Styrelsen hade sitt sjunde protokollförda möte den 11 juni i samband med styrelsens sommarseminarium ute på Vepsarn i Åbos skärgård. Tyvärr var vi något decimerade med bara fem stycken styrelsemedlemmar och verksamhetsledare Jonna på plats, men ett givande veckoslut hade vi ändå. 

Här en rapport på vad som diskuterades och beslöts under veckoslutet. Det var i slutändan ganska mycket som vi beslöt om och gav riktlinjer om för fortsatt arbete. 

Delårsrapport över verksamheten och styrelsens arbete. Styrelsen tog del av delårsrapporten som kansliet framställt. På basen av delårsrapporten förde styrelsen sedan diskussioner om fortsatta åtgärder och hur vi skall arbeta i framtiden. Styrelsen hann också under sommarseminariet diskutera hur styrelsens interna arbete har fungerat under vårterminen. Vi diskuterade vad som fungerat bra och vad vi ännu behöver bli bättre på.  

Styrelsen fastslog även höstens rekryteringstidtabell. Vi tackar Emilia på kansliet som sammanställt en väldigt god botten som styrelsen kunde besluta om. Det som är nytt är att ledarstöd blir en del av kårstödet och att gruppernas ordförande och gruppmedlemmarna kommer att rekryteras simultant och ansöknings-DL är den samma för alla uppdrag. Förhoppningsvis blir det en effektivare rekrytering på detta sätt. 

FiSScAkademin. Styrelsen behandlade och fastställde FiSScAkademins projektplan och budget. Det finns ännu utrymme i staben. Om man är intresserad av att pröva på att vara förtroendevald inom FiSSc är detta stabsuppdrag ett bra tillfälle för det. Vem vet, kanske du som vill pröva på stabsuppdraget blir ivrig och söker dig sedan till en av FiSSc:s grupper.  I samband med evenemanget hålls också FiSSc höstmöte var kommande års verksamhetsplan och budget fastställs. På mötet väljs också nya styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå. För att ge valberedningskommittén det bästa möjligheterna att lyckas med sin uppgift och för att de skall veta hur mycket de behöver förbereda fastställde styrelsen sitt förslag till höstmötet om styrelsen 2023 storlek. Styrelsen föreslår att höstmötet väljer in en så stor styrelse som stadgorna tillåter. Med nya stadgorna betyder det då en scoutchef, två vice scoutchefer och sju stycken styrelsemedlemmar. Styrelsen tog också och bandade in några videosnuttar för att kunna marknadsföra styrelsevalet. Håll alltså ögonen öppna under hösten, då kommer det mera info om detta. Du kan givetvis redan nu börja fundera på ifall man kunde tänka sig att ställa upp i styrelsevalet. 

Styrelsen diskuterade även en del Finlands Scouter (FS)-ärenden. För tillfället finns det en samarbetsarbetsgrupp som kartlägger de största förhindren som finns för bättre samarbete mellan FiSSc och FS. FS är FiSSc:s viktigaste samarbetspart och därför är det viktigt att hela tiden förbättra detta samarbete och kontinuerligt också upprätthålla kontakten. Vi diskuterade även FS digiprojekt och vad som är viktigt för FiSSc här. Här får ni också hålla ögonen öppna för lediganslagna uppdrag. Under hösten kommer flera grupper att behöva personer som har visioner om en bättre digital miljö, arkitektur och lösningar för scouterna. Vi hann också diskutera FS svenska verksamhetsplan. 

En stor del av sommarsemit tillägnade vi planerandet av framtiden och därmed hann vi också arbeta med olika konkreta planer. Fyra stora – förutom FiSScAkademin, som redan nämndes – var verksamhetsplanen (VP) 2023, händelsekalendern för 2023, FiSSc:s tillväxtplan och Nothamn 2023 budget och projektplan, första versionerna. Vi kan konstatera att VP:n och tillväxtplanen går framåt i god takt och vi kunde fastställa händelsekalender. Vi förde en god diskussion om Nothamns planer och kommer att föra våra tankar till staben. 

I ekonomiväg kan vi konstatera att det ekonomiska läget är stabilt. Vi fastställde även kurs- och evenemangspriserna för nästa år och beviljade Föreningen Navigator understöd. Även fjällstugan Kåtan har fått en ny serviceperson. 

Vi hade även en del personer att tillsätta till uppdrag. För det första kunde styrelsen fylla på delegationen till FS medlemsmöte i november med två stycken suppleanter. Detta var trevligt och också väldigt bra för demokratin. Ju större delegation vi har desto bättre kan delegationen få fram synpunkter som annars kanske skulle bli osagda och desto mer välgrundade beslut kommer vi att kunna ta på själva medlemsmötet. Mera om delegationens arbete får ni säkert höra på hösten. För det andra kunde vi tillsätta ett Finans- och administrationsutskott (Fin&AdmU). Fin&AdmU har inte funnits inom FiSSc på cirka sex år och det var bra att vi kunde återupprätta detta utskott. Tanken med Fin&AdmU är att den skall kunna sparra med styrelsen stora ärenden och ge goda råd berörande ekonomi och administrationsärenden. 

Förutom att meddela om själva mötet och styrelsens seminarium är med stor glädje vi kan meddela den vördade allmänheten att FiSSc nya stadgar, som godkändes på FiSSc vårmöte, nu godkänts av Patent- och Registerstyrelsen och att dessa nu är införda i deras register. 

Demokrati och transparens är oerhört viktigt för oss i styrelsen och därför kan alla scouter och icke scouter alltid hitta föregående protokoll på scout.fi. Vi uppmuntrar även er att vara i kontakt med oss i styrelsen angående vad som helst som tangerar scouting i Finland och våra mötesbeslut. Alla styrelsemedlemmar nås på fissc_styrelsen(a)kuksa.partio.fi eller på våra personliga e-postadresser som har formen fornamn.efternamn@scout.fi

Styrelsen träffas nästa gång för ett protokollfört möte tisdagen den 16 augusti och tar nu välförtjänt sommarlov. Tills dess och till nästa hälsning önskar hela styrelsen alla scouter i hela förbundet en riktigt skön och avkopplande sommar och hejdundrande äventyr – både på land och till sjöss. 

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte. Tanken är att ge alla i förbundet en inblick i hur styrelsen arbetar, vad de arbetar med och vad som har behandlats och beslutats.