FAQ gällande utmärkelsetecken

Har du frågor gällande utmärkelsetecken? Tycker du att det är svårt att veta vilket märke som passar åt vem och när? Funderar du på hur man fyller i en anhållan och vilka bilagor som skall finnas med? Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna gällande utmärkelsetecken och processen kring en anhållan.

FiSSc:s märken är tacksamhetstecknen (III-, II- och I-klass), hedersmärken (silver, guld) och FiSSc:s bordsstandar. Alla andra märken är FS.  

Skillnaden gäller främst vem som beviljar märkena och detta inverkar på hur lång behandlingstiden är. FiSSc:s märken behandlas och godkänns direkt av FiSSc:s utmärkelseteckenkommité (UTK), medan FS märken i regel ännu efter UTK:s behandling behöver gå igenom hos FS Ansiomerkkiryhmä. Detta förlänger processen med ungefär en månad. För uppdragsspecifika märken (Louhisusi, Collan och St Görans spänne), trots att de är FS-tecken, räcker det att märket godkänns av FiSSc:s utmärkesleteckenkommitté. 

Uppdragsspecifika märken tilldelas, som namnet tyder, åt ledare som på ett förtjänstfullt sätt utfört en specifik uppdrag i kåren:

  • Louhisusispännet: åt patrulledare i explorerscoutåldern som har praktiserat gott ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden
  • Collanspännet: åt roverscout eller äldre ledare som fungerat som akela, kapten, lots, sisuscoutledare eller familjescoutledare och som på ett föredömligt sätt förverkligat scoutmetoden och burit ansvar för verksamheten för sin åldersgrupp under det senaste verksamhetsåret.
  • St Görans spännet: åt roverscout för minst två års aktivt, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. Märkets mottagare måste fylla minst 20 år eller vara högst 23 år under ansökningsåret.

De ideologiska märkena beviljas för en scout som anammat scoutingens ideal och utvecklats i enlighet med dem, scoutingens värdegrund syns i hur scouten sköter sina uppdrag och i hens vardag.  

Förtjänstmedaljer beviljas såväl finländska som utländska scouter för förtjänstfull och osjälvisk verksamhet för att förverkliga den finländska scoutrörelsens målsättning. FiSSc:s tacksamhetstecken kan tilldelas scouter som erkänsla för minst 3/9/15 års aktivt scoutarbete inom kåren, förbundet eller centralorganisationen.  

Behandlingstiden från ansökningsdeadline till att kunna dela ut märket är i regel ungefär två månader. För märken som behöver godkännas hos FS Ansiomerkkiryhmä förlängs behandlingstiden med ytterligare en månad till tre månader. 

Om det framgår att scouten i princip skulle kunna uppfylla kriterierna för märket i fråga, men ansökningen inte är tillräckligt motiverad eller saknar vissa uppgifter kan Utmärkelseteckenkommittén be ansökaren komplettera ansökningen.  

FiSSc har behandlingsdeadline ungefär tre veckor efter ansökningsdeadline, UTK ger därmed oftast ungefär en vecka tid att komplettera ansökningarna. Om ansökningen inte kompletteras i tid kan ansökan avslås. OBS! Ansökningar kan kompletteras endast efter att Utmärkelseteckenkommittén gett tillstånd. 

Skriv alltid i varje ansökan alla ledaruppdrag som man kan ta reda på med årtal som ledaren haft. Viktigt är också att beskriva hur den sökande utmärkt sig i sitt uppdrag. 

Speciellt då du ansöker om de högre medaljerna är det ytterst viktigt att du redogör för alla uppdrag med årtal. 

Ja. Ansökningarna ska vara så grundliga som möjligt. Om man vet att personen varit/är aktiv i andra kårer eller haft förbundsuppdrag så är det viktigt att vara i kontakt med den andra kåren/förbundet för att få reda på alla uppdrag och hur ledaren utmärkt sig i dessa 

I första hand Sankt Görans plaketteventuellt kunde även FiSSc bordstandar komma ifråga om samarbetet varit långt och samfundet på ett exceptionellt sätt stött finlandssvensk scouting. 

FiSSc hedersmärke i silver kan tilldelas för aktivt stödande av finlandssvensk scouting på kår- eller förbundsnivå. I detta fall skulle det behövas en utförlig motivation över hur deltagandet bidragit till kårens verksamhet på ett betydelsefullt sätt. Ett bättre tack skulle i detta fall eventuellt vara någon form av kårens egna tacksamhetstecken? 

FiSSc tacksamhetstecken av III-klass beviljas för tre år av ledaruppdrag, vilket i praktiken innebär att man räknar åren från och med det att ledaren fyllt 18, som explorerscout är man inte ännu per definition ledare, fastän man haft mindre ledaruppdrag. I detta fall har ledaren ifråga två år av uppdrag som kan beaktas. Beroende på uppdrag skulle eventuellt Collanspänne vara rätt märke. 

FiSSc tacksamhetstecken av III-klass är i regel första märket som ska ansökas. Om ledaren haft tyngre uppdrag kan det eventuellt vara på sin plats att genast ansöka om FS Brons. Dessa situationer utreds alltid från fall till fall. 

Nej, man ska ha åtminstone ha varit aktiv ledare i sex år. Om ledaren haft under ett år flera uppdrag som pågått hela året räknas det ändå som ett år, inte ett år per uppdrag.