Scoutverksamhet inom Finlandsmodellen

Barn och unga ska ha rätt till fritidsaktiviteter, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det är en av grundtankarna bakom Finlandsmodellen, där de unga själva ska hitta på aktiviteter som kan ordnas efter skolan.

Vad är Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer. Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1 – 9 samt i tilläggsundervisningen.

Det är kommunerna som under våren ritar upp en plan över vilken typ av verksamhet de vill ha under kommande skolår. Kommunen ska sen söka efter bidrag för de klubbar som ska ordnas i samband med skoldagen.

Finlandsmodellen baserar sig på en modell från Island men har tagits fram av Undervisnings- och kulturministeriet och har funnits i Finland sen höstterminen 2021. Man strävar efter att Finlandsmodellen ska bli ett permanent inslag i skoldagen.

Starta en scoutklubb inom Finlandsmodellen

När ni ska starta en scoutklubb i samarbete med Finlandsmodellen tar ni kontakt med FiSSc kansli för att få kontaktuppgifter till den kommunanställda som kan hjälpa er att starta upp klubben. Tillsammans går ni sedan vidare i att diskutera med skolorna i kommunen kring utrymmen och materialanvändning. Kåren eller ledaren för scoutklubben betalas ett arvode för varje scoutklubbsträff. Det här betalas av kommunen och man får komma överens med sin kommun hur man vill få arvodet betalat.

En scoutklubb är ett bra sätt för kåren att nå en ny målgrupp samt ordna trevlig verksamhet för barnen direkt efter skoldagen. För de barn som den egentliga scoutverksamheten inte är tillgänglig kan också enkelt delta i scoutklubben. Genom klubben når vi de barn som exempelvis på grund av sin kulturella bakgrund eller familjens ekonomiska situation inte skulle delta i den egentliga scoutverksamheten. Scoutklubbens verksamhet är gratis för sina medlemmar och förutsätter inte att betala scoutmedlemskap. I klubbens verksamhet kan barnen bekanta sig med scouting och engagemanget kan leda till att börja scouterna.

Deltagaravgift: Gratis.

Målgrupp: 10–11-åringar (barn i årskurser 3 och 4).

Tidpunkt: En gång i veckan, en timme efter skoldagen (i enlighet med skolans årsrytm). Tidpunkten för klubben bestäms tillsammans med skolan.

Kommunikation och marknadsföring: För att synliggöra scoutklubben kan man komma och presentera den för skolklasser samt skicka med information hem med eleverna. Om kåren vill, kan ett presentationsjippo ordnas.

En deltagarlista samlas in på dem som deltar i scoutklubben. Med hjälp av den kan deltagarna och deras vårdnadshavare informeras om aktuella saker inom klubben. Listan ska utformas så att den följer lagen om dataskydd.

Anmälan: Deltagarna anmäler sig till klubbledaren under den första träffen. Ledaren gör en deltagarlista. Det går bra att komma med när som helst under verksamhetsperioden.

Klubbmedlemmarna kan om de så vill gå med i kårens egentliga verksamhet. Då bestämmer kåren när det är lämpligast att bli medlem.

Deltagande: Att delta i scoutklubben är frivilligt och det går att sluta när som helst. Om en deltagare inte längre vill vara med, kan hen meddela det till klubbledaren.

illustration av scouter runt lägereld

Program och tips – färdigt program för scoutklubben

Scoutklubben ger en första lekfull inblick i vad scouting kan vara och kan vara en språngbräda in i kårens verksamhet. I scoutklubben lär man sig och prövar på nya saker, är utomhus, samarbetar och har roligt. Precis som i scouterna är det viktiga; samarbete och ”learning by doing”. Med färdigt, välplanerat program är det enkelt att dra klubben. Deltagarna ska få göra något hela tiden och inte behöva vänta i onödan.

Som ledare för scoutklubben är en viktig uppgift att se till att alla barn aktivt deltar och lär sig göra nya saker. Under den första träffen kan man komma överens om regler och rutiner i klubben tillsammans med deltagarna. Gruppen kan också tillsammans komma på ett gruppnamn, som ökar gemenskapen i klubben.

Merparten av klubbens program kan genomföras med material man hittar i skolan, men vid behov kan man till exempel låna material från ortens scoutkår. Kom alltid ihåg att fråga skolan om det är okej att låna material till klubben. En park eller skolans gård fungerar som mötesplats lika bra som en skog.

Fler idéer för scoutklubbars möten hittas på scoutprogrammet.fi och också på scout.fi finns många förslag på program. Här hittar du också en handbok för scoutklubbsledare som innehåller 18 färdiga möten att hålla för din grupp.