Tillgänglighet på evenemang

Vi vill göra våra evenemang så tillgängliga som möjligt. Tillgänglighetsverktyget gör det lättare för deltagare att kunna uppskatta ifall evenemanget är tillgängligt för dem. Verktyget är skapat för  att hjälpa dem som ordnar evenemang och kurser inom scoutingen att känna igen och beakta olika aspekter som kan hindra eller göra det svårt för alla att kunna delta på lika villkor. 

I händelsekalendern kan deltagaren se vilka delområden som beaktats för enskilda evenemang. Observera att ett delområde kan vara förkryssat även om inte alla underpunkter uppfyllts. Ifall du är osäker eller behöver mer information så kontakta alltid evenemangets kontaktperson.

Verktygets delområden

 • Att röra sig (liikkuminen)
 • Barnfamilj (lapsiperhe)
 • Digital tillgänglighet (hemsidor) (digitaalinen saavutettavuus)
 • Hygien (hygienia)
 • Hörselsinne (näköaisti)
 • Luktsinne (hajuaisti)
 • Marknadsföring och anmälan (markkinointi ja ilmoittautuminen)
 • Mat (ruoka)
 • Medicinering och första hjälpen (lääkitys ja ensiapu)
 • Pengar (raha)
 • Program (ohjelma)
 • Språk (kieli)
 • Synsinne (näköaisti)
 • Trivsel (hyvä olla)
 • Vila och övernattning (lepo ja yöpyminen)
 • Åskådning (katsomus)

Att röra sig

 • Scoutevenemang ordnas i alla slags miljöer – i naturen, i scoutstugor och på kursgårdar. Rörelsemöjligheterna beaktas alltid enligt vad som går att förverkligas i den aktuella miljön.
 • Det är möjligt att komma till evenemanget med kollektiv trafik, samskjuts eller gemensam transport. 
 • Det går att röra sig med rullstol, eldriven moped, rollator el.dyl. i evenemangets omgivning. Om det inte är möjligt erbjuds det vid behov hjälp för att röra sig i omgivningen. Om det finns mindre hinder för att röra sig på platsen strävar man efter att hjälpa.
 • Det finns en tillgänglig toalett och badrum. 
 • Trappor är försedda med räcken. 
 • Det går att ladda en eldriven rullstol, moped el.dyl. 
 • Det erbjuds alternativt program för de programpunkter som kräver att deltagarna rör på sig. 

Barnfamilj

 • Det erbjuds möjlighet till att värma upp barnmat. 
 • Det finns varmt bad- och tvättvatten tillgängligt. 
 • Det erbjuds tillgång till kylskåp 

Digital tillgänglighet (hemsidor)

Beakta åtminstone följande när du skapar ett evenemang för kåren eller distriktet/FiSSc när du skapar ett evenemang i Kuksa:
 • Språket är lätt att förstå och textstyckena är tillräckligt korta. Det framgår från texten vart en länk leder. 
 • Innehållet finns tillgängligt på de för användarna mest relevanta språken. 
 • Digitala dokument relaterade till evenemanget är tillgängliga.
 • Olika funktioner är markerade på fler sätt än endast med färg. De färger och färgkombinationer som används hindrar inte en person med nedsatt syn eller färgblindhet från att använda tjänsten. 
Beakta (utöver punkterna ovan) följande aspekter av digital tillgänglighet när du gör storevenemang, speciellt om evenemanget har en egen nätsida och/eller applikation:
 • Nätsidan eller applikationen fungerar med alla vanligaste webbläsare och enheter. 
 • Nätsidan eller applikationen går att läsa med en skärmläsare, skärmförstorare eller något annat tekniskt hjälpmedel. 
 • Nätsidan går att använda utan mus. 
 • Funktioner som är tidsbegränsade ger användaren tillräckligt med tid för att läsa, förstå och använda innehållet. 
 • Videon och auditiva material innehåller text. Material utan text, så som tabeller, bilder osv. innehåller en beskrivande text.   
 • Kodningen är gjord enligt WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidlines) angående bl.a. kontraster, fontstorlekar, radavstånd, färgläggning, navigering, rubricering mm. 

Hygien

 • Det finns en könsneutral toalett.  
 • Det är möjligt att byta om och tvätta sig ensam och i lugn och ro. T.ex. kan man införa bokningssystem för dusch och bastu och möjlighet till privat duschtur.  

Hörselsinne

 • Ljudnivån hålls till största del under 80 decibel. Om ljudnivån stundvis är högre än 80 decibel, exempelvis på lägerbål, har deltagarna fått information om det i förväg och i det fallet erbjuds de öronproppar. Det kan vara bra att förvarna om höga rop på evenemanget.   
 • Det finns information i evenemangsbeskrivningen för seminarier eller större möten om det finns en hörslinga i mötesutrymmet.  
 • Deltagarna erbjuds alternativt program för programpunkter som endast baserar sig på att använda hörselsinnet.  
 • Mikrofon används konsekvent under större tillställningar.   

Luktsinne

 • Deltagarna uppmuntras att undvika starka dofter och parfymer. Upprätthållandet av en luktneutral miljö synliggörs.   
 • Deltagare informeras om hur rökning sker med hänsyn till övriga deltagare.  
 • De tvättmedel som införskaffas till evenemanget är oparfymerade.  
 • Starkt doftande matprodukter hanteras och tillreds i utrymmen med bra luftcirkulation.  
 • Deltagarna erbjuds alternativt program för programpunkter som endast baserar sig på att använda luktsinnet.  

Marknadsföring och anmälan

 • Marknadsföringen innehåller information om evenemangets tillgänglighet. Deltagaren kan med hjälp av informationen redan före anmälan bedöma om evenemanget lämpar sig för hen.  
 • Informationen innehåller inte svår terminologi och är lättläst, texter delas in i mindre stycken som är lätta att ta till sig.  
 • Marknadsföringen innehåller information om ställen som inte är tillgängliga, t.ex om det finns trappor, om det finns djur i utrymmet, om evenemanget arrangeras i ett träd o.s.v.  
 • Det är möjligt att berätta om eventuella specialbehov i samband med anmälan.  
 • Det framgår en person eller instans i samband med anmälan som deltagaren kan kontakta för att diskutera specialbehov och komma överens om hur evenemanget eventuellt kan anpassas.  

Mat

 • På scoutevenemang erbjuds vanlig vardagsmat som i allmänhet tillreds av frivilliga.
 • Allas dieter tas i beaktande utan att det görs ett stort nummer av dem. Försök att inte värdera en diet högre än andra, t.ex “normal” och “vegetarisk” 
 • Allas mat ska uppfylla näringsrekommendationer och kvaliteten på maten ska vara jämlik. 
 • Allergier beaktas då maten tillreds, i serveringen, då kärlen diskas och i programpunkter som innehåller livsmedel. 
 • På Finlands Scouters evenemang erbjuds det vegetarisk mat, detsamma gäller i regel för Finlands Svenska Scouters evenemang och utbildningar.

Medicinering och första hjälpen

 • Det finns första hjälpen-utrustning tillgängligt och och personer med första hjälpen färdigheter som hjälper till vid behov.  
 • Den som har en medicinering får ta sin medicin i lugn och ro.  
 • Det är möjligt att förvara mediciner kallt.   
 • Deltagaren har rätt att förvara mediciner privat.   
 • Allergiframkallande element hålls inte inomhus, så som djur och levande växter.  

Pengar

 • Utgifterna för att delta i evenemanget är rimliga.  
 • Alla har fått information om möjligheten till att ansöka om befrielse från deltagaravgift eller stipendier och understöd.  
 • En assistent kan delta gratis i evenemanget. Om assistentens deltagande förorsakar kostnader så uppbärs endast en utgift som täcker dem.  Assistenten bör anmälas skilt till evenemanget.
 • Deltagarna har möjlighet till att låna utrustning som behövs för att delta i evenemanget.

Program

 • Det finns en beskrivning på evenemanget och programmet som berättar för vem evenemanget och aktiviteterna lämpar sig.  
 • Eventuellt förhandsmaterial som deltagarna förväntas bekanta sig med skickas till deltagarna i god tid före evenemanget.  
 • Det skapas en kultur under evenemanget där det är lätt att ställa frågor och be om tilläggsinformation.  
 • Ledarna och talarna representerar i mån av möjlighet olika kön och varierande bakgrund.  
 • Programmet är könsmedvetet, t.ex. ska det antagna könet inte avgöra vilka programpunkter eller uppgifter deltagarna erbjuds.  

Språk

 • Språket som används i tal och skrift är lätt att förstå också för den som inte är bekant med scoutterminologi.  
 • Det går att delta i evenemanget på flera språk. T.ex. kan programmet gå på svenska men det är möjligt att delta i diskussioner på finska eller engelska.   
 • Deltagaren kan bekanta sig med programmet i förväg och utgående från det avgöra om det är möjligt för hen att delta.  
 • Om det görs skyltar, märken och anvisningar för evenemanget, används bilder eller symboler särskilt för att stödja personer med svag läsförmåga eller som inte förstår språket
 • Det är möjligt att delta tillsammans med en tolk (tolken bör anmälas skilt till evenemanget).

Synsinne

 • Presentationer som projiceras på en vägg innehåller klara och tydliga fonter och färger. Presentationens bilder och texter presenteras också muntligt.  
 • Belysningen inomhus och längs promenadrutter är tillräcklig. I annat fall finns det tilläggsbelysning att få.  
 • Programmet innehåller inte mycket klara, blinkande eller bländande ljus. Om någon programpunkt innehåller sådana ljus har deltagarna fått information om det i förväg.  
 • Det är möjligt att ta med sig en ledarhund.   
 • Deltagarna erbjuds alternativt program för programpunkter som endast baserar sig på att använda synsinnet.

Trivsel

 • Staben är bekant med planen för respektfullt beteende   
 • Staben jobbar medvetet för att bygga upp en miljö där alla kan känna sig välkomna och accepterade som sig själva.  
 • Deltagarna erbjuds möjlighet till att lära känna varandra och känna sig som en del av gruppen. Aktiviteter från planen för respektfullt beteende kan vara till hjälp här.   
 • Det berättas klart och tydligt om gemensamma regler och förhållningssätt åt alla deltagare, så att även den som deltar för första gången vet hur hen ska gå tillväga under evenemanget.  
 • Både deltagarna och staben vet att det under evenemanget råder nolltolerans för mobbning, trakasserier eller diskriminering.  
 • Det finns en utnämnd vuxen (t.ex. evenemangets stabschef eller trygghetsperson) som var och en kan vända sig till med frågor eller för att berätta om något. Den personen ansvarar för att t.ex. ta tag i att reda upp fall av mobbning eller trakasserier. FiSSc rekommenderar starkt att alla evenemang har en utsedd trygghetsperson.  

Vila och övernattning

 • Det finns en utsatt tid för tystnad nattetid.  
 • Alla (även de som har ansvarsuppdrag nattetid) har möjlighet till att sova tillräckligt.  
 • Det är möjligt att emellanåt dra sig tillbaka till ett lugnt och tyst / mörkt utrymme för att vila, t.ex. vid ett migränanfall eller då något av sinnena överbelastas.  
 • Det är möjligt att vid behov sova enskilt.  
 • Det går att få ström till en sömnapné-apparat el. dyl.   

Åskådning

 • Det erbjuds alternativt program för religiösa eller andliga programpunkter.  
 • Det är möjligt att dra sig tillbaka och utöva sin egen religion under evenemanget.   
 • Det tas i beaktande att traditioner så som tapto kan ha en religiös koppling.