Stipendier och understöd för kåren

För att möjliggöra projekt, satsningar, evenemang och resor finns flera olika stipendier och understöd som scoutkåren kan ansöka om.

Stipendier och understöd via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) ansöks elektroniskt i stipendiedatabasen.

Stipendiedatabasen

Understöd för scoutkårer

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är vanligen 1-31.1 varje år. Ansökan görs elektroniskt på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi och kåren bifogar behövliga bilagor.

Ändamålet för understödet skall helst inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan skall vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. Besked om beviljade ansökningar meddelas den angivna kontaktpersonen per e-post senast under maj månad. Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc i slutet av året hur understödet använts.

Ordinarie verksamhet

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver på vilket sätt bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till något specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt

Bidrag kan även beviljas för fleråriga projekt. Den maximala tiden för ett projekt är tre år. I fall av ett flerårigt projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första året lämnas in då projektet inleds. Följande år lämnas en redovisning över hur projektet framskridit samt en detaljerad plan och budget över det kommande året in. Varje års ansökan ses som en separat ansökan. Det betyder att summan som beviljas kan variera.

Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar verksamheten i kåren.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Ansökan görs via SP-FS och medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel. Den årliga sista ansökningsdagen är sista februari.  

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2024 till att understöda kårprojekt som kårprojekt som förstärker kårens livskraft och synlighet och som har en positiv inverkan på medlemsutvecklingen i kåren. Läs mer i stipendiedatabasen på http://ansokan.scout.fi/anvisningar/ och ansök senast 29.2.2024.

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Folke Bernadottes minnesfond för scoutresor utomlands. Folke Bernadottes minnesstiftelse beviljar understöd enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Sista ansökningsdagen för resestipendium år 2024 är den 28.2.

Mera information om resestipendierna på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat

Understöd för scoutkårer för att testa på nya former av scoutverksamhet

Vill ni tänka utanför ramarna och prova på något nytt? Är ni intresserade av att testa på nya sätt att scouta och nå ut till nya målgrupper?

Har ni redan kommit på nya slags scoutaktiviteter eller en ny form av scoutverksamhet som skulle vara värt att testa på, men behöver lite extra ekonomiskt stöd för att göra det?

Har ni stött på hinder eller utmaningar, som ni gärna vill ta itu med och försöka lösa under ett halvårigt projekt?

Finlands Scouter - Suomen Partiolaiset ry beviljar understöd på 200–1000 euro åt scoutkårer för att testa på nya former av scoutverksamhet (kokeilukulttuuriavustus). Syftet med finansieringen är att uppmuntra kårer att experimentera med nya saker – att våga testa på och hitta nya sätt att scouta och nå ut till nya målgrupper. Från och med november 2020 går det att ansöka om testa på-understöd kontinuerligt, under hela året. Ansökningarna behandlas efter hand och understöd beviljas löpande ända tills årets hela pott är utdelad. Det finns inga månatliga kvoter. De projekt som beviljas understöd ska rapportera om hur projektet har genomförts och understödet använts inom ett halvår efter beviljningsbeslutet.

Kåren kan söka understöd för testa på-verksamhet som

 • genomför / experimenterar med nya former av scoutverksamhet
 • motarbetar marginalisering
 • når ut till nya målgrupper

Understöd beviljas inte för materialanskaffningar eller för renovering av kårlokal/stuga/kårbåt.

Det går bra att slå ihop sig med en eller flera andra kårer och göra en gemensam ansökan för ett samarbetsprojekt.

Blankett för ansökan om understöd (i Kuksa, obs! kolla att du är inloggad i Kuksa innan du trycker på länken)

Rapporteringsformulär för projekt som beviljats understöd

Mer information: Petra Valkonen, Finlands Scouter

040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Understöd för scoutkårer för implementering av klimat- och miljösmarta val och minskning av koldioxidutsläpp i verksamheten

Finlands Scouter - Suomen Partiolaiset ry beviljar understöd på 50–600 euro åt kårer för att genomföra initiativ som hjälper kåren att uppnå mål inom ekologisk hållbarhet. Syftet med finansieringen är att uppmuntra kårer att satsa på klimat- och miljösmarta val och att minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet. Understödet bygger på delområdena för Hållbar scoutkår-certifikatet, kåren behöver inte ha certifieringen för att ansöka. 
Hållbar scouting-understödet har två ansökningsperioder per år: en under våren och en under hösten. Inkomna ansökningar bedöms efter att den aktuella ansökningstiden stängt och understöd beviljas för lämpliga projekt tills årets hela pott är utdelad. 

Vårens ansökningsrunda är öppen från och med 1.3 2024 till 31.3 2024, och beslut ges efter ansökningstiden stängt.

 De projekt som beviljas understöd ska rapportera om hur projektet har genomförts och understödet använts inom ett halvår efter beviljningsbeslutet.  

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås här.  

Exempel på möjliga initiativ: 

 • Reparation eller underhåll av utrustning för att öka användning och livslängd (delområde anskaffningar)  
 • Införande av källsortering för kårlokal eller utfärdsstuga (delområde återvinning)  
 • Byte till förnybar el vid kårlokalen eller utfärdsstugan, eller byte till energieffektivare utrustning (delområde kårlokaler och utfärdsstugor)  
 • Stöda hållbara modeller av transporter och minska användningen av enskilda personbilar (delområde resor och utfärder)  
 • Köp av tjänster för att få nödvändig information för initiativet, till exempel renoveringsplan för utfärdsstugan 

Understödet beviljas inte för inköp av utsläppskompensationstjänster. 

För fler idéer på initiativ kan du bekanta dig med tipsen i delområdena för Hållbar scoutkår-certifikatet. Kåren behöver inte ha fått Hållbar scoutkår-certifikatet för att ansöka om understödet. 

Vid beviljandet av understöd gynnas initiativ som: 

 • genast reducerar klimatpåverkan och/eller koldioxidutsläpp 
 • bidrar till att kårens rutiner och verksamhet blir mer hållbara 
 • medför bestående förändring  
 • inte kan förverkligas utan ekonomiskt understöd 

Ansökningen behöver inte uppfylla alla kriterier ovan, men beviljandet av understöd baseras på dem. Ansökningarna bedöms från fall till fall. 
 
Hållbar scouting-understödet fokuserar specifikt på den ekologiska aspekten av hållbarhet, initiativ som främjar till exempel tillgänglighet hänvisas att ansöka om Testa på-understödet.  

Blankett för ansökan om understöd, länken aktiveras 1. 2024. (i Kuksa, obs! kolla att du är inloggad i Kuksa innan du trycker på länken)

Rapporteringsformulär för projekt som beviljats understöd

Mer information: Emma Portman (emma.portman@scout.fi)

suvi.tikka@partio.fi

Här kan du läsa mer om stipendier för enskilda scouter.