Chefstriomodellen

Kårstödet har en central plats i FiSSc:s arbete:  vårt mål är att stöda medlemskårerna ännu bättre än förr. Här kan du läsa mera om vad kårstödet är och bekanta dig med material för chefstriomodellen, som utgår ifrån att en chefstrio i kåren (kårchef + programchef + uppdragschef) får stöd av en FiSSc:s kårstödsgrupp och övriga förtroendevalda. Vid sidan av kårstödsgruppen jobbar de anställda inom FiSSc kontinuerligt med att stöda kårerna, kårernas chefer och andra ledare. Att stöda kårerna hör till alla verksamhetsområden och berör förbundets samtliga förtroendevalda, även om det här kanske syns mest konkret i kårstödets arbete.

Grundidén i  chefstriomodellen

Grundidén i  chefstriomodellen är att minska på kårchefens börda genom att överföra en del ansvarsområden och arbete på två andra chefer: då programchefen håller koll på scoutprogrammet och åldersgruppsverksamheten (t.ex. veckomöten) och uppdragschefen ser till ledarnas utbildning  och välmående samt ledarrekreation och ledarkrafter, kan kårchefen koncentrera sig bl.a. på  att leda hela kåren, föreningsadministration, samarbetspartner och kommunikation.

Uppdragskort

I uppdragskortet hittar du en konkret beskriving av arbetsfördelningen mellan de chefsuppdragen i kåren: kårchef, programchef och uppdragschef. Kolla också in uppdragsbeskrivningarna för chefstrion och chefernas minneslistor. De finns alla samlade på sidan med uppdragsbeskrivningar för kåruppdrag. Det är förstås fritt fram att anpassa chefstriomodellen och arbetsfördelningen till kåren, så att det blir så ändamålsenligt och välfungerande som möjligt för just er.

Stöd till chefstrion

Stöd

Chefens närmaste stödpersoner är kårstödskoordinatorerna och kårstödsgruppen. Behovet av stöd varierar, men alla chefer har rätt att diskutera med andra och få utbyte även utanför den egna kåren.

Kamratstöd

Kamratstöd får chefen via scoutledarträffar, chefsträffar, övriga träffar och diskussionstillfällen som erbjuds inom förbundet, t.ex FiSSc:s kvällste. Kvällste är månatliga online webbinarier.

Handslag & utbildning

Utöver stödet från kårstödsgruppen och de anställda är handslag och utbildning viktiga stöttepelare för chefsuppdragen och övriga ledaruppdrag i kåren.

Chefsposten

Chefsposten är FiSSc:s nyhetsbrev som riktar sig till kårens chefstrio: kårchefen, programchefen och uppdragschefen. Den utkommer 8 gånger i året och innehåller aktuell information från FiSSc:s verksamhetsområden som berör chefsuppdragen: bl.a. tips om material, stöd, kampanjer och annat nyttigt. I materialet informeras också om vad som aktuellt inom Finlands Scouter (FS).

Presentation Nya kårstödet – hösten 2016 (observera årtalet!) ger dig en översikt över grundtanken som ligger bakom chefstriomodellen och kårstödet. Observera att FiSSc inte avänder coacher och att områdes- och kårteamsindelningen har uppdaterats sedan dess. De aktuella kårteamen hittar du här. 

Headerbild: Ylva Nyman