Anvisningar för verksamhet i coronatider

Uppdaterad 5.10.2020

Finlands Scouter följer ständigt med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar sina anvisningar enligt behov. På den här sidan uppdateras de senaste anvisningarna gällande scoutverksamheten i coronatider.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna

 • Scoutverksamhet går att arrangera tillsvidare som normalt. Givetvis är det viktigt att speciell hänsyn gällande hygien- och säkerhetsanvisningar fortsatt tas. Så gott som all scoutverksamhet kan förverkligas utomhus. Planera därför höstens program så att ni kan vara ute.
 • Regionförvaltningsverket fattar beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I nuläge kan tillställningar för över 50 personer ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus, förutsatt att man kan trygga deltagarnas säkerhet enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. I anvisningen förutsätts till exempel det för att undvika närkontakt mellan deltagare ska säkerställas att det är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd och arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt ge dem möjlighet att rengöra händerna.
 • Gällande bruk av ansiktsmasker inom scoutverksamheten följer vi THL:s anvisningar. Om scoutevenemang arrangeras inomhus, är det redan på de flesta orter rekommenderat att över 15-åringar då använder ansiktsmask, då tillräckliga avstånd inte kan hållas. Observera att det kan finnas regionala skillnader i THL:s anvisning beroende på om din ort är i upptrappningsfas eller spridningsstadium.
 • Läget gällande coronaepidemin varierar i olika delar av landet. Anvisningar kan variera t.o.m. närliggande kommuner emellan. Förutom THL:s nationella anvisningar är det viktigt att kåren följer med de regionala anvisningar som t.ex. Regionförvaltningsverket eller den egna kommunen ger.
 • Anvisningen ovan gäller alla scoutevenemang, utbildningar och möten (kårens, distriktsorganisationernas och centralorganisationens). Beslutet om ett evenemang ordnas görs från fall till fall, så det är bra att följa med evenemangens egen kommunikation noga. Om det bara är möjligt är det önskvärt att möjliggöra digitalt medverkande.
 • För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsida (https://um.fi/resemeddelanden-a-o). Även om begränsningar inte finns, är det skäl att överväga noggrant allt resande. Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.
 • Anvisningarna ovan gäller för alla evenemang, utbildningar och möten oberoende av om de ordnas av lokalföreningar, distriktsorganisationer eller förbund.

Hygien- och säkerhetsanvisningar

I all verksamhet bör extra noggrannhet uppmärksammas gällande hygien och deltagarnas säkerhet. Här nedan har vi samlat rekommendationer och tips för kåren. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!

Se också minneslista för gruppledare om verksamheten hösten 2020!

 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i scoutverksamheten. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare. Läs här anvisningar för personer tillhörande riskgrupper från Institutet för hälsa och välfärd

 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera verksamheten eller arrangera distansverksamheten på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före eventuella evenemang.

 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla kårmedlemmar och vårdnadshavare. Håll närvarolistor på gruppmöten  för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem som deltagit i veckoverksamheten.

 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar.  Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

 • Till anmälningsblanketten i Kuksa har det infogats en standardtext gällande koronaepidemin.
  "Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören."

  Kryss för deltagaren att kryssa i:
  "Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten." 

 • Kommunicera aktivt med vårdnadshavarna tydligt i förväg hur ni beaktar coronaepidemin i er verksamhet och hur medlemmarna bör förbereda sig. Ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk.

 • Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder, vid behov be om tilläggsuppgifter, och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

 • Försäkra er om att alla era gruppledare känner till avvikande verksamhetsformerna och är medvetna t.ex. om vilka begränsningar detta medför för användning av gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. 

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser.  Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

 • Alla tvättar händerna då de kommer till scoutmötet och då de åker därifrån. Utäver det tvättas händer före måltider, efter toalett besök, alltid då man förflyttar sig inomhus efter att ha vistats ute, då man nyst eller hostat och då händerna uppenbart är smutsiga. Händerna torkas i pappersdukar, använd inte gemensamma handdukar!
 • Om ni inte har möjlighet att tvätta händerna, använd i sådana fall desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel bär i sådana fall finnas lättillgängligt. Försäkra er om vuxen tillsyn då barn använder desinfektionsmedel. 
 • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna. Tvätta händerna genast därefter.
 • Beakta hygien extra noggrant vid måltider och då ni lagar mat.
 • Om ni inte har möjlgihet till varmt vatten och disklinjer där vattnet byts ut ofta, använd i sådana fall engångskärl.
 • Före måltiden bör deltagarna ha möjlgihet att tvätta händerna noggrant. Maten portioneras ut av köket eller av ledare och inget ska ätas för hand ur samma kärl.
 • Försäkra er om att hålla avtånd även i mat- och diskkön. Arrangera måltiderna i omgångar så att grupperingarna hålls små.
 • Vid utdelning av mat bör prat undvikas, så att en eventuell smittorisk minimeras. Även under måltiderna bör ni försäkra er om att deltagarna håller tillräkligt med distans till varandra. 

Coronaviruset kan även smitta via beröring på ytor som smittats. Coronavirusens strukturer medför att de inte klarar sig en längre tid på ytor, särskilt inte vid varierande temperaturer.  Kontakt- och bordsytor bör torkas dagligen med vanligt rengöringsmedel. Städning av toaletter kan effektiveras med ett desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk. Följ Arbetshälsoinstitutets städanvisningar. 

 • Tvätta ytor som dörrhandtag, armstöd, bord, ljusbrytare och kranar minst dagligen. Om flera grupper vistas i samma utrymme, torka av dessa ytor då grupperna byts.
 • Gemensamma redskap, t.ex. för pyssel (saxar etc) rengörs alltid efter användning.
 • Egna leksaker eller andra föremål för allmänt bruk tas inte med till scoutverksamhet under pågående epidemi.
 • Påminn om säkra avstånd! Upprätthåll tillräckligt med distans i all verksamhet. Uppmärksamma detta även i program, undvik lekar med närkontakt, kramar och syskonring. Syskonring kan arrangeras utan att ta varandra i handen.
 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus. Så gott som all scoutverksamhet kan arrangeras utomhus. Anvisa deltagarna i förväg så att de kan klä sig enligt väder.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Dela in deltagarna i små grupper (patruller), som genomgående är den gruppering man rör sig med. Samma grupp deltar i program, måltider och gemensamma transporter. Blanda inte grupperna. 
 • I verksamheten följs Finlands Scouters Säkerhetsanvisningar. Evenemangsplaneringen bör beakta situationer där någon deltagare inskjuknar under evenemanget.
 • Delta i verksamheten endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang eller veckoverksamhet, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • Om en deltagare insjuknar under ett scoutevenemang, förflyttas hen omedelbart till ett separat utrymme där hen tillsammans med en vuxen väntar på sin vårdnadshavare. Den vuxna bör undvika närkontakt till den insjuknade och hålla tillräkligt med distans till hen. Deltagare som visar symptom för coronavirus bör per telefon kontakta hälsovårdscentralen på egen ort och följa de anvisningar hen får.
 • Följ med aktivt hälsomyndigheternas anvisningar för er ort. Om kåren verkar på ett område där man t.ex. beslutar att stänga skolor, är det läge även för kåren att för stunden övergå till scouting på distans.

Kommunikation gällande eventuell smitta i kåren?

Trots omsorgsfulla säkerhetsåtgärder kan det under hösten uppdagas att någon av kårens medlemmar bekräftas vara smittad av coronavirus och att kårens övriga medlemmar p.g.a. detta kan ha blivit exponerade för smittan. Personer som misstänks ha blivit exponerade för smittan kontaktas alltid av sjukvårdsmyndigheter.

Det viktigaste i kommunikationen kring coronavirus är att inga namn publiceras. För att undvika rykten och oro kan det dock vara nödvändigt att informera kårens vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Se modellmeddelande nedan.

Om en kårmedlem bekräftas vara smittad av coronavirus och eventuell exponering har skett, informera FiSSc:s verksamhetsledare omgående. Misstankar gällande smittspridning behöver inte rapporteras till FiSSc:s verksamhetsledare.

Sjukvårdsmyndigheterna kan vid en eventuell exponering av kårmedlemmar be kåren om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare (namn + telefonnummer). Dessa bör kåren omgående leverera åt myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227)   

Gör såhär:

 • Kontakta FiSSc:s verksamhetsledare
 • Sjukvårdsmyndigheterna kontaktar eventuella direkt exponerade
 • Exponerade kårmedlemmar följer de anvisningar de fått av sjukvårdsmyndigheterna
 • För att minska på onödig oro kan det vara skäl att kåren (t.ex. kårchefen/styrelsemedlem) informerar vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Det kan vara väsentligt att informera övriga medlemmar som deltagit i möten i samma utrymmen under samma kväll som en eventuell exponering skett. Överväg dock alltid noggrant hur brett ni informerar. För ett dylikt meddelande bör ni ha tillstånd av sjukvårdsmyndigheterna eller av den person /hens vårdnadshavare som smittats med coronavirus. Meddelandet kan t.ex. lyda såhär:

”En av kårmedlemmarna som deltagit i verksamheten har smittats med coronavirus. Sjukvårdsmyndigheterna är i kontakt med dem som direkt exponerats för smitta och ger anvisningar gällande vidare åtgärder. Övriga kårmedlemmar har inte exponerats för Covid-19.

För att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt följer vi de hygien- och säkerhetsanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerar. Läs mera på adressen www.scout.fi/corona.”

Respektera personlig integritet

Samma anvisning kan användas gällande gruppmöten, utfärder eller övriga kårevenemang. Kom ihåg att respektera personlig integritet även under undantagstillstånd. Då du informerar om en eventuell exponering allmänt inom kåren, försäkra dig om att den smittades identitet inte kan härledas i meddelandet och att du har tillstånd till utskicket av sjukvårdsmyndigheter eller den smittade/-s vårdnadshavare.

Kom även ihåg att det är tillräckligt att ni gör ert bästa för att hindra smittspridning. Påminn vårdnadshavare och övriga ledare om att man endast kan delta i verksamheten om man är frisk. God handhygien, att undvika närkontakt i veckoverksamheten och verksamhet utomhus minskar smittorisken. Vi strävar efter att även denna höst erbjuda barn och unga en viktig och säker hobbyverksamhet.


FiSSc:s verksamhetsledare:
Jonna Sahala: jonna.sahala@scout.fi, tfn 050 353 5037

Scouting på distans är fortfarande ett utmärkt alternativ!

Även om vi gradvis kan återgå till den scoutverksamhet vi är vana vid, är scouting på distans fortfarande ett utmärkt sätt att upprätthålla kontakten till kårmedlemmarna och erbjuda meningsfull verksamhet för barn och unga. Alla scouter kommer eventuellt inte att kunna delta i verksamheten som vanligt och då ger scouting på distans dessa medlemmar en möjlighet att delta i verksamhet. Vi uppmuntrar kårerna att hitta alternativa och kreativa sätt att fortsätta scoutverksamheten virtuellt! Vi har samlat idéer för scouting på distans här. Kårernas egna tips och idéer för scouting på distans kan du se på sociala medier med #scoutahemma, #distansscouting, #etäpartio.

Bild: Amber Avalona på Pixabay