Stipendier och understöd för kåren

För att möjliggöra projekt, satsningar, evenemang och resor finns flera olika stipendier och understöd som scoutkåren kan ansöka om.

Stipendier och understöd via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) ansöks elektroniskt i stipendiedatabasen.

Stipendiedatabasen

Understöd för scoutkårer

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är vanligen 1-31.3 varje år. Ansökan görs elektroniskt på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi och kåren bifogar behövliga bilagor.

Ändamålet för understödet skall helst inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan skall vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. Besked om beviljade ansökningar meddelas den angivna kontaktpersonen per e-post senast under maj månad. Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc i slutet av året hur understödet använts.

Ordinarie verksamhet

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver på vilket sätt bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till något specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt

Bidrag kan även beviljas för fleråriga projekt. Den maximala tiden för ett projekt är tre år. I fall av ett flerårigt projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första året lämnas in då projektet inleds. Följande år lämnas en redovisning över hur projektet framskridit samt en detaljerad plan och budget över det kommande året in. Varje års ansökan ses som en separat ansökan. Det betyder att summan som beviljas kan variera.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar verksamheten i kåren.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår att söka understöd för kårverksamhet av stiftelsen Waldemar von Frenckell beviljade medel. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsen.

Understöd från Waldemar von Frenckells  –stiftelse beviljas år 2019 för kårprojekt med målsättning att erbjuda fler än nu möjlighet att ta del av kårens verksamhet. Detta kan göras t.ex. via nya åldersgrupper, nya former av verksamhet eller rekrytering av vuxna.

I beviljningen betonas evenemang med syfte att få fler scouter med i kåren, familjescouting samt andra projekt som ger möjlighet åt fler att scouta. Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.  

Exempel på möjliga projekt:

 • Kåren ordnar ett rekryteringsevenemang som riktar sig till roverscouter och vuxna
 • Kåren håller ett Välkommen till scoutingen -evenemang eller -utbildningstillfälle
 • Kåren arrangerar en lägerdag för vårdnadshavare med eget program och aktiviteter, t.ex. i samband med ett kårläger.
 • Kåren ordnar lägerbål eller en kårkväll för vuxna
 • Kåren arrangerar en info-dag eller ett info-evenemang om scouting
 • Kåren genomför ett evenemang eller samarbetsprojekt tillsammans med en eller flera andra aktörer med målsättningen att öka sin synlighet och få med nya medlemmar
 • Kåren grundar en ny grupp för scouter i de äldre åldersgrupperna (t.ex. spejar- eller explorerscouter)
 • Kåren ordnar någon form av familjescouting 
 • Kåren provar att starta en grupp i ett område där det inte finns scoutverksamhet från tidigare

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

 • beskrivs med konkreta åtgärder
 • har klara resonemang om hur den planerade verksamheten hjälper kåren att växa och få nya medlemmar också i framtiden 
 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.

Ansökan görs via en elektronisk blankett. Den ifyllda elektroniska blanketten bör också skrivas ut, undertecknas och därefter postas till adressen:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -understöd
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas ej. Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet skriftligt i juni. Handläggningen av ansökningarna: representanter för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter handlägger ansökningarna och bereder ett utdelningsförslag som stiftelsen fastställer.

Ansökningstiden slutar 28.2.2019. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Kåren kan inte ansöka för...

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier. Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska).

Redovisning av understöd från Frenckells stiftelse

Beviljat understöd från Frenckells stiftelse ska redovisas före utgången av år 2019. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan undertecknas och skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen(a)scout.fi)

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Folke Bernadottes minnesfond för scoutresor utomlands. Folke Bernadottes minnesstiftelse beviljar understöd enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Sista ansökningsdagen för resestipendium är årligen 31.3.

Mera information om resestipendierna på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat

Läs mer om stipendier för enskilda scouter.