Medlemsavgift till förbundet

Medlemsavgiften till FiSSc och FS för varje scout är:

  • Medlemstyp 1: 66€ (FiSSc: 31,50€, Finlands Scouter: 34,50€)
  • Medlemstyp 2: 46€ (FiSSc: 21,50€, Finlands Scouter: 24,50€)
  • Medlemstyp 3: 19 € (FiSSc: 6,75€, Finlands Scouter: 12,25€)

Nya medlemmar som skrivs in i registret efter den 15.6 faktureras inte av FiSSc för en medlemsavgift för pågående år. Förbundet rekommendera ändå alla kårer att uppbära en egen terminsavgift/inskrivningsavgift av dessa nya medlemmar för den scoutverksamhet ni erbjuder dem under hösten.

Kom ihåg att även föra in alla era aktiva medlemmar i medlemsregistret Kuksa senast efter tre veckomöten. För att underlätta arbetet kan kåren be föräldrarna använda sig av kårens elektroniska inskrivningsblankett i Kuksa. Samtidigt får ni även målsmännens uppgifter inskrivna i registret.

Läs här hur kåren enkelt kan använda Kuksa för medlemsavgiftsuppbärningen!

Medlemsavgiften faktureras av kårerna i tre rater

RAT I (faktureras inom januari) består av 50% av medlemsavgiften för kårens medlemmar inskrivna i registret per 15.1.

RAT II (faktureras inom april) består av den återstående ofakturerade summan (50%) för medlemmarna från RAT I + hela medlemsavgiften (66€/46€/19€) för eventuella nyinskrivna medlemmar under tiden 16.1-15.4.

RAT III (faktureras inom juni) består av alla nyinskrivna medlemmar under perioden 16.4-15.6.

Frågor gällande medlemsavgiften kan vänligen riktas till förbundskoordinator frida.lundberg(a)scout.fi, 050 4434 862.

Kritrier för medlemstyper

MEDLEMSTYP 1 

  • Alla 17-år fyllda och äldre medlemmar är av medlemstyp 1. Medlemmar som under faktureringsåret fyller 17 år är alltid av medlemstyp 1 redan i början av faktureringsåret. (Betyder att alla 2007 födda som faktureras för 2024 är redan i nuläge medlemstyp 1). Kravet för att kunna vara medlemstyp 2 (se nedan) är att du är yngre än 17 år hela det år som faktureras.
  • I varje familj ska det finnas minst en medlem som betalar en avgift för medlemstyp 1.

MEDLEMSTYP 2 

  • Då det på samma adress redan bor minst en medlem av medlemstyp 1 (vuxen eller minderårig), kan under 17-åringar (OBS! Bör vara högst 16 år det år som faktureras) bosatta på samma adress, vara av medlemstyp 2.
  • Om familjens alla medlemmar är under 17 år, ska en av dessa (den äldsta) vara av medlemstyp 1, de övriga kan vara av medlemstyp 2.

MEDLEMSTYP 3

  • 4-6 åringar som scoutar tillsammans med en vuxen scout (medlemstyp 1) betalar medlemsavgift enligt medlemstyp 3.
  • 0-3-åringar betalar inte medlemsavgift och antecknas inte som medlemstyp 3 i Kuksa (kan antecknas som ”endast kårmedlem”om kåren så vill). Deras försäkring är i kraft ifall deras förälder är medlem i scouterna och har betalat sin medlemsavgift. För dem gäller inga andra medlemsförmåner.
  • 7-åringar och äldre betalar normal medlemsavgift (medlemstyp 1 eller medlemstyp 2).

Befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder. Medlemsavgiftsbefrielse är i första hand avsett för minderåriga barn. Befrielse från medlemsavgift kan ansökas årligen under tiden 1.11- 15.6. Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse för det följande året öppnas inom november, då förbundets höstmöte beslutit om avgiften.

Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Om kåren anser att medlemmen också kan befrias från kårens medlemsavgift, måste kåren ta ett eget beslut gällande kåravgiften. Vi uppmuntrar kårerna att i kårstyrelsen ta en beslut om att följa FiSSc:s och FS linje i fråga om befrielse från medlemsavgift. Därmed kan kåren även bevilja befrielse från kåravgiften per automatik om en medlem befriats från förbundens avgift.

Informera medlemmar och deras vårdnadshavare t.ex. i samband med er medlemsavgiftsfakturering om möjligheten till medlemsavgiftsbefrielse. Med medlemsavgiftsbefrielse vill vi möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID. Blanketten finns på adressen www.scout.fi/medlemsavgiftsbefrielse.

I ansökan formuleras fritt varför man själv eller ens minderåriga barn behöver beviljas befriande från medlemsavgiften. I ansökan nämns även om familjen är kund inom socialtjänsten, om någon i familjen drabbats av långtidssjukdom eller arbetsoförmåga eller om man som ensamvårdare ansvarar allena för hobbyutgifterna.

Infomail till vårdnadshavare

FiSSc skickar i slutet på året ut ett infomail till alla vårdnadshavare, där förbundet informerar om möjligheten att anhålla om befrielse från FiSSc:s och FS andel av medlemsavgiften. Utöver detta påminner vi vårdnadshavarna om att genast meddela kåren ifall man inte har för avsikt att fortsätta i scouterna följande år. Detta så att kåren ska kunna avsluta medlemskapet innan FiSSc:s faktueringen för förljande år påbörjas.

Hur får kåren information om eventuell befrielse?

Då en medlem eller vårdnadhavare lämnar in en anhållan om befrielse från medlemsavgift behandlas dessa omgående (inom en vecka). Anhållan behandlas konfidentiellt endast av den anställd vars arbetsuppgift processen hör till. Ansökande får genast då behandling skett ett meddelande per e-post om beslutet.

Ett nekande beslut kan inte överklagas, men en medlem har alltid rätt att anhålla om befrielse på nytt vid behov med mer detaljerade uppgifter för sin ansökan.

Då en medlem beviljats befrielse från medlemsavgift, meddelar FiSSc kårens kårchef därom. Detta för att kåren ska kunna ta i beaktande beslutet och i mån av möjighet bevilja befrielse från kårens andel av avgiften.