Diskussionen om scoutingens värderingar

Inom scouterna har den nationella diskussionen om scoutingens värderingar varit ett av de största projekten år 2017-2018. Målet med diskussionen har varit att kartlägga hur medlemmarna tolkar värderingarna och att stärka en diskussionskultur i scouterna. Under projektet har två enkäter gått ut till medlemmarna, det har arrangerats diskussionstillfällen och under nationella scoutevenemang har deltagarnas åsikter kartlagts. Dessutom har ett stödmaterial för att föra diskussioner om scoutingens värderingar i kårerna producerats. Diskussionen om scoutingens värderingar stöder scoutingens strategi för tidsperioden 2015-2018 som utgör grunden för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.:s tvåårslinjedragningar.

Enkät om scoutingens värderingar

Vi har genom två enkäter i augusti-september 2017 och februari-mars 2018 strävat till att kartlägga medlemmarnas syn på scoutingens värderingar ur ett brett perspektiv. De värderingar som granskas i enkäterna nämns i grundstadgan under ”värdegrund” (Se ”Värderingar” i grundstadgan), ”scoutidealen, scoutlöftet, valspråket” och ”scoutrörelsens verksamhetsprinciper”. Den första enkäten kartlade hur viktiga de olika värderingana upplevs vara och hur väl de kan tillämpas i verksamheten, samt ifall någon värdering saknas i nuläget. I den andra enkäten fördjupade vi oss i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den första enkäten, samt de värderingar som saknas eller som borde framhävas tydligare.

Här kommer du åt den fullständiga rapporten på resultaten från enkäterna om scoutingens värderingar (på finska).

Bilaga 1: Utredningen om scoutingens värderingar: centrala kvantitativa resultat (på finska)

Bilaga 2: Enkät om scoutingens värderingar, del 1: Värderingarnas upplevda relevans, grafer (på finska)

Bilaga 3: Enkät om scoutingens värderingar, del 1: Värderingarnas tillämpbarhet, grafer (på finska)

Bilaga 4: Enkät om scoutingens värderingar, del 2: grafer (på finska)

Bilaga 5: Enkäterna om scoutingens värderingar, frågor (på finska)

Mer info on enkäten: Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi, arbetsgruppen för scoutingens värderingar 

Mer info om diskussionen gällande scoutingens värderingar: Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi, arbetsgruppens ordförande

Grundat på diskussioner om scoutingens värderingar, evenemangen och enkäterna om scoutingens värderingar rekommenderar arbetsgruppen för scoutingens värderingar följande åtgärder:

 1. Språket i de delar av grundstadgan som behandlar värderingar görs tydligare och flertydigheter formuleras om. I sin nuvarande form är formuleringarna på värderingarna så mångordiga att envar kan tolka dem på sitt sätt. Dessutom nämns värderingarna på flera ställen i stadgan och en sammanfattning av eller lista på dem saknas. En sammanställd lista skulle vara till nytta t.ex. under scoututbildningar då scoutingens värderingar behandlas, vilket å sin sida skulle främja en kultur där en diskussion om värderingar förs.

 2. Scouternas relation till naturen och miljön: Vi utvecklar tillämpningen av värderingen på så vis att den, utöver att förverkligas i scoutprogrammet också syns i verksamhetens rutiner. Vi gör upp planer som mer heltäckande behandlar möjligheterna att i scoutingen leva enligt värderingen och göra mer miljövänliga val, till exempel i lägerförhållanden eller vid andra fostrande tillfällen. I planerna bör ändå kårers och enskilda scouters ekonomiska begränsningar beaktas. Grundstadgan och scoutingens miljötänk breddas så att de även innefattar teman som hållbar utveckling och globala miljöutmaningar. 

 3. Att handla etiskt rätt: Värderingen uppskattas men upplevs väldigt mångtydig. Värderingen borde skrivas om då grundstadgan förtydligas. 

 4. Scoutingens roll som en fredsrörelse och internationellt samarbete upplevs viktiga men den praktiska implementeringen av värderingen borde utvecklas. Samtidigt lönar det sig att utreda möjligheten att bredda på värderingen och tydligare rikta den mot global rättvisa. Dessa värderingar kunde formuleras om och förtydligas i grundstadgan samt stärkas genom scoutprogrammet.

 5. En positiv attityd till tro och sökande efter andlighet: Religion är den värdering som i bägge enkäter gett upphov till flest motstridiga åsikter och som upplevdes svår att tillämpa i scoutvardagen. I ämnet finns i vissa fall motsatta synpunkter, men det huvudsakliga budskapet är att det inom scoutingen bör finnas rum för utövande av vars och ens egen tro och att scouter ska förhålla sig respektfullt gentemot olika åskådningar, såväl olika religioner som ateism. Då grundstadgan uppdateras skulle det vara bra att finna en lösning på hur scoutingens andliga dimension kan förverkligas på ett sätt som gör det möjligt för personer som tillhör olika eller inget trossamfund att känna sig välkomna i scouterna utan att vara tvungna att agera mot sin personliga trosuppfattning. Vidare rekommenderas att scoutlöftet synas ur detta perspektiv.

  För att det ska vara möjligt att bättre förverkliga idealet i verksamheten behöver kårerna konkreta verktyg för hur de kan förena olika trosuppfattningar och ateism med förvekligandet av andlighetsidealet, t.ex. under möten på kårlokalen, på läger eller då scoutlöftet avges. Anvisningarna för scoutprogrammets andliga innehåll borde vara lätta att förstå och användas av scouter med olika nivåer av bakgrundskunskap. Det bör utredas om det finns tillräckligt med innehåll i scoutprogrammet som främjar interreligiös dialog och ur ett bredare perspektiv aktiviteter som bl.a. förebygger hatprat. Scoutingen borde kunna förtydliga förhållandet till religion på nationell nivå och på kårnivå, bland annat till föräldrar eller andra intressenter. Alla justeringar bör genomföras i god dialog med kyrkan och med en förståelse för det stora antal scouter för vilka frågan är mycket viktig. 

 6. En kartläggning av huruvida det i scoutprogrammet finns innehåll som anknyter till mediekritik görs.

 7. Scouterna tar tydligt ställning för politisk obundenhet samtidigt som ett samhälleligt engagemang oftast ses som något positivt. Utmaningen är att terminologin till viss mån blandas ihop och några av respondenterna upplever all samhällelig aktivitet som politisk. Det skulle vara bra att vidta åtgärder som underlättar identifieringen och förtydligandet av skillnaden mellan partipolitisk obundenhet och samhällsengagemang och åtgärder som främjar partipolitiskt obunden samhällelig verksamhet. Det skulle också vara bra att formulera riktlinjer för val, tex. ifall det är önskvärt att enskilda kandidater lyfter fram sin scoutbakgrund. En insats borde göras för att stärka individers förmåga att utöva samhällspåverkan. Det skulle vara bra att klargöra vilka instanser som ger stöd och riktlinjer för scouternas ledning i beslut om att ta ställning i samhälleliga frågor.

 8. Lojalitet mot det egna landet: Värderingen upplevdes svår att tillämpa och väckte motstridiga åsikter och en oro för nationalism. Värderingen borde omformuleras i grundstadgan så att den syftar till ett positivt och konstruktivt förhållningssätt till det egna landet, utan att förbise resten av världen eller stå i konflikt med det globala kollektiva ansvaret. Dessutom borde säkerställas att det i scoutprogrammet och -traditionerna finns rutiner för att lyfta fram värderingen och att tillämpa den för att skapa en positiv förändring i samhället.

Här kommer du åt den fullständiga rapporten på resultaten från enkäterna om scoutingens värderingar (på finska) 

Värdediskussionen stöder strategin för scoutingen 2015-2018 och Finlands Scouters tvååriga linjedragningar som baserar sig på strategin. I enlighet med strategin för scouting vill vi att scouting är för alla. Vi främjar scoutingens öppenhet genom att föra en gemensam värdediskussion.

I grundstadgan för scouterna definieras att scoutingen är öppen för alla som godkänner dess målsättningar och värdegrund. Scoutingens värderingar beskrivs i grundstadgan. Du kan bekanta dig med grundstadgan här.

Målet med att föra diskussionerna är att klargöra tolkningen av värderingarna och främja en kultur att föra värdediskussioner i scouterna.

Styrelsen och scoutrådet för Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter har deltagit i att utforma innehållet och processen för diskussionen om scoutingens värderingar. Resultatet av diskussionen presenteras på Suomen Partiolaiset- Finlands Scouters medlemsmöte hösten 2018. 

På flera scoutevenemang runtom i Finland förs värdediskussioner under åren 2017 och 2018. Som underlag för diskussionerna erbjuds ett färdigt material. Diskussioner kan föras på olika gemensamma evenemang eller på kårens egna tillfällen.

Materialet:

Diskussionen om scoutingens värderingar koordineras av gruppen för scoutingens värderingar, som består av förtroendevalda i Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter. Vid behov ger gruppen mer info om värdediskussionen.

Medlemmar i arbetsgruppen för scoutingens värderingar

 • Ilona Turunen, ordförande för arbetsgruppen för scoutingens värderingar, ilona.turunen[a]partio.fi
 • Karoliina Tikka 
 • Saija Kivelä 
 • Hanna Salminen 
 • Robert Sundman 
 • Maija Santalahti 
 • Janne Peltola
 • Jenni Karimäki
 • Arttu Tanner
 • Riikka Nenonen
 • Saara Nykänen