Anvisningar för verksamhet i coronatider

Uppdaterad 23.6.2020

Finlands Scouter följer statsrådets nyaste råd. På den här sidan uppdateras de senaste anvisningarna gällande scoutverksamheten i coronatider.

Finlands Scouter följer ständigt med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar sina anvisningar enligt behov. Vid sitt möte den 17.6 har regeringen enats om lindringar av begränsningarna i fråga om sammankomster, scouternas anvisningar har uppdaterats i linje med detta.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna

 • Evenemang med max 50 deltagare, som t.ex. administrativa möten, dagsutflykter, seglatser, hajker och läger kan ordnas fr.o.m. 1.6. Speciell hänsyn bör tas gällande hygien och säkerhet (se nedan).
 • Evenemang med 50-500 deltagare kan ordnas fr.o.m. 1.7, förutsatt att de följer UKM:s och THL:s anvisningar. Det här betyder att verksamhet (måltider, inkvartering o.dyl.) ska ske i grupper om högst 50 personer. På ett sätt så att de inte kommer i kontakt med andra grupper.
 • Om coronasituationens utveckling fortsätter på ett fördelaktigt sätt är det fr.o.m 1.8 möjligt att arrangera evenemang med över 500 deltagare. Regionförvaltningsverken preciserar ännu anvisningarna för augusti, men förmodligen kan scoutverksamhet ta plats på normalt vis i augusti. Givetvis är det viktigt att speciell hänsyn gällande hygien- och säkerhetsanvisningar fortsatt tas.
 • För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsida (https://um.fi/resemeddelanden-a-o). Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.
 • Anvisningarna gäller för alla evenemang, utbildningar och möten oberoende av om de ordnas av lokalföreningar, distriktsorganisationer eller förbund.

Hygien- och säkerhetsanvisningar för kårens sommarevenemang

I all verksamhet i sommar bör extra noggrannhet uppmärksammas gällande hygien och deltagarnas säkerhet. Här nedan har vi samlat rekommendationer och tips för kåren inför eventuella läger, utfärder och seglatser under undantagstillstånd. Notera dessa och försäkra er specifikt om att extra insatser görs för att upprätthålla god hygien och säkerhet på era evenemang. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!

 

 • Arrangera evenemang gärna först i juli-augusti, då vi igen har mera kunskap gällande epidemins framfart.
 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i evenemang. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare. Läs här anvisningar för personer tillhörande riskgrupper från Institutet för hälsa och välfärd
 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera evenemanget på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före evenemanget.

 • Minimera antalet besök av t.ex. varuleverantörer och vårdnadshavare på evenemanget. Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla eventuella besökare, för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem.

 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar.  Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

 • Till anmälningsblanketten i Kuksa har det infogats en standardtext gällande koronaepidemin.
  "Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören."

  Kryss för deltagaren att kryssa i:
  "Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten." 

 • Berätta tydligt i förväg t.ex. i ett deltagarbrev för deltagarna och vårdnadshavarna hur ni under evenemanget beaktar coronaepidemin och hur deltagarna bör förbereda sig. Ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk. Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder, vid behov be om tilläggsuppgifter, och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser.  Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

 • Alla tvättar händerna då de kommer till evenemanget och då de åker därifrån. Utäver det tvättas händer före måltider, efter toalett besök, alltid då man förflyttar sig inomhus efter att ha vistats ute, då man nyst eller hostat och då händerna uppenbart är smutsiga. Händerna torkas i pappersdukar, använd inte gemensamma handdukar!
 • Om ni inte har möjlighet att tvätta händerna, använd i sådana fall desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel bär i sådana fall finnas lättillgängligt. Försäkra er om vuxen tillsyn då barn använder desinfektionsmedel. 
 • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna. Tvätta händerna genast därefter.
 • Beakta hygien extra noggrant vid måltider och då ni lagar mat.
 • Om ni inte har möjlgihet till varmt vatten och disklinjer där vattnet byts ut ofta, använd i sådana fall engångskärl.
 • Före måltiden bör deltagarna ha möjlgihet att tvätta händerna noggrant. Maten portioneras ut av kökspersonalen och inget ska ätas för hand ur samma kärl.
 • Försäkra er om att hålla avtånd även i mat- och diskkön. Arrangera måltiderna i omgångar så att grupperingarna hålls små.
 • Vid utdelning av mat bör prat undvikas, så att en eventuell smittorisk minimeras. Även under måltiderna bör ni försäkra er om att deltagarna håller tillräkligt med distans till varandra. 

Coronaviruset kan även smitta via beröring på ytor som smittats. Coronavirusens strukturer medför att de inte klarar sig en längre tid på ytor, särskilt inte vid varierande temperaturer.  Kontakt- och bordsytor bör torkas dagligen med vanligt rengöringsmedel. Städning av toaletter kan effektiveras med ett desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk. Följ Arbetshälsoinstitutets städanvisningar. 

 • Tvätta ytor som dörrhandtag, armstöd, bord, ljusbrytare och kranar minst dagligen. Om flera grupper vistas i samma utrymme, torka av dessa ytor då grupperna byts.
 • Gemensamma redskap, t.ex. för pyssel (saxar etc) rengörs alltid efter användning.
 • Egna leksaker eller andra föremål för allmänt bruk tas inte med till scoutverksamhet under pågående epidemi.
 • Upprätthåll tillräckligt med distans i all verksamhet. Uppmärksamma detta även i program, undvik lekar med närkontakt, kramar och syskonring.
 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus. Anvisa deltagarna i förväg så att de kan klä siog enligt väder.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Dela in deltagarna i små grupper (patruller), som genomgående är den gruppering man rör sig med. Samma grupp deltar i program, måltider och gemensamma transporter. Blanda inte grupperna. 
 • Under evenemang följs Finlands Scouters Säkerhetsanvisningar. Evenemangsplaneringen bör beakta situationer där någon deltagare inskjuknar under evenemanget.
 • Delta i evenemang endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • Om en deltagare insjuknar under ett scoutevenemang, förflyttas hen omedelbart till ett separat utrymme där hen tillsammans med en vuxen väntar på sin vårdnadshavare. Den vuxna bör undvika närkontakt till den insjuknade och hålla tillräkligt med distans till hen. Deltagare som visar symptom för coronavirus bör per telefon kontakta hälsovårdscentralen på egen ort och följa de anvisningar hen får.

Har din kår redan kommit på hur ni kommer att beakta corona-anvisningarna i er verksamhet i sommar? Delge oss gärna era bästa tips, så sammanställer vi dem på denna sida!

Lämna in ditt bästa tips här!

Bild: Amber Avalona på Pixabay