Vårmöte 2023

Länk till mötesstream 25.3 kl. 11.00: Click here to join the meeting


KALLELSE TILL VÅRMöTE 2023

Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 25 mars 2023

Mötet inleds kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors, deltagande är även möjligt per Teams online. Observera att för deltagande i vårmöte krävs anmälan av alla.

Inledningsvis utdelning av vandringspriser, insignier och utmärkelsetecken.

Kaffeservering från kl. 10.30 på plats.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s och FSFSF:s stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse. Övrigt beslutsärende är val av valberedningskommitté.

För FSFSF:s vårmöte föreslår styrelsen att Kåtans långtidsplaner framöver behandlas och tas beslut om av styrelsen och inte ett föreningsmöte.

Kårerna kan till styrelsen lämna in ärenden för beslut, styrelsen tillhanda per första februari. Inga ärenden har inlämnats.

Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet. Motionerna är förslag som styrelsen behandlar och ger svar på under följande föreningsmöte.

Övrigt:

  • Nothamn VIII informerar inför sommarens läger
  • Områdeslägret ÖS informerar om hur projektet framskrider
  • Info om utredningen av medlemsavgiftsuppbärningen i FiSSc
  • Styrelsen svarar på motionen om höstmötesveckoslutets placering
  • Styrelsen informerar om aktuella ärenden

Denna kallelse och föredragningslistorna postas i två exemplar till varje medlemskår, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren.

Styrelsen ordnar ett öppet infotillfälle inför vårmöte 22.3 kl. 19.00 online

OBLIGATORISK ANMÄLAN OCH FULLMAKTER

Anmälan till vårmöte är obligatorisk. Ur anmälan ska framgå om delegaten deltar på plats eller online. Anmälan görs i Kuksa senast 20.3. Ifall av omröstning sker detta med hjälp av den elektroniska tjänsten Äänestyskoppi.fi. Röstlängden görs upp enligt anmälningarna i Kuksa. Länk till anmälan: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=56322

Anvisning för fullmakt för dem som kommer på plats:
De utskrivna fullmakterna lämnas in på plats kl. 10.30-10.50. Elektroniska tas inte emot på plats.
Elektroniska fullmakter ska skickas senast 20.3 per e-post till kansliet@scout.fi. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering.

Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.1.2023. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation. Ifall en delegat representerar en ytterligare medlem bör denna ha skilda e-postadresser för eventuell medverkan i omröstning under mötet.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR VÅRMÖTE 

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Samåk och välj hållbara sätt att resa.  

Scoutstationen har tillgänglig ankomst från gårdssidan via hissförbindelse.

Välkommen att delta i vårmöte!

LAURA NIEMINEN-ERIKSSON, scoutchef FiSSc, förbundsordförande FSFSF                          
JONNA SAHALA, verksamhetsledare

Till kallelsen bifogade bilagor:

Elektronisk tillgängliga möteshandlingar: