Etiska principer för scouternas samarbeten

Dessa principer är framtagna för att stödja förhandlingsdiskussionerna då man förhandlar om samarbeten mellan scouterna och en samarbetspartner till ett projekt. Scouterna är en initiativtagande samarbetspartner och allt oftare förhandlas olika typer av samarbetskontrakt med externa parter i samband med scouternas projekt.

När man beslutar om samarbeten är det bra att vara medveten om de etiska aspekter som kan förknippas med samarbetet, och också vara beredd på att diskutera relaterade frågor. Men det är omöjligt att bilda en förteckning eller avgränsad lista över rekommenderade samarbetspartners. Dessa principer är framtagna för att säkerställa att etiska aspekter också beaktas under förhandlingsprocessen med utomstående parter. En bra utgångspunkt för förhandlingarna är att komma ihåg scouternas värderingar, mål och verksamhetsprinciper, i enlighet med grundstadgan och riktlinjerna för samhällelig verksamhet.

Barn och ungas aktivitet i samhället

Som scouter är vårt mål att främja möjligheter för barn och unga att delta och vara aktiva att bygga vårt gemensamma samhälle.

  • Den här frågan kan till exempel övervägas: Stöder samarbetspartnern ungdomars anställning, ungdomars möjligheter att aktivt delta i beslutsfattandet eller ungdomars strävan att nå ledande befattningar?

Natur och livsmiljö

Som scouter vill vi ta ansvar för vår livsmiljö och fatta sådana beslut som bidrar till att stoppa klimatförändringen, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden och som skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

  • Till exempel: Är samarbetspartnerns verksamhet och policy sådana som stöder bevarande av biologisk mångfald och motarbetar klimatförändringen snarare än att orsaka betydande utsläpp?

Fred och en bättre värld

Som scouter vill vi bygga och främja fred och agera så att vi kan lämna världen som en lite bättre plats än den var då vi hittade den.

  • Till exempel: Stöder och arbetar samarbetspartnern för humana arbetsförhållanden och arbetar den för en hållbar framtid?

Mångfald

Som scouter vill vi främja uppbyggandet av ett jämlikt samhälle där alla behandlas lika, oavsett kön, sexuell läggning, åskådning, språk, funktionsförmåga eller ursprung.

  • I samband med den här frågan kan man till exempel fundera på ifall samarbetspartnern har agerat och försöker agera jämlikt gentemot sina anställda och sina intressenter?

När man överväger att ingå ett samarbete är den avgörande frågan om detta partnerskap kommer att stödja ovanstående mål. Delar samarbetspartnern scoutingens värdegrund och följer den i sin egen verksamhet? Eller är det möjligt att samarbetet på något sätt skulle strida mot denna värdegrund? Helt korrekta eller uttömmande svar kan ibland vara svåra att formulera, därför det är viktigt att dessa frågor beaktas när man förhandlar om samarbeten – och att våra värderingar också djärvt tas upp vid tidpunkten för diskussioner om samarbeten. Du kan till exempel gärna lyfta upp vilka saker som är viktiga för scouterna och fråga hur dessa frågor förverkligas i samarbetspartnerns verksamhet. Nästan ingen aktör är perfekt i alla avseenden, men det viktigaste är att föra en dialog och att vara tydlig i kommunikationen med samarbetspartnern.

I vissa fall kan man också fundera på hur ett tänkt partnerskap kan uppfattas av andra scouter eller personer och aktörer utanför scoutingen. Hur motiverar du dina val av samarbetspartners baserat på ovanstående principer? Om någon frågar varför ni samarbetar med just den där aktören, vad skulle du svara?

Man bör inte vara rädd för de frågor som kan uppstå från ett ingått samarbete i efterhand, de uppstår ofta. Det är dock väsentligt att motiverade svar på dessa frågor övervägs och tas fram i förväg när man beslutar om att ingå samarbeten. Om möjligt bör du också ta reda på bakgrunden till din samarbetspartner i förväg, till exempel genom att titta på vilka träffar som kommer upp i sökmotorer då du gör en sökning på din partnerns namn.

Om du upptäcker eller anar att ditt tänkta samarbete eller ett redan ingått samarbete kan ha etiska utmaningar är det viktigt att ta kontakt med FiSSc. Vid behov kan man få stöd i frågor relaterade till samarbeten av FiSSc:s samhällsgrupp. Tips om samarbeten finns samlade på dessa sidor.

De etiska principerna har godkänts av FS styrelse 17.4.2018 samt FiSSc:s styrelse 11.10.2020.