Kårchefsutbildning

Utbildningen riktar sig till kårchefer, till kårstyrelsens ordförande och till andra vuxna kårstyrelsemedlemmar.

Utbildningen ger omfattande kunskap om att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna, samt hjälper deltagarna att begripa kåren egenskaper i föreningsfältet och kårens förhållande till det omkringliggande samhället.

Efter genomförd kårchefsutbildning kan deltagaren grunderna i helheten Att leda kåren där det ingår att leda en förening samt en grupp vuxna.

Förhandskunskap: genomförd grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 18h närundervisning och arrangeras som en tredagarskurs (fre-sö).

Moduler som ingår i kårchefsutbildningen

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Program-, uppdrags- och kårchefsutbildningarna

Förkunskaper

Scoutledargrundutbildning/ eller scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda kårverksamheten och beakta alla åldersgrupper och scoutprogrammets mångsidighet. Förstår betydelsen av långsiktig planering i kårens verksamhet.

Innehåll

Scoutingens ledarskapsuppfattning

Användandet av distriktets/FiSSc:s och centralförbundets årskalendrar som stöd till verksamhetsplaneringen.

Målinriktade, strategiska och förändringsstyrande medel i kårens verksamhet.

Utvecklande av verksamheten med hjälp av statistik

Uppmärksammandet av de olika åldersgrupperna i kåren.

Motivera och engagera ledare och vuxna som verkar i kåren.

Uppmärksamma olika verksamhetsgrupper (t.ex. verksamhet för invandrare).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 22.5.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Kårchefsutbildning

Förkunskaper

Scoutledargrundutbildning / scoutbakgrund


Målsättningar

Kan verka som kårchef. Förstår kårens uppgift som scoutfostrare. Kan analysera och utveckla kårens verksamhet.

Innehåll

Utveckla kårens verksamhet enligt målen för fostran.

Känner igen kårens styrkor och utvecklingsobjekt här och nu.

Utveckla verksamheten i kåren tillsammans med de andra ledarna och få utvecklingsobjekten att bli till en del av kårens vardag genom olika satsningar och projekt.

Som förhandsuppgift funderar utbildningsdeltagaren på ett utvecklingsobjekt inom kåren, som gemensamt bearbetas under utbildningen.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Närundervisningen längd

4h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Programchefs- och kårchefsutbildning, samt att fungera i organisationen-utbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen / scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda en vuxen- eller ledargrupps arbete samt analysera och utveckla gruppens verksamhet.

Innehåll

Att sätta målsättningar för gruppens arbete och att förbinda gruppens medlemmar till ett gemensamt mål

Att känna igen, och stärka, motivationen hos de frivilliga

Olika metoder för problemlösning

Att fungera med olika människor och olika personligheter, ta i beaktande olika utgångslägen och livssituationer hos dem man leder.

Utvärdering och utveckling av gruppens verksamhet.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och aktiverande metod.

Handledande samtal

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kunskapsområde

Organisationskunskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Kårchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Förstår hur en registrerad förening fungerar och kan leda kåren som en förening.

Innehåll

Lagar, stadgar och verksamhetsgranskning som styr kårens verksamhet.

Mötespraxis samt dokument och olika sätt att fatta beslut under möten.

Tillvägagångssättens och reglernas inverkan på kårens verksamhet och tillämpandet av det så att kårens scoutverksamhet stöds på bästa sätt.

Patent- och registerstyrelsens krav på en registrerad förening.

Att göra kårens verksamhetsplan, att tillämpa verktyg för planering av verksamheten och för att utveckla kårens verksamhet.

Kårens ekonomi som ett medel för att leda, samt kårens principer och uppföljning angående användning av ekonomiska medel.

Göra upp kårens budget, tolka bokslut.

Kommunikation som stöd för ledarskapet i olika situationer, t.ex. gällande rekrytering och kriskommunikation

Betydelsen av kårens marknadsföring.

Distriktets/FiSSc:s processer för beslutsfattande, samt deltagande och påverkande i det.

Utbildningsmetoder

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Handledande samtal

Aktiverande metod

Närundervisningens längd

4h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kunskapsområde

Scoutkunskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare, Programchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning, Kårchefsutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG),
en mer omfattande version (8h)

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Känner till Finlands och den internationella scoutingens aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar).

Innehåll

Aktuella frågor inom scoutingen

Innehållet anpassas efter målgrupp.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Närundervisningen längd

1h (kan variera beroende på gruppen)

8h  Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Datering

14.1.2017 (översatt 11.4.2017)

Kunskapsområde

Säkerhet

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Kårchefs- och programchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper.

Målsättningar

Förstår ansvaret i sitt uppdrag och de medel som finns för att skapa och upprätthålla en trygg verksamhetskultur i kåren.

Innehåll

De krav som ställs för säker verksamhet i kåren (t.ex. Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter och Finlands Scouters krisinformationsanvisningar och/eller det egna distriktets/FiSSc:s motsvarande anvisningar samt Tryggt tillsammans utbildningen)

Faktorer som angår den egna kårens säkerhet (t.ex. mötesutrymmen, utfärdsställen, ekonomi) och hur dessa beaktas då man leder verksamheten.

Utbildningsmetoder

Handledande samtal

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Närundervisningens längd

1h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kunskapsområde

Samhälle

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Kårchefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper

Målsättningar

Förstår kåren som en samhällelig aktör, som scoutingens lokala representant. Kan anpassa kårens metoder för intressebevakning och medelanskaffning för att säkra och utveckla verksamheten. Förstår betydelsen och nyttan av kårens intressentgrupper och stödet som distriktet/FiSSc erbjuder. Känner till de förväntningar intressentgrupperna har på kåren. 

Innehåll

Scoutingens ställning som den största fostrande organisationen i Finland.

Betydelsen av lokal och regional intressebevakning

Känner till, och kan använda, olika verktyg för påverkan

Olika medel för påverkan inom, och utanför, scoutingen, speciellt angående scoutingens viktigaste intressentgrupper.  

Olika sätt för medelanskaffning i kåren (t.ex. understöd, talkoarbete, medelanskaffningsjippon).

Kårernas intressentgrupper och formerna av stöd som fås av dem samt hurudana förväntningar intressentgrupperna har på kåren.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Dynamisk metod och förhandsuppgift

Föreläsning och reflekterande förhandsuppgift

Närundervisningens längd

2h

Datering

14.1.2017 (översatt 31.5.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Funderar du ännu om kårchefsutbildningen är något för dig/din kår?

Fanny Aaltonen och Robert Holmberg från Sjöscoutorganisationen Fribytarna berättar om sina erfarenheter om utbildningen:

Vad har ni som erfarna scouter och ledare kunnat lära er på chefsutbildningen?

Fanny: Sådant som stadgar och regler kan man aldrig kunna för mycket av, dessutom så ändras lagen och andra styrdata ganska ofta så det är bra att hänga med i svängarna!

Robert: Jag var inte så bekant med alla delar i scoutprogrammet så där fick jag nya insikter. Dessutom får man alltid nya idéer då man talar med ledare från andra kårer 

Fanny och Robert tyckte inte bara om kursen, utan de har också i kåren bytt till chefstriomodellen. Man kan också gå chefsutbildningen även om ens kår inte använder sig av modellen, men här är Fribytarnas tankar om hur den fungerar för dem. 

Varför valde ni att byta till systemet med chefstrion?

Fanny och Robert: Vi har i Fribytarna haft chefstriomodellen i bruk sedan januari 2017, alltså är det nu tredje året vi har en chefstrio. Det var vår före detta kårchef som hörde om nya systemet och nappade direkt på det. Varför vi gjorde det är nog helt klart på grund av att det lätt blev så att kårchefen drunknade i arbetsmängden och brände ut sig. Det var inte svårt, vi tillämpade FS och FiSSc:s anvisningar så de passade in i vår kår. Alla uppgifter sköts alltså som tidigare, förutom att det nu är på tre personers ansvar och inte ensam på kårchefens.

Vilken nytta har kåren och ni som personer haft av det?

Fanny: Helt konkret så märkte vi att det kunde lätt bli så att vissa uppgifter eller saker kunde glömmas bort för att det bara var på en persons bord att se till att det blev gjort. Nu har vi ett mera öppnare samarbete inom styrelsen tack vare trion är det lättare att komma ihåg allting. Kårkortet som vi fick hem med oss på chefsutbildningen hjälpte oss som chefer att konkretisera uppdragsfördelningen ännu mera.

Robert: Arbetet är bättre fördelat, alla känner att de orkar med sina scoutuppdrag och det blir inte oöverkomligt svårt att ta över ett uppdrag. 

Vad skulle ni säga åt andra kårer som är rädda att ta steget till triomodellen? 

Fanny: Våga ta steget, testa på och be om hjälp när det känns så. Instruktionerna och modellerna för chefstrion går alltid att anpassa till det egna behovet och kåren.

Robert: Kör hårt, jag tror på att det är mycket lättare att hitta intresserade till mindre poster än att få nån att stiga in i evighetskårchefens megastövlar.

Bild: Aapo Rainio