Scoutverksamhet i samband med skolan

PILOTMODELL 1: Scoutklubb efter skoldagen (inget scoutmedlemskap)

En scoutklubb är ett bra sätt för kåren att nå en ny målgrupp samt ordna trevlig verksamhet för barnen direkt efter skoldagen. För de barn som den egentliga scoutverksamheten inte är tillgänglig kan också enkelt delta i scoutklubben. Genom klubben når vi de barn som exempelvis på grund av sin kulturella bakgrund eller familjens ekonomiska situation inte skulle delta i den egentliga scoutverksamheten. Scoutklubbens verksamhet är gratis för sina medlemmar och förutsätter inte att betala scoutmedlemskap. I klubbens verksamhet kan barnen bekanta sig med scouting och engagemanget kan leda till att börja scouterna. Scoutklubben arrangeras av kårerna och eventuella arvoden betalas till kåren av kommunen eller skolan.

Deltagaravgift: Gratis.

Målgrupp: 10–11-åringar (barn i årskurser 3 och 4).

Tidpunkt: En gång i veckan, en timme efter skoldagen (i enlighet med skolans årsrytm). Tidpunkten för klubben bestäms tillsammans med skolan.

Kommunikation och marknadsföring: För att synliggöra scoutklubben kan man komma och presentera den för skolklasser samt skicka med information hem med eleverna. Om kåren vill, kan ett presentationsjippo ordnas.

En deltagarlista samlas in på dem som deltar i scoutklubben. Med hjälp av den kan deltagarna och deras vårdnadshavare informeras om aktuella saker inom klubben. Listan ska utformas så att den följer lagen om dataskydd.

Anmälan: Deltagarna anmäler sig till klubbledaren under den första träffen. Ledaren gör en deltagarlista. Det går bra att komma med när som helst under verksamhetsperioden.

Klubbmedlemmarna kan om de så vill gå med i kårens egentliga verksamhet. Då bestämmer kåren när det är lämpligast att bli medlem.

Deltagande: Att delta i scoutklubben är frivilligt och det går att sluta när som helst. Om en deltagare inte längre vill vara med, kan hen meddela det till klubbledaren.

Program: Scouting i samband med skoldagen har en programbotten som varje grupp kan följa. Det är fritt att välja aktiviteter ur den. Med hjälpa av aktiviteterna bekantar sig gruppen med scoutverksamheten, men scoutprogrammet följs inte kategoriskt.

Exempel på hur programmet under en träff med scoutklubben kan gå till:

 • Bekantningslek
 • Aktiv lek
 • Aktivitetsstund (vi kan t.ex. gå igenom äventyrsscouternas aktiviteter) www.scoutprogrammet.fi
 • En lek som passar dagens tema
 • Lugn stund och/eller lek

Ledarna: Om det är kåren som ordnar scoutklubben kan ledarna tidvis bytas ut. En idé är att värva med lärare med scoutbakgrund eller 9-klassister i samskolor.

Ta reda på hur det fungerar lokalt då ni startar upp scouting i samband med skoldagen

Då du ska starta upp en scoutklubb, kolla upp de regler som skolan satt upp:

 • Finns det en åldersgräns för ledarna?
 • Behövs ledarnas brottsbakgrund kollas upp?
 • Finns det några begräsningar att ta i beaktande gällande programmet?
 • Vem kan delta? Måste deltagarna vara elever i just den skolan?
 • I vilket utrymme samlas klubben?
 • Vilken tid ordnas klubben?
 • Skolan roll och önskemål gällande scouting i samband med skoldagen.

Arvoden: Kåren kan själv bestämma hur eventuella arvoden som kommunen/skolan betalar till den används. Arvodet kan betalas ut till ledaren/ledarna, men då måste arbetsgivaskyldigheterna tas i beaktande.

Försäkringar: Försäkringsfrågan måste redas ut, dvs. vilken försäkring täcker scoutklubbens verksamhet? Om deltagarna är scouter gäller scoutförsäkringen. Ska skolan eller kåren teckna en gruppförsäkring eller har skolan redan en sådan? Påverkar platsen försäkringarna på något sätt (det borde det inte göra)?

 

PILOTMODELL 2: Scoutverksamhet som ordnas efter skoldagen (medlemskap i scouterna)

Scoutverksamhet som ordnas direkt efter avslutad skoldag är ett bra sätt för kåren att ordna tillgänglig scouting, då barnen inte behöver förflytta sig en gång till på kvällen. På glesbefolkade områden kan det vara jobbigt att ta sig till kårlokalen på kvällen då avståndet kan vara tiotals, om inte upp till hundra kilometer i en riktning. Att ordna scoutverksamhet efter skoldagen lockar med nya barn då det är lätt att delta. Då betalar medlemmarna den normala medlemsavgiften och programmet utförs enligt åldersgrupperna. I den här modellen ordnas scoutverksamheten i skolans utrymmen efter skoldagen, annars skiljer sig verksamheten väldigt lite från den som ordnas på kårlokalen.

Scoutverksamhet som ordnas efter skoldagen:

 • Kårverksamhet som ordnas i skolans utrymmen.
 • Inga begränsningar vad gäller målgruppen.
 • Följer åldersgruppern4as scoutprogram på sedvanligt sätt.
 • Ledarna för scoutverksamhet som ordnas efter skoldagen är kårens egna åldersgruppsledare.

Saker att utreda då ni börjar med scoutverksamhet som ordnas efter skoldagen

Då ni ordnar scoutverksamhet i skolans utrymmen, kontrollera de villkor som skolan har:

 • I vilket/vilka utrymme/n ordnas scoutingen? Finns det begränsningar vad gäller verksamheten i utrymmet?
 • Att komma överens om tidtabeller med skolan är viktigt.

 

Bild: Eeva Helle