Stipendier och understöd för kåren

För att möjliggöra projekt, satsningar, evenemang och resor finns flera olika stipendier och understöd som scoutkåren kan ansöka om.

Stipendier och understöd via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) ansöks elektroniskt i stipendiedatabasen.

Stipendiedatabasen

Understöd för scoutkårer

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är vanligen 1-31.1 varje år. Ansökan görs elektroniskt på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi och kåren bifogar behövliga bilagor.

Ändamålet för understödet skall helst inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan skall vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. Besked om beviljade ansökningar meddelas den angivna kontaktpersonen per e-post senast under maj månad. Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc i slutet av året hur understödet använts.

Ordinarie verksamhet

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver på vilket sätt bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till något specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt

Bidrag kan även beviljas för fleråriga projekt. Den maximala tiden för ett projekt är tre år. I fall av ett flerårigt projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första året lämnas in då projektet inleds. Följande år lämnas en redovisning över hur projektet framskridit samt en detaljerad plan och budget över det kommande året in. Varje års ansökan ses som en separat ansökan. Det betyder att summan som beviljas kan variera.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar verksamheten i kåren.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.  

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2021 till att understöda kårprojekt med målsättning att beakta och främja mångfald i kårverksamheten. Mångfaldsåtgärder bidrar till att göra kårverksamheten öppen och mer tillgänglig för allt fler barn och unga - det blir lättare att trivas och fungera i grupperna. 

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.    

Exempel på möjliga projekt:

 • Kåren börjar med verksamhet för en eller flera nya målgrupper (t.ex. startar upp familjescouting, gör sin verksamhet tillgänglig för personer som inte tidigare medverkat på grund av praktiska hinder o.s.v.).
 • Kåren ordnar scoutklubbsverksamhet i anslutning till skoldagen i enlighet med Finlandsmodellen.
 • Kårens verksamhet görs mer tillgänglig, t.ex. via utveckling av kommunikationen och/eller verksamheten.
 • Kåren deltar i utbildning som stöder mångfaldsarbete i kåren (t.ex. Kaikki mukaan – Alla med) och/eller införskaffar en scoutkasse med stödmaterial för tillgänglighet.
 • Kåren utvecklar och förbättrar möjligheterna för barn och unga med svag socioekonomisk ställning att få scouting till hobby.
 • Kåren utvecklar samarbeten med föreningar och instanser som specialiserat sig på mångfaldsfrågor för att gynna kårverksamheten.
 • Kåren ordnar scoutkompisprojekt eller projekt som stöder scouter att utnyttja assistenthjälp i kårens verksamhet.  

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

 • beskrivs med konkreta åtgärder,
 • har klara och konkreta resonemang om hur det planerade projektet stöder mångfald i kåren och därmed främjar kårmedlemmarnas välmående och kårens åldersgruppsverksamhet även på lång sikt, samt
 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.   

Ansökan görs via en elektronisk blankett i Kuksa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=49

Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet i juni per e-post till kontaktpersonen som angettts i ansökan.

Observera att all kommunikation gällande projektet, understöd och rapportering sker via den e-postadress till kontaktpersonen som anges i ansökan. 

Ansökningstiden går ut 28.2.2021. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-kårers medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska). 

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2021. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.  

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen(a)scout.fi)

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Folke Bernadottes minnesfond för scoutresor utomlands. Folke Bernadottes minnesstiftelse beviljar understöd enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Sista ansökningsdagen för resestipendium är årligen 31.3.

Mera information om resestipendierna på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat

Understöd för scoutkårer för att testa på nya former av scoutverksamhet

Vill ni tänka utanför ramarna och prova på något nytt? Är ni intresserade av att testa på nya sätt att scouta och nå ut till nya målgrupper?

Har ni redan kommit på nya slags scoutaktiviteter eller en ny form av scoutverksamhet som skulle vara värt att testa på, men behöver lite extra ekonomiskt stöd för att göra det?

Har ni stött på hinder eller utmaningar, som ni gärna vill ta itu med och försöka lösa under ett halvårigt projekt?

Finlands Scouter - Suomen Partiolaiset ry beviljar understöd på 200–1000 euro åt scoutkårer för att testa på nya former av scoutverksamhet (kokeilukulttuuriavustus). Syftet med finansieringen är att uppmuntra kårer att experimentera med nya saker – att våga testa på och hitta nya sätt att scouta och nå ut till nya målgrupper. Från och med november 2020 går det att ansöka om testa på-understöd kontinuerligt, under hela året. Ansökningarna behandlas efter hand och understöd beviljas löpande ända tills årets hela pott är utdelad. Det finns inga månatliga kvoter. De projekt som beviljas understöd ska rapportera om hur projektet har genomförts och understödet använts inom ett halvår efter beviljningsbeslutet.

Kåren kan söka understöd för testa på-verksamhet som

 • genomför / experimenterar med nya former av scoutverksamhet
 • motarbetar marginalisering
 • når ut till nya målgrupper

Understöd beviljas inte för materialanskaffningar eller för renovering av kårlokal/stuga/kårbåt.

Det går bra att slå ihop sig med en eller flera andra kårer och göra en gemensam ansökan för ett samarbetsprojekt.

Blankett för ansökan om understöd (i Kuksa, obs! kolla att du är inloggad i Kuksa innan du trycker på länken)

Rapporteringsformulär för projekt som beviljats understöd

Mer information: Petra Valkonen, Finlands Scouter

040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Läs mer om stipendier för enskilda scouter.