Trygghet

I scouterna respekterar vi varandra och handlar enligt det. I scoutverksamheten råder nolltolerans mot mobbning, diskriminering och osakligt beteende. Alla har rätt att känna sig trygga och välkomna i sin hobby.

Principer för tryggare rum

Principer för tryggare rum är ett stödmaterial med syftet att lägga grunden till en trygg miljö i scoutingen, såväl på fysiska träffar som i digitala rum. Genom att följa principerna för tryggare rum kan vi skapa en verksamhet som känns trygg för var och en.

Grundidén är att  etablera gemensamma spelregler för hur vi bemöter varandra på ett positivt och bejakande sätt, så att alla kan delta som sig själv. Principerna för tryggare  rum presenteras i början av evenemanget eller mötet. Principerna kan justeras till den aktuella situationen, evenemanget eller mötet.

Principer för tryggare rum 2022 (PDF)

Principer för tryggare rum 2022 (PP, redigerbar)

Plan för respektfullt beteende

Planen för respektfullt beteende tar upp hur vi inom scouterna talar med varandra, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan bemöta varandra och vara scouter på bästa möjliga sätt. Planen stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen.

Planen är uppdelad i två helheter. I det första avsnittet är utgångspunkten förebyggande av osakligt beteende och i det andra är utgångspunkten metoder för att ingripa i de fall osakligt beteende skulle förekomma.

Den röda tråden i planen är att ingen scout ska bli lämnad ensam med information om eventuella övertramp. Planen följer en tydlig handlingskedja för hur informationen ska delas så att de personer som har möjlighet att ingripa och stöda vet vad de behöver veta. Planen ska användas som komplement till Tryggt tillsammans-anvisningarna.

Plan för respektfullt beteende

Tryggt tillsammans

Tryggt tillsammans anvisningarna främjar barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningarna vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Från och med hösten 2016 är Tryggt tillsammans webbutbildningen obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga kårledare.

Tryggt tillsammans -utbildningen

Trygg tillsammans anvisningarna

Kårens trygghetsperson

Kåren utnämner 1-2 trygghetspersoner vars uppgift är att stöda kårens medlemmar gällande Tryggt tillsammans -anvisningarna och att vid behov fungera som kontaktperson mellan kåren och FiSSc. Trygghetspersonerna är 18 år fyllda, väl insatta i anvisningens innehåll, känner till modellerna för trygg verksamhet i kåren och vet vilka åtgärder eventuella fall av kränkande behandling kräver. Trygghetspersonen är den som kårens medlemmar vid behov kan vända sig till ifall de upplever att de blivit fel bemötta.

Trygghetspersonens uppdragsbeskrivning

Gör så här i kåren:

  1. Dela ut Tryggt tillsammans -anvisningen åt alla i kårstyrelsen. Flera exemplar av häftet och flyern kan skrivas ut/läsas på webben eller beställas från kansliet.
  2. Behandla materialets innehåll i kårstyrelsen.
  3. Godkänn anvisningen på kårstyrelsens möte, så att anvisningen blir kårens anvisning.
  4. Utse kårens trygghetsperson/-er och ge dem det uppdraget i Kuksa.
  5. Ta reda på hur man går tillväga i er kommun då man gör en barnskyddsanmälan (t.ex. via kommunens webbsida).
  6. Dela ut flyern till kårens alla ledare (över 15 år) och behandla gemensamt innehållet i anvisningen. Berätta även för alla ledare hur man går tillväga i er kommun vid en eventuell barnskyddsanmälan.
  7. Uppmana era kårledare att gå webbkursen Tryggt tillsammans. Var och en loggar in i Moodle med sitt ScoutID. Fullgjord webbkurs ger direkt en märkning i Kuksa om utförd kurs!
  8. Informera scouternas föräldrar om att den nya anvisningen följs i kåren. Modellbrev finns bland det övriga materialet bakom länken ovan.

Trivselfrämjande arbete i FiSSc

Finlands Svenska Scouter satsar på att kontinuerligt utveckla olika sätt att stöda och stärka trivseln i scoutingen.  Inom kårstödsgruppen arbetar ett trivselteam med att ta fram och synliggöra material, metoder och programtips för att främja respektfullt beteende inom scoutingen, samt arbetar med att på olika sätt hjälpa kårer och grupper inom FiSSc att ta i bruk materialet och metoderna. Syftet med trivselgruppens arbete är att alla scouter ska känna sig trygga i verksamheten.

Ta gärna kontakt med trivselgruppen om du vill ha stöd i att förebygga eller ingripa mot osakligt beteende inom scoutingen.

fissc_trivsel@kuksa.partio.fi

Stödtjänster av utomstående

Luckan UngInfo erbjuder flera stödtjänster åt unga samt fortbildning för professionella.

Luckan unginfo

Bild: Atte Kesti