Stipendier och understöd för kåren

För att möjliggöra projekt, satsningar, evenemang och resor finns flera olika stipendier och understöd som scoutkåren kan ansöka om.

Stipendier och understöd via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) ansöks elektroniskt i stipendiedatabasen.

Stipendiedatabasen

Understöd för scoutkårer

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är vanligen 1-31.3 varje år. Ansökan görs elektroniskt på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi och kåren bifogar behövliga bilagor.

Ändamålet för understödet skall helst inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan skall vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. Besked om beviljade ansökningar meddelas den angivna kontaktpersonen per e-post senast under maj månad. Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc i slutet av året hur understödet använts.

Ordinarie verksamhet

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver på vilket sätt bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till något specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt

Bidrag kan även beviljas för fleråriga projekt. Den maximala tiden för ett projekt är tre år. I fall av ett flerårigt projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första året lämnas in då projektet inleds. Följande år lämnas en redovisning över hur projektet framskridit samt en detaljerad plan och budget över det kommande året in. Varje års ansökan ses som en separat ansökan. Det betyder att summan som beviljas kan variera.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar verksamheten i kåren.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår att söka understöd för kårverksamhet av stiftelsen Waldemar von Frenckell beviljade medel. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsen.

Understöd från Waldemar von Frenckells  –stiftelse beviljas år 2020 för kårprojekt med målsättning att stöda och utveckla chefstrions ledarskap. Ett gott ledarskap i en välfungerande chefstrio har avgörande betydelse för att scoutverksamheten i åldersgrupperna fungerar bra och stöder välmående hos de barn och unga som är medlemmar i kåren.

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.   

Exempel på möjliga projekt:

  • Kåren ordnar själv eller stöder utbildning för kårens chefstrio (kår-, program- och uppdragschef), som främjar verksamheten i kåren.
  • Utveckling av chefstrions arbete i kåren, så att det gagnar medlemmarna.
  • Kåren bygger upp en fungerande chefstrio i kåren, d.v.s. ibruktagandet av chefstriomodellen.
  • Kåren stöder chefstrion och chefernas välmående.
  • Kåren ordnar eller deltar i arrangemangen för en gemensam utbildning för alla chefstrion i kårteamet.

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

  • beskrivs med konkreta åtgärder
  • har klara resonemang och konkreta resonemang om hur den planerade verksamheten utvecklar chefstrions ledarskap och på vilka sätt detta främjar hela kårens och kårmedlemmarnas välmående även på lång sikt, samt
  • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.

Ansökan görs via en elektronisk blankett i Kuksa 

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas ej. Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet skriftligt i juni.

Handläggningen av ansökningarna: representanter för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter handlägger ansökningarna och bereder ett utdelningsförslag som stiftelsen fastställer.

Ansökningstiden slutar 28.2.2020. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Begränsningar

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier (gäller FiSSc-medlemmar). Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska).

Redovisning av understöd från Frenckells stiftelse

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2020. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.

För mera information: info(a)partio.fi eller FiSSc:s kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen(a)scout.fi)

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Folke Bernadottes minnesfond för scoutresor utomlands. Folke Bernadottes minnesstiftelse beviljar understöd enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Sista ansökningsdagen för resestipendium är årligen 31.3.

Mera information om resestipendierna på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat

Läs mer om stipendier för enskilda scouter.