Anvisningar för verksamhet i coronatider

Uppdaterad 3.12.2021

Finlands Scouter följer ständigt med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar sina anvisningar enligt behov. På den här sidan uppdateras de senaste anvisningarna gällande scoutverksamheten i coronatider. Det är möjligt att ordna scoutverksamhet inomhus om ni följer de rådande restriktionerna, men det är fortfarande ett bra alternativ att scouta utomhus. 

Se sjukvårdsdistriktens anvisningar för samtliga områden här: 

Aktuell information om coronarestriktionerna 3.12.2021 

Hur påverkas kårernas utfärder, fester och andra evenemang av det rådande coronaläget?Lokala och regionala coronakoordineringsorgan har gett utlåtanden om förväntningar på restriktioner och regionförvaltningsverken fastställer an efter olika restriktioner. Läget kan nu ändra med kort varsel. Smittoläget är på många håll mycket oroväckande. Överväg noga ifall större sammankomster är nödvändiga och undvik om möjligt gemensamma större samlingar inomhus.

Utgångspunkten är att vi inom scoutingen ger anvisningar till kårerna om restriktioner först då de är officiella, men här följer några iakttagelser som det kan vara värt att tänka på redan på förhand även om det för tillfället inte råder restriktioner på just ert område.

 • De restriktioner som redan införts av en del Regionförvaltningsverk eller som är på kommande berör med största sannolikhet offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
  • Allmänna sammankomster inom scoutingen är alla sådana evenemang som också är öppna för utomstående såsom vårdnadshavare, familjemedlemmar eller allmänheten (t.ex. basarer, öppna julsångstillfällen, fester dit även kårmedlemmarnas vårdnadshavare eller familjer är välkomna)
 • Det kan även ges rekommendationer gällande privata sammankomster, exempelvis av sjukvårdsdistrikten, men i nuläget förväntar vi oss inte några officiella restriktioner, speciellt inte i fråga om privata sammankomster inom ramen för barns och ungas hobbyverksamhet.
  • Till privata sammankomster inom scoutingen räknas alla de evenemang inom kåren där det endast deltar medlemmar som är med i den regelbundna verksamheten (veckomöten, julfester, tillfällen där man avger scoutlöften, utfärder)
 • Regionförvaltningsverkens restriktioner gäller sannolikt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och där deltagarantalet överskrider ett visst antal personer, exempelvis 20 personer eller 50 personer (max.gränsen varierar mellan olika Regionförvaltningsverk). Arrangörer har möjlighet att ordna sammankomster med ett högre deltagarantal genom att:
  • ordna tillställningen/sammankomsten utomhus, eller
  • ta coronapasset i bruk, vilket innebär att arrangörerna kontrollerar att varje deltagare som är 16 år eller äldre har ett giltigt corona-intyg. Corona-intyget kan laddas ner från omakanta.fi. För att kontrollera intyget används THL:s coronaintygsavläsare. https://www.kanta.fi/sv/coronaintyg
 • Att kräva coronapass på privattillställningar är inte i enlighet med myndigheternas anvisningar.
 • Läs mer om coronapasset: https://stm.fi/sv/covidintyget

Tänk på att om en tillställning eller sammankomst ordnas i ett utrymme som tillhör en utomstående part, kan där gälla särskilda restriktioner (t.ex. församlingens eller kommunens utrymmen, restauranger)

Det är viktigt att fortfarande komma ihåg de hygienkrav som lagen om smittsamma sjukdomar §58c ställer (gäller t.o.m. 31.12.2021)

 • Medlemmar/deltagare ska ha möjlighet att tvätta händerna
 • Medlemmar/deltagare ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • Rengöring av utrymmen och ytor effektiveras
 • Medlemmarnas/deltagarnas vistelse ordnas så att personerna kan fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdag. Eventuella sittplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Fortsättningsvis så uppmuntrar vi att i mån av möjlighet ordna evenemang utomhus, samt till användning av ansiktsmask inomhus. Deltagare bör också påminnas om att man endast kan delta om man är frisk.

När det gäller veckoverksamhet, utfärder och andra scoutevenemang är det viktigt att försäkra sig om att anmälningar och avbokningar är uppdaterade i Kuksa. För närvarande är det så mycket virus i omlopp att det, trots noggranna försiktighetsåtgärder, är möjligt att exponering kommer att inträffa. Smittspårningen är för närvarande överbelastad i många kommuner, så det är en bra idé för kåren att informera deltagarna om möjlig exponering så att de kan stanna i självvald karantän vid behov och gå på coronatest även för mindre symtom.

Utfärder och resor

Tips på hur verksamheten kan förverkligas på distans finns här.

För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsidaTills vidare är risknivån i resemeddelandena om alla länder minst undvik icke-nödvändiga resor. Även om begränsningar inte finns, är det skäl att överväga noggrant allt resande. Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna

 • Läget gällande coronaepidemin varierar i olika delar av landet. Anvisningar kan variera t.o.m. närliggande kommuner emellan. Förutom THL:s nationella anvisningar är det viktigt att kåren följer med de regionala anvisningar som t.ex. Regionförvaltningsverket eller den egna kommunen ger. 
 • Scoutverksamhet kan arrangeras tillsvidare med specialarrangemang, beroende på epidemiläget på området  där kåren är verksam. Det är viktigt att speciell hänsyn gällande hygien- och säkerhetsanvisningar fortsatt tas. Så gott som all scoutverksamhet kan åtminstone förverkligas utomhus. Fortsätt därmed gärna att planera program så att ni kan vara ute.
 • Regionförvaltningsverken fattar beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I nuläget är det viktigt att kontrollera lokala begränsningar för huruvida tillställningar kan ordnas inomhus. Förutsatt att evenemang kan arrangeras, ska Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta följas. I anvisningen förutsätts t.ex. det för att undvika närkontakt mellan deltagare ska säkerställas att det är möjligt att hålla mer än 2 meters säkerhetsavstånd och arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt ge dem möjlighet att rengöra händerna.
 • Gällande bruk av ansiktsmasker inom scoutverksamheten följer vi THL:s anvisningar. Vi uppmuntrar alla över 12 år att enligt det lokala epidemiläget och rådande myndighetsanvisningar, använda mask i allmänna transportmedel, inomhus då flera personer samlas och avstånd inte kan hållas.
 • Anvisningen ovan gäller alla scoutevenemang, utbildningar och möten (kårens, distriktsorganisationernas och centralorganisationens). Beslutet om ett evenemang ordnas görs från fall till fall, så det är bra att följa med evenemangens egen kommunikation noga. Om det bara är möjligt är det önskvärt att möjliggöra digitalt medverkande. 
 • För resor inrikes gäller regionala anvisningar.  
 • Vi rekommenderar starkt användning av appen Coronablinkern.
 • Anvisningarna ovan gäller för alla evenemang, utbildningar och möten oberoende av om de ordnas av lokalföreningar, distriktsorganisationer eller förbund. 

Hygien- och säkerhetsanvisningar

I all verksamhet bör extra noggrannhet uppmärksammas gällande hygien och deltagarnas säkerhet. Här nedan har vi samlat rekommendationer och tips för kåren. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!

Se också minneslista för gruppledare om verksamheten!

 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i scoutverksamheten. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare. Läs här anvisningar för personer tillhörande riskgrupper från Institutet för hälsa och välfärd

 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera verksamheten eller arrangera distansverksamheten på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före eventuella evenemang.

 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla kårmedlemmar och vårdnadshavare. Håll närvarolistor på gruppmöten  för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem som deltagit i veckoverksamheten.

 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar.  Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

 • Till anmälningsblanketten i Kuksa har det infogats en standardtext gällande koronaepidemin.
  "Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören."

  Kryss för deltagaren att kryssa i:
  "Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten." 

 • Kommunicera aktivt med vårdnadshavarna tydligt i förväg hur ni beaktar coronaepidemin i er verksamhet och hur medlemmarna bör förbereda sig. Ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk.

 • Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder, vid behov be om tilläggsuppgifter, och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

 • Försäkra er om att alla era gruppledare känner till avvikande verksamhetsformerna och är medvetna t.ex. om vilka begränsningar detta medför för användning av gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. 

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser.  Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

 • Alla tvättar händerna då de kommer till scoutmötet och då de åker därifrån. Utäver det tvättas händer före måltider, efter toalett besök, alltid då man förflyttar sig inomhus efter att ha vistats ute, då man nyst eller hostat och då händerna uppenbart är smutsiga. Händerna torkas i pappersdukar, använd inte gemensamma handdukar!
 • Om ni inte har möjlighet att tvätta händerna, använd i sådana fall desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel bär i sådana fall finnas lättillgängligt. Försäkra er om vuxen tillsyn då barn använder desinfektionsmedel. 
 • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna. Tvätta händerna genast därefter.
 • Beakta hygien extra noggrant vid måltider och då ni lagar mat.
 • Om ni inte har möjlgihet till varmt vatten och disklinjer där vattnet byts ut ofta, använd i sådana fall engångskärl.
 • Före måltiden bör deltagarna ha möjlgihet att tvätta händerna noggrant. Maten portioneras ut av köket eller av ledare och inget ska ätas för hand ur samma kärl.
 • Försäkra er om att hålla avtånd även i mat- och diskkön. Arrangera måltiderna i omgångar så att grupperingarna hålls små.
 • Vid utdelning av mat bör prat undvikas, så att en eventuell smittorisk minimeras. Även under måltiderna bör ni försäkra er om att deltagarna håller tillräkligt med distans till varandra. 

Coronaviruset kan även smitta via beröring på ytor som smittats. Coronavirusens strukturer medför att de inte klarar sig en längre tid på ytor, särskilt inte vid varierande temperaturer.  Kontakt- och bordsytor bör torkas dagligen med vanligt rengöringsmedel. Städning av toaletter kan effektiveras med ett desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk. Följ Arbetshälsoinstitutets städanvisningar. 

 • Tvätta ytor som dörrhandtag, armstöd, bord, ljusbrytare och kranar minst dagligen. Om flera grupper vistas i samma utrymme, torka av dessa ytor då grupperna byts.
 • Gemensamma redskap, t.ex. för pyssel (saxar etc) rengörs alltid efter användning.
 • Egna leksaker eller andra föremål för allmänt bruk tas inte med till scoutverksamhet under pågående epidemi.
 • Påminn om säkra avstånd! Upprätthåll tillräckligt med distans i all verksamhet. Uppmärksamma detta även i program, undvik lekar med närkontakt, kramar och syskonring. Syskonring kan arrangeras utan att ta varandra i handen.
 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus. Så gott som all scoutverksamhet kan arrangeras utomhus. Anvisa deltagarna i förväg så att de kan klä sig enligt väder.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Dela in deltagarna i små grupper (patruller), som genomgående är den gruppering man rör sig med. Samma grupp deltar i program, måltider och gemensamma transporter. Blanda inte grupperna. 
 • I verksamheten följs Finlands Scouters Säkerhetsanvisningar. Evenemangsplaneringen bör beakta situationer där någon deltagare insjuknar under evenemanget.
 • Delta i verksamheten endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang eller veckoverksamhet, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • Om en deltagare insjuknar under ett scoutevenemang, förflyttas hen omedelbart till ett separat utrymme där hen tillsammans med en vuxen väntar på sin vårdnadshavare. Den vuxna bör undvika närkontakt till den insjuknade och hålla tillräckligt med distans till hen. Deltagare som visar symptom för coronavirus bör per telefon kontakta hälsovårdscentralen på egen ort och följa de anvisningar hen får.
 • Följ med aktivt hälsomyndigheternas anvisningar för er ort. Om kåren verkar på ett område där man t.ex. beslutar att stänga skolor, är det läge även för kåren att för stunden övergå till scouting på distans.

Kommunikation gällande eventuell smitta i kåren?

Trots omsorgsfulla säkerhetsåtgärder kan det under hösten uppdagas att någon av kårens medlemmar bekräftas vara smittad av coronavirus och att kårens övriga medlemmar p.g.a. detta kan ha blivit exponerade för smittan. Personer som misstänks ha blivit exponerade för smittan kontaktas alltid av sjukvårdsmyndigheter.

Det viktigaste i kommunikationen kring coronavirus är att inga namn publiceras. För att undvika rykten och oro kan det dock vara nödvändigt att informera kårens vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Se modellmeddelande nedan.

Om en kårmedlem bekräftas vara smittad av coronavirus och eventuell exponering har skett, informera FiSSc:s verksamhetsledare omgående. Misstankar gällande smittspridning behöver inte rapporteras till FiSSc:s verksamhetsledare.

Sjukvårdsmyndigheterna kan vid en eventuell exponering av kårmedlemmar be kåren om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare (namn + telefonnummer). Dessa bör kåren omgående leverera åt myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227)   

Gör såhär:

 • Kontakta FiSSc:s verksamhetsledare
 • Sjukvårdsmyndigheterna kontaktar eventuella direkt exponerade
 • Exponerade kårmedlemmar följer de anvisningar de fått av sjukvårdsmyndigheterna
 • För att minska på onödig oro kan det vara skäl att kåren (t.ex. kårchefen/styrelsemedlem) informerar vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Det kan vara väsentligt att informera övriga medlemmar som deltagit i möten i samma utrymmen under samma kväll som en eventuell exponering skett. Överväg dock alltid noggrant hur brett ni informerar. För ett dylikt meddelande bör ni ha tillstånd av sjukvårdsmyndigheterna eller av den person /hens vårdnadshavare som smittats med coronavirus. Meddelandet kan t.ex. lyda såhär:

”En av kårmedlemmarna som deltagit i verksamheten har smittats med coronavirus. Sjukvårdsmyndigheterna är i kontakt med dem som direkt exponerats för smitta och ger anvisningar gällande vidare åtgärder. Övriga kårmedlemmar har inte exponerats för Covid-19.

För att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt följer vi de hygien- och säkerhetsanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerar. Läs mera på adressen www.scout.fi/corona.”

Respektera personlig integritet

Samma anvisning kan användas gällande gruppmöten, utfärder eller övriga kårevenemang. Kom ihåg att respektera personlig integritet även under undantagstillstånd. Då du informerar om en eventuell exponering allmänt inom kåren, försäkra dig om att den smittades identitet inte kan härledas i meddelandet och att du har tillstånd till utskicket av sjukvårdsmyndigheter eller den smittade/-s vårdnadshavare.

Kom även ihåg att det är tillräckligt att ni gör ert bästa för att hindra smittspridning. Påminn vårdnadshavare och övriga ledare om att man endast kan delta i verksamheten om man är frisk. God handhygien, att undvika närkontakt i veckoverksamheten och verksamhet utomhus minskar smittorisken. Vi strävar efter att även denna höst erbjuda barn och unga en viktig och säker hobbyverksamhet.


FiSSc:s verksamhetsledare:
Jonna Sahala: jonna.sahala@scout.fi, tfn 050 353 5037

Scouting på distans är fortfarande ett utmärkt alternativ!

Även om vi gradvis kan återgå till den scoutverksamhet vi är vana vid, är scouting på distans fortfarande ett utmärkt sätt att upprätthålla kontakten till kårmedlemmarna och erbjuda meningsfull verksamhet för barn och unga. Alla scouter kommer eventuellt inte att kunna delta i verksamheten som vanligt och då ger scouting på distans dessa medlemmar en möjlighet att delta i verksamhet. Vi uppmuntrar kårerna att hitta alternativa och kreativa sätt att fortsätta scoutverksamheten virtuellt! Vi har samlat idéer för scouting på distans här. Kårernas egna tips och idéer för scouting på distans kan du se på sociala medier med #scoutahemma, #distansscouting, #etäpartio.

Läs också FiSSc kårinfo i coronatider, ett nyhetsbrev som skickades per mejl varannan vecka under hösten 2020 och våren 2021 till kåren. Vi samlar kontinuerligt aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under coronapandemin.

Bild: Amber Avalona på Pixabay