Förtroendevald i FiSSc

På den här sidan hittas nyttiga länkar, tips och introduktionsmaterial för FiSSc förtroendevalda. Sidan fungerar också som en utmärkt kom-ihåg till uppdragsgivare t.ex. när handslag görs.

Läs här hur du skapar en @scout.fi adress och får rättigheter till 0365 och Teams. 

Handslag – Handslaget är en viktig del av varje scoutledares uppdrag. Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Under handslagsdiskussionen kommer de två överens om ramar, arbetsfördelning, kommunikation, visioner och stöd gällande uppdraget. För förtroendevalda gör styrelsemedlemmen handslag med gruppordförande tillsammans med den ansvariga anställda. Gruppordföranden gör handslag med gruppmedlemmar. Läs mer om handslag här

Hur vi FiSScar är är en introduktionsguide till FiSSc fylld med viktig information för förtroendevalda.

Introduktionswebbinarium – Introduktionstillfällen online kan ordnas i början av året. Tillfällena kan ha olika teman och riktar sig till både de allra nyaste men även de som varit med ett tag. Kontakta frivilligkoordinatorn om du vill delta eller har frågor. 

Vårsemi kickar igång FiSSc-året. På vårsemi förväntas alla förtroendevalda delta. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa andra förtroendevalda, bli introducerad till FiSSc och verksamhetsåret. Evenemanget är kostnadsfritt och du får dina resor ersatta av förbundet. År 2024 tar Vårsemi plats 20-21.1 i Helsingfors. Läs mer i händelsekalendern och anmäl dig.

Årsklocka för FiSSc förtroendevalda – Årsklockan är bra att stämma av vid varje gruppmöte. Den innehåller viktiga deadlines och evenemang för dig som förtroendevald.  (under uppdatering)

Sharepoint – FiSScnät – Som förtroendevald har du tillgång till FiSSc intranät, som vi kallar för FiSScnät. Intranätet är uppdelat enligt verksamhetsområde, det är där grupperna arbetar. Du hittar också på FiSScnät framsida många nyttiga länkar gällande introduktion och verksamhetsplanering. En e-postadress d.v.s. login till Office 365 erbjuds alla förtroendevalda. Du kan skapa log in efter att du blivit tillsatt av styrelsen till uppdraget.

FS intranet Jemma är FS motsvarighet till FiSScnät som du som FiSSc förtroendevald också har tillgång till.

Kostnadsersättning – Som förtroendevald får du inget arvode, men du kan få ersättning för resor till möten och för mötestraktering. Kostnadsredovisningen görs i kululasku.partio.fi. Här nedanför hittas instruktioner för hur du skapar log in och fyller i en ansökan. Bekanta dig också med FiSSc:s principer för kostnadsersättning till frivilliga.

Scoutstation – Det går att boka mötesutrymmen i Helsingfors och Åbo. De anställda kan hjälpa med bokningen, men i Helsingfors kan du också be om egna bokningskoder till Scoutstationens bokningssystem.    

Som förtroendevald i förbundet har du rätt till:

 • Handslag
 • Stöd
 • Information och transparens
 • Respektfullt bemötande
 • Elektroniska arbetsredskap, @scout.fi e-postadress
 • Mötestraktering enligt FiSSc:s principer för kostnadsersättningar
 • Reseunderstöd enligt FiSSc:s principer för kostnadsersättningar
 • FiSSc förbundshalsduk. Förbundshalsduken bärs av förtroendevalda, staber och anställda då de representerar förbundet. 
 • Deltagande i möten och utbildningar som stöder uppdraget (enligt förbundets ersättningsprinciper)
 • Att ansöka om en mentor

Som förtroendevald i förbundet är du skyldig att:

 • Göra ditt bästa med de uppgifter du fått i uppdraget
 • Be om hjälp om det behövs
 • Kommunicera med gruppen och andra enligt förbundets kommunikationsstrategi
 • Representera förbundet genom ditt uppdrag
 • Introducera sin efterträdare (t.ex. genom att skriva ett “testamente”) 
 • Stöda och hjälpa andra
 • Skapa en god anda och gemenskap 
 • Komma ihåg syftet med uppdraget – varför vi gör detta

Här är samlat en lista med viktiga dokument och anvisningar. Bekanta dig också gärna med våra webbsidor om strategi och verksamhet.

Rekrytering och uppdrag – Inom scouting pratar vi om att inneha ett uppdrag som frivillig där det finns två parter; uppdragsgivare och uppdragstagare. Läs mer om uppdrag och stöd till uppdrag.

Vi använder uppdragsbörsen för rekrytering. Det är viktigt att lediga uppdrag puliceras i god tid och att varje grupp följer de riktlinjer vi har för rekrytering. Rekryterings- och introduktionshandboken är en guide full med fina tips på hur rekrytera personer till ett uppdrag. Den innehåller också riktlinjer för hur vi i FiSSc introducerar och rekryterar. 

Att leda andra – Läs här hur vi inom scoutingen arbetar med ledarskap. 

Förstärkta utskottenLaajennetut valiokunnat, eller de förstärkta utskotten som vi pratar om på svenska, ordnas två gånger per år av Finlands Scouter (FS). Möten ordnas för varje verksamhetsområde, FS arbetsgrupper förbereder och kallar till mötet. Representanter från varje distrikt samlas för att diskutera vad som är på gång inom centralorganisationen och distrikten/FiSSc. Från FiSSc kallas i första hand styrelsemedlemmen eller gruppordföranden för varje verksamhetsområde. Det är mycket bra tillfällen för att utbyta tankar med kolleger i samma uppdrag från andra distrikt, nätverka och knyta kontakter.

Finlands Scouter, distrikten/FiSSc – Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) är centralorganisation för scoutingen i Finland. Här presenteras de olika distrikten (på finska). Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan FiSSc och FS. FS svenskspråkiga verksamhet defineras varje år i en skild plan.

Verksamhetsområdenas arbete – Verksamhetsområdena i FiSSc preciseras i förbundets organisationsschema. Här hittar du alla verksamhetsområden i FiSSc.  FiSSc:s verksamhetsområden är organiserade i olika grupper (och team).

 • Åtgärdstabellen är ett konkret handlingsverktyg skapat utgående från verksamhetsplanen och FS svenska av grupperna själva. Varje grupp har en flik i åtgärdstabellen som uppdateras kontinuerligt under året. Arbetsfördelningen mellan grupperna och vad de jobbar med finns definierat i organisationsschemat, åtgärdstabellen och händelsekalendern. 
 • FiSSc:s olika grupper inom de olika verksamhetsområdena  leds av en grupptrio som består av gruppordförande, styrelsemedlem och anställd med ansvar för verksamhetsområdet. Arbetsfördelningen inom grupptrion definieras i beskrivningen av triomodellen.
 • Du hittar samtliga dokument på FiSSscnät framsida.

FiSSc:s kansli – Varje verksamhetsområde, projekt och grupp har en utsedd anställd som ansvarar för området i fråga från kansliets sida. De jobbar tätt tillsammans med grupptrion/staben med utveckling av området och handleder också övriga frivilliga gällande deras specifika uppdrag. Det rekommenderas att gå igenom arbetsfördelningen med den anställda som ansvarar för ditt område/din grupp. Bekanta dig med FiSSc:s anställda och vem som ansvarar för vad. 

Nyttiga introduktions- och stöddokument