersgruppernas utvecklingsuppgifter.

Att fundera kring hur kunskap om barns och ungas utveckling kan tillämpas i kårens praxis, scoutverksamheten och i situationer som berör verkställandet av scoutprogrammet.  

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Reflekterande förhandsuppgift

Handledande samtal

Närundervisningens längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 21.6.2017)

Kunskapsområde

Scoutkunskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare, Programchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning, Kårchefsutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG),
en mer omfattande version (8h)

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Deltagaren känner till aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar) inom scoutingen i Finland och internationellt.

Innehåll

Får information om aktuella frågor inom scoutingen (innehållet anpassas  enligt deltagarna).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och diskussion

Närundervisningens längd

1h (kan variera beroende på gruppen)

8h Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Datering

14.1.2017 (översatt 11.4.2017)

Kunskapsområde

Säkerhet

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Kårchefs- och programchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper

Målsättningar

Förstår ansvaret i sitt uppdrag och de medel som finns för att skapa och upprätthålla en trygg verksamhetskultur i kåren.

Innehåll

De krav som ställs för säker verksamhet i kåren (t.ex. Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter och Finlands Scouters krisinformationsanvisningar och/eller det egna distriktets/FiSSc:s motsvarande anvisningar samt Tryggt tillsammans utbildningen)

Faktorer som angår den egna kårens säkerhet (t.ex. mötesutrymmen, utfärdsställen, ekonomi) och hur dessa beaktas då man leder verksamheten.

Utbildningsmetoder

Handledande samtal

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Närundervisningens längd

1h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Funderar du ännu om programchefsutbildningen är något för dig/din kår?

Fanny Aaltonen och Robert Holmberg från Sjöscoutorganisationen Fribytarna berättar om sina erfarenheter om utbildningen:

Vad har ni som erfarna scouter och ledare kunnat lära er på chefsutbildningen?

Fanny: Sådant som stadgar och regler kan man aldrig kunna för mycket av, dessutom så ändras lagen och andra styrdata ganska ofta så det är bra att hänga med i svängarna!

Robert: Jag var inte så bekant med alla delar i scoutprogrammet så där fick jag nya insikter. Dessutom får man alltid nya idéer då man talar med ledare från andra kårer 

Fanny och Robert tyckte inte bara om kursen, utan de har också i kåren bytt till chefstriomodellen. Man kan också gå chefsutbildningen även om ens kår inte använder sig av modellen, men här är Fribytarnas tankar om hur den fungerar för dem. 

Varför valde ni att byta till systemet med chefstrion?

Fanny och Robert: Vi har i Fribytarna haft chefstriomodellen i bruk sedan januari 2017, alltså är det nu tredje året vi har en chefstrio. Det var vår före detta kårchef som hörde om nya systemet och nappade direkt på det. Varför vi gjorde det är nog helt klart på grund av att det lätt blev så att kårchefen drunknade i arbetsmängden och brände ut sig. Det var inte svårt, vi tillämpade FS och FiSSc:s anvisningar så de passade in i vår kår. Alla uppgifter sköts alltså som tidigare, förutom att det nu är på tre personers ansvar och inte ensam på kårchefens.

Vilken nytta har kåren och ni som personer haft av det?

Fanny: Helt konkret så märkte vi att det kunde lätt bli så att vissa uppgifter eller saker kunde glömmas bort för att det bara var på en persons bord att se till att det blev gjort. Nu har vi ett mera öppnare samarbete inom styrelsen tack vare trion är det lättare att komma ihåg allting. Kårkortet som vi fick hem med oss på chefsutbildningen hjälpte oss som chefer att konkretisera uppdragsfördelningen ännu mera.

Robert: Arbetet är bättre fördelat, alla känner att de orkar med sina scoutuppdrag och det blir inte oöverkomligt svårt att ta över ett uppdrag. 

Vad skulle ni säga åt andra kårer som är rädda att ta steget till triomodellen? 

Fanny: Våga ta steget, testa på och be om hjälp när det känns så. Instruktionerna och modellerna för chefstrion går alltid att anpassa till det egna behovet och kåren.

Robert: Kör hårt, jag tror på att det är mycket lättare att hitta intresserade till mindre poster än att få nån att stiga in i evighetskårchefens megastövlar.

Bild: Didrik Lundsten