Höstmöte 2023

Länk till mötesstream 28.10.2023 kl. 9.00


KALLELSEN TILL HÖSTMÖTE 2023

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten lördagen den 28 oktober 2023 kl. 9.00 på Linnasmäki i Åbo

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av styrelseledamöter och funktionärer vars mandatperioder löper ut. Förutom valärenden fastställs 2024 års budgeter för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och för Finlands Svenska Flickscoutförbund 2024 års verksamhetsplan. FiSSc:s medlemsavgifter för 2024 fastställs, en medlemsavgiftshöjning finns på förslag.

Styrelsens förslag till antal ledamöter kommer att vara totalt nio. Fyra styrelseledamöter har mandatperioder som går ut i slutet av det här året. Dessutom ska en ledamot väljas för 1 år (fyllnadsval), eftersom en person valt att avsäga sitt uppdrag mitt i mandatperioden. Styrelsen söker främst kandidater som har intresse för och vill arbeta med följande verksamhetsområden: Kommunikation och samhälle (2 personer), Medlemsutveckling och Scoutfostran och program.

Styrelsens 2023:
Nieminen-Eriksson Laura scoutchef, ordförande 2023-2024
Wenman Matilda, vice ordförande 2023-2024
Lundsten Didrik, vice ordförande 2023-2024
Lapela Petra, ledamot 2023
Lüttge Alma, ledamot 2023
Löfgren Maja, ledamot 2023
Oksanen Laura, ledamot 2023
Penttinen Joonatan, ledamot 2023 (-2024)
Vihervuori Vilja, ledamot 2023-2024

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på lördag klockan 8.15-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 25.10 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2023. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR HÖSTMÖTE

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Välj hållbara sätt att resa.

ANMÄLAN för andra än Ledardags-deltagare

Anmälan sker per e-post till kansliet@scout.fi senast 25.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare (har fullmakt) och om man önskar äta och eventuella specialdieter. De som är anmälda till Ledardagarna behöver INTE anmäla sig skilt till höstmötet.

TILLGÄNGLIGHET

Möteslokalen är tillgänglig och parkering finns nära. Vi använder vid behov mikrofoner under mötet. Under mötet finns det möjlighet för mindre pauser och en längre lunchpaus. På mötesplatsen finns det möjlighet att värma barnmat och en större tillgänglig toalett med skötbord.

Mötet beräknas ta slut senast kl. 14.30.

Höstmöteskallelsen, föredragningslistorna och fullmaktsblanketten postas i två exemplar till varje medlem, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Alla möteshandlingarna finns att skriva ut på scout.fi. Styrelsen uppmuntrar kårerna att förbereda sig väl inför höstmöte så att dess ombud kan påverka mötets gång på önskat sätt och bidra till ett framgångsrikt nytt scoutår. Vänligen kom inte på plats om du inte känner dig helt frisk.

Mötesdeltagande sker på plats. Mötet streamas för intresserade. De som följer streamen kan inte kommunicera med mötet.

Diskussionstillfällen

16.10 kl. 18-19 Infotillfälle: Höstmötet – hur funkar det?
Online, ingen förhandsanmälan

25.10 kl. 18-20 Höstmötet 2023 – info och diskussion
Online, ingen förhandsanmälan


Välkommen på höstmöte i Åbo! 

LAURA NIEMINEN-ERIKSSON, scoutchef, förbundsordförande, FSFSF                         
JONNA SAHALA, verksamhetsledare 


Möteshandlingar:

Kallelse (pdf)
Föredragningslista (pdf)
Fullmaktsblankett (i fyllbar pdf)

Möteshandlingar (för beslut) enbart elektroniskt 

Verksamhetsplan FiSSc + FS svenska planen 
Budget FiSSc (pdf)
Verksamhetsplan FSFSF (pdf)
Budget FSFSF (pdf)
Valordning (pdf)

Underlagsmaterial 

Beslutsförslag (pdf)
Händelsekalender 2024 (pdf)
Stjärnkartan (pdf)
Åtgärdstabell verksamhetsområdesvis (pdf)
FiSSc budgetförslag verksamhetsområdesvis (pdf)
Budgeter 2024 lässtöd (pdf)