Vårmöte 2024

Länk till infotillfälle 20.3 kl. 18: Click here to join the meeting

Länk till stream från vårmötet 23.3 kl. 11.00: Click here to join the meeting


FINLANDS SVENSKA SCOUTER rf
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND rf

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2024

Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 23 mars 2024. Mötet inleds kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors. Inledningsvis delas vandringspris och utmärkelsetecken ut. Kaffeservering och anmälningar från kl. 10.00 framåt.

Vårmötet streamas via Teams för intresserade, men deltagande i mötet är inte möjligt online.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s och FSFSF:s stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och verksamhetsberättelse. Övrigt beslutsärende är val av valberedningskommitté och förslag på stadgeändring.

Kårerna kan till styrelsen lämna in ärenden för beslut, styrelsen tillhanda per första februari. Ett ärende har lämnats in och kommer att behandlas: “Diskussion om styrelsens beslut att omorganisera i kansliet”.

Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötena. Motionerna är förslag som styrelsen behandlar och ger svar på under följande föreningsmöte.

Övrigt:

  • Områdeslägret ÖS på 24/7 informerar inför sommarens läger
  • Styrelsen svarar på motion angående Utredning över FiSSc medlemsavgift
  • Styrelsen informerar om aktuella ärenden

Denna kallelse och föredragningslistorna postas i två exemplar till varje medlemskår, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren.

Styrelsen ordnar ett öppet infotillfälle inför vårmöte 20.3 kl. 18.00 online

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

Anmäl eventuell specialdiet senast den 10.3 till kansliet@scout.fi. Maten på vårmötet är vegetarisk och laktosfri.

Anvisning för fullmakt för dem som kommer på plats:

De utskrivna fullmakterna lämnas in på plats kl. 10.00-10.50. Elektroniska tas inte emot på plats.
Elektroniska fullmakter ska skickas senast 20.3 per e-post till kansliet@scout.fi. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering.

Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.1.2024. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR VÅRMÖTE

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Samåk och välj hållbara sätt att resa.

Scoutstationen har tillgänglig ankomst från gårdssidan via hissförbindelse.

Välkommen att delta i vårmöte!

LAURA NIEMINEN-ERIKSSON
scoutchef, FiSSc
förbundsordförande, FSFSF

FRIDA LUNDBERG
Förbundskoordinator


Till kallelsen bifogade bilagor:

Elektronisk tillgängliga möteshandlingar: