Värdegrund

Grundstadgan

Grundstadgan drar upp linjerna för de principer som definierar scoutrörelsens målsättning och värdegrund och styr scoutrörelsens verksamhetsprinciper och metoder i Finland. Dessutom definierar grundstadgan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s (i fortsättningen SP-FS) roll. SP-FS är den internationella scoutrörelsens enda representant i Finland och med SP-FS verksamhet avses i denna grundstadga scoutrörelsen i Finland. Syftet med SP-FS verksamhet definieras i denna grundstadga, samt i föreningens stadgar.

Scoutrörelsen är öppen för alla som godkänner dess målsättning och värdegrund. Scouting är en fostrande verksamhet som strävar efter att stötta barnens och de ungas utveckling med beaktande av deras individuella egenskaper.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s grundstadga, godkänd 14.11.2020.

Finlands Scouter har producerat några stödvideon för kårerna. Dessa två finns textade till svenska:

Scoutlöftet

Barn och unga förbinder sig till scoutingens värderingar genom att avge scoutlöftet. Scoutlöftet avges på nytt i varje åldersgrupp, och ordalydelsen är gemensam för alla. Löftet och dess betydelse behandlas alltid före löftesgivningen på ett lämpligt sätt för åldersgruppen, t.ex. genom berättelser eller diskussioner.

Läs mer om scoutlöftet och om hur du kan diskutera det med scouterna på scoutprogrammet.fi

Scoutlöftet: 

Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

Scoutidealen

Scoutidealen, som man i löftet lovar följa, utgör grunden för scoutingens värderingar. Scoutidealen och deras betydelse varierar med åldersgrupperna; i den yngsta åldersgruppen; vargungarna, är det de två första idealen som gäller, och sedan ökar antalet stegvis. I den äldsta åldersgruppen; roverscouterna, strävar man efter att följa alla sju ideal.

Läs mer om scoutidealen och hur du kan diskutera dem med scouterna på scoutprogrammet.fi

Idealen är:

…att respektera andra
…att älska naturen och skydda miljön
…att vara pålitlig
…att främja vänskap över gränser
…att känna sitt ansvar och vara aktiv
…att utveckla sig själv som människa
…att söka sanningen i tillvaron

Valspråk

Scouternas valspråk är: Var redo.

Valspråket gäller för scouter runtom i världen. På uppmaningen Var redo är svaret Alltid redo, och det berättar om den inställning som man lovar i löftet och eftersträvar i idealen; att vara redo för utmaningar och äventyr som man ställs inför; att vara redo att vara en god kompis, eller att vara redo att kämpa för något som känns viktigt.

Målen för fostran

Målen för fostran åskådliggör scoutingens målsättning. En individ som fått ta del av scoutfostran fungerar aktivt och på ett ansvarskännande sätt i förhållande till sig själv, andra människor, samhället och miljön. Scouter tillägnar sig färdigheter, kunskaper, attityder och värderingar som hjälper dem att leva ett rikt och fullvärdigt liv.

Läs mer om målen för fostran på scoutprogrammet.fi

Scoutmetoden

Att avge scoutlöftet och binda sig till scoutingens värderingar är en del av scoutmetoden. Scoutmetoden är ett medel för att nå scoutingens mål – att fostra balanserade, friska, ansvarskännande och självständigt tänkande medlemmar av lokala, nationella och internationella samhällen.

Scoutmetoden:

Läs mer om scoutmetoden och de olika pusselbitarna på scoutprogrammet.fi

Scoutingen i Finland är öppen för alla

Alla kan delta i verksamheten oberoende av etnisk eller kulturell tillhörighet, spåk, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter  arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. I scouterna jobbar vi med att alla ska känna sig välkomna och trivas.

Bild: Linus Törnqvist