Scoutledarfortsättningsutbildning (Treklöver-Gilwell, TG)

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell alltså TG, är ämnad för dig som fungerar som vuxen inom scouterna och som önskar förkovra dig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utveckla dig själv som ledare samt föra vidare den finska scoutverksamheten.

TG-kursen ger dig råd och nya tankar för scoutverksamheten. Ordentligt tältliv gör gott även för vuxna och ger möjligheten att vidga sina vyer tillsammans med nya vänner.

Varje år arrangeras fler olika kurser på finska. Den arrangeras också med jämna mellanrum antingen helt och hållet på svenska eller tvåspråkigt på svenska och finska. Kursen ordnas också ibland i samarbete med Scouterna i Sverige.

Du kan delta i kursen på vilket språk du vill. Nästa tvåspråkiga kurs är inplanerad till 2021.

Förhandskunskap: Innan du anmäler dig till utbildningen har du genomfört grundutbildningen för scoutledare och hunnit samla erfarenhet som scoutledare i kåren, FiSSc eller FS. Du har grundläggande kunskaper om utfärder och lägerliv. Du har fyllt 22 år, ingen övre åldergräns finns. Det viktigaste är att du är ivrig att lära dig nytt och redo att förbinda dig till processen som räcker minst ett år.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FS.

Utbildningens innehåll

Treklöver-Gilwell-kursen innehåller, enligt utbildningssystemet, scoutledarfortsättningsutbildningshelheten som stöds av FiSSc:s utbildningsgrupp. Deltagaren får en TG-handledare som hjälper att bearbeta verksamhetsdelens uppgifter, godkänner TG-prestationen och slutligen överräcker TG-insignierna. Utbildningen består vanligtvis av en naturdel, seminariedel och verksamhetsdel. Naturdelen kan vara ett kortare läger, en vandring eller en seglats. Till kursen hör då en inledningsdel

Bild: Emma Lahtinen

som arrangeras på våren och en övningsuppgift innan följande del. Naturdelen innebär traditionellt lägerliv och nätverkande med scouter från olika delar av Finland. Under både natur- och seminariedelen utlovas mångsidig, kvalitativ utbildning och stöd för verksamhetsdelen. Verksamhetsdelen innehåller en utvecklingsuppgift, reflektioner och en fördjupande inlärningsuppgift om det ämne kursdeltagaren själv valt. För att genomföra hela utbildningen har du 3 år på dig från det att du fått antagningsbrevet. Tilläggstid kan anhållas om av FS:s TG-grupp med rekommendation av TG-instruktören. Utbildningen kulminerar i rapportering och slutligen i en högtidlig överräckning av insignierna.

Kursen framskrider

Under utbildningen får du stöd av din TG-handledare som huvudsakligen är en av FiSSc:s utbildningsinstruktörer. Efter anmälningen kontaktas du av ditt eget distrikts/ FiSSc:s utbildningsgrupp så att du kan välja en TG-handledare åt dig. TG-handledaren ansvarar för verksamhetsdelens handledning och godkännande. Verksamhetsdelen avslutas med en rapportering som vid behov kan genomföras muntligt. Stabchefen ansvarar tillsammans med staben för natur- och seminariedelen. Hela prestationen godkänns av Finlands Scouters TG-grupp då gruppen fått information om alla delar. Då prestationen är godkänd får du ett intyg och TG-insignier. Utbildningen tar drygt ett år att genomföra.

Utbildningen börjar med kompetenskartläggning och senare på våren med den första handledarträffen. På träffen får du en dagbok och du kan börja fundera på ämnet för verksamhetsdelens utvecklingsuppgift och målsättningar. Kom ihåg att i det här skedet notera att utvecklingsuppgiften är en ledarskapsuppgift.

Inledningsdel

Inledningsdelen hålls som ett kortare läger, en vandring eller en seglats och inleder utbildningen.

Naturdel

Naturdelen ingår i alla utbildningar och innehåller lägerliv, vandring eller seglats och aktivt fågelliv i patruller under fem-nio dagar.

Verksamhetsdel

Verksamhetsdelen ger dig möjligheten att utnyttja all den kunskap du inhämtat under ett helt år. Du skriver en koncis rapport på verksamhetsdelen. För verksamhetsdelens utvecklingsuppgift får du stöd av den egna handledaren och kursstaben. De ansvarar även för godkännandet av ämnet. Ämnet bör vara definierat redan då naturdelen börjar. Under lägret diskuteras dessutom den fördjupade inlärningsuppgiften som du väljer själv på t.ex. basen av din kompetenskartläggning. Det är bra att reservera tid för utvecklingsuppgiften, inlärningsuppgiften och reflektionerna. Fördjupa dig i lugn och ro i dem och din egen inlärning.

Seminariedel

Seminariedelen är ett veckoslut på hösten i scoutingens tecken där man utvecklar verksamheten.

Kunskapsmål

Då utbildningen är genomförd kan scoutledaren:

  • utvärdera sitt ledarskap och sig själv som ledare
  • leda scoutverksamhet i sin egen verksamhetsmiljö
  • utveckla kvaliteten på scoutverksamheten
  • handleda vuxna ledare
  • förklara scoutingens roll som fostrande organisation och
  • tillämpa scoutingens målsättning och värdegrund i sin verksamhet.

Från TG-kursen får du råd och nya tankar till kårverksamheten. Därtill öppnar sig nya möjligheter till FiSSc:s och FS:s uppdrag för de som gått kursen. För många scoutledare har TG-kursen gett ny fart till uppdrag och mod att ta emot nya utmaningar.

Moduler som ingår i scoutledarfortsättningsutbildningen

Kunskapsområde

Att utveckla sig själv

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare

Målsättningar

Utbildningsdeltagaren kan utvärdera scoutingens ledarskapsuppfattning i relation till sin egen verksamhet. Hen kan utveckla det egna agerandet som ledare, individ och medlem av en grupp.

Innehåll

Utvärdering av scoutingens ledarskapsuppfattning

Rollerna enligt scoutingens ledarskapsuppfattning

Att anpassa scoutingens värdegrund i rollen som scoutledare

Stödja en ansvarsfull och motiverad scoutverksamhet för barn, unga och vuxna.

Betydelsen av utvecklingsmålsättningar och fortlöpande utveckling av sig själv.

Utbildningsmetoder

Handledande samtal

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Reflekterande förhandsuppgift och aktiverande metod

Närundervisningens längd

8 h

Daterad

14.1.2017 (översatt 9.11.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare

Målsättningar

Kan leda arbetet i olika organisationer och grupper inom scoutingen. Kan använda sig av olika metoder för att lösa problemsituationer. Kan planera ledarresurser och utbildningsbehov inom organisationen.

Innehåll

Att leda arbetet i olika scoutorganisationer samt vuxen- och ledargrupper enligt scoutingens ledarskapsmodell

Att tillämpa olika metoder för att lösa problemsituationer i gruppen

Att planera ledarresurser i organisationen och identifiera behov av tilläggsutbildning

Betydelsen av att motivera och stöda frivilliga baserat på deras individuella egenskaper.

Handslaget som verktyg för att handleda i praktiken

Betydelsen av att ge och få konstruktiv respons samt att tillämpa det på scoutverksamheten.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Närundervisningens längd

23 h

Daterad

14.1.2017 (översatt 9.11.2017)

Kunskapsområde

Verksamhetsutveckling och -kvalitet 

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare

Målsättningar

Kan planera, leda och utvärdera ett stort utvecklingsprojekt inom scoutingen. Känner till och kan tillämpa utvecklingens logik samt metoder för utveckling och förbättring av kvaliteten. Kan analysera information som finns till förfogande om kårens eller en annan scoutorganisations verksamhet och verksamhetsomgivning.

Innehåll

Att hitta, analysera, avgränsa och mäta utvecklingsobjekt.

Att ställa upp mål, budgetera samt resursplanera för ett utvecklingsprojekt

Att planera, verkställa, leda och kontinuerligt utvärdera utvecklingsprojekt.

Redskap för olika delar av projektledning: att välja ämne, planering, lösningsmodeller och verkställande

Scoutmetoden och målen för fostran som en del av utvecklingsverksamheten.

Att utvärdera slutresultatet av utvecklingsprojektet ur följande synvinklar: hur väl projektet lyckades, hur väl målsättningarna uppnåddes, hur målen för fostran uppnåddes/beaktades och vilken inverkan projektet hade.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Närundervisningens längd

12 h

Daterad

14.1.2017 (översatt 14.11.2017)

Kunskapsområde

Scoutfakta

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare

Målsättningar

Kan analysera och tillämpa scoutrörelsens målsättningar, värdegrund, målen för fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet i praktiken. Kursdeltagaren analyserar vilken betydelse traditionerna har inom scoutingen. Förstår scoutingens organisation som helhet.

Innehåll

Scoutrörelsens målsättning och värdegrund enligt grundstadgan.

Mål för fostran inom scoutingen och scoutmetoden i stora drag.

Scouttraditionernas och symbolikens betydelse i scoutingen.

Scoutrörelsens historia i stora drag.

Scoutrörelsens organisering lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Scoutrörelsen som internationell rörelse

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Förhandsuppgift

Närundervisningens längd

4 h

Daterad

14.1.2017 (översatt 16.11.2017)

Kunskapsområde

Scoutfakta

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare, Programchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning, Kårchefsutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG),
en mer omfattande version (8h)

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Deltagaren känner till aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar) inom scoutingen i Finland och internationellt.

Innehåll

Får information om aktuella frågor inom scoutingen (innehållet anpassas enligt deltagarna).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och diskussion

Närundervisningens längd

1 h (kan variera beroende på gruppen)

8 h Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Datering

14.1.2017 (översatt 11.4.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Mer information om kurspris, datum för nästa kurs och anmälningen hittar du på FS:s sidor. På samma sidor finns även information om hur rapporteringen sker.

Viktiga dokument

Bild: Didrik Lundsten