Verktyg för mångfald

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. (FS) är att ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet. Enligt FS:s grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt, vilket innebär att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

FS och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. På den här sidan finns samlat olika verktyg som kåren kan ha nytta av i att dels reflektera över den egna verksamheten och å andra sidan öppna upp och erbjuda verksamheten åt allt fler.

Jämlikhetsplan

Inom scouterna eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. För att kunna uppnå detta har det framställts en jämlikhetsplan. Planens syfte är att ge verktyg för förbundets medlemmar att beakta jämlikhet i verksamheten, alltså fungerar den som ett stöd för scouter att ordna verksamhet som är tillgänglig, välkomnande och trivsam.

Plan för respektfullt beteende

Inom scouterna strävar vi efter att vara medvetna över hur vi talar med varandra, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan vara scouter på bästa möjliga sätt. I scouterna råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende. Planen för respektfullt beteende behandlar dessa teman. Den stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen.

Läs mer om planen för respektfullt beteende

Tillgänglighetsstämpeln

Tillgänglighetsverktyget är skapat för att hjälpa dem som ordnar evenemang och kurser inom
scoutingen att känna igen och beakta olika aspekter som kan hindra eller göra det svårt för alla
att kunna delta  lika villkorVerktyget gör det också lättare för deltagare att kunna uppskatta
ifall evenemanget är tillgängligt för den. I verktygets delområden tas olika behovbeaktande men verktyget är förstås inte heltäckande.

Verktyget uppmuntrar dig som planerar evenemang att fundera  olika behovs och föra en
öppen diskussionTillgänglighetsverktyget kan mycket väl användas I scoutkårens verksamhet

Tillgänglighetsverktygets stämpel kan sessamband med många av Finlands Scouters
evenemang, under namnet “Helppo tulla” eller “Easy to Come Along”. Under stämpeln kan det stå vilka aspekter som särskilt tagits I beaktande  evenemangetDu
kan använda dig av Tillgänglighetsverktyget även utan att använda stämpelnsamband med
evenemangsinformationenTillgänglighetsverktyget är uppbyggt som en checklista för att det ska vara lätt för evenemangsstaber och kårer att ta upp tillgänglighet till diskussion  de
planerar sin verksamhet.

Evenemangsplaneraren kan fylla i den ifyllbara pdf:en och skicka ut denna I
samband med evenemangsinformationen för att
tydliggöra för deltagaren hur de tänkt kring
tillgänglighet  evenemanget

Tillgänglighetsstämpeln – Kårer
Tillgänglighetsstämpeln – Evenemang med övernattning inomhus
Tillgänglighetsstämpeln – Dagsevenemang scoutstationen el dyl tillgangliga lokaler
Tillgänglighetsstämpeln – Seglatser
Tillgänglighetsstämpeln – Utekurser
Tillgänglighetsstämpeln – Storläger

Läs mer om tillgänglighetsstämpeln ur evenemangsdeltagarens synvinkel på sidan Tillgänglighet på evenemang

Scouting för personer i behov av särskilt stöd

Scoutverksamhet för personer i behov av särskilt stöd är i större grad anpassad till deltagarnas behov med tanke på gruppstorlek, mängden ledare, aktiviteter och hur aktiviteterna genomförs. Genom att ta i bekatande varje enskild scouts behov kan man erbjuda scoutverksamhet också för dem som behöver hjälpmedel, stöd i kommunikationen eller andra avvikande arrangemang.

Alla med är en utbildning som tar upp frågor om scouting för personer med särskilt stöd. Läs mer om Alla med-utbildningen och -materialet här!

Scouting är en hobby för alla
Bild: Meeri Rasivirta

Scoutkompis

En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av särskilt stöd som vill börja i scouterna. Scoutkompisverksamheten startades upp 2017 i samband med Finlands Scouters projekt 100 nya sätt att scouta. Verksamheten  är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). Projektet fungerar för tillfället i huvudstadsregionen.

Läs mer om Scoutkompis

100 nya sätt att scouta

Under åren 2017-2018 deltog FiSSc i det nationella projektet 100 nya sätt att scouta. Projektets huvudsakliga målsättning var att hitta nya sätt att scouta som sänker tröskeln för att delta i scoutverksamhet och som gör det  möjligast enkelt att komma med i verksamheten. Projektet har en egen hemsida, med en öppen tipsbank om olika sätt att möjliggöra scouting som hobby för en allt bredare målgrupp.

Hemsida: 100 nya sätt att scouta

Över gränserna

Över gränserna är en metodguide för global fostran med engagerande och tankeväckande aktiviteter för spejarscouter och äldre, som kan användas t.ex. som ett patrullrådd på utfärder eller läger eller som program under vanliga veckomöten. Materialet kan användas för att reflektera över flyktingfrågor och fördomar.

 Över gränserna på scoutprogrammet.fi

Verktyg för att jobba trakasseriförebyggande

Materialet innehåller följande tre övningar:

  • Privilege walk
  • Att definiera sin gränser
  • Scenarion

Läs mera om att arbeta trakasseriförebyggande här.

LADDA NER MATERIALET FÖR ÖVNINGARNA HÄR

HÄR HITTAR DU ROLLER OCH PÅSTÅENDEN FÖR ÖVNINGEN PRIVILEGE WALK

Tillgänglighet i kårlokalen och andra utrymmen

Ett tillgängligt utrymme känns bekvämt och tryggt för alla som deltar i verksamheten eller evenemang. Tillgänglighet tjänar alla, inte enbart personer som behöver hjälpmedel eller rör sig med barnvagn eller liknande. Tillgänglighetschecklistan för kårlokaler (se nedan) hjälper att  bedöma och beskriva tillgängligheten i de utrymmen som används för scouting. Den kan fungera som underlag för diskussion och information både inom kåren och med utomstående, exempelvis fastighetsägare.

Aktiviteter och material

Här nedan hittar du material och utbildning för att bekanta dig med frågor som berör mångfald och tillgänglighet.

BILDSTÖD          AKTIVITETER          

PROJEKTET SCOUTKOMPIS

Bild: Otto Virtanen