Grundutbildning för scoutledare

Utbildningen riktar sig till blivande scoutledare och är öppen för alla 18 år fyllda roverscouter och äldre ledare.

Utbildningen ger deltagaren förutsättningar att fungera som ledare inom kåren och en helhetsbild av vad scouting är samt scoutingens mål och metoder. Utbildningen ger deltagaren verktyg för att utvecklas  i sitt ledarskap och samtidigt som den erbjuder praktiska tips och erfarenheter. Efter genomförd kurs kan deltagaren ansöka om scoutledarfullmakt. Beviljad fullmakt berättigar att bära scoutledarmärket och söljan i läder.

Innehåll

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar upp bland annat scoutingens grundsatser, mål och metoder; kårens verksamhet i teori och framförallt i praktiken; ledarskap och utfärdskunskaper.

Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de fristående modulerna Ledarskapsövning och Första hjälpen. Ledarskapsövningen görs i regel mellan de två kurshelgerna. Under den första kurshelheten testas deltagarens kunskaper i Första hjälpen och det rekommenderas att man i samband med grundutbildningen deltar i en FHJ-kurs.

Förhandskunskap: Välkommen till scouting – kurs eller scoutbakgrund.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 30h närundervisning. Kurserna arrangeras i olika format, traditionellt som två tredagarskurser (fre-sö) men med jämna mellanrum också i form av en längre seglats eller vandring eller i flerform.

Moduler som ingår i grundutbildning för scoutledare

Kunskapsområde

Att utveckla sig själv

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen eller scoutbakgrund

Målsättningar

Deltagaren förstår scoutingens ledarskapsmodell och tar ansvar för sin egen utveckling som individ.

Innehåll

Reflekterar över vad rollen som frivillig scoutledare betyder för hen själv (vuxen/roverscout).

Blir införstådd med scoutingens ledarskapsuppfattning.

Utvärderar sina styrkor och svagheter som person och som scoutledare samt ställer upp egna utvecklingsmål.

Reflekterar över sin egen tidsanvändning.

Planerar sin egen utbildningsstig.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och aktiverande metoder (t.ex. personlighetstest, värderingsövningar, tidsanvändningsuppgift och diskussion om den den egna scoutstigen med en utbildare)

Handledd diskussion

Närundervisningens längd

3 timmar

Daterad

14.1.2017 (översatt 5.4.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/ scoutbakgrund

Målsättningar

Deltagaren förstår scoutledarens ansvar och skyldigheter och känner till sin egen roll som ledare i olika situationer.

Innehåll

Bekantar sig med scoutingen ledarskapsuppfattning.

Reflekterar över ledarroller i olika situationer och grupper.

Förstår scoutledarens ansvar och skyldigheter.

Förstår vikten av att scoutledare stöder varandra, bl.a. i form av parledarskap.

Övar sig på att ge och ta emot respons och att använda sig av responsen för att utveckla den egna verksamheten,

Förstår vad som menas med handledning och förstår nyttan med att göra handslag.

Övar på att göra ett handslag för ett verkligt eller fiktivt ledaruppdrag.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Handledd diskussion

Aktiverande metoder (t.ex. värderingsövningar, gruppdynamikövningar, handslagsövning)

Närundervisningens längd

4h

Daterad

14.1.2017 (översatt 5.4.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/ Scoutbakgrund 

Målsättningar

Deltagaren kan fungera som en ansvarstagande ledare vid ett för kåren typiskt evenemang, under en erfaren scoutledares handledning, och kan bedöma sin egen input och framgång i uppdraget.

Innehåll

Blir medveten om att en typisk ledarskapsövning i kåren innehåller momenten att: göra upp en planeringstidtabell, ställa upp mål, göra upp en budget, skriva en säkerhetsplan, leda projektgruppen, samla in respons om evenemanget och ledarskapet, förverkliga evenemanget, samt ha en interagerande handledningsrelation med sin egen handledare i kåren.

Diskuterar sin ledarskapsövning med kursstaben under grundutbildningen.

Utbildningsmetoder

Handledande samtal (både med den egna handledaren i kåren och med en utbildare)

Aktiverande föreläsning och aktiverande metoder

Förhandsuppgift

Närundervisningens längd

2 h (Obs! Dessutom självständig ledarskapsövning)

Datering

14.1.2017 (översatt 13.4.2017)

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare och Att fungera i organisationen-utbildningen

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen eller scoutbakgrund 

Målsättningar

Deltagaren an ordna ett för scoutkåren typiskt evenemang med hjälp av en projektgrupp och förstår scoutledarens ansvar och skyldigheter som arrangör för evenemanget.

Innehåll

Att ställa upp mål för ett evenemang.

Att göra upp en planeringstidtabell.

Att planera och sköta kommunikationen i samband med evenemanget.

Att göra upp en budget.

Att utnyttja tidigare respons i planeringsskedet inför en ny utbildning eller ett nytt evenemang.

Betydelsen av scoutledarens ansvar som ledare för evenemanget.

Att leda projektgruppen på ett stöttande sätt.

Att planera och verkställa utvärderingen av evenemanget.

Att samla in respons som en del av utvärderingen.

Utbildningsmetoder

Aktiverande metoder (t.ex. praktiska planeringsuppgifter, enskilt och i grupp)

Handledd diskussion (deltagarna och staben delar med sig av sina erfarenheter)

Aktiverande föreläsning

Närundervisningen längd

4 h

Datering

14.1.2017 (översatt 12.4.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen eller scoutbakgrund 

Målsättningar

Deltagaren känner till scoutprogrammet i stora drag och förstår hur scoutmetoden kan användas som grund för att lära ut nya färdigheter till barn och unga.

Innehåll

Känner till scoutingens mål för fostran.

Bekantar sig i praktiken med scoutmetoden som metod för att lära ut nya färdigheter till barn och unga.

Känner till scoutprogrammet i stora drag.

Förstår utfärdens betydelse som inlärningsmetod och som en del av scoutprogrammet.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par-/grupparbete

Aktiverande metoder (t.ex. frågesport, stationsövning)

Närundervisningens längd

3h

Daterad

14.1.2017 (översatt 10.4.2017)

Kunskapsområde

Organisationskunnande

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen eller scoutbakgrund

Målsättningar

Deltagaren vet hur en registrerad förening fungerar och förstår vikten av kommunikation som en del av kårens verksamhet, samt vikten av regionalt samarbete inom scoutingen.

Innehåll

Bekantar sig med den egna kåren som organisation, scoutingensverksamhetsomgivning utanför scoutingen och den registrerade föreningens rättigheter och skyldigheter. 

Känner till en egna kårens stadgar och beslutsfattningsprocesser (officiella möten) samt bekantar sig med hur detta fungerar i andra kårer.

Förstår runderna i verksamhets- och ekonomiplanering och hur dessa påverkar varandra.

Får inblick i scoutorganisationens och kårens informationskanaler och lär sig använda dessa i olika situationer och för olika målgrupper.

Känner till hur det regionala samarbetet i FiSSc fungerar och Vilken hjälp och vilket stöd FiSSc kan erbjuda kåren.

Utbildningsmetoder

Förhandsuppgift (deltagaren tar med sig sin egen kårs stadgar, verksamhetsplan och budget)

Par-/grupparbete

Aktiverande föreläsning

Aktiverande metoder (t.ex. kårspelet)

Närundervisningens längd

3 h

Daterad

14.1.2017 (översatt 6.4.2017)

Kunskapsområde

Scoutkunskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen eller scoutbakgrund

Målsättningar

Deltagaren förstår scoutingens värdegrund, målsättningar och traditioner, samt scoutingens betydelse som en världsomfattande, fostrande organisation. Deltagaren känner till hur scoutingen är organiserad.

Innehåll

Känner till scoutrörelsens organisation (kåren, FiSSc, centralorganisationen och världsförbunden).

Bekantar sig med FS grundstadga, dess värdegrund och målsättningar samt med scoutidealen.

Bekantar sig med scoutrörelsens historia i stora drag, känner till scoutsymboliken samt de mest centrala scouttraditionerna.

Förstår scoutingens betydelse som en internationell, fostrande organisation.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och grupparbete.

Aktiverande metoder (t.ex. visualisering av scoutrörelsens organisation, rollspel, videoklipp).

Närundervisningens längd

4h

Daterad

14.1.2017 (översatt 6.4.2017)

Kunskapsområde

Scoutkunskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare, Programchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning, Kårchefsutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG),
en mer omfattande version (8h)

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Deltagaren känner till aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar) inom scoutingen i Finland och internationellt.

Innehåll

Får information om aktuella frågor inom scoutingen (innehållet anpassas enligt deltagarna).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och diskussion.

Närundervisningens längd

1h (kan variera beroende på gruppen)

8h Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Datering

14.1.2017 (översatt 11.4.2017)

Kunskapsområde

Säkerhet

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scoutingen-utbildning/scoutbakgrund

Målsättningar

Deltagaren: Kan leda verksamheten i kåren i enlighet med Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter. Kan agera i olyckssituationer och ge nödförstahjälpen. Kan göra upp en säkerhetsplan för kårens evenemang. Kan agera miljövänligt på läger och på utfärder. Förstår att ta ansvar för barns och ungas psykiska säkerhet inom scoutingen. Avlägger webbkursen Tryggt tillsammans.

Innehåll

Allmän säkerhet

Bekantar sig med Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter och Finlands Scouters krisinformationsanvisningar och/eller det egna distriktets/FiSSc:s motsvarande anvisningar.

Genomför Finlands Röda Kors Första hjälpen 1 kurs eller skaffar sig motsvarande kunskap som fastställs enligt bilagan (Första hjälpen-anvisningar).

Gör upp en säkerhetsplan, t.ex. för sin ledarskapsövning. 

Deltagaren lär sig förutse verksamhetens (t.ex. veckoverksamhet, läger, seglatser och utfärder) riskfaktorer. 

Utfärdssäkerhet

Lär sig säkerhetsfaktorer som hör till de grundläggande färdigheterna för utfärder i terräng och läger (hygien, logi, matlagning, orientering, att göra upp eld, utrustning, övernattning).

Blir uppmärksam på att scoutverksamheten kan slita på miljön och hur man kan motverka detta.

Repeterar allemansrätten och skyldigheterna.

Övernattar i terräng, åtminstone en natt, under utbildningen. 

Psykisk säkerhet

Gör sig förtrogen med scoutledarens ansvar för barns och ungas psykiska säkerhet genom Tryggt tillsammans-anvisningen och/eller genom Trygg tillsammans-webbkursen.

Bekantar sig med Finlands Scouters eller det egna distriktets/FiSSc:s linjedragningar för rusmedel och linjedragningarnas betydelse för säkerheten.

Bekantar sig med riskerna med internet och sociala media och med hur riskerna kan minimeras.

Utbildningsmetoder

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Aktiverande föreläsning och aktiverande metoder (t.ex. säkerhetsplan, Kahoot, fallstudier etc.)

Handledd diskussion

Närundervisningens längd

5h

Datering:

14.1.2017 (översatt 19.4.2017)

Kunskapsområde

Samhälle

Modulen ingår i utbildningshelheten

Grundutbildning för scoutledare

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Deltagaren förstår scoutingens roll som en samhällelig aktör och vet hur hen själv kan påverka i sin egen närmiljö.

Innehåll

Förstår den praktiska betydelsen av att vara en aktiv medborgare.

Förstår scoutingens betydelse som en samhällelig aktör.

Känner till kårens centrala intressentgrupper både inom och utanför scoutingen (t.ex. skola, församlingar och kommunen).

Känner till scoutingens olika påverkningsmöjligheter i den egna närmiljön.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning/diskussion eller aktiverande metoder (t.ex. debatt).

Förhandsuppgift (t.ex. att ta reda på information om den egna kårens samarbetspartner och kontakter till aktörer i närmiljön) och presentation under modulen.

Närundervisningen längd

1h

Datering

14.1.2017 (översatt 12.4.2017)

Ledarskapsövningen

Alla som har gått grundutbildningen för scoutledare ska genomföra en ledarskapsövning innan de kan beviljas scoutledarfullmakt. Ledarskapsövningen dokumenteras i en rapport. Ledarskapsövningen är en personlig övning – just du skall få möjlighet att träna din ledarförmåga.

Exempel på en lämplig ledarskapsövning är att planera och leda en hajk, förläggning eller en patrullrådighetstävling på ett läger. Du kan också t.ex. delta i staben för Gruppledarutbildning för explorerscouter eller något liknande evenemang. Att ordna möten, kvällsseglatser eller dagsutfärder är i regel inte tillräckligt krävande uppgifter för en ledarskapsövning. Är du osäker på om en uppgift passar kan du prata om saken med din personliga handledare eller ta kontakt med den ansvariga i din scoutledargrundkursstab eller med utbildningskoordinatorn.

Vi har fyra deadlines per år för ansökan om scoutledarfullmakt: 15 januari, 15 april, 15 september och 15 november. Inkomna ansökningar behandlas inom ungefär en månad efter sista ansökningsdagen. Ta kontakt med kompetensutvecklingskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi) vid behov av en snabbare tidtabell. Till ansökan om scoutledarfullmakt behövs följande dokument:

  • Ifylld ansökningsblankett som är undertecknad av både den sökande och kårchefen.
  • Ifylld rapportblankett
  • Handledarens utlåtande (detta är ett fristående dokument som din handledare skriver och undertecknar). Utlåtandet bör vara undertecknat.

De undertecknade blanketterna skickas till koordinatorn med ansvar för kompetensutveckling Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi). Du kan antingen skanna blanketterna och skicka dem som bifogade filer per mejl (rekommenderas) eller posta pappersversionerna till Scoutstationen.

Observera att det inte är obligatoriskt att skicka med en bild, men man får naturligtvis bifoga en om man vill.

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Viktiga dokument

För deltagaren

För handledaren


Bild: Juha Nurmi