Anvisningar för verksamhet i coronatider

Uppdaterad 1.2.2022

Coronaläget i hela landet har förbättrats. Vi fortsätter följa med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar anvisningar enligt behov. Enligt gällande begränsningar kan vi nu återgå till en normalare verksamhet. På den här sidan uppdateras anvisningarna gällande scoutverksamheten i coronatider.  Läs mer om regionförvaltningsverkets anvisningar här.

Se sjukvårdsdistriktens anvisningar för samtliga områden här: 

Det är viktigt att fortfarande komma ihåg de hygienkrav som lagen om smittsamma sjukdomar §58c ställer

Strikt hygien ska iakttas vid all scoutverksamhet och deltagarnas säkerhet ska säkerställas. Vi strävar dock efter att barn och ungas fritidsaktiviteter ska kunna genomföras så normalt som möjligt.

 • Medlemmar/deltagare ska ha möjlighet att tvätta händerna
 • Medlemmar/deltagare ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • Rengöring av utrymmen och ytor effektiveras
 • Medlemmarnas/deltagarnas vistelse ordnas så att personerna kan fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdag. Eventuella sittplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Restriktioner för offentliga tillställningar och sammankomster består i många regioner. Dylika tillställningar inom scouting som kan påverkas av dessa är sådana evenemang som också är öppna för utomstående (vårdnadshavare, familjemedlemmar eller allmänheten). För tillfället finns inga restriktioner för privata sammankomster. Till privata sammankomster inom scoutingen räknas alla de evenemang inom kåren där det endast deltar medlemmar som är med i den regelbundna verksamheten (veckomöten, julfester, tillfällen där man avger scoutlöften, utfärder)

När det gäller veckoverksamhet, utfärder och andra scoutevenemang är det viktigt att försäkra sig om att anmälningar och avbokningar är uppdaterade i Kuksa. För närvarande är det fortfarande mycket virus i omlopp så trots noggranna försiktighetsåtgärder, är det möjligt att exponering kommer att inträffa.

Utfärder och resor

Tips på hur verksamheten kan förverkligas på distans finns här.

För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsida. Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna

 • Läget gällande coronaepidemin varierar i olika delar av landet. Anvisningar kan variera t.o.m. närliggande kommuner emellan. Förutom THL:s nationella anvisningar är det viktigt att kåren följer med de regionala anvisningar som t.ex. Regionförvaltningsverket eller den egna kommunen ger. 
 • Scoutverksamhet kan arrangeras tillsvidare arrangeras i hela landet. Det är viktigt att fortsätta följa hygien- och säkerhetsanvisningar. 
 • Regionförvaltningsverken fattar beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I nuläget är det viktigt att kontrollera lokala begränsningar för huruvida tillställningar kan ordnas inomhus
 • Gällande bruk av ansiktsmasker inom scoutverksamheten följer vi THL:s anvisningar. Vi uppmuntrar alla över 12 år att enligt det lokala epidemiläget och rådande myndighetsanvisningar, använda mask i allmänna transportmedel, inomhus då flera personer samlas och avstånd inte kan hållas.

Hygien- och säkerhetsanvisningar

I all verksamhet bör extra noggrannhet uppmärksammas gällande hygien och deltagarnas säkerhet. Här nedan har vi samlat rekommendationer och tips för kåren. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!

Se också minneslista för gruppledare om verksamheten!

 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i scoutverksamheten. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare. Läs här anvisningar för personer tillhörande riskgrupper från Institutet för hälsa och välfärd

 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera verksamheten eller arrangera distansverksamheten på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före eventuella evenemang.

 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla kårmedlemmar och vårdnadshavare. Håll närvarolistor på gruppmöten  för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem som deltagit i veckoverksamheten.

 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar.  Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

 • Till anmälningsblanketten i Kuksa har det infogats en standardtext gällande koronaepidemin.
  "Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören."

  Kryss för deltagaren att kryssa i:
  "Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten." 

 • Kommunicera aktivt med vårdnadshavarna tydligt i förväg hur ni beaktar coronaepidemin i er verksamhet och hur medlemmarna bör förbereda sig. Ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk.

 • Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder, vid behov be om tilläggsuppgifter, och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

 • Försäkra er om att alla era gruppledare känner till avvikande verksamhetsformerna och är medvetna t.ex. om vilka begränsningar detta medför för användning av gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. 

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser.  Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

 • Alla tvättar händerna då de kommer till scoutmötet och då de åker därifrån. Utäver det tvättas händer före måltider, efter toalett besök, alltid då man förflyttar sig inomhus efter att ha vistats ute, då man nyst eller hostat och då händerna uppenbart är smutsiga. Händerna torkas i pappersdukar, använd inte gemensamma handdukar!
 • Om ni inte har möjlighet att tvätta händerna, använd i sådana fall desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel bär i sådana fall finnas lättillgängligt. Försäkra er om vuxen tillsyn då barn använder desinfektionsmedel. 
 • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna. Tvätta händerna genast därefter.
 • Beakta hygien extra noggrant vid måltider och då ni lagar mat.
 • Om ni inte har möjlgihet till varmt vatten och disklinjer där vattnet byts ut ofta, använd i sådana fall engångskärl.
 • Före måltiden bör deltagarna ha möjlgihet att tvätta händerna noggrant. Maten portioneras ut av köket eller av ledare och inget ska ätas för hand ur samma kärl.
 • Försäkra er om att hålla avtånd även i mat- och diskkön. Arrangera måltiderna i omgångar så att grupperingarna hålls små.
 • Vid utdelning av mat bör prat undvikas, så att en eventuell smittorisk minimeras. Även under måltiderna bör ni försäkra er om att deltagarna håller tillräkligt med distans till varandra. 

Coronaviruset kan även smitta via beröring på ytor som smittats. Coronavirusens strukturer medför att de inte klarar sig en längre tid på ytor, särskilt inte vid varierande temperaturer.  Kontakt- och bordsytor bör torkas dagligen med vanligt rengöringsmedel. Städning av toaletter kan effektiveras med ett desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk. Följ Arbetshälsoinstitutets städanvisningar. 

 • Tvätta ytor som dörrhandtag, armstöd, bord, ljusbrytare och kranar minst dagligen. Om flera grupper vistas i samma utrymme, torka av dessa ytor då grupperna byts.
 • Gemensamma redskap, t.ex. för pyssel (saxar etc) rengörs alltid efter användning.
 • Egna leksaker eller andra föremål för allmänt bruk tas inte med till scoutverksamhet under pågående epidemi.
 • Påminn om säkra avstånd! Upprätthåll tillräckligt med distans i all verksamhet. Uppmärksamma detta även i program, undvik lekar med närkontakt, kramar och syskonring. Syskonring kan arrangeras utan att ta varandra i handen.
 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus. Så gott som all scoutverksamhet kan arrangeras utomhus. Anvisa deltagarna i förväg så att de kan klä sig enligt väder.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Dela in deltagarna i små grupper (patruller), som genomgående är den gruppering man rör sig med. Samma grupp deltar i program, måltider och gemensamma transporter. Blanda inte grupperna. 
 • I verksamheten följs Finlands Scouters Säkerhetsanvisningar. Evenemangsplaneringen bör beakta situationer där någon deltagare insjuknar under evenemanget.
 • Delta i verksamheten endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang eller veckoverksamhet, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • Om en deltagare insjuknar under ett scoutevenemang, förflyttas hen omedelbart till ett separat utrymme där hen tillsammans med en vuxen väntar på sin vårdnadshavare. Den vuxna bör undvika närkontakt till den insjuknade och hålla tillräckligt med distans till hen. Deltagare som visar symptom för coronavirus bör per telefon kontakta hälsovårdscentralen på egen ort och följa de anvisningar hen får.
 • Följ med aktivt hälsomyndigheternas anvisningar för er ort. Om kåren verkar på ett område där man t.ex. beslutar att stänga skolor, är det läge även för kåren att för stunden övergå till scouting på distans.

Kommunikation gällande eventuell smitta i kåren?

Trots omsorgsfulla säkerhetsåtgärder kan det under hösten uppdagas att någon av kårens medlemmar bekräftas vara smittad av coronavirus och att kårens övriga medlemmar p.g.a. detta kan ha blivit exponerade för smittan. Personer som misstänks ha blivit exponerade för smittan kontaktas alltid av sjukvårdsmyndigheter.

Det viktigaste i kommunikationen kring coronavirus är att inga namn publiceras. För att undvika rykten och oro kan det dock vara nödvändigt att informera kårens vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Se modellmeddelande nedan.

Om en kårmedlem bekräftas vara smittad av coronavirus och eventuell exponering har skett, informera FiSSc:s verksamhetsledare omgående. Misstankar gällande smittspridning behöver inte rapporteras till FiSSc:s verksamhetsledare.

Sjukvårdsmyndigheterna kan vid en eventuell exponering av kårmedlemmar be kåren om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare (namn + telefonnummer). Dessa bör kåren omgående leverera åt myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227)   

Gör såhär:

 • Kontakta FiSSc:s verksamhetsledare
 • Sjukvårdsmyndigheterna kontaktar eventuella direkt exponerade
 • Exponerade kårmedlemmar följer de anvisningar de fått av sjukvårdsmyndigheterna
 • För att minska på onödig oro kan det vara skäl att kåren (t.ex. kårchefen/styrelsemedlem) informerar vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Det kan vara väsentligt att informera övriga medlemmar som deltagit i möten i samma utrymmen under samma kväll som en eventuell exponering skett. Överväg dock alltid noggrant hur brett ni informerar. För ett dylikt meddelande bör ni ha tillstånd av sjukvårdsmyndigheterna eller av den person /hens vårdnadshavare som smittats med coronavirus. Meddelandet kan t.ex. lyda såhär:

”En av kårmedlemmarna som deltagit i verksamheten har smittats med coronavirus. Sjukvårdsmyndigheterna är i kontakt med dem som direkt exponerats för smitta och ger anvisningar gällande vidare åtgärder. Övriga kårmedlemmar har inte exponerats för Covid-19.

För att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt följer vi de hygien- och säkerhetsanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerar. Läs mera på adressen www.scout.fi/corona.”

Respektera personlig integritet

Samma anvisning kan användas gällande gruppmöten, utfärder eller övriga kårevenemang. Kom ihåg att respektera personlig integritet även under undantagstillstånd. Då du informerar om en eventuell exponering allmänt inom kåren, försäkra dig om att den smittades identitet inte kan härledas i meddelandet och att du har tillstånd till utskicket av sjukvårdsmyndigheter eller den smittade/-s vårdnadshavare.

Kom även ihåg att det är tillräckligt att ni gör ert bästa för att hindra smittspridning. Påminn vårdnadshavare och övriga ledare om att man endast kan delta i verksamheten om man är frisk. God handhygien, att undvika närkontakt i veckoverksamheten och verksamhet utomhus minskar smittorisken. Vi strävar efter att även denna höst erbjuda barn och unga en viktig och säker hobbyverksamhet.


FiSSc:s verksamhetsledare:
Jonna Sahala: jonna.sahala@scout.fi, tfn 050 353 5037

Bild: Amber Avalona på Pixabay