Förbundsmöten

Ett naturligt ställe för kårens ledare att vara med och påverka är i det egna förbundet. Beslut fattas gällande bl.a. förbundets framtida verksamhet, utveckling, ledarskapsutbildning, förtroendeuppdrag och ekonomi. De tjänster som förbundet erbjuder är ofta viktiga för kåren, därför är det av intresse att vara med och bestämma om dem.

Kårens ledare kan påverka genom att delta i förbundets möten, vår- och höstmötena. De motsvarar kårens medlemsmöten med beslutanderätt. De som deltar i förbundets möten och är aktiva är de som i praktiken styr i förbundet. För att förbundet ska vara livskraftigt behövs det aktiva ledare från olika kårer som är med och påverkar.

Förbundets beslutande organ är föreningsmötet. Förbundets ordinarie möten är årligen vårmötet och höstmötet.

Vårmötet hålls inom mars-april och höstmötet inom oktober-november. Extra möte ska sammankallas om minst en fjärdedel (1/4) av förbundets röstberättigade medlemmar därom skriftligen av styrelsen anhåller eller om styrelsen så anser.

Bild Didrik Lundsten

Vid föreningsmöten har ordinarie medlemmar en röst per varje påbörjat 40-tal medlemmar i medlemsorganisationen som deltar i dess svenskspråkiga verksamhet, beräknat enligt senaste styrkerapport. De ordinarie medlemmarna utser nödigt antal representanter samt suppleanter för dem till förbundets möten, dock så att samma representant kan ha mer än en röst.

En representant kan endast representera sin egen och en annan organisation.

Kallelse till förbundets möten ska sändas till medlemmarna skriftligen senast två veckor före mötet. Till kallelsen ska bifogas mötets föredragningslista. Ifall förslag till ändring av förbundets stadgar eller upplösning av förbundet ska behandlas bör förslaget bifogas. Förslag som önskas behandlade på mötet bör tillställas styrelsen för vårmötets del före första februari och för höstmötets del före första september.

Bild: Emilia Blomqvist